Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості методики тренувальних занять в навчально-тренувальних групах з футболу в кременецькій ДЮСШ

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості методики тренувальних занять в навчально-тренувальних групах з футболу в Кременецькій ДЮСШ
 
Авраменко В. Г., Шуст І. В. 
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка
 
Анотація: В даній статті показано, що спеціально підібрана методика техніко-тактичної підготовки футболістів у поєднанні в тренувальних заняттях спеціальних вправ та встановленого режиму тренувань дає позитивний результат.
Ключові слова: навчання, тренування, навантаження, показники, тести, спеціальна фізична, технічна і тактична підготовка, методика.
Аннотация: В данной статье показано, что специально подобранная методика технико-тактической подготовки футболистов в сочетании в тренировочных занятиях специальных упражнений и регламентированного режима тренировок оказывает положительный результат.
Ключевые слова: обучение, тренировка, нагрузка, показатели, тесты, специальная физическая, техническая и тактическая подготовка, методика.
Annotation: In this article showed that specially selected methods of technical and tactical training of footballers in combination of special exercises and established training regime in training studies gives positive result.
Key words: teaching, training, load, exponents, tests, special physical, technical and tactical training, methods.
Постановка проблеми. Однією з найактуальніших проблем спортивного тренування юних футболістів є проблема вдосконалення техніко-тактичної підготовленості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основною метою спортивної підготовки футболістів є досягнення максимально можливого рівня техніко-тактичної і фізичної підготовки, що обумовлена специфікою футболу та вимогами досягнення максимально високих результатів у змагальній діяльності [4, 6, 8, 9].
Якщо розглядати питання взаємозв’язку оволодіння техніко-тактичними діями і розвитку якостей, які визначають ефективність техніко-тактичних дій то виникає проблема техніко-тактичного тренування, або в більш широкому значенні – техніко-тактичної підготовки [1, 2, 4, 9, 10].
В техніко-тактичну підготовку необхідно включати основний арсенал техніко-тактичних дій, оволодівання якими дозволило юним футболістам максимально використовувати у грі свою технічну підготовленість, спеціальні якості і здібності, тактичну майстерність і теоретичні знання [3, 4, 5, 7].
Техніко-тактична підготовка – складний педагогічний процес, спрямований на досягнення ефективного застосування технічних прийомів на фоні постійних змін ситуації за допомогою тактичних дій як раціональної форми організації діяльності юних футболістів для здобуття перемоги над суперником [6, 7, 8, 9, 10].
На основі детального вивчення методики тренувального процесу, аналізу і обговорення техніко-тактичної діяльності футболістів різної кваліфікації та віку, ми прийдемо до висновку, що високий рівень техніко-тактичної підготовки перед іншими видами підготовки футбольних команд є одним із найважливіших чинників переваги над суперником, а в підсумку і перемоги у грі.
Метою нашого дослідження було: вивчення ефективності методики техніко-тактичної підготовки в навчально-тренувальних групах 1 року навчання футболу.
Перед дослідженням були поставленні завдання:
В доступній науковій і методичній літературі узагальнити дані про техніко-тактичну підготовку футболістів.
Вивчити і проаналізувати планування, основний програмний матеріал, моделі тренувальних занять (тижневі мікроцикли, річний цикл), характеристику видів контролю за процесом підготовки в навчально-тренувальних групах ДЮСШ.
Проаналізувати методику техніко-тактичної підготовки в навчально-тренувальних групах 1 року навчання футболу.
Визначити рівень техніко-тактичної підготовки в навчально-тренувальних групах 1 року навчання футболу.
Результати дослідження та їх обговорення. Експеримент тривав шість місяців. Заняття проводились 5 разів на тиждень. Тривалість заняття 120 хв. Нами було сформовано 1 експериментальну і 1 контрольну групи кількістю по 20 чол. в кожній.
Дане дослідження проводилось поетапно на протязі 2008-2009 року на базі Кременецької ДЮСШ.
На пошуковому етапі (вересень – жовтень 2008 року) ми вивчали і аналізували науково-методичну літературу по даній проблемі: тактику, стратегію та методику футболу, предмет науково-дослідницького пошуку, формували цілі, завдання, гіпотезу дослідження, здійснювали збір і аналіз матеріалів та проводили осмислення проблеми.
На дослідницько-експериментальному етапі (жовтень 2008 – березень 2009 року), проводили моделювання і перевірку педагогічних умов, які сприяють покращенню техніко-тактичної підготовки, аналізували матеріали отриманні під час експерименту.
Заключно-узагальнюючий етап (квітень – травень 2009 р.) був акцентований на узагальнення даних, які були отримані під час експерименту та оформлення експериментальних висновків і практичних рекомендацій з методики навчально-тренувальних занять.
З метою визначення об’єктивного рівня підготовленості футболістів на різних етапах тренувального циклу періодично проводили їх комплексне обстеження (тестування).
За допомогою тестування (контрольних випробувань) потрібно було вирішувати наступні завдання:
виявити рівень розвитку окремих рухових якостей;
оцінити ступінь техніко-тактичної підготовки;
вирівняти підготовленість окремих гравців, групи і команди в цілому;
провести відбір спортсменів;
провести педагогічний контроль;
виявити недоліки і переваги тих чи інших засобів і методів тренування;
більш об’єктивно управляти тренувальним процесом.
Враховуючи специфічні особливості футболу для оцінки спеціальної фізичної підготовки футболістів, використовували такі тести:
біг 30 м. з м’ячем;
біг 5х30 м. з м’ячем;
діставання підвісного м’яча головою в стрибку;
удар по м’ячу ногою на дальність;
кидання м’яча на дальність;
Оцінювання технічної підготовленості проводили такими тестами:
жонглювання м’ячем;
удари по воротах на точність;
ведення м’яча, обведення стояків і удар по воротах.
Під час тренувань в експериментальній групі в програму підготовки юних футболістів ми експериментально включили вправи з м’ячем, спрямовані на вдосконалення техніко-тактичної підготовленості юних футболістів, вправи з м’ячем у великих різновидах і кількостях та ігри техніко-тактичного характеру.
Порівнюючи результати досліджень та проаналізувавши їх, ми прийшли до висновку, що показники фізичної підготовленості футболістів навчально-тренувальних груп 1 року навчання є середніми.
Рівень фізичної підготовленості контрольної групи був середнім: біг 30 м. – 4, 35±0, 01 с., біг 50 м. – 7, 8±0, 04 с., біг 3000 м. – 13, 25±0, 18хв., човниковий біг 7х50 м. – 60, 45±0, 09 с., стрибок у довжину з місця – 242±0, 02 см., п’ятикратний стрибок – 12, 40±0, 06 м.
Середнім є рівень фізичної підготовленості експериментальної групи.
Показники спеціально-фізичної та технічної підготовленості в контрольній групі були середніми: біг 30 м. з веденням м’яча 4, 7±0, 01с., удари по м’ячу на дальність 51±0, 18 м., біг 5х30 м. з веденням м’яча 25, 0±0, 03 с., удари по м’ячу на точність 5±0, 12, ведення м’яча, обведення стояків і удар по воротах 8, 7± 0, 06.
Середнім є рівень спеціально-фізичної та технічної підготовленості в експериментальній групі: біг 30 м. з веденням м’яча 4, 8±0, 03 с., удари по м’ячу на дальність 52±0, 24 м., біг 5х30 м. з веденням м’яча 24, 8±0, 02 с., удари по м’ячу на точність 6±0, 18, ведення м’яча, обведення стояків і удар по воротах 9, 05± 0, 05.
Після проведення експериментальної частини ми провели повторне тестування з метою визначення зрушень в показниках фізичної та технічної підготовленості досліджуваних груп.
Отримані результати показують, що показники фізичної та технічної підготовленості покращилися, як в експериментальній так і в контрольній групах.
Проте в експериментальній групі показники зросли краще, ніж в контрольній. В експериментальній групі найбільше покращились: п’ятикратний стрибок – 5, 25%, біг 30 м – 4, 65%, дещо менше покращились такі показники, як стрибок у довжину з місця – 4, 15%, біг 50 м – 3, 95%, човниковий біг – 2, 5% та біг 3000 км – 2, 25%.
З технічної підготовки найбільше покращився показник удару на точність, він зріс на 16, 6%, трохи менше зросли такі показники: біг 5х30 м з веденням м’яча – 7, 87%, біг 30 м з веденням м’яча – 6, 25%, удари по м’ячу на дальність – 4, 87%, ведення м’яча, обведення стояків і удар по воротах – 2, 89%.
 
Висновки
 
На етапі проведення занять в навчально-тренувальних групах вирішуються завдання, спрямовані на індивідуальну підготовку футболістів з урахуванням сучасних вимог. Заняття в першу чергу спрямовані на вдосконалення і підтягування до необхідного рівня фізичних якостей, доведення до досконалості виконання складних ударів по м’ячу ногами і головою, передач, відволікаючих рухів.
Методика занять в навчально-тренувальних групах має ряд особливостей:
планування на фізичну підготовку до 30-35% навчального часу з деякою перевагою спеціальної підготовки над фізичною;
повторення „школи футболу”, оволодіння складними техніко-тактичними прийомами та їх застосування в умовах змагань;
самостійне відпрацювання техніко-тактичних прийомів і вдосконалення фізичних якостей згідно завдань тренера;
визначення ігрових амплуа для конкретних футболістів;
застосування теоретичних знань в іграх різного рангу.
Експериментальна робота показала, що спеціально підібрана методика техніко-тактичної підготовки найкращим чином вплинула як на фізичну, так і на тактичну підготовленість юних футболістів, що пов’язано з включенням у тренувальні заняття спеціальних вправ, дотримання установленого режиму тренувань, свідомим та сумлінним виконанням запропонованої програми занять.
Рівень загально-фізичної підготовленості є задовільним: 30 м. – 4, 1±0, 01 с., біг 50м. – 7, 3±0, 04 с., біг 3000 м. – 13, 00±0, 09хв., човниковий біг 7*50м. – 59, 5±0, 13 с., стрибок у довжину з місця – 250±0, 02 см., п’ятикратний стрибок – 13, 05±0, 08 м.
Спеціально-фізична та технічна підготовленість відповідає середнім показникам: біг 30 м. з веденням м’яча 4, 5±0, 02 с., удари по м’ячу на дальність 52±0, 24 м., біг 5*30 м. з веденням м’яча 23, 5±0, 03 с., удари по м’ячу на точність 7±0, 12, ведення м’яча, обведення стояків і удар по воротах 8, 4± 0, 08.
Найбільший приріст спостерігається за таким показниками: удари на точність – 16, 6%, біг 30 м. та 5*30 м. з веденням м’яча на 6, 25%, та 7, 8% відповідно. Найменший приріст спостерігався при ударах по м’ячу на дальність – 4, 87% та біг 3000 м. – 2, 25%.
 
Література
 
Арестов Ю. В. Подготовка футболистов высших разрядов: учебное пособие / Ю. В. Арестов, М. А. Годик. – М., 1980. – 128 с.
Бетти З. Современная тактика футбола: перевод с английского / З. Бетти. – М. : «ФиС», 1980. – 135 с.
Годик М. А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок / М. А. Годик. – М. : “ФиС”, 1980. – 138 с.
Гриндлер К. Техническая и тактическая подготовка футболистов / К. Гриндлер. – М. : “ФиС”, 1989. – 243 с.
Зеленцов А. М. Моделирование тренировки в футболе / А. М. Зеленцов, В. В. Лобановский. – 2-е из., перераб. и доп. – К. : Здоровье, 1998. – 216 с.
Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 583 с.
Романенко А. Книга тренера по футболу / А. Романенко, О. Джус, Н. Доганин. – К. : Здоровье, 1988. – 253 с.
Соломонко В. В. Футбол: підручник для студентів вищих учбових закладів фізичного виховання і спорту / В. В. Соломонко. – К. : Олімпійська література, 1997. – 288 с.
Футбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву. – К., 2003. – 72 с.
Чанади А. Футбол. Техника: перевод с венгерского / А. Чанади. – М. : “ФиС”, 1984. – 247 с.
Фото Капча