Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні проблеми українсько-польських відносин 1919-1946 рр.

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1.  Українсько-польські стосунки в добу визвольних змагань 1919-1921 рр.
2.  Становище західно-українських земель у складі Польщі в період 1919-1939 рр.
2.1. Основні напрямки політики Польщі щодо українців
2.2. Особливості соціально-економічного розвитку західно-українських земель
2.3. Суспільно-політичне становище на західно-українських землях
3. Українсько-польські відносини у період ІІ-ї Світової війни
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Після першої світової війни в міру того як на місці нещодавно могутніх імперій поставали національні держави, у Східній Європі формувався новий політичний порядок. Хоча принцип самовизначення націй дістав загальне визнання, він, однак, застосовувався не завжди, внаслідок чого не всі народи здобули державність. Ті ж, що здобули її, мали великі та неспокійні національні меншості.

Говорячи про історичні особливості стосунків між Україною та Польщею у згаданий період, слід відзначити, що близько 7 млн. українців, в основному колишніх підданих габсбурзької монархії, на той час виявилися єдиною великою нацією, яка не завоювала незалежності. Більшість українців уходили до складу Польщі, решта жила в Румунії та Чехословаччині. Ставши скрізь, і особливо в Польщі та Румунії, об'єктом дискримінаційної політики, західні українці були пройняті майже нав'язливим прагненням до самоврядування, що, на їхню думку, вирішило б їхні політичні, соціально-економічні та культурні проблеми. Ці сподівання наштовхнулися на асиміляційну політику держав, у яких вони проживали, й тому в житті західних українців впродовж усього міжвоєнного періоду панувала національна конфронтація.

Відтак у міжвоєнний період національне питання лишалося нерозв'язаним; із зростанням напруженості між панівними націями та утисненими меншинами воно ставало вибухонебезпечним. А соціально-економічні проблеми, що терзали цей регіон іще з часів імперії, лише поглиблювали гостроту ситуації.

З огляду на сьогоднішні події – інтеграцію України у Європейську спільноту, тісну співпрацю з державами-сусідами, зверненням до історичних коренів відносин між державами-сусідами, досить актуальною є проблема формування українсько-польських відносин впродовж 1909-1945 рр.

Предметом проведеного дослідження став історичний період входження та перебування українських земель у складі Польщі, а об’єктом – основні напрямки взаємин обох держав у світлі глобальних та місцевих політично-історичних подій.

Отже, темою дослідження є "Основні проблеми українсько-польських відносин 1919-1946 рр.". Відповідно метою дослідження є аналіз перебігу українсько-польських взаємин у міжвоєнний період.

Виходячи з об’єкту, предмету та мети завданнями дослідження є:

1) глибокий аналіз історичної ситуації досліджуваного періоду;

2) дослідити основні напрямки взаємовідносин України та Польщі в добу визвольних змагань 1919-1921 рр.;

3) проаналізувати особливості соціально-економічного та політичного становища західно-українських земель у складі Польщі;

4) з’ясувати характер українсько-польських взаємин в роки Другої Світової війни.

Джерельною базою виконання роботи стали праці таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, а також збірники документальних матеріалів. З вітчизняних науковців-істориків, які займалися розробкою даної проблеми, варто виділити дослідження Л. С. Кульчицького, Ю. Л. Шаповала та ін. Зокрема, Я. Дашкевич у роботі "Польсько-українські відносини: українська меншина в Польщі; польська меншина в Україні" значну вагу приділив дослідженюю економічного розвитку України у складі Польщі.

Проблемами існування і діяльності українських політичних партій у Польщі згаданого періоду присвятив свою роботу Удовиченко А. А. ("Українське представництво в Галицькому сеймі").

Оскільки тема стосується проблеми українсько-польських відносин, значний масив досліджень становлять праці західних істориків, особливо польських, серед яких слід відзначити роботи Е. Вішка та З. Карпуся, а також М. Папержинської-Турек, Р. Жереліка та Я.-Я. Бруського. 

Звичайно, основну джерельну базу складають архівні документи та преса досліджуваного періоду, яка міститься в архівах Рівного, Луцька та Львова.

Отже, робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексєєв Ю. М., Вертегел А. Г., Даниленко В. М. Історія України: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2004. 
 2. Атлас з історії України. - К.: Наукова думка, 1997.
 3. Баран В. В., Лев, Г. Я., Йосипович, З. О., Зайцев Ю. Д. Історія України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - Львів: Світ, 2003.
 4. Басай О. Самоврядування на західноукраїнських землях у 1921-1939 рр. // Українсько-польські відносини у Галичині в ХХ ст. Матеріали Міжнародної конференції 21-22 листопада 1996 р. – Івано-Франківськ, 1997.
 5. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр.: у 2 тт / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 1998.
 6. Від "подоляків" до "ендеції" (еволюція польсько-українських взаємин на зламі ХІХ–ХХ ст.) // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Мат. міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21–22 листопада 1996 р. / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ: Плай, 1997.
 7. Вішка Е. Проблема українсько-польської еміграції в роки Другої світової війни. – Варшава-Київ, 2002.
 8. Губарев В. К. Історія України: Конспект лекцій для студ. і викл. - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004.
 9. Гудзь В. В. Історія України: Навч. посіб. - К.: Слово, 2003.
 10. Дашкевич Я. Польсько-українські відносини: українська меншина в Польщі; польська меншина в Україні // Український час. - 1998. - № 1.
 11. Дмитріюк В. Спомин з поезій 1918-1927. Нарис історії Холмщини і Підляшшя, Вініпег-Торонто, 1989. 
 12. Жереліка Р, Бруський Я.-Я. До проблеми української еміграції до Польщі перед війною. – Люблін. – 1995.
 13. История Польши / под ред. И. С. Миллера, И. А. Хренова. - в 3-х т., т. 2. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955.
 14. Ісаєвич Я. Українсько-польські взаємини періоду другої світової війни: інтерпретація істориків та політиків // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Івано-Франківськ, 1997.
 15. Історія України у 10 т. /за ред. Красько І. В. - К.: Наукова думка, 1996.
 16. Історія України. Персоналії, в 3-х т. - К.: Наукова думка, 1997.
 17. Історія Української РСР. - К.: АН УРСР: Наукова думка України, 1967 р. 
 18. Каменецький І. УНР і українська зовнішня політика між двома світовими війнами.// Український історик, т. 30, 1993. 
 19. Карпусь З. Стосунки України та Польщі перед початком ІІ Світової. – Пьйотрков-Трибунальський. – 2000.
 20. Киричук Ю., Зінкевич Р. Взаємовідносини між ОУН-УПА і Армією Крайовою на Закерзонні у 1945-1947 рр. // Республіканець. - 1995. - № 1-2.
 21. Киричук Ю., Мороховський В. Волинська трагедія 1943-1944 рр. // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.
 22. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань 1917-1945. - Львів: Каменяр, 1995. 
 23. Краківський консерватизм та українське питання в Галичині на зламі ХІХ-ХХ ст. // Молода нація. Альманах / Гол. ред. О. Проценко. Вип. 6. Київ: Смолоскип, 1997.
 24. Лiтопис нескореної України: Документи, матерiали, спогади. Кн. I / АН України, Ін-т українознавства, Львівське від-ня Ін-ту укр. археографії та ін.; відп. ред. Я. Лялька. Львiв: Просвiта, 1993.
 25. Лисицин Б. М. Історія України. - К.: НАУ, 2003.
 26. ОУН в світлі постанов Великих Зборів, конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955 рр. - Лондон, 1955.
 27.  Папержинська-Турек М. Політичні партії меншин у Сеймі 1909-1945 рр. – Варшава. – 2000.
 28. Парламентська традиція галицьких українців у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиція. Львів, 2000.
 29. Політичні діячі України 1917 р.: Біографічний словник. – К.: Надра, 1993.
 30. Русофільство в Галичині в середині ХІХ на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 34 / Відп. ред. М. Крикун. Львів, 1999.
 31. Столбуненко М. М., Красовський В. М., Житкова В. М. Історія України: Навч.-метод. посібник/Одеський юридичний ін-т НУВС. - Одеса : Астропринт.
 32. Субтельний О. Історія України. - К.: Вища школа, 1996 р.
 33. Терещук П. Нариси найновішої історії // Визвольний шляк. - 1984. - № 12.
 34. Удовиченко А. А. Українське представництво в Галицькому сеймі (1889–1901 рр.). Автореф. дис. на здобуття. наук. ступ. канд. іст. наук / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 1997.
 35. Українське державотворення: словник-довідник / За ред. О. М. Мироненка. – К., 1997.
 36. Українсько-польські відносини у Східній Галичині на початку ХХ століття: акція Влодзімєжа Козловського 1902–1903 років // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. – Вип. 37.
 37. Чайковський А. С., Шевченко В. Ф. Історія України: Посібник. - 2. вид., перероб. і доп. - К.: Видавництво АСК., 2003.
 38. Шелухін С. Варшавський договір між поляками й Петлюрою 21 квітня 1920 року, Прага, 1996. 
 39. Штендера Й. Співпраця УПА і польського підпілля в 1945-1946 рр. (ІІ) // Українські вісті. - 1959. - № 18.
11395
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).