Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв’язанні конфлікту

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
99
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади проблеми формування стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях

1.1. Психолого-соціологічний аналіз поняття конфлікту в управлінській діяльності
1.2. Стиль керівництва як індивідуальна форма прояву управлінської діяльності
1.3. Особливості формування стратегій поведінки управлінця у конфліктній ситуації
Висновки до І розділу
ІІ. Емпіричне дослідження впливу стилю управлінської діяльності на тип поведінки у конфліктній ситуації
2.1. Обгрунтування методик емпіричного дослідження
2.2. Аналіз результатів діагностичного дослідження переважаючого стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв’язанні конфлікту
Висновки до ІІ розділу
ІІІ. Психокорекційна робота з оптимізації стилю управлінської діяльності та поведінки у конфліктній ситуації
3.1. Розробка психокорекційної програми
3.2. Аналіз результатів формуючого експерименту
Висновки до ІІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Аналіз подій і процесів, які набувають характеру конфлікту, в останній час стає актуальним. Особливого наукового резонансу проблема міжособистісних конфліктів набула сьогодні у контексті формування теоретичних та методологічних засад конфліктології, яка вже утвердилась в західних країнах, проте в Україні знаходиться на стадії становлення. На цьому новому напрямку дослідницьких робіт виникають питання інтеграції різних наукових підходів, узагальнення емпіричного матеріалу, розробка прогнозів, програм практичних дій, здатних попередити загострення конфліктів, розв’язати конструктивно.

Накопичені численні дані про причини виникнення, етапи і механізми протікання, шляхи розв’язання різних типів конфліктів (внутрішньо-особистісних, міжособистісних, міжгрупових, міжнаціональних) будуть сприяти прогнозуванню, запобіганню чи пом'якшенню, домаганню справедливого розв'язання суперечливих проблем. Конфліктній ситуації легше запобігти, ніж її загасити. Тому наукове розкриття анатомії конфлікту має важливе як теоретичне, так і практичне значення. Дослідження у цій галузі надзвичайно актуальні, особливо тепер, у перехідний період розбудови самостійної Української держави, коли приводів для виникнення конфліктів є чимало.
Важливе місце у процесі пізнання й управління конфліктом займають дослідження психологічних детермінант виникнення міжособистісних конфліктів, які дозволяють розкрити глибинні основи конфліктної поведінки особистості.
На сьогодні немає єдиного підходу до визначення і розмежування понять «конфліктна поведінка» і «поведінка у конфлікті», які не є тотожними між собою. Таким чином наукова значущість проблеми впливу особистісних рис людини на її поведінку в конфліктній ситуації, а також недостатнє вивчення її з боку загальнопсихологічних знань обумовлюють актуальність даного дослідження.
Стан дослідження проблеми.  Проблема конфлікту як особливого процесу зі своїми позитивними і негативними сторонами розроблялася рядом відомих вчених, зокрема, слід відзначити роботи таких авторів, як Ю.В. Абрамов, В.Н. Амелін,    А.Я. Анцупов, А.І. Шипілов, С. В. Балакновський, А.А. Малишев, А.М. Бандурка, В.А. Друздь, І.Б. Баткіна, О.Н. Громова та ін. Практичні способи вирішення конфліктів за допомогою системи управління конфліктами та використання особистісних особливостей його учасників розглянуті у працях К.В. Сельчонка, Є.А. Уткіна, А.В. Дмітрієва, С.М. Ємельянова, Г.К. Алексєєва, І.Е. Ворожейкіна, А.Я. Кібанова, Д.К. Захарова, В.П. Ратнікова, А.С. Кармін та ін. Взаємозв’язок індивідуальних властивостей особистості зі стилем її поведінки у конфліктних ситуаціях став предметом дослідження таких вчених, як Б.В. Білий, Н.В. Грішина, Н.І. Гуткіна, А.І. Донцов, Т.А. Полозова, Е.А. Донченко, Т.М. Тітаренко, Ю.А. Канатаєв, Н.В. Крогіус, Г.В. Ложкін, Н.І. Повякель, Г.Ю. Любімова, Н.Н. Обозов, Л.А. Петровська, В.І. Сперанський, В.А. Хащенко та ін.
У дослідженнях зазначених авторів описано різні стилі управління, керівництва і лідерства, показано їх визначальні чинники. Проте питання взаємодії між керівниками і підлеглими в системах “управлінська структура – керівник – підлеглий колектив” при цьому не розглядалися, конкретний вплив інших людей на поведінку і стиль діяльності керівника, в аспекті психологічної вагомості досягнення задуманого результату, вивчений фрагментарно. Не достатньо з’ясоване також питання залежності динамічних процесів, ефективності спільної діяльності торговельно-обслуговуючого підрозділу від стилю управління керівника, не окреслені шляхи формування ефективного стилю управління керівників середньої ланки.
Таким чином можна констатувати, що на сьогоднішній день проблема формування ефективного стилю поведінки у конфліктній ситуації керівників середньої ланки торговельно-обслуговуючих підрозділів є невирішеною.
Об’єкт дослідження - управлінська діяльність менеджерів середньої та нижньої ланки управління.
Предмет дослідження - взаємозалежність стилю управління та стратегій поведінки при розв’язанні конфлікту.
Мета роботи - дослідити взаємовплив та взаємозалежність стилю керівництва та стратегій поведінки при розв’язанні конфлікту.
Гіпотеза дослідження – від стилю управлінської діяльності керівника залежить переважаючий спосіб його поведінки у конфліктній ситуації, який може бути скоригований психокорекційними методами.
Відповідно до об’єкта, предмета, гіпотези і мети дослідження було визначено наступні його завдання:

 • теоретично проаналізувати проблему конфліктів в управлінській діяльності;
 • дослідити особливості формування стратегій поведінки управлінця в конфліктній ситуації;
 • вивчити вплив стилю керівництва на вибір стратегії поведінки управлінця в конфліктній ситуації;
 • розробити та апробувати корекційну програму формування позитивних стратегій поведінки управлінця в конфліктній ситуації;
 • експериментально перевірити ефективність розробленої програми.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези використано комплекс взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичні - вивчення і аналіз літературних джерел з питань психології управлінської діяльності; емпіричні - констатувальний і формувальний експерименти, спостереження за діяльністю керівників і особового складу торговельно-обслуговуючих підрозділів, опитування керівників та особового складу; методи математичної статистики.
Наукова новизна дослідження. Теорія визначення типів управління за час свого існування піддавалась удосконаленню та уточненню, вона широко використовується за кордоном. У вітчизняній практиці надають перевагу іншим теоріям, які описують типові стилі керівництва. Застосування саме цього «емпірично достатнього» підходу, яким є запропонована теорія, сприятиме ефективності керівництва, стане корисною для зміцнення системи управління.
Теоретичне та практичне значення. Для ефективної управлінської діяльності і роботи всієї організації важливого значення набуває визначення такого стилю керівництва, який забезпечить досягнення і збереження максимальних кількісних і якісних показників. Єдиний підхід для об’єктивної оцінки існуючих типів управління можливий при застосуванні таблиці для визначення типів управління (ГРІД) у поєднанні з рядом інших методик, що і є основою для створення комплексної системи в управлінській діяльності.
База дослідження: 12 менеджерів-управлінців – керівників підрозділів продуктово-господарського супермаркету «Рікос» віком від 23 до 34 років.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи склав 99 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамов Ю. В. Конфликтный процесс и составляющие его понятия // Кентавр. -1994. – № 4. – С. 158-160.
 2. Альтернативні підходи до розв'язання конфліктів: теорія і практика застосування: посіб. / Уклад.: Н.М. Гайдук. - Л.: ПАІС, 2007. - 296 с.
 3. Амелин В.Н. Сущность, структура, типология и способы разрешения социальных конфликтов // Вестник Московского университета. Серия 12. Социально-политическая жизнь. 1991. №6. С.64-74.
 4. Анастази А. Психологическое тестирование. Т. 1.2. – М.: 1982. – 234 с.
 5. Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2006. - 288 с.
 6. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 552 с.
 7. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. – Ужгород: МАУП, 1995. -101 с.
 8. Бандурка А.М., Друздь В.А. Конфликтология. – Харьков: УВД Украины, 1997. – 335 с.
 9. Баткина И.Б. Конфликтология. Ворогнеж: ВГТУ, 2000. – 111 с.
 10. Білий Б. В. Стиль індивідуальної поведінки особистості в конфлікті. – К. : Науковий світ, 2000. – 34 с.
 11. Ващенко І. В. Конфлікти: Сучасний план, проблеми та напрямки їх вирішення. - Харків: ОВС, 2002. - 256 с.
 12. Вплив соціальних конфліктів на результативність організації / О.Й. Криса // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. - 2004. - Вип. 3 ч. 2. - С. 333-342.
 13. Гоптарева И.Б. О возможных механизмах разрешения конфликта // Полис. 1996. –№6. – с.132-142.
 14. Гришина Н. В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2005. - 464 с.
 15. Громова О. Н. Конфликтология. Курс лекций. – М.: Издательство ЭКМОС,2000. – 320 с.
 16. Гуткина Н.И. Психологические проблемы общения // Вопросы психологии. – 1984. -№ 2. – С.99-106.
 17. Джонсон В. Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного спілкування. – К.: КМ Академія, 2003. -285 с.
 18. Дзвінчук Д. Конфлікти та способи їх подолання // Віче. – 1999. – № 5. – С. 7-9.
 19. Діалог-конфлікт: стратегії розгортання й захисту / І.М. Рудик // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2003. - № 11. - С. 194-197.
 20. Дмитриев А.В. Введение в общую теорию конфликтов / 2-е изд. – М.: Собрание, 1998. – 158 с.
 21. Донцов А. И. Полозова Т. А. Проблема объективных детерминант межличностного конфликта в группе // Вестник МГУ Сер. 14 Психология. – 1982. – № 4. – С. 23 – 32.
 22. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. – К.: Политиздат, 1989. – 175 с.
 23. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. - Спб: Питер, 2000. – 368 с.
 24. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. - М., 1995. - 183 с.
 25. Зеркин Д. Основы конфликтологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 480 с.
 26. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М.: Экономика, 1990. - 336 с.
 27. Ильин Г.Л. Некоторые проблемы психологии общения. – Вопросы психологии, 1986, № 5. – С. 113-124.
 28. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. - К.: Наук. думка, 1996. - 190 с.
 29. Канатаев Ю. А. Психология конфликта. – М.: ВАХЗ, 1992. – 79 с.
 30. Конфликтология / под. общ. ред. Алексеева Г. К. – СПб: Питер, 2001. – 490 с.
 31. Конфликтология: Учебник / Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. – М.: Инфра-М, 2000. – 224 с.
 32. Конфликтология: Учебник для вузов / Ред. В.П. Ратников. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 512 с.
 33. Конфликтология: Учебник для вузов/ Под ред. А.С. Кармина. – СПб.: Лань, 1999. – 448 с.
 34. Конфликтология: Хрестоматия/ Составитель: Н.И. Леонов. – М.: Московский психолого-социальный институ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. – с. 77, 98-123.
 35. Конфликты и управленческая деятельность: Учеб. пособ. / В.А. Тюрина, И.В. Ващенко. - К.: Знання, 1999. - 222 с
 36. Конфлікт та шляхи контролю конфліктної ситуації (стислий огляд) / Н. Андрущенко // Вища освіта України. - 2008. - № 2. - С. 98-103.
 37. Конфлікт як предмет міждисциплінарних досліджень / І.М. Шупта // Наука і освіта. - 2009. - № 7. - С. 233-238.
 38. Конфлікти у сумісній діяльності / Г. В. Ложкін, С. В. Сьомін, Т. В. Петровська, О. О. Кисельова. - К.: Сфера, 1997. - 96 с.
 39. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження: Навч. посіб. / А.М. Гірник, А.Ю. Бобро; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Центр дослідж. адм. реформи. - 2-е вид., виправл. і доповн. - К.: Вид-во С.Павличко «Основи», 2004. - 175 с.
 40. Конфліктологія: навч. посіб. / Л.О. Кіржнер, М.В. Мартиненко, О.В. Мангольд; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків: Консум, 2007. - 144 с.
 41. Крогиус Н. В. Личность в конфликте. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1976. – 142 с.
 42. Ложкин Г. В., Повякель Н. И.  Практическая  психология  конфликта. - К.: МАУП, 2000. - 256 с.
 43. Ложкін Г. В., Коць М. О., Петровська Т. В., Зубкова І. Ю. Технології розв’язання конфліктів. - К.: Сфера, 2000.
 44. Ложкін Г. В., Юрковський Е., Моначін І. Практикум з конфліктології. - Тернопіль: Воля, 2005. - 168 с.
 45. Любимова Г. Ю., Психология конфликта. Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 160 с.
 46. Начаєв В. М. Конфліктологія: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2004. - 198 с.
 47. Обозов Н. Н. Психология конфликта и способы его разрешения: метод, пособие – СПб: МАЛИ, 1993. – 46 с.
 48. Общение и конфликт в управленческой деятельности: монография / А.Н. Беседин. - Х.: ХНАДУ, 2010. - 511 с.
 49. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: У двох книгах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь. – 573 с.
 50. Організаційні конфлікти: особливості, причини виникнення, типологізація / А.В. Дубодєлова // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Пробл. економіки та упр. - 2010. - № 668. - С. 258-262.
 51. Основи конфліктології для менеджера: Навч. посібник / В.О. Гнєушев; Рівнен. держ. техн. ун-т. - Рівне, 2002. - 137 с.
 52. Основи конфліктології: навч. посіб. / А.М. Гірник. - К.: Києво-Могилян. акад., 2010. - 222 с.
 53. Основи психології конфлікту (з практикумом): навч. посіб. (для студ. психол. спец.) / Н. І. Пов'якель. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. - 389 с.
 54. Петровская Л. А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта // Теоретическая методология. Проблемы социальной психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – С. 126-143.
 55. Пірен М. І.  Конфлікти  і  управлінські  ролі:  соціопсихологічний аналіз. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 200 с.
 56. Пірен М. І. Конфліктологія. - К.: МАУП, 2005. - 360 с.
 57. Практична конфліктологія: навч. посіб. / С. П. Гіренко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: Право, 2010. - 184 с.
 58. Прикладная конфликтология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. - Минск: Харвест, 2003. - 624 с.
 59. Причини виникнення та шляхи подолання конфліктів в організаціїї / В.О. Новак, В.В. Передерій, М.Ю. Мірошнікова // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2009. - № 30. - С. 89-92.
 60. Проблеми співпраці між відділами маркетингу і фінансів на підприємстві: конфлікти цілей та негативні наслідки / А.О. Мавріна // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Пробл. економіки та упр. - 2008. - № 628. - С. 204-208.
 61. Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально-экономического поведения / В.М. Ворона, Е.И. Суименко, В.Е. Пилипенко, А.Г. Арсеенко, К.К. Грищенко, Н.А. Сакада, В.И. Судаков, И.В. Буров, М.Д. Мищенко, Т.О. Ефременко; Ред.: В.М. Ворона; Е.И. Суименко; НАН Украины. Ин-т социол. - К., 2001. - 351 с.
 62. Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / В.М. Радчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2000. - 20 с.
 63. Психологія вирішення конфліктів: навч. посіб. / О.В. Джелалі. - К.; Х.: Р.И.Ф., 2006. - 319 с.
 64. Психологія конфліктів: Навч.-метод. посіб. / В.М. Радчук, А.Г. Тельман; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2004. - 104 с.
 65. Психологія управління конфліктами в організації: монографія / Л.М. Карамушка, Т.М. Дзюба; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. - К.: Наук. світ, 2009. - 268 с.
 66. Райгородский Д. Я. Практическая диагностика. Методики и тесты. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ – М», 2000 – 672 с.
 67. Ретроспектива та математичний опис основних концепцій теорії конфлікту на підприємстві / О.В. Лазарчук // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2009. - № 4. -   С. 39-44.
 68. Рубин Дж., Пруйт Д., Сунг Хе Ким. Социальный конфликт: тупик, разрешение. - СПб.: Прайм-еврознак, 2003. - 352 с.
 69. Сегрева А. С., Арайза Н. Разрешение социального конфликта: личностно-центрированная модель // Вопросы психологии. – 1993. – № 5. – С. 109-113.
 70. Скородумов А. Общение в конфликтных ситуациях // Военный вестник. 1992. - № 10. - С.17-18.
 71. Скотт Д. Г. Конфликты. Пути их преодоления. - К.: Внешторгиздат, 1991. - 192 с.
 72. Собчик Л. Н. Диагностика межличностных отношений. – М.: МКЦ, 1990. – 47 с.
 73. Соціальна конфліктологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Калаур, З. З. Фалинська; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т.: Астон, 2010. - 360 с.
 74. Соціально-економічний зміст корпоративного конфлікту на сучасному підприємстві / О.В. Мороз, О.В. Лазарчук // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2008. - № 3. - С. 22-27.
 75. Сперанский В.И. Общие правила человеческих взаимоотношений и их проявление в конфликтных ситуациях // Социально-политический журнал. 1997. №4. С. 172-179.
 76. Співвідношення комунікативних якостей особистості та схильності до певних стратегій поведінки у конфлікті / І.В. Мельничук, І.В. Собяніна // Наука і освіта. - 2009. - № 3. - С. 26-30.
 77. Стратегії і тактики комунікантів у конфліктному типі комунікативної взаємодії / В.В. Прокопенко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. - 2008. - № 41. - С. 186-189.
 78. Субботина Л. Ю. Конфликты. - Ярославль: Академия развития, 2006. - 128 с.
 79. Сучасні теорії в конфліктології: навч. посіб. / С.С. Яремчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 72 с.
 80. Теоретичні питання конфліктних ситуацій (огляд наукових досліджень) / Н.Ф. Коротецька // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2001. - № 27. - С. 29-34.
 81. Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства: монографія / О.В. Мороз, О.А. Сметанюк, О.В. Лазарчук; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2010. - 256 с.
 82. Технології  роботи  організаційних  психологів  /  За  наук.  ред. Л. М. Карамушки. - К.: ІНКОС, 2005. - 366 с.
 83. Управление персоналом: учеб. пособие / А.Д. Матросов, В.Г. Дюжев, В.А. Матросова, И.Н. Погорелов; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». - Харьков: Консум, 2007. - 224 с.
 84. Управління конфліктами: збірник тренінгових вправ: навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко, О.В. Корчевна, О.М. Леонтенко, О.Ю. Гулевич, Ю.І. Коновалов; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». - К., 2008. - 424 с.
 85. Управління трудовими конфліктами: Навч. посіб. / Л.В. Беззубко, А.Г. Зюнькін, А.В. Калина; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: МАУП, 2004. - 256 с.
 86. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и практика. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ЭКМОС», 2000. – 272 с.
 87. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. - М.: Наука, 1990. - 156 с.
 88. Формування сучасного підходу до ролі конфліктів в організації / О.Й. Криса // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політ-ка». Логістика. - 2005. - № 526. - С. 347-353.
 89. Характеристика причин виникнення та основних стадій конфлікту / А. А. Рикун // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти. - 2008. - Вип. 41. - С. 156-159.
 90. Хащенко В. А. Способы разрешения межличностного конфликта в экспериментальных условиях жизнедеятельности // Психологический журнал. – 1993. – № 3. – С. 17.
 91. Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. - Минск: Амалфея, 1997. - 278 с.
198
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.