Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Органи - правові основи держави

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Держава в сфері власності
 2. Управління комунальною власністю
 3. Управління приватною власністю
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Одним з основних напрямів рефор-мування українського суспільства наприкінці ХХ - початку ХХІ століття стала трансформація відносин власності. Для становлення ринкової економіки було необхідно не тільки створення, переважно на базі державної власності, інституту приватної власності, але й перебудова єдиного масиву державної власності шляхом виділення з її складу комунальної з подальшим формуванням спільної власності територіальних громад на регіональному рівні.

Власність виступає одним з найважливіших елементів економічної системи. Вона містить широку мережу об'єктів господарського та соціально-побутового призначення і є основою територіальної відтворювальної системи. Від рівня й ефективності управління власністю значною мірою залежить якість життя населення. Державна власність, комунальна власність та її різновид - спільна власність територіальних громад, нарешті, приватна власність у частині соціально значущих об'єктів є інструментами забезпечення стійкого економічного зростання, соціального благополуччя населення території, основою дієздатності публічної влади. В умовах здійснення системних реформ виконання власністю на регіональному рівні своїх економічних і соціальних функцій набуває особливого значення. Ця важливість посилюється внаслідок зниження частки податкових надходжень у прибутковій частині бюджетів рівня, що призводить до поступового збільшення навантаження на власність в частині вирішення питань регіонального значення і задоволення потреб місцевого населення.

Актуальність дослідження проблем управління власністю обумовлюється фактом, що процес її формування та реформування ще не завершений. Правові особливості управління власністю, проблеми управління нею на основі єдиних методичних підходів, що забезпечують досягнення необхідного і достатнього соціально-економічного ефекту і стійкого розвитку регіонів, залишаються нерозв'язаними, вимагають теоретичного вивчення і вдосконалення існуючої практики.

Об'єкт дослідження – система державного управління власністю.

Предмет дослідження - механізму державного управління та регулю-вання відносин власності.

Мета дослідження – теоретико-методичне обґрунтування принципів, функцій і організаційних форм управління державною, комунальною та приватною власністю.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • визначити роль і місце держави у сфері власності;
 • дослідити основи управління комунальною власністю;
 • охарактеризувати приватну власність і управління нею.

Методи дослідження. У роботі використано метод системного підходу, метод функціонально-структурного аналізу, метод моделювання з метою аналізу недоліків існуючої системи державного управління власністю, а також формально-логічний метод.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V, редакція від 01.05.2015 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185-16
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 5. Гринюк Р. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. Ф. Гринюк, В. Д. Волков, І. С. Щебетун, М. А. Захарченко, О. Г. Турченко; ред.: Р. Ф. Гринюк; Донец. нац. ун-т. - Донецьк: ДонНУ, 2014. - 281 c.
 6. Єрофєєнко Л. В. Адміністративне право: навч.-метод. посіб. / Л. В. Єрофєєнко; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х.: ХНАДУ, 2013. - 171 c.
 7. Крегул Ю. І. Адміністративне право і процес: навч. посіб. / Ю. І. Крегул; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2012. - 223 c.
 8. Крупчан О. Д. Органи виконавчої влади: питання компетенції: монографія / О. Д. Крупчан; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К.: КНЕУ, 2012. - 255 c.
 9. Алексєєв В. М. Власність територіальних громад в Україні: шляхи розвитку : моногр. / В. М. Алексєєв; Ін-т законодавства ВРУ. - Чернівці : Технодрук, 2007. - 335 c.
5610
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).