Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості поведінки дитини у період кризи трьох років

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження вікових криз у дошкільному віці
1.1. Поняття вікової кризи у психології, її особливості
1.2. Особливості перебігу кризи трьох років та її поведінкові прояви
1.3. Основні підходи до мінімізації негативних поведінкових проявів у період кризи трьох років
2. Експериментальне вивчення проблеми поведінки  дошкільників у період кризи трьох років
2.1. Діагностика емоційного стану дітей трирічного віку
2.2. Експериментальне дослідження проявів симптомів кризи трьох років у дітей досліджуваної групи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Важливим завданням сучасних дошкільних навчальних закладів є формування гармонійно розвиненої, фізично та психічно здорової особистості. Проте на успішність розв’язання цього завдання сьогодні негативно впливає низка чинників: проблеми нестабільного соціально-економічного становлення держави, складність соціальної системи розвитку дитини, внутрішньо сімейна атмосфера та особливості взаємин батьків, рівень професійної і психологічної освіченості педагогів, сенситивність дошкільників до несприятливих соціальних впливів, їх емоційна нестабільність, вразливість, вікові й індивідуально-типологічні властивості. Окремі з них детермінують виникнення у дітей негативних психічних станів, які при відсутності належної психологічної корекції, профілактики, адекватних змін соціально-педагогічних умов, можуть деформувати їх подальший розвиток, стати причиною погіршення вихованості дитини, зумовити порушення її стосунків з дорослими та однолітками.

До найбільш поширених негативних проявів у поведінці дошкільників науковці і практики відносять істерики, агресивність, сором’язливість, замкнутість, нечесність, страхи, гіперактивність та інші. Вони можуть зумовлюватись такими чинниками: неправильними типами виховання в сім’ї, незабезпеченням потреби дитини в увазі і любові,  кризами   психовікового   розвитку   дитини,   її   несприятливою   адаптацією  до дошкільного закладу.

Розуміння особливостей кризи трьох років, різновидностей негативних проявів у поведінці, що зумовлює криза, об’єктивно сприяє педагогічно доцільній позиції дорослих у відповідь на таку поведінку. Це дозволить ефективно розв’язувати завдання первинної і вторинної педагогічної профілактики відхилень у поведінці дітей.

Грунтовні дослідження вікових криз в онтогенезі людини проведені Л.І. Божович [3], Л. С. Виготським [5], В.М. Донієм [9], Т. М. Титаренко [20], Д. Б. Ельконіним [24] та багатьма іншими. Однак комплексні проблеми кризи трьох років як періоду виникнення важливих поведінкових новоутворень досліджені значно менше. Серед авторів, праці яких стосуються цього напрямку, можна назвати Т.В. Гуськову [8], І. Лембрик [12], О. С. Нурєєву [14], С. Олексенко [15] та ін.

Мета дослідження – описати центральні новоутворення кризи трьох років та його зовнішніх поведінкових проявів, розкрити фактори, які відповідають за їх становлення.

Об’єкт дослідження – криза трьох років як особлививий період дошкільного дитинства.

Предмет дослідження – поведінкові прояви особистості у період кризи трьох років.

Для досягнення мети роботи було визначено ряд завдань:

 • уточнити поняття вікової кризи у психології, її особливості;
 • з’ясувати особливості перебігу кризи трьох років та її поведінкові прояви;
 • визначити основні підходи до мінімізації негативних поведінкових проявів у період кризи трьох років;
 • обгрунтувати методики діагностики емоційного стану дітей трирічного віку;
 • експериментально дослідити прояви симптомів кризи трьох років.

Методи дослідження. Під час написання роботи використовувалися такі методи, як  теоретичний аналіз літературних джерел, порівняльний аналіз та систематизація, бесіди, спостереження за виховним процесом, вивчення документації, емпіричний експеримент, кількісний та якісний аналіз результатів дослідження.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі ДНЗ №31 м. Рівне, вибірка склала 29 дітей молодшого дошкільного віку.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 45 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Амбрумова А. Г. Анализ состояний психологического кризиса и их дина-мика / А. Г. Амбрумова // Психологический журнал. – 1985. – Т. 6, № 6. –   С. 107-115.
 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко. – 3-тє вид., випр.. – К.: Світич, 2009. – 430 с.
 3. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды / Л.И. Божович / Под ред Д.И. Фельдштейна. – М., Воронеж, 1995. – С. 193-213.
 4. Брюдаль Л. Ф. Психические кризисы в новой перспективе / Лисбет Ф. Брюдаль ; пер. с норвеж. М. Л. Алешкиной. –  СПб.: Европейский Дом, 1998. – 164 с.
 5. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – СПб, 2004. - 224 с.
 6. Гришина Н.В. Кризисы и конфликты в жизни человека // Психология. Учебник / Под ред. А.А. Крылова. – М.: Проспект, 2000. – С. 356-365.
 7. Гроф С. Духовный кризис : когда преобразование личности становится кризисом / С. Гроф, К. Гроф. – М.: Трансперсональное, 2003. – 380 с.
 8. Гуськова Т.В. Личностные новообразования у детей в период кризиса 3 лет / Гуськова Т.В., Елагина М.Г. // Вопросы психологи. – 1987. - № 5. - С. 78-85.
 9. Доній В.М. Життєві кризи особистості: у 2 ч. / Доній В.М., Несен Г.М., Сохань Л.В., Єрмаков І.Г. та ін.. – К.: ІЗМН, 1998. – Ч. 1: Психологія життєвих криз особистості. – 354 с.
 10. Колесіна Т. Є. Особливості виховання дітей старшого дошкільного віку, схильних до негативних проявів у поведінці / Колесіна Т. Є. – К., 1997. – 157 с.
 11. Кризова психологія : навч. посібник / за заг. ред. проф. О. В. Тімченка. – Харків: Нуцзу, 2010. – 401 с.
 12. Лембрик І. Дитячі вікові кризи / І. Лембрик // Дошкільне виховання. – 2003. - № 4. –С. 22-23.
 13. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ.вузов. – 3-е изд., стереотипное / В.С. Мухина. – М.: Издательский центр "Академия", 1998. – 456 с.
 14. Нурєєва О. С. Таємниці адаптації. Психологічні особливості дітей дошкільного віку. Третій рік життя / О. С. Нурєєва, 3. І. Шейнфельд. - X.: Основа, 2007. - 160 с.
 15. Олексенко С. Третій рік життя: проблеми взаємодії / С. Олексенко // Дошкільне виховання. – 2005. - № 3. - С. 20-21.
 16. Оржеховська В. М.   Профілактика   девіантної   поведінки   неповнолітніх:   навч. посібник / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2008. – 376 с.
 17. Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К.: Академвидав, 2008.-432 с.
 18. Поливанова К. Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития / К. Н. Поливанова // Вопросы психологии. – 1994. – № 1. – с. 61-69.
 19. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред А.А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 416 с.
 20. Психологія життєвої кризи / відп. ред. Т. М. Титаренко. – К.: Агропромвидав України, 1998. – 348 с.
 21. Развитие личности ребёнка от года до трёх / сост. В.Н. Ильина. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 432 с.
 22. Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування. Перша частина / Т. Титаренко. – К.: Главник, 2007. – 144 с. 
 23. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста / Г. Шихи.; пер. с англ. Р. Никитенко. – СПб.: Ювента, 1999. – 436 с.
 24. Эльконин Д. Б.   К   проблеме   периодизации   в   детском   возрасте / Д. Б. Эльконин // Вопросы психологи. - 1979. - № 6. – С. 110-121.
3473
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).