Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості занять фізичними вправами дітей середнього та старшого шкільного віку, які мають ожиріння

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Основні поняття методології адаптивної фізичної культури
1.1.  Поняття та особливості лікувальної адаптивної фізичної культури
1.2. Сучасні підходи до методики адаптивної фізичної культури
Розділ ІІ. Особливості проведення занять фізичними вправами з підлітками, які мають ознаки ожиріння
2.1. Особливості занять фізкультурою у дітей з ознаками ожиріння
2.2. Організація заняття фізичними вправами
2.3. Рекомендовані вправи з плавання
2.4. Правильне харчування при ознаках ожиріння
2.5. Проведення дослідження з ефективності дії комплексу вправ для підлітків 10-16 років з ознаками ожиріння
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Ожиріння - захворювання, що характеризується надлишковим вмістом жирової тканини в організмі. За останні роки поширеність ожиріння майже подвоїлася. За даними медичної статистики надлишковою вагою в Україні страждає до 20% населення і число таких людей постійно зростає.

Ожиріння - результат такого рівня споживання калорій з їжею, яке перевищує їх витрату, тобто результат підтримки позитивного енергетичного балансу протягом тривалого часу. Жири їжі відіграють важливу роль у розвитку ожиріння, як внаслідок високої калорійної щільності жиру, так і внаслідок низького почуття задоволення голоду. Збільшення поширеності ожиріння зв'язано також з генетичними факторами, гіподинамією, підвищеним апетитом.
Поширенню ожиріння серед підлітків сприяє ряд факторів зовнішнього та внутрішнього середовища («фактори ризику»). Серед групи соціально-культурних факторів найбільше значення мають: споживання висококалорійної їжі, багатої насиченими жирами і холестерином; паління; «сидячий» (малоактивний) спосіб життя; стресові умови сучасного життя у великих містах. З порушень біохімічних і фізіологічних регуляторних механізмів важливе значення мають: гіперхолестеринемія, гіпертригліцеродемія, ряд форм гіперліпопротеїнемії, порушена толерантність до вуглеводів та ін.Ожиріння серед підлітків стає все більш серйозною проблемою у всьому світі. Епідемія ожиріння особливо очевидна в індустріалізованих країнах, де багато з людей, ведуть сидячий спосіб життя і їдять "зручну" їжу швидкого приготування, яка містить високу кількість калорій, однак не має харчової цінності. За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я за останні 20 років кількість дітей у віці від 8 до 10 років, які страждають від ожиріння, подвоїлося, а кількість підлітків із зайвою вагою - потроїлася. Національні асоціації всього світу щорічно публікують повідомлення, що з кожним роком підлітків і дітей із зайвою вагою стає все більше і більше.
Цим зумовлюється актуальність теми роботи, оскільки з кожним роком все більша кількість учнів шкіл потребує застосування адаптивної фізичної культури, спрямованої на профілактику ожиріння на стадії виявлення перших його ознак.
Об’єктом дослідження у роботі виступає ожиріння у підлітків, його причини і ускладнення, а предметом – особливості проведення адаптивної фізичної культури з дітьми середнього і старшого шкільного віку, які мають ознаки ожиріння.
Метою роботи є організація роботи та формування комплексу вправ, які слді застосовувати в школі при роботі з дітьми, які мають ознаки ожиріння.
Відповідно до мети роботи сформульовано наступні завдання:

 • вивчення особливостей особливостей методології адаптивної фізичної культури;
 • аналіз патологій та відхилень, які найчастіше притаманні підліткам, які мають ознаки ожиріння;
 • встановлення необхідних особливостей організації та проведення занять фізичними вправамии з такими підлітками.

Джерельною базою виконання роботи стали такі праці, як “Ожирение. Влияние на развитие метаболического синдрома. Профилактика и лечение”  М. М. Гинзбурга та Н. Н. Крюков, у якій висвітлено поняття, причини та основні фактори, які сприяють виникненню ознак ожиріння, а також подано означення надлишкової ваги і класифіковано види ожиріння за різними факторами. У монографії “Ожирение как болезнь образа жизни: Современные аспекты профилактики и лечения” Сепкова В. П. основну увагу звернуто на способи лікування і профілактики ожиріння, причому як основний спосіб лікування процесу на початковій стадії визначено фізичні навантаження. Крім того, варто відзначити роботу “Ожирение” під редакцією Белякова Н.А. і Мазурова В.І., яка загалом присвячена висвітленню проблеми поширення ожиріння серед різних вікових і соціальних груп населення.
Структура роботи: робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи склав 40 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бадалян Л.О. Наследственные болезни у детей. М.: Медицина, 2001.
 2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. М., 1988.
 3. Введение в теорию физической культуры: Учебн. пос. /Под ред. Л.П. Матвеева. М., 1983.
 4. Внутренние болезни. Латогуз И.К. – Харьков, 1994.
 5. Волжин А.И., Субботин Ю.К. Адаптация и компенсация - универсальный биологический механизм приспособления. М., 1987.
 6. Выдрин В.М. Физическая культура и ее теория //Теор. и практ. физ. культ., 1986, № 5.
 7. Выдрин В.М. Физическая рекреация - вид физической культуры //Теор. и практ. физ. культ., 1983, № 3.
 8. Газенко О.Г., Меерсон Ф.З. Физиология адаптационных процессов. М., 1986.
 9. Давиденко Д.Н. Физиологические основы физической культуры и спорта: Учебн. пос. СПб, 1996.
 10. Данько Ю.И. Очерки физиологии физических упражнений, М., 1974
 11. Дмитриев А.А. Теоретические основы физического воспитания аномальных детей //Межвуз. сб. научн. тр. Красноярск, 1991.
 12. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура. М., Владос,1999.-607 с.
 13. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура, ее философия, содержание и задачи /Адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов. СПб, 1996.
 14. Евсеев С.П., Шапкова Л.В., Федорова Т.В. Адаптивная физическая культура - новая специальность для работы с инвалидами //Физ. культ. студ-ов: физ. восп., спорт., актив. досуг. СПб, 1996.
 15. Евсеев С.П., Шапкова Л.В., Федорова Т.В. Адаптивная физическая культура в системе высшего профессионального образования //Теор. и практ. физ. культ., 1996, № 5.
 16. Лечебная физическая культура / под ред. В.А. Епифанова. - М., 1987.
 17. Лечебная физическая культура в хирургии, под ред. В.К. Добровольского, Л., 1976
 18. Лубышева Л.И. К концепции физкультурного воспитания студентов //Теор. и практ. физ. культ., 1993, № 5-6.
 19. Лубышева Л.И. Современные подходы к формированию физкультурного знания у студентов вузов //Теор. и практ. физ. культ., 1993, № 3.
 20. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. - М., 1991.
 21. Машков В.Н. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней, М., 1977.
 22. Меерсон Ф.З. Адаптационные реакции поврежденного организма: физиология адаптационных процессов. - М., 1986.
 23. Минкин Р.Б. Болезни сердечно-сосудистой системы. СПб.: Акация, 1994.
 24. Ожирение / под ред. Белякова Н.А. и Мазурова В.И. – СПб: изд. дом «МАПО», 2004. – 233 с.
 25. Ожирение. Влияние на развитие метаболического синдрома. Профилактика и лечение / М. М. Гинзбург, Н. Н. Крюков, ISBN: 5-901654-10-2 Издательство: Медпрактика,2002 г.
 26. Пшенникова М.Г. Адаптация к физическим нагрузкам: Физиология адаптационных процессов. – М., 1986.
 27. Сепков В. П. Ожирение как болезнь образа жизни: Современные аспекты профилактики и лечения. – Самара: Самарский дом печати, 1997. - 48 с.
 28. Солодков А.С. Адаптационно-компенсаторные реакции организма инвалидов при занятиях физической культурой //Адап. физ. культ. и функц. состояние инвалидов. - СПб., 1996.
 29. Солодков А.С. Физиологические основы адаптации к физическим нагрузкам. - Л., 1988.
 30. Справочник по детской лечебной физкультуре, под ред. М.И. Фонарева, - Л., 1983.
119
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.