Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості організації і проведення уроків ліплення у початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне вивчення методики викладання ліплення у початкових класах
1.1. Вікові особливості навчання дітей ліпленню початкової школи
1.2. Аналіз матеріалів, методів і прийомів, які використовуються на уроках ліплення з глини
1.3. Аналіз матеріалів, методів і прийомів, які використовуються на уроках ліплення з пластиліну
2. Експериментальне дослідження особливостей проведення уроків з ліплення у початкових класах
2.1. Визначення рівня сформованості технічних навичок і вмінь на заняттях ліпленням дітей 3-го класу
2.2. Розвиток творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку у процесі виготовлення ліпних іграшок
2.3. Ефективність використання народної іграшки у формуванні технічних навичок і вмінь на заняттях з ліплення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Зображувальна діяльність дітей включає такі види занять, як малювання, ліплення, аплікація. Кожен з цих видів має свої можливості у відтворенні уявлень дитини про оточуючий світ. Робочим матеріалом для ліплення може бути як глина, пластилін або солоне тісто.

Своєрідність ліплення полягає у тому, що за допомогою цього виду діяльності передається форма предмета в трьох вимірах. Діти з задоволенням ліплять людей, тварин, посуд, транспортні засоби, овочі, фрукти, іграшки. Предмети, які вони створюють, використовуються в ігровій діяльності.

Під час підготовки до ліплення дитина дістає багато знань про предмет (назва, форма, будова, колір, призначення). Разом з тим збагачується і розвивається її словник, зв’язна мова, за допомогою якої можна описати образ по пам’яті. Це сприяє розвитку її мислення, уваги, уяви та інших процесів. На заняттях дитина дістає відомості про способи ліплення і сама навчається це робити. На основі свого досвіду вона намагається самостійно розв’язати навчальні завдання, а згодом ця самостійність переростає у творчість.

У процесі ліплення більше, ніж за будь-якої діяльності, можна домогтися максимальної активності обох рук, розвивати і зміцнювати пальці, особливо великі, вказівні, середні. Щоб засвоїти техніку ліплення, дитині потрібно розвинути спеціальні рухи щодо їх сили, точності, темпу, спрямованості, плавності, ритмічності. Ці якості допоможуть дошкільнику надалі оволодіти різними видами навчальної, трудової діяльності.

Під час ознайомлення з предметом дитина навчається розуміти його красу. Вона сама починає передавати в ліпленні окремі виразні його ознаки, нама-гається ретельно обробити поверхню виробу, оздоблює його орнаментом і т.д.

Ознайомлюючи дітей з деякими зразками скульптури і декоративно-прикладного мистецтва, ми виховуємо в них любов і повагу до людей, що створили ці чудові речі. Ліплення допомагає виховати цікавість до образотворчої діяльності. Дитина ставить перед собою певну мету і доводить почату справу до кінця, а це сприяє розвитку організованості, цілеспрямованості і наполегливості, дисциплінує її.

Стан дослідження проблеми. Проблемі методики викладання ліплення присвячено доволі небагато спеціалізованих праць. Здебільшого надбаннями у цій галузі є загальномистецькі матеріали, які, зокрема, стосуються методики вик-ладання образотворчого мистецтва загалом – праці Н. Б. Берхіна [2], Г. Г. Вино-градова [4], М. Г. Дейнеко [5], Є. А. Антоновича [6], Р. В. Захарчук-Чугай [6], М. Є. Станкевича [6], М.А. Кириченко [10] та ін. Власне ліплення як розділ зображувального мистецтва, розглядається Є. А. Антоновичем [6], О.Є. Кова-льовим [11], Н. М. Конишевою [14], Н.І. Луцан [17]. Однак слід підкреслити, що фахових праць з досліджуваної теми дуже небагато.

Об’єкт дослідження – ліплення як компонент програми образотворчого мистецтва та методика його викладання в початковій школі.

Предмет дослідження – процес формування образотворчих знань і вмінь молодших школярів з розділу «Ліплення».

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити процес формування знань та уявлень молодшими школярами про основи ліплення.

Відповідно до мети курсової роботи можна поставити наступні завдання:

 • з’ясувати вікові особливості навчання ліпленню дітей початкової школи;
 • здійснити аналіз матеріалів, методів і прийомів, які використ-овуються на уроках ліплення з глини;
 • проаналізувати матеріали, методи і прийоми, які використовуються на уроках ліплення з пластиліну;
 • експериментально визначити рівні сформованості технічних навичок і вмінь на заняттях ліпленням дітей 3-о класу;
 • дослідити розвиток творчих здібностей у дітей старшого дошкіль-ного віку у процесі виготовлення ліпних іграшок;
 • оцінити ефективність використання народної іграшки у формуванні технічних навичок і вмінь на заняттях з ліплення.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного та експериментального дослідження. До першої групи належать методи теоретичного аналізу і синтезу, моделювання і конкретизації теоретичних знань, які сприяли осмисленню суті художньо-творчих здібностей, розкриттю теоретичних основ їх розвитку, обгрунтуванню основних факторів впливу на формування в учнів відповідних знань і уявлень. Другу групу склали такі методи, як педагогічний експеримент – розробка і проведення уроків.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, обсяг роботи склав 44 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Антонович Є. А. Художні техніки у школі (спецкурс): курс лекцій / Є. А. Антонович та ін. ; відп. ред. Є. А. Антонович, С. П. Свид; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ: ПУ, 1994. – 248 с.
 2. Берхин Н. Б. Формирование первоначальных художественных знаний // Педагогика. - 1993. - № 1. - С.9-12.
 3. Бєлкіна Е. В. Вчимося бачити прекрасне. - К.: 2000, Ратибор, 1996. – 74 с.
 4. Виноградова Г. Г. Изобразительное искусство в школе. - М.: Просвещение», 1990. - 175с.
 5. Дейнеко М. Г. Образотворче мистецтво 1-4 кл.: навч. пос. - К.: Радянська школа, 1981. - 338 с.
 6. Декоративно-прикладне мистецтво: навч. посібник для студентів пед. інститутів / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. - Львів: Світ, 1992. - 272 с.
 7. Демченко І. І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2005. - 275 с.
 8. Довідник  учителя  художньо-естетичного  циклу  в  запитаннях  та  відповідях / Упоряд. М. С.  Демчишин. – Х.  Веста,  Ранок,  2006. – 608 с.
 9. Кабши І.Ю. Розвиток художніх здібностей молодшого шкільного віку // Радянська школа. - 1981. - №3 - С. 18-22.
 10. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти: навч. посіб. / М.А.Кириченко. – К.: Вища шк., 2002. – 190 с.
 11. Ковальов О.Є. Методика викладання декоративного мистецтва у  початковій школі: Навчальний посібник для вузів. Суми: ВВП  "Мрія-1" ЛТД, 1997. - 204с.
 12. Коновець С. В. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва. - Рівне, 2002. - 75 с.
 13. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх  навчальних закладах, - Інформаційний збірник - Міністерство освіти і науки України. - №10. - 2004. – 32 с.
 14. Конышева Н. М. Лепка в начальных классах: из опыта работы / Н. М. Конышева. – М.: Просвещение, 1985 - 90 с.
 15. Котляр  В. П.  Основи образотворчого  мистецтва  і  методика  художнього виховання дітей: Навчальний  посібник. – К.:  Кондор, 2006. – 200 с.
 16. Лосюк П.В. Декоративно-прикладне мистецтво в школі // Радянська школа. - 1979. - №10. - С. 19-30.
 17. Луцан Н.І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну: Навч.посіб./М-во освіти і науки України.- К.: Слово, 2009.- 172 с.
 18. Любарська  Л. М.  Образотворче  мистецтво. 3 кл. – К.: Знання, 2004. -  112 с.
 19. Любарська  Л. М.  Образотворче  мистецтво.4 кл. – К.: Знання, 2004. – 160 с.
 20. Любарська Л. М.  Образотворче  мистецтво. 2 кл. – К.: Знання, 2003. – 127 с.
 21. Любарська Л. Образотворче мистецтво: пояснювальна запиcка до програми з образотворчого мистецтва для учнів 1-4 класів. - К.: МОНУ, 2006. - 48 с.
 22. Ляпицька О. Ліплення: Посібник з ліплення для дошкільнят та учнів початкової школи. - К.: Країна мрій, 2007. – 48 с.
 23. Масол  Л. М.  Методика  навчання  мистецтва  у  початковій  школі:  Посібник  для  вчителів /Л. М. Масол,  О. В. Гайдамака,  Е.В.Бєлкіна,  О. В. Калініченко,  І. В. Рудчеко. – Х.:  Веста: Видавництво”Ранок”,  2006. – 256 с.
 24. Орлов В.Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія. – К.: Наукова думка, 2003. – 262 с.
 25. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: Навч. посіб / В.П. Котляр. — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 188 с.
 26. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва: метод. посіб. - К.: Освіта України, 2008. – 148 с.
 27. Ростовцев Н.Н. Методика викладання зображувального мистецтва в школі. - К.: Освіта, 1980. - 214 с.
 28. Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін. – К.: АПН України, 1998. – 183 с.
 29. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Наук. думка, 1997. - 612 с.
 30. Томашевський В. В. Організація творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва / Криворізький держ. педагогічний ун- т. - Кривий Ріг, 2003. - 228 с.
 31. Трач С. К. Уроки образотворчого мистецтва у 4 класі: посіб. для вчителя. -Тернопіль: Богдан, 2001. - 144 с.
 32. Халізова Л.Б. Ліпка в дитячому закладі. – К.: Радянська школа, 1990. – 138 с.
 33. Шарабура О. Народне мистецтво в естетичному вихованні дітей // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - 2004. - №2 - С. 94-98.
6665
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).