Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні показники етноцентризму (внутрішнього фаворитизму)

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Основні показники етноцентризму (внутрішньго фаворитизму)
2. Функції і види етноцентризму
3. Наведіть приклад делегітимізації
Список використаної літератури
 
1. Основні показники етноцентризму (внутрішньго фаворитизму)
 
В етнопсихології одним із фундаментальних є поняття «етноцентризму». Оскільки етноцентризм у будь-якій формі свого прояву руйнує міжетнічні контакти, вивчення цього феномена особливо актуальне в сучасних умовах, коли етнічні конфлікти стали щоденною реальністю.
У зв'язку з цим виникає необхідність розгляду етноцентризму як соціального і соціально-психологічного феномена та постановки питання про його природу, структуру, функції. А також вимагають вирішення наступні проблеми: чому різні культурні цінності, навіть при інтенсивній взаємодії не стають спільними; незалежно від інтенсивності спілкування між різними групами суттєві культурні відмінності тільки посилюються; завжди у будь-якому суспільстві є соціальні групи, які відокремлюють себе від інших; навіть спілкуючись однією мовою, ми часто виражаємо думки і концепції різних світів і одні й ті ж слова можуть мати різний культурний смисл. Однією з причин є етноцентризм, який не дозволяє представникам різних культур, які мають різний практичний досвід, чітко уявити собі чуже розуміння світу і сформулювати проблеми один одного. Оскільки явище етноцентризму суттєво впливає на динаміку міжетнічних відносин, то розуміння сутті, змісту даного феномена є важливим і актуальним.
Вивчення праць науковців (Н. Лєбєдєвої, Л. Орбан-Лембрик, Т. Стефаненко, А. Бароніна, А. Льовочкіної та ін.) показує, що сам факт усвідомлення особливостей своєї етнічної групи не містить у собі упереджень щодо інших груп. Проте так буває доти, доки констатуються ці відмінності. Коли ж від такої констатації переходять до оцінки іншої групи, тоді можливі перекручення її образу. І тоді виникає психологічне явище етноцентризму. Воно полягає у схильності представників групи сприймати всі життєві явища з позицій „своєї” етнічної групи, яка розглядається як еталон. Отже, суть етноцентризму зводиться до сукупності масових ірраціональних уявлень про власну етнічну спільність як про центр, навколо якого групуються всі інші.
Такі уявлення є психологічними утвореннями масової свідомості у вигляді конкретизованих спрощень образів свого народу, щедро наділених позитивними рисами, в кількості, яка набагато перевершує аналогічні риси в уявленнях про інші народи. Етнічні стереотипи складаються завжди в певному соціальному контексті і коли вони набувають стійкої форми упереджень, тобто стандартного і негативно забарвленого емоційного характеру, то легко можуть бути використані як засоби розпалювання національної ворожнечі.
Аналіз наукової літератури дозволяє розглядати явище етноцентризму з наступних позицій: етноцентризм як захист соціальної групи, який сприяє збереженню соціальної ідентичності її членів і зароджується в умовах інгрупової загрози, конфлікту; етноцентризм – це і форма соціального контролю, яка виправдовує дискримінаційні дії стосовно відкинутих аутгруп; етноцентризм – це і адаптивний механізм виживання, який проявляється найбільш гостро під впливом зовнішніх загроз; етноцентризм – це нормальний наслідок засвоєння звичаїв суспільства і культури у щоденному житті.
Відомо, що термін «етноцентризм» ввів в 1906 році У. Самнер під час вивчення етнічних груп і кваліфікував його як переконаність у перевазі власної етнічної й культурної групи над усіма іншими групами. Його розуміння цього явища полягало в тому, що люди схиляються до тенденції бачити світ так, щоб своя група виявлялась в центрі, а всі інші мають рівнятися на неї. Тобто кожна група вважає свої соціальні цінності, уявлення, традиції, вірування єдино правильними і, відповідно, уявляє себе еталоном, центром всесвіту, якому повинні уподібнюватись всі інші групи. Саме тому сприймання способу життя, цінностей, уявлень інших етнічних груп відбувається з позицій порівняння «їх» з «Нами» на користь «Нас», адже «Вони» не схожі на «Нас» і тому «неправильні». І ступінь їхньої «неправильності» визначається тим, наскільки «Вони» не схожі на «Нас».
Американські психологи М. Бруер і Д. Кемпбелл виділили основні показники етноцентризму:
сприйняття елементів своєї культури (норм, ролей и цінностей) як природних і правильних, а елементів інших культур як неприродних і неправильних;
бачення традицій своєї групи як універсальних; розуміння того, що для людини природно співпрацювати з членами своєї групи, допомагати їм, надавати перевагу своїй групі, пишатися нею і не довіряти і навіть ворогувати з членами інших груп.
Останній із визначених Бруером і Кемпбеллом критеріїв свідчить про етноцентризм індивіда. Що стосується перших двох, то деякі етноцентричні люди визнають, що інші культури мають свої цінності, норми та звичаї, але вони є нижчими в порівнянні з традиціями «їхньої» культури. Однак зустрічається і більш наївна форма абсолютного етноцентризму, коли його носії переконані, що «їхні» традиції і звичаї універсальні для всіх людей на Землі.
 
2. Функції і види етноцентризму
 
Д. Мацумото виділяє такі функції етноцентризму:
етноцентризм може виступати в якості захисту соціальної групи (допомагаючи зберегти соціальну ідентичність її членів, зароджуючись в умовах інгрупової загрози, конфлікту) ;
етноцентризм – це форма соціального контролю (виправдовуючи дискримінаційні дії відносно відсторонених і загрожуючих аутгруп) ;
етноцентризм -адаптивний механізм виживання.
З. Фройд у свій час також проаналізував феномен етноцентризму. Він зауважував, що етноценризм – це форма колективного нарцисизму. За Фройдом, колективний нарцисизм має психологічну та соціальну функції -створення середовища для витіснення агресивних імпульсів. Колективний нарцисизм дає можливість інгрупі спрямовувати свої агресивні імпульси на будь-які інші доступні аутгрупи, тим самим усувати боротьбу всередині інгрупи.
В проведених Т. Адорно соціально-психологічних дослідженнях авторитарної особистості, етноцентризм, який входив в структуру авторитарного характеру, був одним з центральних понять.
Етноцентризм як характеристика образу своєї і чужої етнічної групи виникає в процесі спілкування етносів на основі двох практично пов'язаних процесів: зближення і відособлення. Взаємодія етнічних груп супроводжується адаптаційними процесами, що можуть перебігати в різних формах: від міжетнічної інтеграції до етнокультурної ізоляції. Успішна адаптація етнічних груп у вигляді інтерпретації пов'язана з позитивним ставленням як до культури власної, так і етноконтактних груп, що виражається у формуванні позитивно спрямованих ауто- і гетеростереотипів. Дезадаптація етнічних груп, крайнім полюсом якої є етнокультурна ізоляція, передбачає надтолерантність до власної культури при повному запереченні культури етноконтактних груп. Це проявляється в надпозитивних аутостереотипах і негативних гетеростереотипах.
Таким чином, поняття «етноцентризм» у його широкому значенні використовується для позначення специфічного феномена буденної етнічної свідомості, що виникає в процесі взаємодії етнічних груп і характеризується надпозитивним ставленням до інгрупи, на противагу негативним емоційно-оцінним ставленням до ауттрупи.
У процесі аналізу структури етноцентризму стає очевидним факт його зведення до ауто- або гетеростереотипу. Останній розглядається як автономна одиниця етнічної свідомості групи. Специфіка ставлення етносу до власної групи поза контекстом його ставлення до аутгрупи не розкриває суті феномену етноцентризму, оскільки ставлення до інгрупи (аутостереотип) і аутгрупи (гетеростереотип) можна розглядати ізольовано один від одного лише в абстракції як методичний прийом для їх детальнішого вивчення. У реальному житті, в життєдіяльності етнічної групи вони виступають як неподільне ціле, як одна з форм відображення етносом своєї єдності і відмінності від інших етнічних груп. Тому етноцентризм є ніби «сплавом» ауто- і гетеростереотипу, розглянутих з урахуванням «знаку» їх емоційного ставлення до об'єкта оцінки (своєї і чужої етнічних груп), взаємозалежними елементами в структурі такого цілісного утворення, як етнічний стереотип.
Етноцентризм, що складається з негативних стереотипів різних аутгруп, є якісно новим станом міжгрупової свідомості у порівнянні із забобоном, в якому зафіксований глобальний негативізм стосовно аутгрупи, тотальне заперечення будь-яких позитивних суджень про їх членів, міркування про них як про «нелюдів». Етноцентризм – це достатньо цілісне і впорядковане уявлення як про власну етнічну групу, так і про її етнічне оточення. У порівнянні із забобоном в етноцентризмі чіткіше представлений порівняльний інгруповий-аутгруповий компонент, що сприяє оцінній поляризації етнічних груп.
Питання про роль етноцентризму в житті етнічних груп, тобто про його соціальні і психологічні функції, нерозривно пов'язане з особливостями адаптаційних процесів у етноконтактних групах. Успішна взаємна адаптація етносів у вигляді інтеграції, що передбачає оволодіння навичками «чужої» культури при повному збереженні власної етнокультурної специфіки, сприяє переходу міжетнічної диференціації в констатацію різниці світосприймання і способу життя етноконтактних груп, але не містить негативізму і непримиренності до «чужих» культур. Дезадаптація етнічних груп зв'язана з посиленням інтолерантності до іноетнічного оточення і може проявитися в різних формах – від прагнення зменшити або припинити контакти етнічних меншин шляхом поглинання (асиміляції) чи фізичного знищення членів інших етнічних груп (геноцид).
Етноцентризм виникає у відповідь на загрозу існування етносу як самостійного соціокультурного цілого і виконує функцію його соціально-психологічного захисту від інокультурного впливу в умовах дезадаптації етнічних груп. Сили, що руйнують етнос як самостійний об'єкт міжгрупової взаємодії, можуть бути внутрішніми і зовнішніми, тобто залежними від специфіки етнічних груп, а також від особливостей соціальної ситуації, в якій здійснюється їхня взаємодія.
Внутрішні причини, що породжують етноцентризм, розглядалися в межах теорії соціальної ідентичності (Г. Теджфел, Дж. Тернер) і трактувалися як захисний соціально-перцептивний механізм. Він у міжетнічному контексті діє автономно і допомагає групі захищати позитивну групову ідентичність у процесі міжетнічного порівняння. Однак така концепція не дозволяє розмежувати етнічну диференціацію (констатує нетотожність етносів) і власне етноцентризм (передбачає непримиренність до інших етнічних груп).
Плідним видається підхід до аналізу внутрішніх причин, що породжують міжетнічну дезадаптацію, запропонований Н. Лєбєдєвою. Розглядаючи адаптацію етносів у процесі етнічних міграцій, автор стверджує: внутрішні причини, що викликають неадекватність міжетнічного сприймання, можна пояснити невпевненістю в позитивності образу «ми – групи». А це породжує інтолерантність до чужого способу життя і світосприймання, що відрізняється від картини світу, прийнятої у власній групі.
Базуючись на досвіді вітчизняних і зарубіжних дослідників міжетнічної адаптації, можна передбачити, що етноцентризм значною мірою пов'язаний з руйнуванням позитивної групової ідентичності, розмиванням відчуття «ми» у членів етнічної групи. Він виконує функцію психологічного захисту образу цієї групи, переносячи причини духовної слабкості власної групи на сусідні етноси.
 
3. Наведіть приклад делегітимізації
 
Войовничий етноцентризм використовується у реакційних доктринах, які санкціонують захоплення і пригноблення інших народів. Крайній ступінь етноцентризму виражається у формі делегітимізації – категоризації групи або груп у супернегативні соціальні категорії, які виключають із реальності прийнятих норм і цінностей. Делегітимізація максимізує міжгрупові розходження і містить у собі усвідомлення гнітючої переваги своєї групи.
Полегшують делегітимізацію дійсно значні розходження в зовнішності, нормах, мові, релігії та інших аспектах культури. Її метою є повна диференціація своєї і чужої груп аж до виключення останньої з роду людського. Членів чужої групи називають зміями, паразитами, пацюками або представляють відьмами, вампірами, демонами. Це переводить їх у категорію «нелюдей» і дозволяє поступати з ними так, як заборонено поступати з собі подібними – з людьми.
Прикладом етноцентристської делегітимізації можна назвати відношення перших європейських поселенців до корінних жителів Америки і відношення до «неарійських» народів у нацистській Німеччині. Так, етноцентризм, впроваджений у расистську ідеологію переваги арійців, виявився тим механізмом, за допомогою якого німці прийшли до переконання, що євреї, цигани й інші меншості – «недолюди».
 
Список використаних джерел:
 
Агеев В. С. Психология межгрупповых отношений. – М. : Изд-во МГУ, 1983.
Бодалев А. А. Формирование понятия о другом человеке как личности. – Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1970.
Келли Г. Процесс каузальной атрибуции // Современная зарубежная социальная психология. – М. : Изд-во МГУ, 1984.
Пірен М. Основи етнопсихології. – К. : Знання, 1998.
Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М. : Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999.
Фото Капча