Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості формування місцевих бюджетів в Україні та можливості їх вдосконалення

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливої актуальності в умовах ринкової трансформації української економіки набувають питання оптимального формування доходів місцевих бюджетів та виявлення додаткових джерел їх зростання. Діюча система формування доходів бюджетів України характеризується низьким рівнем частки власних доходів місцевих бюджетів, що породжує збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів. Реальні фінансові можливості місцевих органів влади значно обмежені, що, у свою чергу, є гальмівним фактором демократичних перетворень у державі. У зв’язку з цим постає нагальна потреба у поглибленому дослідженні концептуальних засад міжбюджетного регулювання доходів місцевих бюджетів та обґрунтування системи практичних рекомендацій щодо забезпечення їх стабільності та зміцнення. Ґрунтовнішого наукового осмислення та практичного вирішення потребують питання власних доходів місцевих бюджетів з позицій організаційно-структурних аспектів забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування вагомими джерелами фінансування їх владних повноважень.
Місцеві бюджети завжди були важливим знаряддям розвитку економіки і соціальної сфери. З їх допомогою держава, через розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту, здійснює вплив на формування структури виробництва, результати господарювання, проведення соціальних перетворень. Саме в бюджеті переплітається великий спектр різнорівневих інтересів та суперечностей; у бюджетній сфері концентруються найгостріші проблеми економічного й соціального життя держави.
До найбільш гострих проблем у сфері формування місцевих бюджетів, а також їхніх відношень із Державним бюджетом України, у першу чергу, потрібно віднести використання вільних бюджетних коштів, нестабільність доходної бази, неефективну систему міжбюджетних відносин та інші [2, c. 44].
Відповідно до статті 62 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» держава гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу доступну для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних задовільних потреб [1].
В зв’язку із постійною нестачею фінансових ресурсів місцеві бюджети формуються за рахунок закріплених доходів, міжбюджетних трансфертів в обсягах, що не забезпечують функціонування бюджетної сфери, установи якої надають соціальні послуги делегованих соціальних повноважень, а власних доходів місцевих бюджетів постійно не вистачає для забезпечення ефективної діяльності лише житлово-комунального господарства не кажучи про інші місцеві програми розвитку територіальних громад.
Також існує проблема невідповідності повноважень, покладених на місцеві органи влади, і виділених коштів на ці цілі. Ситуацію ускладнює центральна влада, яка при складанні бюджету і визначенні розмірів трансфертів «забуває» забезпечити фінансуванням усі передані на місця повноваження. Крім того, регіони України дуже різняться за рівнем життя, промислового виробництва, розвитку підприємництва.
За таких умов саме процес децентралізації доходів при формуванні місцевих фінансів має стати серйозним фактором стабілізації ситуації в країні. Він дозволить залучити активність та енергію багатьох тисяч територіальних громад.
Не секрет, що саме територіальні громади в розвинутих країнах, спираючись на власні фінанси, є вмонтованим стабілізатором соціально-політичного ладу та фінансово-економічної ситуації в державі. Проблема фінансового забезпечення розвитку територій властива фактично всім країнам. Її суть у тому, що адміністративно-територіальні утворення, на які поділена кожна держава, мають різну податкову базу та фінансовий потенціал, що є наслідком нерівномірності територіального розміщення природно-ресурсного потенціалу та продуктивних сил [3, с. 84-87].
Основними шляхами покращення формування місцевих бюджетів є:
– по-перше, необхідно чітко розподілити компетенції щодо розв’язання конкретних завдань між центральними органами влади і органами регіонального та місцевого самоврядування, і поступово здійснювати перехід до децентралізації державних фінансів.
– по-друге, необхідно вдосконалити механізм міжтериторіального фінансового вирівнювання [2, с. 47].
Таким чином, можна зробити висновок про те, що реалізація запропонованих заходів значною мірою сприятиме якісній трансформації та зміцненню системи фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, які отримають більше самостійності щодо розпорядження коштами місцевих бюджетів.
 
Список використаних джерел
 
1. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21. 05. 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=280% 2F97-% E2% F0
2. Катасонова О. М. Актуальні проблеми формування місцевих бюджетів / О. М. Катасонова // Економічний простір. – № 12/1. – 2009. – С. 44-47.
3. Андрейченко О. К. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів / О. К. Андрейченко // ФінансиУкраїни. – № 7. – 2009. – С. 84-87.
Фото Капча