Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні поняття і загальні засади економетричного моделювання

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тема 3. Основні поняття і загальні засади економетричного моделювання

 

3.1. Кореляційно – регресійний аналіз в економіці

3.2. Економетричні моделі, їх особливості і елементи

3.3. Етапи і задачі економетричного дослідження

 

3.1. Кореляційно – регресійний аналіз в економіці

 

При визначені економетрії було зроблено наголос на тому, що вона вивчає кількісні взаємозв’язки і залежності між економічними показниками, явищами і процесами.

Вочевидь, будь-які економічні показники, зазвичай, перебувають під впливом багатьох випадкових факторів, а тому з математичної точки зору вони повинні розглядатися як випадкові величини. Внаслідок цього залежності між економічними показниками не є однозначними, не є функціональними. Це означає, що кожному фіксованому значенню однієї економічної змінної (або фіксованому набору змінних) відповідає не одне єдине, а множина значень іншої змінної, тобто деякий ймовірностний розподіл. Тому в економіці спостерігаються і розглядаються так звані статистичні (або кореляційні ) залежності.

Означення 1. Статистичною називається залежність, коли зі зміною однієї випадкової величини змінюється закон розподілу ймовірностей іншої.

Означення 2. Кореляційною називається статистична залежність, коли зі зміною однієї випадкової величини змінюється математичне сподівання (середнє значення) іншої.

При вивченні статистичних зв’язків і залежностей між економічними змінними можна виділити два варіанти їх вивчення.

У першому випадку усі змінні є рівнозначними і не поділяються на залежні і незалежні. Основним у цьому випадку є питання щодо наявності і сили кореляційного взаємозв’язку між цими змінними. Відповідь на це питання дає кореляційний аналіз. Зокрема при оцінюванні сили лінійного взваємозв’язку між змінними використовується відомий коефіцієнт кореляції.

У другому випадку усі економічні показники поділяються на залежні і незалежні і вивчається кількісна залежність перших від других, тобто моделюються причино-наслідкові зв’язки між економічними показниками. Наприклад, може вивчатися вплив зростання доходу на споживання, відсоткової ставки на інвестиції і т.і.

Основним завданням у цьому випадку є знаходження загальної закономірності, що характеризує залежність двох (або більше) кореляційно пов’язаних змінних, тобто розробка математичної моделі зв’язку цих змінних. Ця задача вирішується методами регресійного аналізу.

Розглянемо основні принципи і поняття регресійного аналізу. Нехай з певних економічних міркувань встановлено, що деякий економічний показник x є причиною зміни іншого показника y. Статистичні дані по кожному з показників інтерпретуються як деякі реалізації випадкових величин x і y.

Тоді кореляційна залежність між цими змінними або залежність у середньому може бути представлена у вигляді наступного співвідношення :

( 1.1 )

де - умовне математичне сподівання (середнє значення) залежної змінної y.

Функція називається функцією (рівнянням) регресії y на x. Показник x називається незалежною

(пояснюючою) змінною, або регресором, показник - залежною (пояснюваною) змінною або регресандом.

Для випадку багатьох (більше ніж двох) показників кореляційна залежність між залежним і незалежними показниками має наступний вигляд :

( 1.2 )

де, як і у попередньому випадку, є залежною (пояснюваною) змінною або регресандом, а показники є незалежними (пояснюючими) змінними, або регресорами.

Означення 3. Функція, яка описує залежність між незалежною змінною (або незалежними змінними) і умовним математичним сподіванням (середнім) залежної змінної називається функцією регресії (рівнянням регресії) .

Означення 4. Регресією називається функціональна залежність між незалежною змінною (або незалежними змінними) і умовним математичним сподіванням (середнім значенням) залежної змінної.

Для випадку двох змінних (1) регресія називається парною (або простою). Для випадку багатьох змінних (2) регресія називається множинною (або багатофакторною) . Зазначимо, що функції регресії (1), (2) можуть бути як лінійними так і не лінійними по відношенню до параметрів рівнянь і незалежних змінних. У першому випадку йдеться про лінійну регресію, у другому – про нелінійну.

Як і будь-яка функція, функція регресії має графічну форму представлення. Так для парної регресії графічне зображення функції регресії на площині x0y представляє собою так звану криву (лінію) регресії.

Означення 5. Лінія, яка графічно зображує залежність між незалежною змінною і умовним математичним сподіванням (середнім) залежної змінної називається кривою (лінією) регресії.

Для множинної регресії крива регресії перетворюється на поверхню (або гіперповерхню) регресії.

Оскільки реальні значення залежної змінної не завжди співпадають з її умовним математичним сподіванням, а можуть бути різними при одному і тому ж значенні пояснюючої змінної (наборі пояснюючих змінних), фактична залежність між економічними показниками повинна складатися з функції регресії і деякого додатку , який є випадковою величиною і перетворює функціональні залежності (1), (2) на статистичні (стохастичні) .

Означення 6. Статистичні зв’язки між залежною і незалежними змінними, що описуються співвідношеннями

( 1.3 ) ( 1.4 )

називаються регресійними моделями .

Регресійна модель, представлена співвідношенням (3) називається моделлю парної лінійної регресії, а співвідношенням (4) – відповідно моделлю багатофакторної лінійної регресії або моделлю множинної лінійної регресії.

Випадкову величину , яка акумулює в собі вплив різних випадкових факторів на залежну змінну регресійної моделі прийнято називати збуренням ( похибкою, відхиленням).

В залежності від статистичної бази розрізняють теоретичну і вибіркову моделі регресії.

Означення 7. Теоретичною регресійною моделлю називається модель, яка відповідає генеральній сукупності спостережень за змінними моделі.

Теоретичній регресійній моделі відповідають теоретична функція і крива регресії

Означення 8. Вибірковою (емпіричною) регресійною

Фото Капча