Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості творчої активності в ранній юності

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретико-методологічний аналіз проблеми розвитку творчої активності

1.1. Психологічні особливості розвитку особистості у ранній юності
1.2. Аналіз поняття творчості та творчої активності у ранньому юнацькому віці
ІІ. Експериментальний аналіз психологічних особливостей творчої активності у ранній юності
2.1. Організація діагностики психологічних компонентів творчої активності студентів-першокурсників
2.2. Результати первинної діагностики психологічних компонентів творчої активності студентів-першокурсників
ІІІ. Методика формування творчої активності студентів-першокурсників засобами психологічного тренінгу
3.1. Обгрунтування тренінгової методики формування творчої активності студентів-першокурсників
3.2. Аналіз результатів формувального експерименту
ІV .Охорона праці
4.1. Навчання з охорони праці психологів в ЗОШ I-III ступенів
4.2. Нормативні документи в ЗОШ I-III ступенів по захисту від надзвичайних ситуацій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У сучасному суспільстві дедалі актуальнішою стає потреба в новій людині – творчій особистості, яка відображає високу ступінь розвитку, підготовленості до різноманітних видів діяльності, гнучкої зміни стилів поведінки, виходу зі складних проблемних ситуацій та реалізації найбільш ефективних адаптивних стратегій. Рушійною силою та джерелом розвитку особистості є творчий потенціал як динамічна структура особистості, що виявляється та розвивається у творчій діяльності.

Творча активність особистості являє собою складну, багатогранну і багатофункціональну психологічну складову особистості, окремі аспекти якої досить широко вивчаються як у вітчизняній, так у в світовій психології.
За своїм змістом і спрямованістю існуючі дослідження даного феномена можуть бути об'єднані у дві великі групи: орієнтовані на розробку загальнопсихологічної теорії творчості на основі інтеграції різноманітних емпіричних результатів дослідження творчої особи та її активності; генетико-психологічні, спрямовані на виявлення особливостей розвитку творчої активності учнів та їх здатності до різних видів продуктивної діяльності.
Разом із тим багато невирішених проблем психології творчості залишається в межах вікової та педагогічної психології. Відзначимо серед них питання походження, структури й розвитку творчої активності, діагностики особливостей креативності особистості на різних етапах онтогенезу, проблему педагогічного керування творчим процесом, індивідуального підходу до розвитку творчої активності та багато інших. Суттєвим моментом є недостатня з’ясованість дійсних психологічних механізмів, які визначають закономірності розвитку творчої активності у старших школярів, адже основний масив наукових досліджень зосереджується на етапі раннього онтогенезу (дошкільне дитинство та молодші школярі). Рання юність є унікальним віком для дослідження творчої активності, оскільки провідні психічні перетворення цього віку мають явно виражену креативну природу.
Стан дослідження проблеми. Аналіз наукової літератури з теми дослі-дження дає змогу стверджувати, що проблема формування творчої активності досить широко розглядалася у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Так, філософський аспект творчості розглянули у своїх працях С.В. Ковальова [38], І. В. Руденко [62], М. Л. Скальська [67] та ін. Психологічні основи цієї проблеми викладені в працях І. Беха [22], Д. Б. Богоявленської [26], М. А. Дроз-дової [33], Н. І. Литвинової [42], О. Р. Медведєвої [44], В.О. Моляко [49], Ю.В. Мороза [53], В. А. Роменця [61] та ін. Педагогічний аспект проблеми формування і розвитку творчої активності розглядається в роботах О. В. Акімової [1], О.С. Білоус [23], В. К. Марігодова [43], О. Савченко [64], К.В. Щер-бакової [76] та ін.
Об'єкт дослідження – творча активність особистості в ранній юності.
Предмет дослідження – особливості розвитку творчої активності особистості в період ранньої юності.
Мета роботи – теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити особ-ливості розвитку творчої активності особистості у ранній юності, розробити програму тренінгу розвитку основних компонентів творчої активності.
Гіпотеза дослідження передбачає, що основними психологічними чинниками розвитку творчої активності в ранній юності є індивідуально-специфічний стиль самореалізації, готовність до життєвого самовизначення та розвиток переживання причетності до процесів цілепокладання та створення власних психологічних засобів діяльності.
Відповідно до мети роботи та для перевірки гіпотези визначено наступні завдання:
‒ з’ясувати психологічні особливості розвитку особистості у ранній юності;
‒ уточнити поняття творчості та творчої активності у ранньому юнацькому віці;
‒ експериментально проаналізувати психологічні особливості творчої активності у ранній юності;
‒ розробити і апробувати методику формування творчої активності студентів-першокурсників засобами психологічного тренінгу.
Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використовувалася система загальнонаукових методів теоретичного та емпіричного дослідження: теоретичні (аналіз даних з проблеми дослідження, представлених в науковій літературі та узагальнення отриманої інформації; систематизація та інтерпретація отриманих даних; аналіз, порівняння й узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу); емпіричні (спостереження, експеримент, бесіда, аналіз продуктів діяльності, тестування); методи математичної статистики.
Експериментальна база дослідження. Дослідженням було охоплено 52 студенти-першокурсники Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.
Теоретична значимість роботи полягає в тому, що проведене дослідження узагальнює теоретичні підходи до вивчення особливостей розвитку творчої активності у ранній юності і розкриває об'єктивні й суб'єктивні фактори її формування.
Практична цінність роботи визначається можливістю використання матеріалів дослідження і його висновків у викладанні ряду дисциплін, які зачіпають проблеми психології, педагогіки, соціальної педагогіки та психології, мистецтвознавчих дисциплін тощо. Ознайомлення з результатами дослідження підвищить професійну компетенцію студентів. Одержані результати дають змогу описати розвиток основних характеристик творчої активності старшокласників і визначити найбільш значущі властивості, які впливають на творчу продуктивність, що дозволить практичним психологам і педагогам правильно зорієнтувати стимулюючий вплив і підвищити його ефективність.
Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки, обсяг роботи склав 70 сторінок. Робота містить 10 таблиць, 1 рисунок та 4 додатки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України про охорону праці. – К., 2002.
 2. Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (станом на 20.06.2006). – К.:Основа, 2006.-160с.
 3. ДНАОП 0.00 – 4.03 – 01.  Положення про Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. – К.: Основа, 2001. - 88с.
 4. Законодавство України  про охорону праці // Збірник нормативних документів: у 4т. – К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 2006.
 5. Збірник документів з питань безпеки життєдіяльності в системі освіти. -  Львів: Ліга прес, 2006.
 6. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. / Під загальною редакцією проф. Сачкова Л.С. -Київ: “Фенікс”, 2000. - 896 с.
 7. НАПБ Б. 01.008-2004- Правила експлуатації вогнегасників.
 8. НАПБ Б. 03.001-2004- Типові норми належності вогнегасників.
 9. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова КМУ від 25.08.2004. за №1112)
 10. Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх закладах. – К., 1999.
 11. Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.-К.: Основа, 1999.-227с.
 12. Примірний перелік документів з питань «Охорони праці в галузі».
 13. Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України. – Наказ Міністерства освіти України від 05.12.1998 р., № 733.
 14. Про організацію та  вдосконалення навчання з питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах освіти України. – Наказ Міністерства освіти і науки  України від 21.10.2010 р., № 969/922/216.
 15. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикуми з безпеки життєдіяльності в особистісно орієнтованій основі системі підготовки вчителя: Навчально-метод посібник. - Кам'янець-Подільський: ПП Буйниць-кий О А , 2006 - 140 с.
 16. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикум з безпеки життєдіяльності та охорони праці: Навчально-метод посібник . - Кам'янець-Подільський: ВОП Сисин О . В. , 2007 . -140 с.
 17. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л. А. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2009. – 395 с.
 18. Охорона праці в навчально- виховних закладах(методичні рекомендації). – Тернопіль, 1999. – Ч.1, 2.
 19. Охорона праці в школі. – К.: Рад. Школа, 1986. – 324с.
 20. Пилипишин С. М., Переймибіда В. М., Пилипишин Г. М. Охорона праці в навчально- виховних закладах: методичні рекомендації. Ч. 2, - Тернопіль: СМП «Астон», 2000. – 208с.
 21. Акімова О. В. Розвиток творчого мислення студентів в процесі вивчення педагогічних дисциплін: научное издание / О. В. Акімова // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки: научное издание / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Редкол.: В.П. Андрущенко (шеф-ред.) та ін.: НПУ, 2006. – Вип. 62. – С. 15-22.
 22. Бех І. Своєрідність художньої творчості особистості: психологічні акценти / І. Бех // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 1. – С. 20-21.
 23. Білоус О.С. Дидактичні умови формування творчої активності майбутніх педагогів у системі особистісно орієнтованого навчання // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2004. – Вип. 7. – С. 17-24.
 24. Білоус О.С. Особистісно орієнтоване навчання як чинник стимулювання творчої активності студентів // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2003. – Вип. 6. – С. 67-68.
 25. Блажеєва З. Д. Методи та прийоми формування творчої активності учнів / З. Д. Блажеєва, О. Д. Блажеєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка: сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 11. – С. 170-176.
 26. Богоявленская Д. Б. Психология творчества в контексте теории деятельности / Д. Б. Богоявленская // Вопросы психологии: науч. журн. – 2013. – № 3. – С. 101-106.
 27. Бондаренко Г. Уроки самопізнання. Розвиток творчого мислення / Г. Бондаренко // Психологічна газета. – 2005. – №15. – С. 16-19.
 28. Вершинін П. П. Розвиток творчого мислення студентів на аудиторних заняттях: сборник научных трудов / П. П Вершинін, В. В Заліщук, В. С Потапчук // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. – Київ: НМЦВО, 2000. – Вип.27. – С. 141-143.
 29. Гавалешко О.М. Особливості самореалізації особистості в період ранньої юності / Гавалешко О.М. // Психологія: Зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2000.- Вип. II. – С.181-191.
 30. Горальський А. Тренінг творчості в групі / Горальський А. // Обдарована дитина. – 2000. – №5. – С.30-37.
 31. Демченко С. Особливості періоду ранньої юності (15-18 років). Тренінгове заняття для батьків та дітей / С. Демченко // Психолог. – 2008. – №16. – С. 20-24.
 32. Дерев'янко С. П. Роль та місце творчості в процесі самоактуалізації особистості: сборник научных трудов / С. П Дерев'янко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки / Наук. ред. М.А. Скок, Упоряд. Ю.В. Дроздов. – Чернігів. – Вип.17. – С. 20-25.
 33. Дроздова М. А. Психологія творчості: навч. посіб. для студ. з фаху "Психологія" / М. А. Дроздова. – Чернігів: Лозовий В. М., 2012. – 247 с.
 34. Дубрава Т. Вплив мотивації на прояв творчої активності учнів / Т. Дубрава // Психолог. – 2007. – №45. – С. 3-6.
 35. Калошин В. Ф. Роль позитивного мислення у розвитку творчості особистості / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 10. – С. 67-72.
 36. Кардовська І. Основи розвитку творчої активності особистості: семінар-тренінг / І. Кардовська // Психолог. Шкільний світ: Всеукраїнська газета. – 2010. – № 13. – С. 29-31.
 37. Коваленко А.Б. Порівняльний аналіз творчого потенціалу студентів та старшокласників / А.Б.Коваленко, А.А.Хорошун// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць / відп. ред. Євтух В. – К.: Фенікс, 2006.- Вип. 7. – С.52-58.
 38. Ковальова С. В. Проблема творчої активності особистості в історії філософської думки: сборник / С.В. Ковальова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: Збірник наукових праць. – Київ: Логос, 2003. – Т. 40. – С. 58-68.
 39. Ковтун В. О. Шляхи підвищення творчої активності учнів / В. О. Ковтун // Обдарована дитина: Науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2010. – № 10. – С. 15-19.
 40. Кривопишина О. А. Процес літературної творчості у юності у вимірах теорії динамічних систем / О. А. Кривопишина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки: сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ , 2008. – Вип. 22 (46): До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. – С. 43-50.
 41. Кучеренко С. Методологічні підходи до вивчення самосвідомості особистості підлітків та юнаків / С. Кучеренко // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 134-151.
 42. Литвинова Н. І. Психологічні аспекти розвитку в учнівської молоді мотивації до творчості / Н. І. Литвинова // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 – 2002: Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України / АПН України. – Харків: ОВС, 2002. – Ч. 2. – С. 394-409.
 43. Марігодов В. К. Шляхи вдосконалення творчої активності студентів: сборник научных трудов / В.К Марігодов, Ю.М Кравченко // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2002. – Вип.27. – С. 223-229.
 44. Медведєва О. Р. Психолого-педагогічний феномен творчості особистості / О. Р. Медведєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 6 (16). – С. 36-38.
 45. Мелехин С. П. Социально-психологические факторы, детерминирующие проявление творческих способностей личности / С. П. Мелехин // Практич-на психологія та соціальна робота: наук.-практ. освіт.-метод. журн. – 2011. – № 12. – С. 63-66.
 46. Михида С. П. Психологія творчості: пошук нової методології: научное издание / С. П. Михида // Вісник Житомирського педагогічного універси-тету: научное издание / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2004. – Вип. 15. – С. 104-108.
 47. Мільто Л. О. Конкурси педагогічної творчості і майстерності як засіб розвитку творчої активності студентів / Л. О. Мільто // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 4 (14). – С. 174-180.
 48. Міщиха Л. П. Психологія творчості: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. П. Міщиха; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 448 с.
 49. Моляко В. О. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини / В.О. Моляко // Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний освітньо-методичний журнал. – 2004. – №8. – С. 1-4.
 50. Моляко В. О. Психологія творчості та обдарованості: нові рубежі теорії і практики / В. О. Моляко // Обдарована дитина. – 2007. – № 7. – С. 2-3.
 51. Мороз Ю.В. Особливості розвитку творчої активності в старшому шкільно-му віці // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2003. – Т. V. – Ч. 3. – С. 214-218.
 52. Мороз Ю.В. Психологічна модель розвитку творчої активності старшо-класників // Психологічний вісник: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України та Ніжинського державного педагогічного ун-ту ім.М.Гоголя / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2003. – Вип. 1. – С. 125-129.
 53. Мороз Ю.В. Розвиток творчої активності особистості в онтогенезі: досвід і перспективи // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2002. – Т. IV. – Ч. 3. – С. 159-162.
 54. Музика О. О. Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності / О. О. Музика // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів: Матеріали наук.-практич. конференції, 30 – 31 березня 2006 р. / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання АПН України, Укр. держ центр позашк. освіти. – К.: Грамота, 2006. – Ч. 2. – С. 116-121.
 55. Павелків Р. В. Вікова психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 468 с.
 56. Підгребя Н. Інноваційні технології як засіб розвитку творчої активності учнів: Засідання педагогічної ради / Н. Підгребя // Сучасна школа України: Інформаційно-методичний часопис. – 2009. – № 10. – С. 35-42.
 57. Пов'якель Н. І. Теоретико-методологічні проблеми креативності в структурі професійного мислення психолога-практика / Н. І. Пов'якель // Наука і освіта: наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – 2010. – № Лют.(Спецвип.: Проект "Когнітивні процеси та творчість" ). – С. 21-25.
 58. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Вид. 3-тє, випр. – Суми: Університетська книга, 2010. – 352 с.
 59. Потапюк Л. М. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / Л. М. Потапюк. – Луцьк: ПП Іванюк, 2010. – 215 с.
 60. Рибалко В. В. Психологічна характеристика творчості, творчої особистості та сутність особистісного підходу: до вивчення і розвитку творчого потенціалу в наукових працях К. А. Тимірязєва, П. К. Енгельмейєра, Я. О. Пономарьова, І. М. Семеова, В. В. Давидова й К. К. Платонова / В. В. Рибалко // Практична психологія та соціальна робота: наук.-практ. освіт.-метод. журн. – 2011. – № 3. – С. 1-7.
 61. Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець. – 2. вид., доп. – К.: Либідь, 2001. – 286 с.
 62. Руденко І. В. Філософські та психолого-педагогічні аспекти творчої актив-ності у вітчизняній та зарубіжній літературі / І. В. Руденко // Науковий часо-пис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання: сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 19. – С. 152-158.
 63. Руденко І. Художньо-творчі вправи як засіб формування творчої активності підлітків / І. Руденко // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3. – С. 24-37.
 64. Савченко О. Формування творчої активності учнів / О. Савченко // Початкова освіта. Шкільний світ: Перша українська газета для першого вчителя. – 2012. – № 10. – С. 7-9.
 65. Савчин М. В. Вікова психологія: навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге вид., допов. – К.: Академвидав, 2011. – 382 с.
 66. Саєнко Т. Формування творчої активності майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки / Т. Саєнко // Рідна школа: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2006. – №12. – С. 5-8.
 67. Скальська М. Л. Методологічні засади гештальт-теорії та проблема творчої активності особистості / М. Л. Скальська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7, Культурологія. Релігієзнавство. Філософія / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 2007. – Вип. 12 (25). – С. 70-81.
 68. Соловйова О. П. Творчість як стиль життя: креативний підхід до вирішення проблем / О. П. Соловйова // Практична психологія та соціальна робота: наук.-практ. освітньо-метод. журн. – 2013. – № 8. – С. 21-24.
 69. Стецишина О. В. Мотивація в навчанні як головний чинник формування творчої активності особистості / О. В. Стецишина // Наука і освіта: наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – 2010. – № 7. – С. 239-242.
 70. Страунинг А. Методы активизации творческого мышления / Страунинг А. // Дошкольное воспитание. – 1997.-№3;4. – С.46-55;С.13-24.
 71. Тодорів Л. Д. Рання юність як період становлення життєвих перспектив (когнітивний аспект): сборник / Л. Д. Тодорів // Психологія: Збірник наукових праць / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ , 2000. – Вип. 1(8). – С. 90-99.
 72. Ханецька Н. В. Психологія творчості: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ханецька Наталя Вікторівна. – Хмельницький: [б. в.], 2010. – 184 с.
 73. Хорошун А.А. Психологічні засоби розвитку творчого потенціалу старшо-класників / А.А.Хорошун // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. № 12. Психологічні науки: [зб. наук. праць / наук. ред. Долинська Л. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008.- № 22 (46).- С.- 110-116.
 74. Хорошун А.А. Структурна організація творчого потенціалу особистості / А.А. Хорошун// Гуманітарні студії: зб. наук. праць / наук. ред. Конверський А. К.: Київський ВПЦ Університет, 2007.- Вип. 2.- С. 149-156.
 75. Швай Р. І. Творчі процеси з позицій когнітивних теорій творчості / Р. І. Швай // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи: сбор-ник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 18. – С. 281-286.
 76. Щербакова К.В. Оптимізація процесу формування творчої активності особистості студентів / Щербакова К.В. // Наука і сучасність: Зб.наук.пр. Ч.1. – К.: НПУ, 1999. – С. 3-6.
85
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.