Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи охорони праці в закладах культури

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Розслідування нещасних випадків в закладах культури
 2. Системи пожежогасіння в закладах культури
 3. Проведення спеціальних інструктажів з охорони праці при викорис-танні нетрадиційних форм уроків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Проблема охорони праці набуває особливого значення в умовах сучасного культурно-освітнього середовища. Людині доводиться виконувати свою роботу в умовах, коли сучасні технологічні процеси характеризується наявністю різноманітних енергетичних систем з небезпечними для навколишнього середовища та людини чинниками. Складність технологічних систем та процесів ставить підвищенні вимоги до організму людини. їй доводиться діяти на межі своїх фізичних та психологічних можливостей. В таких умовах людина не завжди може досконало сприймати швидкі зміни обставин в процесі культурно-освітньої діяльності і адекватно на них реагувати. Навіть звичайна праця у кабінеті музики вже стає небезпечною для здоров'я учнів і викладачів, тому що при цьому використовуються електричні музичні інструменти, відео- та аудіопрогравачі, комп’ютерна техніка тощо, без яких сучасна музична діяльність неможлива, але всі вони мають високо небезпечні для людини фактори. 

У навчальних закладах мистецького спрямування готують майбутніх фахівців культури, і від якості цієї підготовки залежить безпека життя багатьох людей. Відповідальність за доручену викладачу-музиканту справу вимагає від нього, й, особливо, від його керівництва, знання питань, пов'язаних із забезпеченням безпечних та комфортних умов праці на відповідному рівні. Помилки у виконанні цього завдання можуть коштувати фінансової або адміністративної відповідальності, а за певних обставин - і карної. 

Охорона праці є актуальною нормативною дисципліною, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із музичною освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників щодо результатів їх діяльності.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/2694-12
 2. Постанова КМУ «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 р. №1232, редакція від 11.06.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-%D0%BF
 3. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» від 22.03.2001 № 270, редакція від 19.11.2012, підстава 868-2012-п [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/270-2001-%D0%BF
 4. Наказ Держгірпромнагляду «Про затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів» від 25.12.2009 № 210 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0078-10
 5. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.97 №779 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.97 р. [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0990-05
 6. Правила пожежної безпеки для об’єктів з масовим перебуванням людей НАПБ А.01.001-2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://www.mns.gov.ua/files/2012/1/20/pravila.doc
 7. Андрейчук Н. І. Охорона праці: навч. посіб. / Н. І. Андрейчук, Ю. В. Кіт, С. В. Шибанов, О. В. Шерстньова; МОНМС України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л., 2012. - 273 c.
 8. Білосевич І. А. Охорона праці в освіті : навч.-метод. посіб. для студ. пед. ВНЗ / І. А. Білосевич, О. П. Ємець. - Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2013. - 234 c.
 9. Ковжога С. О. Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. - Х. : Право, 2012. - 190 c.
 10. Короткий Г. І. Охорона праці на підприємствах житлово-комунального господарства: навч. посіб. / Г. І. Короткий, М. М. Лєбєдєв; Держ. акад. житл.-комун. госп-ва. - 2-ге вид., виправл. та доповн. - К. : НТУ, 2009. - 304 c.
 11. Пістун І. П. Охорона праці (техніка безпеки): навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун, М. Ф. Мандзюк, І. О. Трунова, М. Є. Ліщук; ред.: І. П. Пістун. - Л.: Волинянин, 2012. - 448 c.
 12. Семенець Н. М. Охорона праці в галузі освіти. Ч. 1 / Н. М. Семенець, Н. В. Сисоєнко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. вікової фізіології та валеології. - Черкаси, 2010. - 132 c.
7401
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).