Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості будови і функцій опорно-рухового апарату людини у різні вікові періоди

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Структура кісток і їх з'єднань
1.1. Будова скелетних кісток
1.2. М’язи і сухожилля
Розділ ІІ. Вікові особливості опорно-рухового апарату
2.1. Інервація і кровопостачання м'язових одиниць
2.2. Лабільність м'язів і причини її змін в онтогенезі
2.3. Рівень працездатності і показники сили м'язів у різні вікові періоди
2.4. Зміни швидкості рухів і витривалості
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Одна з функцій людського організму - зміна положення частин тіла, пересування в просторі. Рухи відбуваються при участі кісток, які виконують функції важелів, і скелетних м'язів, які разом з кістками і їх з'єднаннями утворюють опорно-руховий апарат. Кістки й з'єднання кісток становлять пасивну частину опорно-рухового апарату, а м'язи, які виконують функції скорочення й зміни положення кісток, - активну частину.

Скелет, skeleton (від грец. skeletos - висохлий, висушений), являє собою сукупність кісток, які утворюють у тілі людини твердий скелет, що забезпечує виконання ряду найважливіших функцій. У навчальних цілях спеціально оброблені, знежирені, висушені (мацеровані) кістки з'єднані одна з одною штучно і є навчальним посібником. Такий "сухий" скелет має масу 5-6 кг, що становить 8-10 % від маси всього тіла. 
У різні вікові періоди скелетні кістки і мускулатура мають доволі різні властивості, змінюючи своє положення, активність та інші параметри.
Актуальність дослідження вікових особливостей діяльності опорно-рухового апарату визначається постійним зростанням набутих проблем рухової активності, зумовлених неадекватним формуванням і недостатньою увагою людей до свого здоров’я. Причинами гостроти проблеми зміни властивостей опорно-рухового апарата з віком є, зокрема, гіподинамія, притаманна сучасному світові, професійні статичні навантаження, недостатній догляд батьків за дітьми тощо.

Кістки живої людини значно важчі; їх загальна маса дорівнює 1/5-1/7 маси тіла людини. Скелет й утворюючі його кістки, які мають складну будову й хімічний склад, мають велику міцність. Вони виконують функції опори, пересування, захисту, є складом солей кальцію, фосфору й ін.
Опорна функція скелета полягає в тому, що кістки підтримують м'які тканини, які прикріплюються до них (м'язи, фасції й інші органи), беруть участь в утворенні стінок порожнин, у яких містяться внутрішні органи. Без скелета тіло людини, на яке діють сили тяжіння (сила ваги), не могло б займати певне положення в просторі. До кісток прикріплюються фасції, зв'язки і т. д., які є елементами м'якого скелета, що також бере участь в утриманні органів біля кісток, які утворюють твердий скелет.
Скелет тіла людини і властивості його складових мають надзвичайно велике значення протягом усього життя. Властивості кісток, м’язів, суглобів та сухожиль хоча й унікальні, проте не безмежні, а тому потребують постійного догляду й вивчення.
Основними властивостями кісток та м’язів є їх диференціація за виконуваними функціями, а, відповідно до цього, різний вигляд і будова. Кістка має складну будову завдяки тому, що вміщує червоний або жовтий кістковий мозок, формується з кількох видів тканин і часто виконує не одну, а декілька функцій.
М’язові волокна побудовані таким чином, що мають можливість формувати однаково потужні зусилля як на розтяг, так і на стиск, що забезпечує функціональність м’язів тіла, особливо кінцівок.
Біомеханічні дослідження мають велике значення для профілактики деформацій опорно-рухового апарату. Вивчення розподілу навантажень по стопі дозволяє створити раціональну норму. Біомеханічне обґрунтування конструкції меблів формує правильну поставу. Спеціальні стільці, призначені для працівників сидячих професій, дозволяють зменшити навантаження на міжхребцеві диски майже в 2 рази.
Найдокладніше вивчення скелета людини відіграє найважливішу роль у вивченні, лікуванні й запобіганні багатьох хвороб пов'язаних з різними травмами, порушенням розвитку скелета і його функціонування. А правильне харчування й постійні фізичні тренування дозволяють надовго зберегти організм людини сильним і здоровим.
Метою роботи є вивчення особливостей будови і функцій опорно-рухового апарату людини в різні вікові періоди.
Об’єктом дослідження у роботі виступає опорно-руховий апарат людини, а предметом – його будова і функції у різні вікові періоди.
Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи сформулюємо наступні її завдання:

 • огляд загальної будови і особливостей кісток і м’язів;
 • вивчення особливостей інервації опорно-рухового апарату;
 • вивчення вікової динаміки витривалості м’язів рухового апарату;
 • аналіз змін лабільності м’язів в онтогенезі та їх причин;
 • аналіз показників зміни сили м’язів в онтогенезі.

Джерельною базою виконання роботи стали праці таких вчених, як, зокрема, Р. П. Самусєв, Ю. М.Селін, Г. І. Косицький, Г. А. Воробйов, К. А. Анфілова, В. М. Погребняк та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Атлас анатомии человека. – М.: Медицина, 1990.
 2. Атлас физиологии человека. – М.: Медицина, 1990.
 3. Безруких М.М., Сонькин М.М., Фарбер В.Д. и др. Возрастная физиология: Учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2002. - 413 с.
 4. Беритов И.С. Общая физиология мышечной и нервной системы. Т.2: Спинной мозг и ствол головного мозга; третье издание. - М., Медицина, 1986.
 5. Большой практикум по физиологии человека: Учеб. Пособие для вузов по спец. «Биология» /Под. ред. Б.А. Кудряшова. - М.: Высш. шк., 1984.
 6. Великанова Л.К., Гуминский А.А., Загорская Н.В. и др. Практические занятия по возрастной физиологии. Учебное пособие. - М., 1992.
 7. Вередов В.А., Смирнова А. П. Анатомическое строение скелета. – М.: Медицина, 1986.
 8. Возрастная физиология / под ред. Фелистоа А. К. – Л.: Наука, 1975.
 9. Воробйов Г. А. Анатомiя i фiзiологiя. – Львів: Світ, 2000 р.
 10. Гальперин С.И. Физиология человека и животных.- М.: Высшая школа, 1980.
 11. Георгиевский В.И. Физиология.- М.: Медицина, 1990.
 12. Гранит Р. Основы регуляции движений / пер. с англ. - М.: Мир,1983..
 13. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии: Учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1990.
 14. Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология: Учебное пособие для биол. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1985.
 15. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. - М.: Просвещение, 1976.
 16. Очкуренко О. М., Федотов О. В. Анатомiя людини. – К.: Медицина, 1996 р.
 17. Погребняк В. М. и др. Строение скелета: лаб. практ. – СПб.: Наука, 1990.
 18. Практикум по нормальной физиологии: Учеб. Пособие для мед. вузов. / Под. ред. Н.А. Агаджаняна и А.В. Коробкова. - М.: Высш. шк., 1983.
 19. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека: Издание шестое. - М., Медицина, 1998.
 20. Руководство к практическим занятиям по физиологии: Учеб. пособие для студ. мед. ин-тов /Под ред. Г.И. Косицкого, В.А. Полянцева. - М.: Медицина, 1988.
 21. Самусєв Р. П. Селін Ю. М. Анатомія людини - К.: Медицина, 1995 р.
 22. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. Пособие для вузов. М.: Академия, 2000.
 23. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека: (с возрастными особенностями): Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 1999.
 24. Скелетные мышцы и их строение/уч. пос. для вузов под. общ. ред. К. А. Анфилова. – М.: Медицина, 1976.
 25. Физиология человека  / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. - М.: Мир, 1996.
 26. Фізіологія людини /під ред. Г. І. Косицького. - М.: Медицина, 1985 р.
 27. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена: Пособие для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1990.
57
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.