Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні форми забезпечення реалізації соціальної роботи серед молоді

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
99
Мова: 
Українська
Ціна: 
2800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади організації соціальної роботи з молоддю
1.1. Характеристика молоді як особливої соціальної групи
1.2. Об’єкт, предмет та напрямки соціальної роботи з молоддю
Висновки до І розділу
2. Методичні підходи до реалізації основних технологій соціальної роботи з молоддю
2.1. Соціальна профілактика
2.2. Соціальна реабілітація, обслуговування, допомога, супровід та інспектування
2.3. Специфічні технології соціальної роботи з молоддю
Висновки до ІІ розділу
3. Експериментальне дослідження ефективності реалізації соціальної роботи серед молоді щодо профілактики ВІЛ/СНІД (на прикладі Рівненської області)
3.1. Організація та методи дослідження
3.2. Аналіз результатів дослідження
Висновки до ІІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах динамічних соціальних змін у світовій практиці все більше утверджується інноваційний метод освоєння соціального простору – його технологізація. Соціальна технологізація – це процес оптимізації соціуму, переборення його розбалансованості, активний вплив на розвиток соціальних систем шляхом використання соціальних технологій.

Останнім часом загострилося чимало молодіжних проблем, серед яких найголовнішими є: низький рівень життя; безробіття і значна економічна та соціальна залежність від батьків; шлюбно-сімейні проблеми (високий рівень розлучень, сімейних конфліктів, низька народжуваність, матеріальна незабезпеченість, відсутність умов для поліпшення житлових умов); поганий стан здоров'я і зростання рівня соціальних відхилень (злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція); втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму. Постійно скорочується питома вага молоді щодо всього населення. В Україні за останні десять років її кількість знизилася з 22 до 20%. За всіма прогнозами, ця тенденція триватиме і надалі.

Молодь – найбільш продуктивна в демографічному та економічному відношенні частина суспільства. З понад 48 мільйонів жителів України молодь у віці 14-30 років становить близько 16 млн., з  яких понад дві третини проживає в містах. 

Глибокі соціальні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві різко загострили становище молоді в Україні: зростають злочинність і правопорушення серед неповнолітніх, набувають серйозних масштабів дитячий алкоголізм і наркоманія, зростає число дітей, що мають відхилення у фізичному і психічному розвитку. Причина цих явищ полягає не лише у значному зниженні рівня життя, незадовільній охороні здоров'я, освіти і соціальної сфери в цілому, але й у тому, що відсутня цілісна система медико-соціальної, психолого-педагогічної, реабілітаційної, соціально-правової підтримки дітей. У цих умовах одним із пріоритетних напрямків соціальної політики держави повинен стати захист прав дитини: обновляється зміст освіти, впроваджуються нові форми і методи виховання; здійснюється соціальна підтримка дітей з багатодітних, малозабезпечених і неблагополучних родин, дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей з відхиленнями в розвитку; створюється широка мережа установ нового типу: центри соціального здоров'я сім’ї, центри психолого-педагогічної реабілітації важких підлітків, педагогічні і соціальні служби для дітей, центри виховної роботи з дитячим і дорослим населенням та інші. Кожна з таких установ вносить вагомий вклад у ліквідацію «соціальних хвороб» суспільства, від яких страждають діти.

Актуалізація проблем виховання в сучасних умовах, поява виховних установ нового типу, введення інститутів соціальних педагогів і соціальних працівників обумовили зростання інтересу вчених до методологічних і теоретичних досліджень в області соціальної педагогіки.

Отже, продиктована часом, необхідність у зміні підходів та методів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у вирішенні соціальних проблем визначили актуальність обраної теми дослідження: «Основні форми забезпечення процесу реалізації соціальної роботи з молоддю».

Мета дослідження – дослідити основні форми забезпечення процесу реалізації соціальної роботи серед молоді.

Предмет дослідження – соціальна робота з молоддю як галузь соціальної роботи.

Об’єкт дослідження – реалізація різних видів, форм та технологій соціальної роботи з молоддю.

Гіпотеза дослідження – чітка організація процесу соціальної роботи з молоддю відповідно до сучасних інноваційних методик забезпечує її високу ефективність.

Відповідно до поставленої мети, предмету і гіпотези дослідження визначені наступні завдання:

 • охарактеризувати молодь як особливу соціальну групу;
 • уточнити об’єкт, предмет та напрямки соціальної роботи з молоддю;
 • з’ясувати особливості соціальної профілактики як технології соціальної роботи з молоддю;
 • оцінити можливості таких технологій соціальної роботи з молоддю, як соціальна реабілітація, обслуговування, допомога, супровід та інспектування;
 • проаналізувати специфічні технології соціальної роботи з молоддю;
 • експериментально дослідити ефективність реалізації соціальної роботи серед молоді щодо профілактики ВІЛ/СНІД на прикладі Рівненської області.

Методи дослідження. При виконанні роботи нами було використано ряд теоретичних та експериментальних методів: аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, вивчення технологічних підходів у діяльності соціальних служб, соціологічний метод (опитування), статистичні методи, а також метод активізації інтересів у вигляді тренінгу.

Структура роботи. Робота включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та літератури і додатки, загальний обсяг роботи складає 99 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року № 2859-XII (зі змінами) // Урядовий кур’єр. – 2007. - №7.
 2. Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"; "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні": За станом на 1 серпня 2006 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 26 с.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про стан реалізації державної молодіжної політики» від 18 листопада 2007 року № 9 // Урядовий кур’єр. – 2007. - №7.
 4. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики” від 27 березня 2007 р. № 1159/2007.
 5. 10 років центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді; Державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. - Ніжин: Видавництво ДЦСССДМ, 2002. - 20 с.
 6. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / за ред. А.Й. Капської. - К.: Наук, світ, 2002. - 164 с.
 7. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 лютого 2008 року, м. Черкаси / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Управління у справах молоді та спорту Черкаської ОДА ; Черкаський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / А.Й. Капська (ред.) - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. - 222 с.
 8. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть. - К.: УДЦСССДМ, 2001. - 344 с.
 9. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи / Інститут проблем виховання АПН України. - К.: Науковий світ, 2006. - 363 с.
 10. Бех І.Д.Особистісно зорієнтоване виховання: Навч.-метод.посібник. – К.: ІЗМН, 2004, 267 с.
 11. Богданов С. Соціальний захист інвалідів. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002, 342 с.
 12. Бойко А.М., Бондаренко Н.Б. та ін. Соціальна робота. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2004. - 224 с. 
 13. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 14. Вакуленко О. В., Комарова Н. М., Пєша І. В., Романова Н. Ф. Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. - К. : Держсоцслужба, 2005. - 124 с.
 15. Варивончик Д. В. Ризик ВІЛ-інфікування в соціальних групах підлітків в Україні // Стратегія формування здорового способу життя (Матеріали конференції). – К.,2000. – С.124 – 127.
 16. Варивончик Д. В. Соціальні напрямки профілактики ВІЛ-інфікування серед підлітків // Сучасні методи залучення до здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та захворювань у дітей та підлітків. - К., 2001.- С.123-127.
 17. Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. – К.: Укр.наук.-дослідний ін-т проблем молоді, 2006. – 94 с.
 18. Ворник Б. М., Голоцван О. А., Голубов О. П., Коломієць В. П., Безпечна поведінка.- К.: ВЦ „ Сім’я”, 1999.- 56 с.
 19. Все, що ти маєш знати про ВІЛ/СНІД: МП “Дитячий культурно-просвітницький центр”. Газета „ Шкільний світ „, № 46-47 ( 222- 223), грудень 2003 року.
 20. Головко Н. О., Данелян Л. Є., Довгалюк І. С., Комар Т. О., Кучеровський О. К. Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами: Метод. рек. / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. - К.: Держсоцслужба, 2005. - 108 с.
 21. Гриценюк Л. І., Ткачук І. І. Подолання і дискримінації людей (дітей), які живуть з ВІЛ. – К.: Ніка Центр, 2005. – 156 с.
 22. Гришаєва І. В., Булачук Л. Ф. Фактори ризику: що молодь та підлітки знають про СНІД?// Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – №3. – С.39-42.
 23. Державна доповідь про становище дітей та молоді в Україні за підсумками 2002 року. – К.: Державний інститут проблеми сім’ї та молоді, 2003. – 232 с.
 24. Державна молодіжна політика в Україні / Український центр політичного менеджменту. – К.: Техніка, 2007. – 180 c.
 25. Державний захист ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей. – Державна доповідь про становище дітей в Україні. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 126-136.
 26. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України. Сучасний стан і перспективи розвитку/ Керівник авт. колективу С. В. Толстоухова. - К., 1999. – 215 с. 
 27. Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. - К.: Академпрес, 1999. – 232 с..
 28. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією: навчальний посібник для персоналу дитячих установ, батьків, опікунів, соціальних працівників та ін. осіб, що доглядають за ВІЛ-інфікованими дітьми. – К.: Кобза, 2003. – 168 с.
 29. Ефективні форми роботи з попередження епідемії ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2002. – 149 с.
 30. Зверева І.Д., Козубовсъка LB., Керцман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти). - Ч. І - Ужгород: УжНУ, 2000. - 192 с
 31. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Правда Ярославичів, 1998. - 394 с.
 32. Зязюн І. Проблеми молоді в Україні // Пед. газ. - 2000. - №5. – С. 3.
 33. Иванова В.Н. Социальные технологии в современном мире. – М.: Знание, 2003. - 392 с.
 34. Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2007 року). - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2008. - 166 с.
 35. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навч. посібник / Український державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. - К. : УДЦСССДМ, 2001. - 219 с.
 36. Лазаренко Б. П. Проблемна молодь: профілактика та психологічна реабілітація у протидії поширенню наркоспоживання та протидії поширенню наркоспоживання та ВІЛ/СНІД в Україні. – К., 2004. – С.58-71.
 37. Лазаренко Б. П., Пінчук І. М., Сановська В. Л. Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІД в шкільному та молодіжному середовищі. К.: ЮНІСЕФ, ЮНЕЙДС, 2002. – 144 с.
 38. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп.. - К.: МАУП, 2003. - 168 с.
 39. Максимова Н. Ю. Профілактика розповсюдження ВІЛ/СНІДу засобами валеологічної освіти // Стратегія дотримання здорового способу життя/матеріали конференції. – К., 2000. – С.79-89.
 40. Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: Інформаційний довідник / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді / В.С. Вовк (упоряд.). - К., 2005. - 140 с.
 41. Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу в шкільному та молодіжному середовищі/за ред. Б. Лазаренка, І. Пінчука. – К., 2002. – 144 с.
 42. Молодежь в меняющемся обществе. Проект MONEE ЦВЕ/ СНГ/Балтия. - 2000. - 193 с.
 43. Молодіжна політика в Україні: практична реалізація. Збірник нормативних документів, розробок та методичних матеріалів стосовно роботи з молоддю.- К., 2003.
 44. Молодь України у дзеркалі соціології / Заг. ред . О. Балакірєвої і О.Яременка. – К.: УІСД, 2001. - 210 с. 
 45. Педагогічним працівникам про ВІЛ/СНІД. Навчально – методичний посібник. В 2т/упоряд. Л.І. Гриценюк, А. С. Герніченко, І. І. Ткачук. – К.:Ніка – Центр, 2005. – т2. – 204 с.
 46. Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / Під заг. ред.: І.Звєрєвої, Г.Лактіонової. - К.: Наук. світ, 2001. - 49 с.
 47. Пономаренко В. С,, Воронцова Газета В. Проект «Школа проти СНІДу» Інформаційний буклет для директорів шкіл, методитів, учителів і адміністраторів системи шкільної освіти. – К.:Алатон, 2004 – 16 с.
 48. Пономаренко В. С., Воронцова Т. В. Профилактика ВИЧ-инфекции в системе школьного образования: Руководство для учителя. – Киев: Алатон, 2003. – 192 с.
 49. Пріоритетні напрями діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту. – К., 2007. – 210 c.
 50. Про становище молоді в Україні (за підсумками 2008 року). Щорічна доповідь Президенту України, Кабінету міністрів України. - К.: АТ Видавництво “Столиця”, 2009. – 366 c.
 51. Про становище молоді в Україні (за підсумками 2007 року): Щорічна доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. - К.: Техніка, 2008. - 158 с.
 52. Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-28 2006 р.), Київ. - 1998. - 245 с. 
 53. Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії,алкоголізму серед учнів і студентів: в 3-х т. за ред. В.Г. Панка, І. І. Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2005. – Т.1. – 248 с.
 54. Романова Н. Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних служб / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. - К. : ДСССДМ, 2005. - 116 с.
 55. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. - Харків: Веста, 2002. – 128 с.
 56. Соціальна педагогіка / За ред. А. Й. Капської. - К.: Центр нав. літ., 2003. - 256 с.
 57. Соціальна політика та менеджмент в соціальній роботі / Під загальною редакцією І.Звєрєвої Г.Лактіонової. - К.: Наук. світ, 2001. - 61 с.
 58. Соціальна робота в Україні: перші кроки. / За ред. В. Полтавця. -- К., 2000. - 236 с.
 59. Соціальна робота з людьми з особливими потребами: Методичні матеріали для тренера / Упоряд.: О.В.Безпалько та інші; Під заг. ред. І.Д.Звєрєвої. - К.: Наук. світ, 2002. – 55 с. 
 60. Соціальна робота з молоддю в Україні / За ред. І.Д. Звєрєвої. - К.: АТ «Столиця», 1997. – 152 с. 
 61. Соціальна робота з молоддю в Україні: Зб. інформаційно-метод. матеріалів / Український держ. центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Л.Ф. Бурлачук (ред.), І.О. Хохлєнков (підгот.). - К. : Столиця, 1997. - 152 с.
 62. Соціальна робота: технологічний аспект / за ред. А.Й. Капської. - К.: Центр нав.літ., 2004. - 352 с.
 63. Технологии социальной работы: учебник / под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. - 400 с.
 64. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Знання, 2008 - 576 с.
 65. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 432 с.
 66. Шахрай В.М.Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.
 67. Шендеровський К. С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби: Навч.-метод. збірка для спеціаліста з соціальної роботи системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м.Києва. - К., 2002. - 153 с.
 68. Я хочу провести тренинг. Пособие для начинающего тренера, работающего в области профилактики ВИЧ/СПИДа, наркозависимости и инфекций, передающехся половым путем. - Новосибирск: НГОО «Гуманитарный проект”, 2003. - 68 с.
2759
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).