Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні моделі процесу перекладу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Проблема моделювання перекладацького процесу
1.1. Поняття моделі перекладу та їх основні види
1.2. Роль моделі перекладу в процесі передачі іншомовного тексту
ІІ. Аналіз основних моделей перекладу у сучасній лінгвістиці
2.1. Ситуативно-денотативна модель
2.2.  Трансформаційна модель
2.3. Семантична модель перекладу
2.4. Трифазна модель перекладу О. Каде
2.5. Інтерпретативна модель перекладу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасне перекладознавство сформувалось як самостійна наукова дисципліна в основному в другій половині ХХ ст. Післявоєнне розширення міжнародних контактів у всіх сферах людського спілкування, що викликало різке збільшення потреби в перекладах і перекладачах, стало могутнім стимулом для росту теоретичних досліджень перекладацької діяльності. За останні 50 років з'явилася величезна кількість робіт, велика різноманітність теоретичних концепцій і методів дослідження, серед яких особливе місце займають теоретичні моделі перекладу.

Сучасне перекладознавство займається вивченням великої низки теоретичних і практичних проблем; постійно розширюються і доповнюються існуючі концепції, підтверджуються або спростовуються їх положення. До числа центральних питань перекладознавства належать фундаментальні поняття «еквівалентність» і «адекватність перекладу». Незважаючи на неодноразове висвітлення цих перекладацьких термінів, в працях відомих вітчизняних вчених-дослідників в області перекладознавства і лінгвістики, в цілому не існує чіткого розмежування даних концептуальних понять, з яких саме адекватність визнається нормативної категорією, мірою якості перекладу, яка зумовлює передачу як формальної, так і змістовної сторони тексту орігігінала. Поряд з цим особливу увагу привертає проблема моделювання перекладу, тобто застосування теоретичних моделей для пояснення сутності перекладацького процесу, а також порівняльного аналізу його результатів - реально виконаних перекладів. На переконання найбільших лінгвістів, сама розробка моделей перекладу є одним з найважливіших завдань перекладознавства.

У зв'язку з цим дослідження проблеми моделювання перекладу та його адекватності як необхідної умови забезпечення міжмовної комунікації є актуальною проблемою лінгвістики.

Стан дослідження проблеми. Дослідження моделей процесу перекладу достатньо широко висвітлене у лінгвістичній науці. Так, узагальнюючі праці з даної проблеми розроблені Л. С. Бархударовим [3], В.С. Виноградовим [6], В. Н. Коміссаровим [10], А. В. Мамрак [16], Я. І. Рецкером [23] та інші. Окремі аспекти застосування моделей у перекладацькій діяльності дослідили Л. Архи-пова [2], М. А. Венгренівська [5], С. В. Засєкін [7], В. Коптілов [12] та ін.

Об'єкт дослідження - теорії перекладу та перекладацькі стратегії в контексті уніфікації підходів до перекладацької діяльності. 

Предмет дослідження - підходи до моделювання процесу перекладу. 

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити різноманітність підходів до моделювання процесу перекладу. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття моделі перекладу та визначити їх основні види;
 • з’ясувати роль моделі перекладу в процесі передачі іншомовного тексту;
 • проаналізувати основні моделі перекладу у сучасній лінгвістиці.

Методи дослідження. Мета і завдання дослідження зумовили використання комплексної методики аналізу з застосуванням ряду конкретних методів і прийомів: метод порівняльно аналізу оригіналу та перекладів іноземними та українською мовою; метод узагальнення, метод синтезу, метод компонентного та  етимологічного аналізу, метод інтерпретації тощо.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому пропонується поєднання різних підходів до вивчення позитивних моментів і недоліків існуючих проблем перекладу та визначаються особливості комунікативної ситуації, які впливають на вибір конкретних моделей. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що встановлення фундаментальних концептуальних засад моделей перекладу сприяє розвитку перекладознавства, зокрема, з'ясуванню принципів встановлення еквівалентності та адекватності перекладу, врахуванню у перекладі комунікативної ситуації, застосуванню перекладацьких трансформацій для подолання відмінності мовних норм, визначенню засобів передачі лексичних одиниць оригіналу у перекладі. 

Практичне значення проведеного дослідження зумовлене можливістю використання його результатів у викладанні курсу “Теорія та практика перекладу”, у спецкурсах “Переклад ділового мовлення” або “Переклад юридичної літератури”, при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт. Отримані дані можуть також використовуватися в інших сферах науки і практики.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 37 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Александрова В. В. Моделі перекладу текстів як предмет наукових досліджень у науково-дослідній діяльності майбутнього юриста / В. В. Александрова // Педагогіка вищої та середньої школи  / КДПУ. - 2010. - Вип. 30. - С. 229-237.
 2. Архипова Л. Переклад як інтерпретація / Л. Архипова // Записки Перекладацької Майстерні 2000 -2001: учебное пособие. - Львів, 2002. - Т. 3: Тижні 3 - 4. Яремча, 23 липня - 4 серпня 2001 р. - С. 19-48.
 3. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л. С. Бархударов. – М.: «Междунар. отношения», 1975. – 237 с.
 4. Бураго Д. С. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. Теорія і практика перекладу / ред.: Д. С. Бураго; Ін-т філол. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні НАН України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К.: Вид. дім Д.Бураго, 2005. - 387 с.
 5. Венгренівська М. А. Вичленення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом / М. А. Венгренівська // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгвіст. ун-т. - К.: КНЛУ, 2007. - Вип. 18. - С. 21-25.
 6. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы: Учебное пособие / В.С. Виноградов. – М.: КДУ, 2004. – 240 с.
 7. Засєкін С. В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту: монографія / С. В. Засєкін; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2012. - 275 с.
 8. Казакова Т. А. Практические основы перевода / Т. А. Казакова. – СПб.: Союз, 2002. – 320 с. 
 9. Карповская Н. В. К вопросу о роли прагматического потенциала языковых единиц в процессе перевода / Н. В. Карповская // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология: научный журнал. - 2010. - N 2. - С. 61-69.
 10. Комиссаров В. Н. Слово о переводе / В. Н. Комиссаров. – М.: Международные отношения, 1973. – 215 с.
 11. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В. Н. Комиссаров. – М.: Высшая школа, 1990. – 254 с.
 12. Коптілов В. Методологічні аспекти перекладознавства / В. Коптілов // Сло-во і час: Науковий журнал Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН Ук-раїни та Національної спілки письменників України. - 2006. - N1. - С. 89-91.
 13. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства: навч. посіб. / І. В. Корунець. - Вінниця: Нова Кн., 2008. - 512 с.
 14. Левицкая Т. Р. Пособие по переводу с английского языка на русский / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. – М.: Изд. «Высшая школа», 1973. – 270 с.
 15. Левицкий  Р.  О  принципе  функциональной   адекватности  перевода  //  Съпоставително езикознание.  IX/1984. Кн. 3. С. 68–77.
 16. Мамрак А. В. Вступ до теорії перекладу: навчальний посібник / А. В. Мамрак. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.
 17. Мірам Г. Алгоритми перекладу: Вступ. Курс з формалізації перекладу (англ. мовою) / За ред. М. Раймонда. – К.: Твім інтер, 1998. – 176 с.
 18. Мірам Г. Є. Основи перекладу: курс лекцій / Г. Є. Мірам. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 240 с.
 19. Найда Ю.А. К науке переводить // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: Сб. ст. М.: Международные  отношения, 1978. С. 114–136.
 20. Основи перекладознавства: навч. посіб. / ред.: А. Є. Нямцу; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 312 с.
 21. Райс К. Классификация текстов и методы перевода / К.  Райс // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 202-228.
 22. Ремхе И. Н. К вопросу о когнитивной сущности понимания как этапа переводческого процесса / И. Н. Ремхе // Филологические науки. Вопросы теории и практики: Научно-теоретический и прикладной журнал. - 2013. - N1. - С. 148-154.
 23. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвис-тической теории перевода / Я.И. Рецкер. – М.: Р-Валент, 2004. – 240 с.
 24. Сдобников В. І. Коммуникативно-функциональный подход к описанию процесса перевода / В. В. Сдобников // Вопросы филологии. - 2011. - № 1. - С. 75-82.
 25. Селиванова Е.А. Модель перевода в парадигмальном пространстве современной лингвистики  / Е.А. Селиванова // Культура народов Причерноморья: Научн. журнал. – Январь 2003. – № 37. – С. 79-82.
 26. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие / Е.А. Селиванова. – К.: ЦУЛ «Фитосоциоцентр», 2002. – 336 с.
 27. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.
 28. Семотюк О. Л. Сучасні технології лінгвістичних досліджень: навч. посібник / О.Л. Семотюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 152 с.
 29. Фесенко Т.А. Концептуальные основы перевода / Т.А. Фесенко. – Тамбов: Изд-во Тамбовского университета, 2001. –124 с.
 30. Швачко С. О. У царині номінативних та комунікативних одиниць: зб. наук. пр. / С. О. Швачко; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2010. - 168 с.
 31. Швейцер А.Д. К проблеме лингвистического изучения процесса перевода // Вопросы языкознания.  1970. № 4. С. 30–42.
 32. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты / А.Д. Швейцер. – М.: Наука, 1988. – 215 с.
 33. Nord Ch. Text in Situations (a functional model for text analysis in translation teaching) // Перевод и лингвистика  текста. М., 1994. С. 105-127.
 34. Siniawska-Sujkowska T. Adekwatność funkcjonalna przekładu a sygnały meta komunikacyjne: Na materiale przekładów prozy rosyjskiej XX wieku na język polski. Gdańsk: Wydawnictwo  Uniwer- sytetu Gdańskiego, 2008. - 137 s.
586
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).