Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні види забруднення навколишнього середовища

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 

очисних споруд на електростанціях та інших промислових підприємствах. Введення технології десульфуризації димового газу на ТЕС, які працюють на вугіллі, дозволяють значно скоротити вміст двоокису сірки у димі. Установка каталітичних нейтралізаторів на бензинових автомобільних двигунах дозволить зменшити об’єми викидів у атмосферу оксидів азоту, угарного газу та вуглеводнів більш ніж на 75% [27].

Надзвичайно важлими є також очищення гідросфери. Тож для попередження засмічення поверхневих вод вживають заходів, що виключають потрапляння в поверхневі водойми та річки будівельного сміття, твердих відходів, залишків лісосплаву та інших предметів, що негативно впливають на якість вод, умови проживання риб тощо. Найважливішою і найбільш складною проблемою є захист поверхневих вод від забруднення. З цією метою передбачається розвиток безвідходних та безводних технологій, впровадження систем оборотного водопостачання; очищення стічних вод (промислових, комунально-побутових та ін) ; закачування стічних вод у глибокі водоносні горизонти; очищення та знезараження поверхневих вод, використовуваних для водопостачання та інших цілей [8].
При механічному очищенні із виробничих стічних вод шляхом проціджування, відстоювання і фільтрування видаляються до 90% нерозчинних механічних домішок різного ступеня дисперсності (пісок, глинисті частки, окалину та ін), а з побутових стічних вод – до 60%. Для цих цілей застосовують решітки, пісколовки, піщані фільтри, відстійники різних типів. Речовини, плаваючі на поверхні стічних вод (нафта, смоли, масла, жири, полімери та ін), затримують маслоловушкамі та іншого виду вловлювачами або випалюють. Для очищення комунально-побутових промстоків целюлозно-паперових, нафтопереробних, харчових підприємств широко використовують біологічний (біохімічний), природний та штучний методи [3].
Одним із шляхів вирішення проблеми забруднення ґрунту пестицидами є удосконалення їх асортименту. Найбільш перспективними пестицидами в цьому відношенні можуть бути органічні сполуки фосфору, похідні аліфатичних карбонових кислот, похідні карбамінової та тіокарбамінової кислот. У процесі вирішення питання ефективного і безпечного для навколишнього середовища застосування пестицидів реалізуються різні підходи. Постійно удосконалюють асортимент пестицидів за рахунок включення до них менш токсичних і перистентних препаратів [1].
Важливу роль у зниженні і запобіганні негативних наслідків інтенсивного застосування пестицидів у землеробстві відіграє контроль за вмістом їх залишків в об'єктах навколишнього середовища, рослинницькій продукції, кормах і продуктах харчування рослинного походження [23].
Отже, на сьогоднішній день спостерігається тенденція активного пошуку шляхів усунення джерел забруднення довкілля зокрема та екологічних проблем загалом. Необхідність впровадження у виробництво та інщі сфери промисловості більш ефективних і екологічно безпечних технологій визнають зараз у всьому світі.
 
Висновки
 
Отже, проаналізувавши сучасну екологічну ситуацію, виявивши основні види та джерела антропогенного та природного забруднення довкілля, можна зробити наступні висновки.
Сучасна екологічна ситуація у світі є досить несприятливою, природа не може витримати постійного антропогенного навантаження. Екологічні проблеми мають соціально-економічне підгрунтя, що пояснюється тісним взаємозв’язком суспільних та екологічних чинників, які в у свою чергу спричиняють деградацію довкілля.
Головною загрозою для довкілля виступає не науково-технічний прогрес, а відсутність механізму регулювання відносин суспільства з природним середовищем і виробництвом, що призводить до небажаних змін природного середовища і нераціонального використання природних ресурсів. Найбільш вагомий вплив на забруднення навколишнього середовища здійснюють підприємства металургійного комплексу, енергетики, паливної, хімічної, нафтохімічної та вугільної промисловості.
Класифікаціїї видів забруднення мають значну різноманітність. Так, розрізняють природні та антропогенні забруднення, які в свою чергу поділяються за масштабами на глобальні, регіональні та локальні. За видовими особливостями забруднення поділяють на механічні, хімічні, фізичні та біологічні.
Останнім часом спостерігається активізація уваги людства щодо викорінення та запобігання екологічних проблем. Науковцями розробляються альтернативні методи та засоби боротьби з основними джерелами та чинниками забруднення довкілля.
Таким чином, дослідження такого суспільно значущого явища як екологічні проблеми сьогодення дозволяє значно розширити наукові уявлення про сучасну екологічну ситуацію, небезпеку антропогенного впливу на довкілля та по-новому поглянути на основні чинники та джерела забруднення навколишнього середовища.
 
Список використаних джерел та літератури
 
Антропогенний вплив на грунти. – [http: //eco. com. ua] / Режим доступа [http: //eco. com. ua/content/golovni-ekologichni-problemi-ta-shlyakhi-ikh-virishennya].
Бойчук Ю. Д., Шульга М. В. // Навчальний посібник: – 2-ге вид., випр. і доп. Суми: ВТД «Унінерситетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 368 с.
Васюкова Г. Т. / Социально-экономические проблемы экологии. – [електронний ресурс] / Режим доступа [http: //uchebnikionline. com/ekologia/].
Виды загрязнений окружающей природной среды. – [http: //biofile. ru/] / Режим доступа [http: //biofile. ru/bio/22599. html].
Види забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його охорони. – [електронний ресурс] / Режим доступа [http: //eduknigi. com/].
Виды и масштабы загрязнения окружающей среды. – [http: //uchebnikionline. com/] / Режим доступа [http: //uchebnikionline. com/ekologia/ekologichniy_menedzhment_semenov_vf/].
Види і масштаби забруднення навколишнього середовища. – [електронний ресурс] / Режим доступа [http: //pidruchniki. com/ekologiya/].
Владимиров А. М., Ляхин Ю. Й., Матвеев Л. Т. Охрана окружающей среды / А. М. Владимиров, Ю. Й. Ляхин, Л. Т. Матвеев // – Л. : 1991, 423 с.
Джигирей В. С. / Екологія та охорона навколишнього природного середовища / В. С. Джигирей // Навчальний посібник. – К. : Знання, 2006. – 319 c.
Джигерей В. С, Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища / В. С. Джигерей, В. М. Сторожук. – Львів, Афіша, 2000.
Джерела і фактори забруднення навколишнього середовища. – [http: //manyava. ucoz. ua/] / Режим доступа [http: //manyava. ucoz. ua/publ/].
Добровольський В. В. / Екологічні знання / В. В. Добровольський // Навчальний посібник. – К. : Професіонал, 2005. – 304 с.
Екологічні наслідки впливу людини на рослинний світ. – [http: //subject. com. ua/] / Режим доступа [http: //subject. com. ua/geographic/].
Електромагнітне забруднення. – [http: //www. rav. com. ua/] / Режим доступа [http: //www. rav. com. ua/ua/useful_know/clauses/eco_city/electromagn_ua/].
Экология и мировая продовольственная проблема // Экономика и управление в зарубежных странах: Ежемесячный информ. бюллетень. Москва, 2005. № 1.
Электроэнергетика и охрана окружающей среды. – [електронний ресурс]/ Режим доступа [http: //energetika. in. ua/ru].
Забруднення повітря. – [http: //manyava. ucoz. ua/] / Режим доступа [http: //manyava. ucoz. ua/publ/dzherela_i_faktori_zabrudnennja_navkolishnogo_seredovishha/14-1-0-238].
Загрязнение окружающей среды и его формы. – [електронний ресурс] / Режим доступа [http: //alex-bot-26. narod. ru/ZAGRYAZNENIEOOKR. DOC].
Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи сучасної екології – Забруднення та їх класифікація / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік // Навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і допоп. – К. : МАУП, 2004. – 340с.
Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2001 – 500 с.
Основні джерела антропогенного забруднення довкілля. – [електронний ресурс] / Режим доступа [http: //pidruchniki. com/10810806/ekologiya/].
Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі. – [електронний ресурс] / Режим доступа [http: //ua-referat. com/ Оцінка_сучасної_екологічної_ситуації_у_світі].
Панас P. M. Ґрунтознавство / P. M. Панас // Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006. – 372 с.
Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш. / Географія материків і океанів. – [електронний ресурс]/ Режим доступа [http: //school. xvatit. com/index. php? title].
Прикладні аспекти екологи. Стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах. – [http: //pidruchniki. com] / Режим доступа [http: //pidruchniki. com/12461220/ekologiya/prikladni_aspekti_ekologi_stan_sotsialno-ekologichnih_problem_sviti_ukrayini_regionah#29].
Світлове забруднення. – [електронний ресурс] / Режим доступа [http: //uk. swewe. net/word_show. htm/? 317668_1&Світлове_забруднення].
Шимова О. С., Соколовский Н. К. Экономика природопользования / О. С. Шимова, Н. К. Соколовский // – БГЭУ, 2005 г., 356 с.
Прежко В. В. Екологічний словник / В. В. Прежко // Навч. Посібник. – Харків: ХДАМГ, 1999. – 416 с.
Ярошева О. И. / Социально-экономические проблемы экологии – Донецк: Дон ДУЭТ, 2003.
Фото Капча