Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості групової психокорекції особистості підлітків

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади групової психокорекції дітей підліткового віку
1.1. Поняття і особливості групових методів психокорекційної роботи
1.2. Використання методів групової психокорекції у роботі з підлітками з відхиленнями у поведінці
2. Емпіричне дослідження ефективності групової психокорекції у подоланні девіантних проявів поведінки підлітків
3.1. Констатувальний етап дослідження
3.2. Формувальний етап дослідження: розробка і апробація методики групових корекційних занять з підлітками, які мають відхилення у поведінці
3.3. Контрольний етап дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В наш час однією з найважливіших проблем в сфері практичної психологічної діяльності є проблема девіантної поведінки підлітків, а також факторів які впливають на них. Необхідність і актуальність досліджуваної проблеми визначається тим, що існуючий рівень корекції та профілактики девіантної поведінки підлітків не відповідає в повній мірі сучасним вимогам, пред’явленим до підлітків в процесі становлення їх особистості. Девіантна поведінка, яка розуміється як порушення соціальних норм, набула в останні роки масовий характер і поставило цю проблему в центрі уваги педагогів, соціальних психологів, медиків та працівників правоохоронних органів.

Нагальною з цієї точки зору стала розробка методик групової психологічної корекції, які мають ряд позитивних моментів і дають змогу зробити корекційний процес масовішим. Процес групової психокорекції забезпечує глибинно-психологічне самопізнання суб'єкта, розкриття його внутрішнього потенціалу з метою нівелювання психологічної імпотенції. Завдяки глибинному спрямуванню групової психокорекції забезпечується цілісне пізнання психіки суб'єкта, що дозволяє пізнати витоки інфантилізму та психологічної імпотенції у їх взаємозв'язку.

Групова психокорекція слугує поліпшенню взаємин суб’єкта з іншими людьми та нівелює поведінкові і комунікативні труднощі. У групоаій психодіагностиці розкривається зміст стосунків і з’ясовуються причини того, що створюється в ситуації спілкування для зміни на краще відповідно до цілей самої людини. Одним із найважливіших показників поліпшення взаємин є спільний з партнерами пошук шляхів розвитку рівноправних стосунків, послаблення намагання «підігнати» себе та інших під певну модель чи зразок; зменшення бажання знайти винного у своїх невдачах; нівелювання взаємних докорів, надто гострих жартів, претензій і впливу минулого травматичного досвіду спілкування на ситуацію «тут і зараз». 

Стан дослідження проблеми. Проблема ефективності групової психоко-рекції досить широко висвітлена у вітчизняній та світовій психологі. Зокрема, їй присвячені роботи І. В. Вачкова [6], С.А. Ігумнова [11], Р. В. Овчарової [17], В. Г. Панок [19], Т. С. Яценко [30, 31, 32]. Власне застосування групових психо-корекційних методів у роботі з підлітками розглянуте в працях таких авторів, як В.Г. Баженов [2], / А. Гольдштейн [9], І. І. Мамайчук [14], А. Пріц [21], К. Савицька [25], О. І. Толчініна [27] та ін.

Мета дослідження – розробити і апробувати методику групової психокорекції дітей підліткового віку.

Об’єкт дослідження – групова психокорекція як метод психокорекційного впливу на особистість підлітка.

Предмет дослідження – методи і способи психокорекції особистості підлітків у груповій роботі.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження виділено наступні його завдання:

 • уточнити поняття і особливості групових методів психокорекційної роботи;
 • проаналізувати використання методів групової психокорекції у роботі з підлітками з відхиленнями у поведінці;
 • емпірично дослідити ефективності групової психокорекції у подоланні девіантних проявів поведінки підлітків.

Експериментальна база дослідження – учні ЗОШ І-ІІІ ступеня №12 м. Рівне у кількості 24-х чоловік. 

Методи дослідження. У роботі були використані наступні методи: аналіз літератури з проблеми дослідження, включене спостереження, бесіди, аналіз шкільної документації.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків, списку викорисаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учеб пос. / Г.С. Абрамова. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 624 с.
 2. Баженов В.Г. Психологические механизмы коррекции девиантного поведения школьников. / В.Г. Баженов, В.П. Баженова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 320 с.
 3. Бандура А. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс ; пер. с англ. Ю.Брянцевой и Б.Красовского. – М.: ЭКСМОПресс, 1999. – 512 с.
 4. Богдан Т. В. Психодрама в контексті методу активного соціально-психологічного навчання / Т. В. Богдан // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: 3б. наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – № 8 (32). – С. 202-206.
 5. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А.Ф. Бондаренко, изд. 4-е, испр. и доп. – К. : Освіта України, 2007. – 332 с.
 6. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники / И. В. Вачков. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Ось – 89, 2000. – 224 с. 
 7. Вачков И.В. Психология тренинговой работы / И.В. Вачков. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.
 8. Вереіна Л.В. Особистісне зростання як мета психокорекційної процедури/ Л.В.Вереіна // Теоретичні і прикладні проблеми психології. Зб. наук. праць. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля. – 2006. – №2 (13). – С. 64-70.
 9. Гольдштейн А., Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / Гольдштейн А., Хомик В. // Пер. з англ. – К.: Либідь, 2003. – 520 с.
 10. Емельянов В. П. Девиатное поведение несовершеннолетних с психически¬ми аномалиями: Учеб. пособие / Емельянов В. П.  – Саратов, 1980. – 563 с.
 11. Игумнов С.А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков / С.А. Игумнов – М.: Изд-во Института психотерапии, 2000. – 112 с.
 12. Кобзар Б.С. Запобігання відхиленням у поведінці школярів / Б.С. Кобзар, Е.І. Петухов. – К.: Вища школа, 1992. – 143 с.
 13. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: Основні положення / В.С. Лозниця // Навч. посіб. – К.: Екс-Об, 1999. – 304 с.
 14. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И.И Мамайчук. – СПб.: Речь, 2006. – 400 с.
 15. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн. 3.: Экспериментальная педагоги-ческая психология и психодиагностика / Р.С. Немов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. – 512 с.
 16. Овчарова Р. В. Практическая психология в школе / Р. В. Овчарова. – М.: Высшая школа, 1996. – 342 с.
 17. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования: Учеб. пособ. для студ. вузов и практ. психологов/ Р. В. Овчарова. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 448 с.
 18. Оржеховська В. М. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх / Інститут змісту і методів навчання / В. М. Оржеховська (авт.-уклад.). – К., 1996. – 41 с.
 19. Панок В. Г. Основи практичної психології /Панок В. Г., Титаренко Т. М., Чепелєва Н. В. – К.: Либідь, 2001. – 456 с.
 20. Пергаменщик Л. А. Психодиагностика и психокоррекция в воспитательном процессе / Пергаменщик Л. А., Фурманов И. А.. Аладьин А. А., Отчик С. В. – Минск, 1992. – 297 с.
 21. Пріц А., Груповий психоаналіз: Теорія. Техніка. Застосування / Пріц А., Викукаль Е. // Перекл. Галина Котовські; наук. редакт. Софія Грабовська і Галина Католик. – Львів: Астролябія, 2006. – 312 с.
 22. Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-27 листоп. 2002 р. / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Українська секція міжнародного товариства прав людини; Інформаційно-методичний центр "Дебати" ; Комітет сприяння захисту прав дитини – К. : Міленіум, 2002. – 424 с.
 23. Психологические тесты/ Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. – М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Т.1. – 312 с.
 24. Рудестам К. Групповая психотерапия / К. Рудестам. – СПб.: Питер, 2000. – 384 с.
 25. Савицька К. Принципи групової психологічної корекції підлітків з агресив-ною поведінкою / К. Савицька // Психолог. – № 22 (310). – червень. – 2008. – С. 145-148.
 26. Тарновська О. С. Девіантна поведінка підлітків і превентивна робота: Навч.-метод. посіб. / О. С. Тарновська // Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 82 с.
 27. Толчініна О. І. Корекція девіантної поведінки підлітків: Профілактика пра-вопорушень:Посібник / Толчініна О. І. Саванчук Т. О. // Українсько-канад-ський проект "Молодь за здоров'я-2"; Шполянська районна держ. адмініст-рація. Служба у справах неповнолітніх. – Черкаси : Ваш Дім, 2005. – 171 с.
 28. Фельдштейн Д.И. Психология современного подростка / Д.И. Фельдштейн, Т.Н. Бостянжиева, М.И. Вериникина и др. – М.: Педагогика, 1987. – 236 с.
 29. Шарапова О. В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки школярів / О. В. Шарапова // Інститут проблем виховання АПН України. – К., 2003. – 205 с.
 30. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції / Яценко Т. С. – Київ: Либідь, 1996. – 264 с.
 31. Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: активне соціально-психологічне навчання: Начальний посібник / Яценко Т. С. − К.: Вища школа, 2004. − 679 с.
 32. Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: Феноменологія, теорія і практика: Навч. посіб. / Т.С. Яценко. – К.: Вища шк., 2006. – 382 с.
3652
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).