Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості групової психокорекції міжособистісних стосунків дітей молодшого шкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади формування міжособистісних взаємин дітей молодшого шкільного віку
1.1. Гра у розвитку міжособистісних стосунків молодших школярів
1.2. Становлення взаємин дітей у трудовій діяльності
1.3. Спільна продуктивна діяльність на заняттях як засіб формування взаємин молодших школярів
2. Емпіричне дослідження ефективності групової психокорекції міжособистісних стосунків молодших школярів
2.1. Організація дослідження, констатувальний етап
2.2. Методика корекції міжособистісних стосунків молодших школярів: формувальний етап
2.3. Перевірка ефективності корекційної методики: контрольний етап
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Для виховання дитини, як і для її навчання, потрібно знати дитину, розуміти її духові нахили, її темперамент, фізичний склад організму. Ще не так давно навіть свідомі вихователі вважали, що дитина - це тільки молода людина, незакінчений, ще не цілком розвинений образ дорослої людини. Але психологічні досліди останніх років упевнили усіх педагогів, що дитина - це окремий фізичний і духовий організм. Наукові праці переконали педагогів, що кожна дитина відрізняється від дорослої людини, що існують загальні типи дітей і разом з тим є дуже велика різниця між окремими дітьми; і з цю індивідуальність слід врахувати кожному педагогу.

Актуальність теми дослідження зумовлюється необхідністю вивчення особливостей формування взаємин дітей молодшого шкільного віку, а саме методам виховання взаємодопомоги, досліджуються прийоми педагогічного керівництва взаєминами дітей різних вікових груп в різних видах їх спільної діяльності - ігрової, продуктивної, трудової. Сьогодні система освіти наголошує на необхідності створення в учнівському колективі атмосфери, пройнятої духом доброзичливості і взаємодопомоги, турботливого ставлення дітей одне до одного. Значна увага приділяється змісту роботи вихователя, спрямованому на розвиток у молодших школярів доброзичливого ставлення до товаришів по групі, взаємодопомоги, в основі якої лежить принцип систематичного виховного впливу на емоційну сферу дитини, розкривається значення сімейного виховання у формуванні в дітей позитивної спрямованості на ровесників.

Аналіз роботи шкіл, вислови і дані науковців свідчать про те, що не всі педагоги приділяють достатню увагу формуванню позитивних взаємин дітей у процесі їх повсякденного спілкування, часто пускають їх на самоплив, а тоді в учнівському колективі колективі виникають стосунки, які не лише гальмують розвиток у молодших школярів доброзичливого ставлення до своїх товаришів, а навіть породжують відверто неприязні прояви щодо однолітків - черствість, байдужість, приниження гідності іншого тощо.

Стан дослідження проблеми. Проблема міжособистісних стосунків у дитячому колективі не нова і широко досліджена у психолого-педагогічній практиці. Зокрема, свої роботи цьому питанню присвятили М.Й. Боришевський [3], В. П. Кравець [11], Л. П. Петренко [12], О. Чеснокова [20], О. Г. Ярошенко [23, 24] та ін. Однак застосування групових форм роботи у психологічній корекції міжособистісних стосунків молодших школярів вивчено значно вужче, серед основних досліджень цього напрямку можна назвати праці Н.О. Головань [5], І.С. Коребо [9], А. Сущенко [17] та ін.

Об’єкт дослідження – є міжособистісні стосунки молодших школярів.

Предмет дослідження – ефективність групової психокорекції міжособистісних стосунків молодших школярів.

Мета роботи – вивчення особливостей міжособистісних взаємин молодших школярів, аналіз їх перебігу, розробка методи групової корекції цих стосунків та перевірка її ефективності.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи наступні завдання:

 • проаналізувати роль гри у розвитку міжособистісних стосунків молодших школярів;
 • охарактеризувати становлення взаємин дітей у трудовій діяльності;
 • вивчити потенціал спільної продуктивної діяльність на заняттях як засобу формування взаємин молодших школярів;
 • розробити та емпірично дослідити ефективність методики групової психокорекції міжособистісних стосунків молодших школярів.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань дослідження було використано комплекс психолого-педагогічних методів. Теоретичні: аналіз педагогічних та психологічних праць з теми дослідження, синтез, порівняння, узагальнення. Емпіричні: безпосередні та опосередковані спостереження за учнями, анкетування, бесіда, соціометрія, експеримент (констатувальний, формувальний і контрольний) та математична обробка результатів дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи – 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навч. Посібник / А.М. Алексюк. - К .: ІСДО, 1993. – 160 с.
 2. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте / Л. М. Божович. – М.: Наука, 1988. – 620 с.
 3. Боришевський М.Й. Взаємини в учнівському колективі і формування особистості / М.Й. Боришевський. – К.: Генеза, 2004. – 180 с.
 4. Виговська О.І., Особистісно-орієнтоване навчання / О.І. Виговська, С. В. Рудаківський // Педагогіка толерантності. – 2000. - №11. – с.28-32.
 5. Головань Н.О. Особливості спілкування і відособлення у першокласників / Н.О. Головань // Психологія: Респ. наук. метод. зб., Вип. 37 – К., 1991. - С.61-68.
 6. Горяна Л.Г. Організація навчально-виховного процесу / Л.Г. Горяна, Є.О. Неведомська. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 7. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник / С. Г. Карпенчук. – К.: Вища школа, 1997. – 266 с.
 8. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції / О.В. Киричук. – К.: Радянська школа, 1982. – 344 с.
 9. Коребо И.С. Деятельность учителя при использовании групповых форм работы. / И.С. Коребо // Психодидактика высшего и среднего образования. – Барнаул: Знание, 1996. – 333 с.
 10. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К.: Генеза. – 1989. - 186 с.
 11. Кравець В. П. Психолого-педагогічні основи спілкування школярів / В. П. Кравець. – Тернопіль: ПП “Рута”, 1997. – 238 с.
 12. Петренко Л. П. Організація колективної навчальної діяльності школярів / Л. П. Петренко. – Вінниця: ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. – 2005. – 46 с.
 13. Плечова З.Н. Задачі, ігри та вікторини: Навч. посібник / З.Н. Плечова. – К.: Наукова думка, 1995. – 188 с.
 14. Прохоров А. Особенности психологических состояний младших школьников / А. Прохоров, Г. Генин // Вопросы психологии. – 1998. -№ 4. - С. 42-53.
 15. Сурядова В.П. Рольові ігри як нетрадиційна форма навчання учнів / В.П. Сурядова, О.І. Строколіс // Методика викладання в школі. – 1991. - №8. – с.39-47.
 16. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори: в 5 т. – К., 1976. – 452 с.
 17. Сущенко А. Гуманізація навчальних взаємин у всіх ланках шкільної життєдіяльності / А. Сущенко. – Тернопіль: ПП “Рута”, 2000. – 167 с.
 18. Чеснокова О. Тести для всіх / О. Чеснокова. – К.: Довіра, 1993. – 122 с.
 19. Чернігова В. Плекаймо особистість / В. Чернігова // Завуч, квітень 2003 р. - № 11. – С. 13-14.
 20. Чеснокова О. Спілкування та співробітництво учнів на уроці – один з головних принципів формування особистості в системі розвивального навчання / О. Чеснокова. – Харків: ППФ “ТВ”, 2005. – 192 с.
 21. Шапко Л. М. Формування світогляду учнів молодшого шкільного віку у навчально-виховному процесі сучасної школи: автореф. дис... канд. пед. наук / Л. М. Шапко. – Тернопіль, 2002. – 144 с.
 22. Щербань П. Формування духовної культури особистості / П.  Щербань // Рідна школа. – 1999. – №7–8. – С. 45-48.
 23. Ярошенко О. Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект / О. Г. Ярошенко. - К .: Станіца, 1999. – 185 с.
 24. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика / О.Г. Ярошенко. - К.: Либідь, 1997. – 219 с.
3656
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).