Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості адаптації дітей до перебування у дошкільному закладі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Проблема адаптації до дитячої установи
1.1. Проблема адаптації до ДНЗ у педагогіці раннього віку
1.2. Психологічні дослідження адаптації
1.3. Реакція дитини на нову ситуацію в теорії прихильності
2. Експериментальне дослідження адаптації дітей до умов ДНЗ
2.1. Загальні закономірності адаптації дітей до дитячої установи
2.2. Індивідуальні варіанти адаптації дитини
2.3. Визначення впливу рівня психічного розвитку дитини на характер адаптації
2.4. Взаємозв'язок між типом прихильності дитини до матері і характером адаптації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Рідко можна зустріти батьків, які з наближенням того моменту, коли їх дитина повинна піти до ясел або дитячого садка, не переживають тривоги про те, як там приймуть маля, які відносини складуться у дитини з вихователькою, чи не буде вона часто хворіти і т. д. Найбільше хвилювань пов'язано з тим, наскільки швидко дитина звикне, адаптується до нової обстановки. Ці тривоги мають під собою реальні підстави, оскільки відомо, що зміна соціального середовища позначається і на психічному, і на фізичному здоров'ї дітей. Особливої уваги з цього погляду вимагає ранній вік, у якому багато дітей вперше переходять із замкнутого сімейного світу у світ широких соціальних контактів. Саме тому проблема адаптації дитини до середовища дитячого дошкільного закладу тоїть завжди гостро і в умовах швидких суспільних і культурних зміе набуває особливої актуальності.

Якщо трирічна дитина, яка готується до дитячого садка, вже володіє мовою, деякими навичками самообслуговування, має досвід спілкування з дорослими і відчуває потребу у дитячому оточенні, то півтора-дворічне маля менш пристосоване до відриву від рідних, більше слабке і раниме. Саме в цьому віці адаптація проходить довше і важче, частіше супроводжується хворобами. У цей період відбувається інтенсивний фізичний розвиток, дозрівання всіх психічних процесів. Перебуваючи на етапі становлення, вони найбільшою мірою піддані коливанням і навіть зривам. 

Головною турботою при цьому є профілактика захворюваності дітей і зниження їх емоційного дискомфорту в період адаптації, однак ці заходи полегшують уже виниклий важкий стан, проте не зачіпають причин, які його викликають. Разом з тим зрозуміло, що набагато важливіше організувати догляд за дітьми і виховання у сім’ї таким чином, щоб звести до мінімуму ускладнення адаптаційного періоду. Не підлягає сумніву те, що причини ускладнення фізичного і психічного стану дитини мають, насамперед, психологічну природу і перебувають у сфері соціальних відносин дитини з навколишнім світом. 

Стан дослідження проблеми. Проблема адаптації дітей раннього дошкільного віку до середовища ДНЗ досить грунтовно досліджена у педагогічній і психологічній практиці. Зокрема, психологічні аспекти розвитку дитини раннього віку досліджувалися у роботах Аркіна Є.А., Божович Л.І., Давидова В.В., Дьяченко О.М., Лаврентьєвої Т.В., Кричковської Т. Д., Запорожца А.В., Маркової Т.А., Ельконіна та ін. Питанням власне механізмів і особливостей адаптації дитини до дошкільного закладу присвячені праці таких авторів, як Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В., Курінна С. М., Печенко І. П., Григорьев Г. Г., Ляміна Г.М. , Гербова В.В., Казакова Р.Г., Кононова І.М., Мельникова Н., Михайлицька О., Морозова Є.І., Роньжина А.С. та ін.

Об'єкт дослідження - адаптація дитини раннього віку до умов дитячого дошкільного закладу.

Предмет дослідження - психологічні аспекти адаптації дитини до перебування у дитячому дошкільному закладі (ДНЗ).

Мета роботи – теоретичне вивчення і експериментальне дослідження психологічних аспектів адаптації дитини до ДНЗ.

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що на характер адаптації дитини найбільше впливають два фактори: рівень психічного розвитку дитини і взаємини дитини з матір'ю.

Для перевірки гіпотези у роботі нами були поставлені наступні завдання:

 • простежити загальні закономірності адаптації дитини до ДНЗ;
 • виділити індивідуальні варіанти адаптації дітей;
 • дослідити вплив рівня психічного розвитку на характер адаптації;
 • встановити взаємозв'язок між типом прихильності дитини до матері і характером адаптації.

Методологія дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами використовувалися методи аналізу літературних джерел, включеного спостереження, узагальнення отриманих даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний об’єм роботи складає 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999. - № 1. - С.4-12.
 3. Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В., Курінна С. М., Печенко І. П. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. - Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
 4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 5. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М.: Педагогика, 1986. - 558 с. 
 6. Галигузова Л.Н., Захаров В. И. Адаптация ребёнка, к условиям детского учреждения // Педагогика раннего возраста (по программе «Кроха»): учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. завед. - М.: Академия, 1998. – 261 с.
 7. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33.
 8. Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку: метод. рек. / Глухівський держ. педагогічний ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського / Н.В. Карпенко- Сашньова (укладач). - К., 1996. – 60 с.
 9. Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу / Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації; Луганський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти / М.І. Тіхонова (упоряд.). — Луганськ: Знання, 2006. – 164 с.
 10. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. – 125 с.
 11. Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану розвитку дітей раннього віку / Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра дошкільної освіти / К. Л. Крутій (упоряд.). - Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 151 с.
 12. Індивідуальний підхід до особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально- виховному процесі / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут, 1998. – 252 с.
 13. Калмыкова Е.С., Падун М.А. Качество привязанности как фактор устойчивости к психической травме // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2002. - №1. – С. 9-14.
 14. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононенко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.
 15. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. – 62 с.
 16. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. - М.; Л., - 1988. -С. 4-15.
 17. Лямина Г.М. В группу поступил новый ребёнок // Воспитание и развитие детей раннего возраста: пособие для воспитателя д/с. / В.В. Гербова, Р.Г. Казакова, И.М. Кононова и др.; под ред. Г.М. Ляминой. - М.: Просвещение, 2000. – 339 с.
 18. Мельникова Н. Адаптация малышей в детском саду // Дошкольное образование, 2002. - №5 (77). – С. 22-26.
 19. Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с.
 20. Михайлицька О. Дитячий садок: перша школа життя // Дзеркало тижня. – 2007. - №12. – С.3.
 21. Морозова Е.И. Психологические подходы к изучению процесса адаптации детей дошкольного возраста // Альманах института коррекционной педагогики РАО. – 2001. - №4. – С. 45-49.
 22. Немов Р.С. Психология.- М.: ВЛАДОС, 2001 – 646 с.
 23. Нифонтова О. В. Психологические особенности формирования готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению конфликтных ситуаций. – Курск, 1999. – 166 с. 
 24. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 25. Планування роботи з дітьми раннього віку / Т. Науменко (упоряд.). - 2.вид. - К. : Видавничий дім «Шкільний світ», 2005. – 128 с.
 26. Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. – 72 с.
 27. Свирська Л. В., Петрова Н. В. Взаємодія дорослих з дітьми раннього віку. - К. : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 112 с.
 28. Смирнова Е.О. Теория привязанности: концепция и эксперимент // Вопросы психологии. – 1995. - №3. – С. 41-43.
 29. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С. Ю. Диагностика психического развития детей от рождения до трёх лет. - М. МИГШУ, 2002. – 390 с.
 30. Смирнова Е.О., Радева Р. Развитие теории привязанности (по материалам работ П. Криттенден) // Вопросы психологии. – 1999. - №3. – С. 43-46.
 31. Сопрун І. П. Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - Одеса, 2000. – 236 с.
 32. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: Педагогика, 1990. - 328 с.
5826
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).