Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості планування видатків місцевого бюджету (на прикладі Маломидської сільської ради)

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
114
Мова: 
Українська
Ціна: 
2700 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методичні засади планування видатків місцевого бюджету
1.1. Роль видатків місцевих бюджетів в забезпеченні соціально-економічного розвитку територій. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади
1.2. Класифікація видатків місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України
1.3. Специфіка планування касових та фактичних видатків місцевого бюджету
2. Оцінка особливості формування видаткової частини місцевих бюджетів у відповідності до Бюджетного кодексу
2.1. Загальна соціально-економічна характеристика адміністративно-територіальної одиниці
2.2. Методи планування видаткової частини місцевих бюджетів
2.3.Аналіз особливостей формування складу і структури видатків місцевого бюджету
2.4. Показники формування видаткової частини місцевого бюджету та їх оцінка
3. Шляхи підвищення ефективності планування видатків місцевого бюджету Маломидської сільської ради у розрізі бюджетного регулювання
3.1. Проблеми формування видаткової частини місцевого бюджету
3.2. Удосконалення механізму планування видатків місцевого бюджету
4. Охорона праці в Маломидській сільській раді
4.1. Аналіз організаційно-функціональної системи управління охороною праці
4.2. Оцінка інформаційно-аналітичного і методичного забезпечення роботи системи управління охороною праці
4.3. Шляхи удосконалення організації контролю за охороною праці в системі управління нею
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження, Бюджетна система України як унітарної держави складається з чітко визначених двох ланок - державного та місцевих бюджетів. Склад місцевих бюджетів України, як і в інших країнах, відображає особливості адміністративно-територіального поділу та специфіку функціонування місцевого самоврядування. Практика формування та виконання місцевих бюджетів має свою специфіку, відмінні особливості та проблеми.

Місцеві бюджети здійснюють важливу роль в процесі соціально-економічного розвитку регіону, забезпечуючи фінансування основної мережі дошкільних установ, шкіл, медичних та соціальних установ.

За поняттям планування видатків місцевих бюджетів криється велика кількість не тільки наукових, але й практичних проблем, що ставляться самим життям. Насамперед, необхідність дослідження ролі видатків місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіону обумовлена здійсненням в країні економічної реформи, яка відбивається на соціальному житті населення, проведенням бюджетної реформи і розвитком бюджетного федералізму. Продовження економічних реформ в Україні пред'являє особливі вимоги до чіткості функціонування бюджетних процесів.

Вирішення соціальних проблем стає також невідкладним. Затримки по виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери приводить до створення критичних ситуацій. Це набуває системного характеру, і жодні вливання коштів до місцевих бюджетів не змінюють стан справ на краще. Не дивлячись на високий професійний рівень законодавців, учених і фінансистів - практиків, в дослідженні ролі видатків місцевого бюджету є немало «білих плям» 

Для економічного розвитку регіонів перспективним є використання такого важеля, як планування видатків місцевих бюджетів. Але на сьогодні існує ряд проблем з їх ефективного використанням:

 • дисбаланс між дохідною і видатковою частинами бюджетів; 
 • законодавчо не визначено розподіл видаткових повноважень між органами влади центрального та місцевого рівня і органами місцевого самоврядування ;
 • відсутність чіткої стратегії розподілу видатків щодо їх впливу на економічний розвиток у середньостроковій та довгостроковій перспективі;
 • невизначеність джерел фінансування делегованих повноважень органів державної влади органам місцевого самоврядування.

Потрібний новий концептуальний підхід до аналізу ролі планування видатків місцевого бюджету в соціально-економічному розвитку територій і розробці основних направлень її реформування. 

Метою дипломної роботи є визначення економічного змісту планування видатків місцевих бюджетів, їх склад та структуру та роль в соціально-економічному розвитку регіонів, та розробка пропозицій щодо вдосконалення плановості фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • провести дослідження ролі видатків місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку територій;
 • узагальнити зарубіжний досвід фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні;
 • проаналізувати склад та структуру видатків місцевих бюджетів;
 • визначити нові підходи до планування видатків місцевих бюджетів з прийняттям Бюджетного кодексу;
 • розкрити особливості фінансування видатків на виконання власних та делегованих повноважень;
 • з врахуванням зарубіжного досвіду розробити пропозиції щодо вдосконалення планування фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні;
 • визначити основні аспекти системи управління охороною праці на прикладі Маломидської сільської ради.

Предметом дослідження дипломної роботи є сукупність економічних відносин щодо планування та фінансування видатків місцевих бюджетів. 

Об’єктом дослідження є видатки місцевих бюджетів.

У роботі застосовано сукупність методів і підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Використані наступні методи наукового аналізу: економічний опис, аналіз і синтез, системний підхід, індукція і дедукція, наукова абстракція.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти з питань реалізації фінансово-бюджетної політики в Україні, матеріали Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, органів державної влади та місцевого самоврядування, Інституту бюджету та соціально - економічних досліджень, вітчизняна та зарубіжна література.

Логіка та методологія дослідження обумовили структуру роботи, яка складається з чотирьох розділів, вступу та висновків. У І розділі розкриті сутність планування видатків місцевих бюджетів та їх роль в соціально – економічному розвитку територій, дана їх характеристика. Узагальнено зарубіжний досвід фінансування видатків місцевих бюджетів. У ІІ розділі проведено аналіз особливостей формування видатків місцевих бюджетів, розкриті особливості їх фінансування на виконання власних та делегованих повноважень. У ІІІ розділі розглянуті нові підходи до планування видатків місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу та перспективи розвитку їх фінансування в Україні. У IV розділі досліджені особливості забезпечення охорони праці на основі Маломидської сільської ради. В основному робота виконана на основі статистичних даних, законодавчих документів та відповідної звітної документації Маломидської сільської ради

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.
 2. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001 р. № 2542 - ІІІ// Голос України. - 2001. - 24 липня.
 3. Бюджетний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 берез. 2011 р. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. - 84 с. 
 4. Європейська Хартія місцевого самоврядування // Віче. - 2003. - №6. 
 5. Про Державний бюджет України на 2011 рік. Закон України N 835-VI від 26.12.2010р. Відомості Верховної Ради України, 2011, N 20, N 21-22 
 6. Про Державний бюджет України на 2010 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Закон України N 107-VI, 28.12.2009, Відомості Верховної Ради України, 2010, N 5-6, N 7-8,
 7. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань: Закон України №1953-ІУвід 01.07.2009 р. //Відомості Верховної Ради України, 2009, N 52,
 8. Назустріч людям. Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена Постановою Верховної Ради України від 04.02.2009 р. №2426.
 9. Про схвалення Концепції застосування програмно - цільового методу в бюджетному процесі. Розпорядження Кабінету Міністрів України №538 від 14.09.2011.
 10. Про бюджетну класифікацію та її запровадження. Наказ Міністерства фінансів України №604 від 27.12.2011.
 11. Статистичний щорічник України за 2010 рік. / За редакцією Осауленка О.Г. - К.: Державний комітет статистики України., 2010. - 646 с.
 12. Петленко Ю.В., Рожков О.Д. Місцеві фінанси: опорний конспект лекцій, -К.Кондор, 2011р. - 282 с.
 13. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О.. Єфименко Т. І. та ін. - К.: НДФІ, 2010. - 712 с.
 14. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка: Навч.пос. - К., 2011.
 15. Жаліло Я.А., Бабанін О. С., Белінська Я. В. та ін. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи. - К., 2009. - 200 с.
 16. Журавський В.С., Серьогін В.О, Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 672 с.
 17. Зайчикова В.В. Відносини держави і місцевого самоврядування у зарубіжних країнах // Наукові праці НДФІ. - 2009. - Вип. 3. - С. 10-11.
 18. Крайник О.П. Місцеві бюджети: навчальний посібник . - Львів: ЛРІДУНАДУ, 2007.
 19. Леоненко П.М., Юхименко П.І. та ін. Теорія фінансів: навчальний посібник. - К. Центр навчальної літератури, 2005. – 480 с.
 20. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин. - К.: Наукова думка, 2006.
 21. Мельник С. Виконання місцевого бюджету на основі положень Бюджетного кодексу України. - К.: Міленіум, 2002. - 280 с.
 22. Опарін В. М. Бюджетна система. - К.: КНЕУ, 2002. - 336 с.
 23. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я. Бюджетна система. - К., 2001. - 208 с.
 24. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. - К.: Знання - Прес, 2002. - 495 с.
 25. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання - Пресс, 2002.
 26. Посібник для органів місцевого самоврядування/Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні», RTI International - К.: 2005. - 56 с.
 27. Пухтинський М. Переваги місцевого самоврядування міжнародна конференція (29-30 травня 2001 р., м.Ірпінь, Київська обл.). -К.: Логос, 2001. -укр., 214 с., анг. 194 с.
 28. Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине: В 2-х ч. - К., 1995.
 29. Сунцова О.О. Місцеві фінанси.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.-560с. 
 30. Турчинов О. В. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар. - К.: Парламентське видавництво. - 2002. - 320 с.
 31. Федосов В., Опарін В., та ін. Бюджетний менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.
 32. Хвесик Ю.М. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матер. міжн. наук.-практ. конф. - Луцьк: Ред.-вид. відділ «Вежа» ВДУ, 2005. - С. 622-623.
 33. Щербина І. Проблеми фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування на виконання делегованих державою повноважень // Проблеми трансформації територіальної організації влади,  2005.
 34. БарецькийВ.І. Зміцнення фінансової автономії місцевої ради і самоврядування// Фінанси України. - 2005. - №1. 
 35. Буряченко А.Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування // Фінанси України. - 2009. - №2.
 36. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за січень - червень 2009 року // ІБСЕД.- К.:2009. - 124 с.
 37. Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні // Фінанси України. - 2009. - № 3.
 38. Дрозд І. Шляхи удосконалення муніципального фінансового контролю // Економіст. - 2005. - №10.
 39. Євдокимова І.М., Сергієнко О.М. Концептуальні засади прогнозування показників регіонального розвитку на основі СНР // Фінансова консультація. - 2001. - №9. 
 40. Жибер Т.В. Бюджетна політика України // Фінанси України. - 2005. - № 8. 
 41. Іванова І. М. Стан та перспективи розвитку муніципального фінансового контролю // Фінанси України. - 2005. - №11.
 42. Ключковський Юрій Необхідність закладання бази для реалізації реформи державного та муніципального управління // Аспекти самоврядування. - 2005. - №2.
 43. Корчинський В. Є., Колодій С.Ю. Оцінка економічної ефективності бюджетного вирівнювання // Фінанси України. - 2005. - №5.
 44. Луніна Інна, Вахненко Тетяна Підвищення ефективності місцевих запозичень в Україні // Економіст .-2005 .-№10.
 45. Маярковський А.І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи // Фінанси України. - 2009. - № 8.
 46. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрямки їх реструктуризації // Фінанси України. - 2006. - № 1. 
 47. Олійник С.Д. Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів. // Фінанси України. 2008. - №7.
 48. Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України .- 2006.-№4.
 49. Стукало Н.В. Деякі аспекти формування фінансової політики в умовах глобалізації // Фінанси України. - 2006. - № 1.
 50. Хвесик Ю.М. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матер. міжн. наук.-практ. конф. - Луцьк: Ред.-вид. відділ «Вежа» ВДУ, 2005. 
 51. Чернявський О.П. Сутність фінансів // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник науковик робіт ОДЕУ. - 2000. - №6. 
 52. Чирка Д.М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів // Фінанси України. - 1998. - № 1.
 53. Чугунов І.Я., Самошкіна О.. Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету //Фінанси України. - 2004. - №9.
 54. Чугунов І.., Запатріна І.В. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету //Фінанси України. - 2008. - №5.
 55. Шательє Ж.Ле Фінансове становище французьких місцевих громад // Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав- членів Європейського Союзу. Спеціальне доповнене видання Українсько- Європейського журналу з міжнародного та порівняльного права,  2005. 
 56. Швець В. Про принципи удосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні // Економіка України . - 2005. - № 3. 
 57. Шуляк П. Формування місцевих бюджетів є головним напрямком розширення фінансової автономії регіонів України // Економіка & держава. - 2004. - № 2. 
 58. Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення // Фінанси України. 2006. - №9.
 59. Януль І.Є. Застосування програмно - цільового методу формування бюджетів // Фінанси України. - 2005. - № 4. 
12114
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).