Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття адміністративної відповідальності у сфері державного управління
 2. Посадові особи як суб’єкти адміністративної відповідальності
 3. Порядок притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Особливе місце у здійсненні реформи адміністративного права належить формуванню принципово нових механізмів, які дозволять реалізувати конституційні гарантії прав і свобод громадян. Незважаючи на часті зміни, чинне законодавство не завжди спроможне виконувати охоронну функцію. Недостатнє використання засобів адміністративної відповідальності в сфері державного управління призвело в ній останнім часом до зростання кількості адміністративних проступків. 

Сфера управління, покликанням якої є забезпечення всебічного здійснення захисту прав і свобод громадян, потребує найсуворішого і прискіпливішого ставлення до правопорушень в цій сфері. А особливої уваги потребує адміністративно-правове регулювання статусу посадової особи. Адже керівники всіх рівнів та інші службовці, завдяки особливостям свого соціального статусу та наданим державою повноваженням мають можливість впливати на значну кількість людей. У разі ж протиправного використання посадовими особами наданих повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг маємо порушення прав і свобод інших громадян.

Дослідження та розбудова реального механізму протидії проявам адміністративних правопорушень у сфері державного управління, з огляду на зміни до Конституції України та посилення в державі ролі виконавчої гілки влади, є наріжним каменем реформування системи державного управління в Україні та особливо актуальним питанням юридичної науки сьогодення..

Слід зазначити, що ця проблема ще не стала предметом розгорнутих наукових досліджень, а тому є актуальною.

Серед сучасних дослідників проблеми адміністративної відповідальності посадових осіб слід згадати О. Коломойця, В. В. Галунько, І. О. Личенко, А. В. Матіос, І. С. Семенюк та інших.

 

Список використаних джерел: 
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення  від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 2. Про державну службу [Електронний ресурс]: Закон України № 3723-XII від 16.12.1993 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3723-12&p=1278252461058357.
 3. Про засади запобігання і протидії корупції. Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI, редакція від 18.05.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 4. Адміністративне право України / Академічний курс за ред. О. Коломойця. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
 5. Битяк Ю. П. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Га-ращук, В. В. Богуцький, І. В. Бойко, О. Т. Зима, В. В. Зуй, Л. П. Кова-ленко, І. М. Компанієць, Д. В. Лученко, Н. П. Матюхіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 624 c.
 6. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, 
 7. В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 8. Делія Ю.  Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування / Ю. Делія // Право України. - 2003. - № 10. - С. 29-32. 
 9. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, 
 10. О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох; ред.: 
 11. В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух; Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 869 c.
 12. Личенко І. О. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування: навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. О. Личенко. - Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. - 159 c.
 13. Матіос А. В. Адміністративна відповідальність посадових осіб: Моногр. / 
 14. А. В. Матіос. - К.: Знання, 2007. - 223 c.
 15. Мозговий Є. В. Діяльність митних органів та відповідальність їх посадових осіб / Є. В. Мозговий // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 33. - С. 217-223.
 16. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
 17. Семенюк І. С. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів міс-цевого самоврядування в контексті адміністративно-правової реформи / 
 18. І. С. Семенюк // Держава та регіони. Сер. Право. - 2013. - Вип. 1. - С. 184-188.
 19. Фещенко Л. О. Відповідальність посадових осіб органів внутрішніх справ за порушення законодавства України «Про звернення громадян» / Л. О. Фещенко // Правова держава. - 2010. - Вип. 21. - С. 230-236.
 20. Хорощак Н. В. Адміністративні стягнення за законодавством України: монографія / Н. В. Хорощак. – К.: Інст-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – 172 с.
5621
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).