Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості науково-технічного перекладу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади науково-технічного перекладу
1.1. Характеристика науково-технічної літератури як об’єкта перекладацької діяльності
1.2. Види та прийоми перекладу наково-технічних текстів
ІІ. Аналіз типових проблем англо-українського перекладу науково-технічних текстів
2.1. Граматичні проблеми перекладу науково-технічних текстів з англо-українського спрямування
2.2. Лексико-термінологічні проблеми перекладу англо-українських науково-технічних текстів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Процеси глобалізації і інтеграції, які відбуваються в сфері науки і техніки, супроводжуються широкою культурною взаємодією. Переклад, який є одним з головних і найбільш поширених видів міжмовної діяльності, забезпечує обмін інформацією і спілкування, взаєморо-зуміння учасників комунікації, які належать до різних культур і мов. 

Водночас в умовах інформаційного суспільства розвиток науки і техніки тісно пов’язаний з обміном інформацією між фахівцями різних професій, адже науковий прогрес неможливий без взаємного ознайомлення з досягненнями, тенденціями, напрямками розвитку різних галузей науки, техніки, виробництва. Останнім часом зростають обсяги науково-технічної інформації, яка потребує негайного оброблення, бо вона швидко втрачає свою актуальність і цінність, щое вимагає інтенсифікації перекладацької діяльності.

Наука як сфера людської діяльності продукує знання, необхідні для матеріаль-ного і духовного розвитку суспільства, для збагачення творчих здібностей людини, для поліпшення умов життя та розвитку цивілізацій. Наукова інформація, відображена у підручниках, статтях, монографіях, довідниках тощо та відтворена іно-земною мовою, потребує науково-технічного перекладу, завдяки якому наукові праці та дослідження стають загальнолюдським надбанням. Такі переклади використо-вуються не лише для подальшого розвитку науки та обміну інформацією між фахівцями різних галузей науки, техніки, виробництва, а й у навчальному процесі.

Однак мова науково-технічної літератури відрізняється від мови художньої прози особливими лексичними, граматичними та стилістичними особливостями. Завдання науково-технічного перекладу полягає в тому, щоб, порівнюючи мовні факти, зберігати переклад від негативної інтерференції термінів, зворотів тощо.

Питання науково-технічного перекладу сьогодні набуває особливої ваги, оскільки неточний переклад спричиняє появу типових помилок, слів-кальок, які, на жаль, засмічують мову, знижують рівень культури мовлення і перекладацької справи, тому чим більше студенти порівнюватимуть різні форми та мовні засоби, тим уважнішими вони будуть до свого професійного та повсякденного мовлення.

Стан дослідження проблеми. Дослідження особливостей передачі в перекладі лексико-граматичних форм та конструкцій базується, з одного боку, на аналізі українських перекладів англомовних науково-технічних текстів, переважно з галузей економіки, фізики, комп’ютерних технологій тощо. З іншого боку, матеріалом дослідження граматичних особливостей перекладу стали праці таких вчених-лінгвістів, як О. О. Баловнєва [1], Л. Б. Гречина [5],   С. В. Ібрагімова [9], О. А. Кальниченко [10], В. І. Карабан [11, 13], С. Ф. Панов [19], Л. Черноватий [26] та ін.

Об'єкт дослідження – англомовні науково-технічні тексти та їх ук-раїнських відповідники.

Предмет дослідження –особливості стратегії способів та прийомів пере-кладання лексичних та граматичних явищ в українських перекладах англо-мовної науково-технічної літератури.

Мета роботи – встановлення та порівнянні особливостей відтворення українською мовою лексико-граматичних явищ у перекладі англомовної науко-во-технічної літератури.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • дати характеристику науково-технічної літератури як об’єкта перекладацької діяльності;
 • види та прийоми перекладу наково-технічних текстів;
 • проаналізувати граматичні проблеми перекладу науково-технічних текстів з англо-українського спрямування;
 • дослідити лексико-термінологічні проблеми перекладу англо-україн-ських науково-технічних текстів.

Методи дослідження. Основними методами аналізу лексико-граматичних явищ у текстах оригіналу та перекладу є морфолого-синтаксичний аналіз, лінгвостилістичний аналіз, комплексний контрастивно-перекладознавчий аналіз із залученням елементів контекстуального, компонентного, трансформаційного аналізів, а також метод кількісних підрахунків і методу словникових дефініцій.

Теоретична значимість роботи полягає в тому, що проведене дослідження узагальнює теоретичні підходи до вивчення особливостей науково-технічного перекладу і розкриває об'єктивні й суб'єктивні фактори особливостей інтерпретації текстуально-інформативної системи науково-технічних текстів тексту в єдності з виражаючими засобами, способами вираження і традиціями мови тексту. 

Практична цінність роботи визначається можливістю використання матеріалів дослідження і його висновків у викладанні ряду дисциплін, які зачіпають проблеми теорії перекладу, теорії лінгвістики, лінгвістичного аналізу тексту, лінгвокультурології, прагматики тощо. Застосування результатів дослідження підвищить професійну і читацьку компетенцію студентів.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 33 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Баловнєва О. О. Особливості перекладу англійської науково-технічної термінології / О. О. Баловнєва // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 2004. – № 17. – С. 79-81.
 2. Бондарець О. В. Основи українського термінознавства та перекладу науково-технічної літератури: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Бондарець, Л. Я. Терещенко, В. В. Дубічинський, Г. Д. Павлова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х., 2006. – 135 с.
 3. Вазем Н. О лишней лексике в отраслевых научно-технических словарях / Н. О. Вазем // Тетради переводчика. – 1971. – Вып. 8. – С. 88-92.
 4. Ванников Ю.В. Научно-технический перевод / Ю.В.Ванников, Л.М.Кудряшова, Ю.Н.Марчук / отв. ред. Ю.Н.Марчук; АН СССР, ВУП. – М.: Наука, 1987. – 139 с.
 5. Гречина Л. Б. До питання про особливості перекладу науково-технічних матеріалів / Л. Б. Гречина, Г. О. Хант // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2010. – № 51. – С. 92-95.
 6. Гречина Л. Б. До проблеми лексичних труднощів перекладу науково-технічної літератури / Л. Б. Гречина // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2011. – № 57. – С. 166-169.
 7. Денисенко Ю.А. Пособие по научно-техническому переводу / Ю.А. Денисенко, В.Н. Комиссаров, А.А. Черняховская. – М.: Высшая школа, 1980. – 281 с.
 8. Єрьомін С. П. Практика перекладу термінології інформаційних технологій: навч. посібник / С. П. Єрьомін; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2009. – 206 с.
 9. Ібрагімова С. В. Проблеми перекладу науково-технічної літератури: навч. посіб. / С. В. Ібрагімова; НТУУ "Київ. політехн. ін-т". – К., 2008. – 164 с.
 10. Кальниченко О. А. Англо-український науково-технічний переклад: навч. посіб. / О. А. Кальниченко, Е. Х. Рабінович, Г. М. Кучер; Нар. укр. акад. – Х., 2007. – 124 с.
 11. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова кн., 2002. – 562 с.
 12. Карабан В. І. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську): навчальний посібник / В. І. Карабан, О. В. Борисова, Б. М. Колодій, К. А. Кузьміна. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 208 с.
 13. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 564 с.
 14. Коровченко М. П. Проблематика перекладу англомовних науково-технічних текстів українською мовою / М. П. Коровченко // НТІ. – 2010. – № 3. – С. 55-58.
 15. Кочан І. Аналітичні конструкції в технічній термінології англійської мови / І. Кочан // Slowo. Tekst. Czas. Materialy z Miedzynarodowej Konferencji Naukowei Szczecin, 4-5 czerwca 1996 / pod red. Michaila Aleksiejenki. – Szczecin : Uniwersytet Szczecinski. Instytut Filologii Slowianskiej, 1996. – C. 158-163.
 16. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов / Д. С. Лотте. – М.: Наука, 1982. – 149 с.
 17. Михайленко О. О. Особливості відтворення значень форм наказового способу дієслова у перекладі англомовних науково-технічних та художніх текстів / О. О. Михайленко // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. – 2007. – 2, № 1. – С. 129-134.
 18. Михайлишин Б. Природа та особливості складених термінів / Б. Михайлишин // Slowo. Tekst. Czas. Materialy z Miedzynarodowej Konferencji Naukowei Szczecin, 4-5 czerwca 1996 / pod red. M. Aleksiejenki. – Szczecin : Uniwersytet Szczecinski. Instytut Filologii Slowianskiej, 1996. – C. 230-235.
 19. Панов С. Ф. Фаховоорієнтований переклад технічної літератури / С. Ф. Панов // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер. Педагогіка, психологія і соціол. – 2010. – Вип. 7. – С. 128-131.
 20. Петрова Т. І. Англійська мова. Науковий переклад: Конспект лекцій / Т. І. Петрова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2002. – 39 с.
 21. Пронина Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы: учеб. пособие для вузов / Р. Ф. Пронина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1986. – 175 с.
 22. Саркісова А. В. Вивчення мовних стереотипів науково-технічної літератури / А. В. Саркісова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 22, ч. 4. – С. 177-183.
 23. Українсько-англійський словник загальнонаукової та науково-технічної лексики / уклад.: В. Я. Карачун, Ю. З. Прохур; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К. : Вид. В. Карпенко, 2008. – 416 с.
 24. Федоренко С. В. Міжкультурний аспект перекладу наукової літератури / С. В. Федоренко // Філол. трактати . – 2012. – № 1. – С. 123-125.
 25. Цибулько Л. Ф. Труднощі розуміння сталих дієслівних словосполучень при читанні науково-технічної літератури. / Л. Ф. Цибулько // Теорет. и приклад. пробл. рус. филологии: научн.- метод. сб. – 2009. – Вип. 17, ч. 1. – С. 199-206.
 26. Черноватий Л. Переклад англомовної економічної літератури: навчальний посібник / Л. Черноватий, В. Карабан. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 411 с.
696
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.