Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні форми організації навчання дітей елементам математики

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади організації навчання математики дітей дошкільного віку
1.1. Аналіз сучасних підходів до формування елементарних математичних уявлень дошкільників
1.2. Форми організації навчання з формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку
2. Дослідження форм організації роботи з формування елементарних математичних уявлень старших дошкільників
2.1. Організація діяльності дошкільників на заняттях з формування елементарних математичних уявлень
2.2. Обробка і аналіз отриманих результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Дошкільна освіта є першою ланкою у неперервній системі освіти, від того, який старт буде дано малюкові, значною мірою залежатимуть якість та динаміка особистісного розвитку, життєві настанови та світорозуміння дорослої людини. Тому необхідно створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності. Це передбачає поступовий перехід від навчально-дисциплінарної моделі до особистісно орієнтованої, яка спрямована на організацію повноцінної життєдіяльності самої дитини як її активного суб’єкта.

Базовим компонентом дошкільної освіти та Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» визначено логіко-математичну компетентність, яка передбачає наявність у дітей сформованих елементарних математичних уявлень і вмінь: здійснювати серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі, перебігом подій у часі; класифікувати геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та чисельністю; вимірювати кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час; здійснювати найпростіші усні обчислення, розв’язувати арифметичні та логічні задачі; виявляти інтерес до логіко-математичної діяльності; прагнути знаходити свої шляхи розв’язання завдань; уміти розмірковувати; довільно, у потрібний момент, відтворювати знання тощо.

Оскільки дошкільник тільки починає оволодівати елементарними математичними знаннями, доречно характеризувати його математичну компетентність як елементарну, але при цьому розглядати її як складну, комплексну характеристику розумового розвитку дітей, яка включає мотиваційний, змістовий, дійовий компоненти, тому розробка та дослідження методичної системи, орієнтованої на формування в дошкільників елементів математики на основі інтегрованих занять, які передбачають використання різноманітних компонентів навчальної діяльності, є важливою та актуальною проблемою.

Стан дослідження проблеми. Проблеми організаційних форм роботи з формування елементарних математичних уявлень висвітлені у роботах Н. І. Баглаєвої [1, 2], В.В. Данилової [12], А.Г. Конфорович [19], Т.І. Поніманської [25], К.Й. Щербакової [33, 34] та ін.

Об’єкт дослідження – форми, методи і засоби розвитку елементарних математичних вмінь і навичок дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – організаційні форми роботи з формування елементарної математичної компетентності дітей дошкільного віку.

Мета роботи - теоретично обгрунтувати необхідність і доцільність використання різних форм роботи з розвитку елементарних математичних вмінь і навичок дітей дошкільного віку, розробити приклади занять і перевірити їх на практиці.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено його основні завдання:

 • проаналізувати сучасні підходів до формування елементарних математичних уявлень дошкільників;
 • окреслити форми організації роботи з формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку;
 • експериментально дослідити методику формування елементарних математичних уявлень.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами використовувалися такі методи, як аналіз літературних джерел з проблеми досліджен-ня, метод узагальнення і синтезу, методи, пов’язані з розробкою і впровадженням розробленого заняття: спостереження, педагогічний експеримент, опитування та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Баглаєва Н. І. Індивідуально-диференційований підхід до формування математичних уявлень у дітей шостого року життя / Н. І. Баглаєва // Інститут проблем виховання АПН України. - К., 1997. - 182 с.
 2. Баглаєва Н.І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят / Н. І. Баглаєва // Дошк. вих. - 1999. - №7. - С. 3-4.
 3. Бажанюк В.С. Впровадження педагогіки ТРВЗ в роботі з дошкільнятами / В.С. Бажанюк, Л.А. Сак. - Луцьк. - 1999. - С. 3-41.
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред.журн. “Дошк. вих.”, 1999. – 62 с. 
 5. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наукове видання / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 6. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтовний підхід: науково-практичні засади / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 344 с..
 7. Білоусько Л. Використання дидактичного матеріалу та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень дошкільників / Л. Білоусько // Рідна школа - 2001 - №8. - С.7-9.
 8. Брежнева Е. Г. Формирование познавательной активности старших дошкольников в процессе обучения элементам математики / Е.Г. Брежнева // Бердянский гос. педагогический ин-т им. П.Д.Осипенко. - Бердянск, 1997. - 176 с.
 9. Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті / А. Бурова // Дошкільне виховання. - 1999. - № 7. - С. 5-6.
 10. Воспитание и обучение детей пятилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986. - 190 с.
 11. Воспитание и обучение детей шестого года жизни // Под ред. Парамоновой Л.А. - М.: Просвещение. - 1987. - С. 58-116.
 12. Данилова В.В. Обучение математике в детском саду / Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. - М.: Эксмо, 1997. - 214 с.
 13. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. - К.: Богдана, 2004. -231 с.
 14. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет / Зак А.З. -М.: Знание, 1996. – 98 с.
 15. Ізотова Л. В. Формування математичних уявлень у дошкільників: курс лекцій / Л. В. Ізотова. - Херсон: ХДПІ, 2006. - 144 с.
 16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. - К.: Ред. журн. „Дошкільне виховання», 2003. - 243 с.
 17. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини / О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. - 1999. - № 5. - С. 19-21.
 18. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід) / О. Л. Кононко. - К.: Стилос, 2002. - 336 с.
 19. Конфорович А.Г. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку / Конфорович А.Г., Лебедева З.Є. - К.: Вища школа, 1996. - 232 с.
 20. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки»/ К.Л. Крутій. - Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2003. - вид. 2-е, перероб. - 400 с.
 21. Крутій К.Л. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку / К.Л. Крутій. - Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 1999. - 48 с. 
 22. Кузьменко В. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: Монографія / В. Кузьменко. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - 354 с.
 23. Ладивір С. Пізнавальна активність старших дошкільнят: індивідуальні особливості / С. Ладивір //Дошкільне виховання. - 2006. - № 1. – С. 41-44.
 24. Матусь А. Г. Методика організації навчання математики дітей дошкільного віку/ А. Г. Матусь. - К.: Основа, 2008. - 344 с.
 25. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник/ Т.І. Поні-манська. - К.: Академвидав, 2006. - 456 с. 
 26. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: навчальний посібник / Т.І.  Поніманська - К.: Абрис, 1998. - 234 с. 
 27. Розвивальні ігри для дошкільнят: старша група / упор. В. Л. Сухар. - Харків: Веста, 2008. - 160 с.
 28. Стешенко В.В. Теоретические основы реализации межпредметных связей в учебном процессе / В.В. Стешенко. - Славянск, 1995. – 186 с.
 29. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. - Львів: Світ, 1991. - 130 с.
 30. Усова А.П. Обучение в детском саду / под ред. А.В. Запорожца. - М.: Просвещение, 1981. - 628 с.
 31. Фоменко Л. Спільно-індивідуальна форма організації колективної діяльності / Л. Фоменко // Дошкільне виховання. - 2007. - № 9. – С.10-11.
 32. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / под ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 1988. - 303 с. 
 33. Щербакова К.Й. Методика навчання математики дітей дошкільного віку / К.Й. Щербакова. - К.: Вища школа, 1982. - 263 с.
 34. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників / К.Й. Щербакова. - Тернопіль: навчальна література «Богдан», 1996. - 219 с.
6558
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).