Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні права людини: поняття, класифікаці та напрями розвитку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження основних прав людини
1.1. Поняття прав людини, їх особливості та історія становлення
1.2. Розмежування прав людини і громадянина
2. Класифікаційний аналіз основних прав людини
2.1. Класичні та соціальні права людини
2.2. Громадянські та політичні права людини, соціально-економічні та культурні права
2.3. Класифікація прав людини за трьома поколіннями
3. Дослідження напрямів розвитку та законодавчого забезпечення основних прав людини
3.1. Природність і невід’ємність прав людини, універсальні та спеціальні права у міжнародному праві
3.2. Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини …
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Права людини є складним, багатовимірним явищем, соціальне коріння яких, становлення та призначення – одна зі споконвічних проблем історичного та соціально-культурного розвитку людства, яка пройшла крізь тисячоліття й незмінно перебуває в центрі уваги політичної, правової, етичної, релігійної, філософської думок. 

Важливість цього питання пояснюється також тим, що здійснення прав людини є однією з головних умов її духовного розвитку, психічного і фізичного благополуччя. 

Права людини і громадянина – це, перш за все, явище соціально-історичне, усвідомлення цінності яких мало довгий шлях в історії людства. Історія прав людини, становлення та їх розвиток нерозривно пов’язана з генезисом і еволюцією змісту самого принципу правової рівності та соціокультурного розвитку людства в різні епохи та в різних суспільствах. 

Проблема прав людини не виникла нещодавно та процес вирішення її продовжує свій довгий шлях і розв’язування людством протягом усієї своєї історії, проте сучасний підхід до розгляду прав людини є неможливим без уважного дослідження та вивчення історичних аспектів становлення та розвитку прав людини. Відповідна проблематика не втрачає своєї актуальності і в сучасному осмисленні цієї проблеми в контексті історичного, соціального, культурного розвитку людства.

Людина як член суспільства на будь-якій стадії і в будь-яких формах суспільного розвитку завжди володіла певним обсягом прав, свобод і обов’язків. Питання прав і свобод людини полягало лише у їх об’ємі та захисті. Науковці відзначають, що якщо всю попередню історію людства можна розглядати як історію боротьби за права людини, то новітню історію – як історію боротьби за межі прав людини. Окрім того, витоками ідеї і практики визнання і захисту прав людини є притаманне людині відчуття справедливості і прагнення до рівності. Як вважають вчені, протягом всієї історії людства всі форми і вияви боротьби ідей і державно-політичної практики їх реалізації обертаються навколо вирішення однієї дилеми: свобода-рівність. Її суть полягає у встановленні більш бажаного або для людини і суспільства, або для держави і її політичної влади співвідношення цих цінностей: примат свободи над рівністю чи примат рівності над свободою або ж рівноваги між ними.

Розробкою теорії прав людини в сучасній науці займалися провідні учені Ю. М Оборотов [1], О. В. Сурілов [1], В. В. Копєйчиков [1], М. Антонович [2],    В. В. Бойцова [4, 5], І.В. Дмитриченко [10], Д.І. Луковська [16], Є.А. Лукашева [18], П. Рабінович [12, 24, 25], О. Ф. Скакун [27], Ю.В. Тіхонравов [30], Ф.П. Шульженко [31] та ін., проте спеціальних досліджень щодо історії становлення та розвитку прав людини приділяється надто мало уваги.

Мета роботи - дослідити етапи історичного виникнення та розвитку становлення прав людини, охарактеризувати основні ідеї, погляди уявлення про права людини, аспекти становлення та розвитку основних прав людини, що були накопичені протягом багатьох століть і тисячоліть.

Об’єкт дослідження – поняття та юридичний механізм реалізації основних прав людини. 

Предмет дослідження - міжнародно-правові акти та національне законодавство, доктрина і сучасна юридична парадигма забезпечення реалізації оснивних прав людини.

З метою досягнення мети роботи та відповідно до її об’єкта і предмета слід визначити наступні завдання дослідження:

 • дослідити поняття прав людини, їх особливості та історію становлення;
 • розмежувати прав людини і громадянина;
 • провести класифікаційний аналіз основних прав людини на класичні, соціальні, громадянські та політичні, соціально-економічні та культурні права;
 • проаналізувати класифікацію прав людини за трьома поколіннями;
 • охарактеризувати природність і невід’ємність прав людини, універсальні та спеціальні права у міжнародному праві;
 • проаналізувати міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини.

Методи дослідження. Методологічною основою виконання курсової роботи є загальнонаукові методи пізнання: аналіз, синтез, узагальнення, дедукція, індукція, аналогія, формально-логічний метод. Крім того, застосовано і спеціальні методи пізнання: історико-правовий (використовувався в ході вивчення становлення і розвитку основних прав людини); порівняльно-правовий (застосовувався при порівнянні українського і міжнародного законодавства з прав людини)..

Структура роботи зумовлена метою та предметом дослідження. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: матеріали міжнар. щоріч. наук. конф. молодих вчен., асп. і студ., присвяч. пам’яті видат. вчен.-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова, 11 - 13 лют. 2010 р., Львів / Ред.: Ю. М Оборотов; П. М Рабінович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Одес. нац. юрид. акад., НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Акад. прав. наук України. - Л.; О.: Фенікс, 2010. - 249 с.
 2. Антонович М. Еволюція поняття прав людини // Право України, 2005, № 12. – С.16-20
 3. Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект // Право України, 2006, № 9 – С.56-60.
 4. Бойцова А.М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. / А.М. Бойцова, А.Ю. Олійник. − К.: Юрінком Інтер, 2003. – 212 с.
 5. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт / В.В. Бойцова. – М.: БЕК, 1996. – 408 с.
 6. Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження) / С.О. Верланов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2008. - 16 с.
 7. Ефективність впливу Конвенції про захист прав та основних свобод людини на держави - членів Ради Європи / П. Рабінович // Право України. - 2000. - № 11. - С. 34-36.
 8. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / Ред.: О.Л. Жуковська Уклад.: О.Л. Жуковська; Спілка адвокатів України, Рада Європи, Міжнар. центр з юрид. захисту прав людини. - К.: ЗАТ «Віпол», 2004. - 960 с.
 9. Забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина / Ю.Ф. Кравченко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 25. - С. 105-113.
 10. Загальна декларація прав людини: основа міжнародних стандартів в галузі прав людини: зб. наук. пр. / Ред.: І.В. Дмитриченко; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Гуманіт. ін-т. - Миколаїв: ИЛИОН, 2008. - 200 с.
 11. Захист прав людини: міжнародні та національні аспекти: монографія / А. А. Телестакова, О. В. Панченко, О. В. Ткаченко, О. Ц. Перимський, Л. І. Миськів, Є. В. Іванова, Т. М. Приходько, В. А. Клименко, Н. В. Малярчук, Г. В. Маляр; Ред.: А. А Телестакова; Київ. міжнар. ун-т. - К., 2010. - 202 с.
 12. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти) / П.М. Рабінович, І.М. Панкевич; Акад. прав. наук України. НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Л.: «Астрон», 2001. - 107 с.
 13. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социльные права человека и социальные обязанности государства - Санкт-Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. - 404 с.
 14. История политических и правовых учений: учеб. для вуз. / Под. ред. В.С. Нерсесянца. − М.: Юристъ, 1999. – 456 с.
 15. Класифікація конституційних особистих прав і свобод людини та громадянина / А. Хальота // Право України. - 2000. - № 8. - С. 55-57.
 16. Луковская Д.И. Понятие прав человека: многообразие подходов, проблема универсальности прав человека / Д.И. Луковская // История государства и права. – 2007. − № 12. – С. 13-15.
 17. Права людини в Україні - 2009 - 2010: доп. правозахис. орг. / Ред.: Є. Ю Захаров; Уклад.: А. П Бущенко; Укр. Гельс. спілка з прав людини. - Х.: Права людини, 2011. - 479 с.
 18. Права человека: учеб. для вуз. / Под ред. Е.А. Лукашевой. − М. НОРМА, 2001. − 573 с.
 19. Права человека: учеб. для вуз. / Под ред. Е.А. Лукашевой. − М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 358 с.
 20. Право на захист відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав та основних свобод людини / Т. Вакуленко // Право України. - 2004. - № 2. - С. 38-42.
 21. Присяжнюк Т. Система Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини - унікальний інструмент захсту порушених прав // Право України, 2001, № 6. – С.32-37.
 22. Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Регіон. міжвузів. наук. конф. молодих учен. та аспірантів, Івано-Франківськ, 19 квіт. 2003 р. / Ред.: В.Д. Басай; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - 282 с.
 23. Рабінович П. Загальна декларація прав людини – вселюдський ідеал гуманізму (до 50-річчя прийняття) // Право України, 1998, № 12 – С.8-14.
 24. Рабінович П., Панкевич І. Межі прав людини і Конституція України // Право України, 1997, № 5 – С.19-22.
 25. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник – К.: Видавництво «Атіка», 2004. – 464 с.
 26. Саблин Д.А. Права человека: учеб. пособие / Д.А. Саблин. – Оренбург: ОГУ, 2004. – 166 с.
 27. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун; переклад з рос. – Х.: Консум, 2001. − 556 с. 
 28. Теория государства и права: учеб. для вуз. / Под. ред. Н. Матова. − М.: БЕК, 1996. − 336 с.
 29. Теория государства и права: учеб. для вуз. / Под. ред. Р.Т. Мухаев. − М., 2005. − 356 с.
 30. Тихонравов Ю.В. Основы философии права / Ю.В. Тихонравов. − М.: Вестник, 1997. – 607 с.
 31. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень / Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 297 с.
4816
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).