Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості фразеологічного мовлення у творчості Остапа Вишні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти вивчення фразеологізмів
1.1. Поняття, значення та особливості фразеологізмів як мовної одиниці
1.2. Аналіз джерел української фразеології
2. Фразеологія творів Остапа Вишні
2.1. Основні групи фразеологізмів на прикладі творів Остапа Вишні
2.2. Фразеологічні одиниці в окремих жанрах творчості Остапа Вишні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Павло Михайлович Губенко (Остап Вишня) близько століття залишається чи не найпопулярнішим українським письменником-сатириком. Творчо продовживши багаті традиції української сміхової культури, він збагатив національну літературну систему новими жанрами й жанровими різновидами, виробив неповторний індивідуальний стиль. Головні ознаки цього стилю – багатогранність, широкий діапазон використання мовних засобів, непередбачуваність у творенні мовної структури художнього тексту. Одним з аспектів індивідуального письма Остапа Вишні є функціональне використання ресурсів фразеології, якою просякнуті всі його твори.

Одиниці фразеологічної системи в більшій мірі, ніж одиниці будь-якого іншого рівня мови, наділені національним колоритом. У значеннях фразеологізмів відображається історія народу, історія країни. Етимологічна сторона вивчення фразеологізмів багато в чому допомагає зрозуміти культуру та побут народів, у яких запозичено той чи інший фразеологічний вислів. За допомогою фразеологічних одиниць, які не перекладаються дослівно, а сприймаються переосмислено, підсилюється естетичний аспект мови.

Розвиток фразеології як лінгвістичної науки за останній час поставив перед дослідниками досить складну проблему – взаємовідношення фразеологічних одиниць зі словом. У сучасному мовознавстві існують різні точки зору відносно самої постановки цього питання. Одні вчені вважають фразеологічні одиниці еквівалентами слів, інші вказують на їх співвідношення зі словом, заміну теорії еквівалентності на теорію співвідношення фразеологічного поєднання зі словом.

Фразеологізм не є тотожним слову і не еквівалентний йому повністю. Від слова фразеологізм відрізняється своєю структурою: слово складається з морфем, а будь-який фразеологізм – це, перш за все, поєднання слів, об'єднаних за законами граматики тої чи іншої мови. Компоненти фразеологічного звороту не вільні у своїх зв'язках, коло їх поєднання з іншими словами замкнуте. Фразеологізми характеризуються лексичною стійкістю і в основному зберігають постійний склад. Фразеологізм не є тотожним слову і не еквівалентний йому повністю. Фразеологізми, на відміну від лексичних одиниць, мають ряд характерних особливостей.

Фразеологічні одиниці як особлива група лексики характеризуються цікавою структурною та семантичною побудовою. Вони займають особливе місце в будь-якій мові а в англійській – тим більше, оскільки дані стійкі конструкції з огляду на їх стилістичний характер різко змінюють зміст контексту. 

Фразеологія як підсистема лексичного складу, як ніяке інше мовотворче явище характеризує процес розвитку літературної мови. Завдяки властивостям фразеологізмів, а саме: образності експресивності та злитості значення мова стає яскравішою, емоційнішою, образною й виразнішою. Саме тому наше дослідження є цілком актуальним.

Проблему фразеологізмів досліджували такі вчені, як Амосова Н.М, Ахманова О.С., Гамзюк М.В., Коваленко К.Г., Кунин А.В., Ляховецький М.В., Сафонова В.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.

Об’єкт дослідження – фразеологічні одиниці української мови. 

Предмет дослідження – фразеологізми у творчості Остапа Вишні.

Мета дослідження – охарактеризувати особливості фразеології творів Остапа Вишні.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

1) з’ясувати поняття, значення та особливості фразеологізмів як мовної одиниці;

2) здійснити аналіз джерел української фразеології;

3) дослідити основні групи фразеологізмів на прикладі творів Остапа Вишні;

4) охарактеризувати вживання фразеологічних одиниць в окремих жанрах творчості Остапа Вишні.

Методи дослідження. Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел, метод порівняння. 

Структура роботи. У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, загальний обсяг роботи склав 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. – Харків: Вища школа, 1983. – 137 с.
 2. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – К.: Вища школа, 1987. – 133 с.
 3. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.
 4. Батюк Н.О. Фразеологічний словник: На допомогу вчителеві. – К.: Рад. шк., 1996. – 235 с.
 5. Білоножко В., Гнатюк І. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія. – Х.: ФОЛІО, 1999. – 218 с.
 6. Вишня О. Вибране. – Х.: Прапор, 1981. – 304 с.
 7. Вишня О. Вишневі усмішки. -К.: Дніпро, 1985. – 367 с.
 8. Вишня О. Фейлетони. -К.: Наук. думка, 1984. – 557 с.
 9. Вишня Остап. Вибрані твори. – К.: Українська література, 2002. – 451 с.
 10. Вопросы образования и развития фразеологических единиц: Сб. статей / Отв. ред. Т.П. Теплякова . – Иркутск, 1983. – 80 с.
 11. Дузь І. М. Вивчення творчості Остапа Вишні в школі: Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа, 1970. – 125 с.
 12. Дузь І. М. Остап Вишня: Нарис про творчість. -К.; Одеса: Вища шк., 1989. -180 с.
 13. Етимологія української мови: Навч. посібник для вищих навч. закладів / О.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська, Л.Е. Довбня та ін. – 2-е вид. доп. і випр. – К.: Міленіум, 2003. – 204 с.
 14. Журавський А. Ф. Ніколи не сміявся без любові: Сторінки життя і творчості О. Вишні. -К.: Мистецтво, 1983. – 199 с.
 15. Зуб І. В. Остап Вишня: Нарис життя і творчості. -К.: Дніпро, 1989. -237 с.
 16. Зуб І. В. Остап Вишня: Риси творчої індивідуальності. -К.: Наук. думка, 1991. – 169 с.
 17. Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови. – К.: Довіра, 2001. – 284 с.
 18. Коваль А., Коптілов В. Крилаті вислови в українській літературній мові. Афоризми, літературні цитати, образні вислови. – Вид. 2-е перероб. і доп. – К.: Вища шк., 1975. – 336 с.
 19. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів / За ред. В.О. Винника. – К.: Рад. шк., 1988. – 198 с.
 20. Комлєв Н.Г. Компоненты смысловой структуры фразеологизмов. – М.: Глобус 1989. – 360 с.
 21. Лисиченко Л. І. Лексикологія сучасної української мови: Семантична структура слова. – Харків: Вища школа, 1977. – 115 с.
 22. Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови.– К.: Наукова думка, 1977. – 240 с.
 23. Москаленко Н.А. З історії дослідження української фразеології // Українська мова і література в школі.  –  1967.  –  №10.  –  С. 22-26.
 24. Назаренко О.В. Українська фразеологія як вираження національного менталітету. – Донецьк, 2001.  – 20 с.
 25. Рогач О. Етнос. Мова. Фразеологізм // Дивослово. –1998. – № 9. – С. 14-15.
 26. Скрипник Л.Г. Із таємниць фразеології // Мовознавство.  –  1978.  –  №2.  –  С.75-76.
 27. Скрпник Л.Г. Фразеологія української мови. – К.: Наукова думка, 1973. – 279 с.
 28. Словник фразеологізмів української мови / Уклад. В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104 с. 
 29. Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Я Плющ.– К.: Вища школа, 1994.– 414 с.  
 30. Сучасна українська літературна мова. Підручник для студентів ф-тів журналістики ун-тів/ О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.– К.: Либідь, 1991. – 312 с.
 31. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / за заг.ред.акад. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 440 с.
 32. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: В 2-х томах. – К.: Вид-во АН України, 1984. – Т. 1. – 304 с.; Т. 2. – 384 с.
 33. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Радянська школа, 1988. – 278 с.
 34. Фразеологічний словник української мови / Укл. В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк та ін. – К.: Наук. думка, 1999. – Т.І. – 528 с.; Т.ІІ. – 984 с.
 35. Фразеологічний словник української мови: В 2-х кн. / За ред. Л.С. Паламарчука. – К.: Наук. думка, 1993. – Кн. 1. – 528 с.; Кн. 2. – 980 с.
 36. Юрченко О.С., Івченко А.О. Словник стійких народних порівнянь. – Харків: Основа, 1993. – 176 с.
10878
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.