Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості правового регулювання праці науковців

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Характеристика трудового процесу у галузі наукової праці
1.1. Поняття, види і суб’єкти наукової праці
1.2. Особливості наукової праці, які зумовлюють її правове регулювання
ІІ. Особливості правового регулюваня праці науковців
2.1. Правові підстави виникнення та розірвання трудових відносин з науковими працівниками
2.2. Регулювання робочого часу і оплати праців наукових працівників
2.3. Правова природа і особливості регулювання відпусток науковців
ІІІ. Проблеми та перспективи удосконалення правового регулювання праці наукових працівників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Наука, сутністю і метою якої є пізнання закономірностей та властивостей розвитку природи, суспільства і людини, завжди відігравала першорядну роль у будь-якому суспільстві. Серед стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку головним чинником стійкого економічного розвитку визначено зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-технологічні інновації, застосування яких суттєво змінює обсяги й якість виробництва і споживання. Тісний зв’язок між науково-технічним прогресом і економічним розквітом держави визнається більшістю розвинених країн. Разом з тим, стан науки в Україні не можна визнати задовільним. Держава намагається подолати негативні явища, що мають місце в науковій і науково-технічній сфері, а також докладає чимало зусиль до підвищення рівня соціального захисту наукових працівників.

Законодавство про працю науковців не піддавалось оновленню понад 40 років. Правове регулювання їх праці лише частково здійснюється Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Залишаються чинними нормативно-правові акти колишнього СРСР з питань заміщення посад наукових працівників, трудової дисципліни, робочого часу тощо.

Донині в Україні не розроблені кваліфікаційні характеристики посад наукових працівників. Відсутній нормативно-правовий акт про виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами із замовниками. Залишаються неврегульованими питання правового становища тимчасових творчих колективів. Законодавчі акти про наукову діяльність, що прийняті в Україні, спрямовані на вирішення проблем організації виконання наукових досліджень, їх експертизи, а правове регулювання праці науковців залишається поза увагою законодавця.

Актуальність теми обумовлена й тим, що праця науковців є специфічним видом розумової праці, але її особливості не були предметом комплексного наукового дослідження.

Стан дослідження проблеми. Проблема правового регулювання праці наукових та педагогічних працівників досить широко висвітлена у сучасні літе-ратурі, зокрема, вона стала предметод дослідження таких вчених, як Г.О. Барабаш [6], Ю. В. Баранюк [8], Т.В. Красюк [14], С. М. Черновська [22] та ін..

Об'єкт дослідження - суспільно-правові відносини, які виникають у сфері регулювання праці наукових працівників. 

Предмет дослідження - правовий статус наукового працівника у трудовому законодавстві та його нормативно-правове регулювання. 

Мета роботи – всебічний аналіз та розкриття особливостей правового регулювання праці науковців, розробці практичних рекомендацій вдоскона-лення нормативно-правової бази їх праці.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • охарактеризувати трудовий процес у галузі наукової праці;
 • визначити особливості правового регулюваня праців науковців;
 • проаналізувати проблеми та перспективи удосконалення правового регулювання праці наукових працівників.

Методи дослідження. При виконання поставлених у роботі завдань використовувались базові науково-теоретичні положення теорії держави та права, а також ідеї та концепції, розроблені в науці трудового права. В основу методології дослідження покладено загальнонауковий діалектичний метод. У роботі використано також такі наукові методи дослідження, як історико-правовий, логіко-юридичний, логіко-семантичний, системний, порівняльно-правовий та ін.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 36 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. -http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/322-08
 2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII, редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298, редакція від 01.10.2013, підстава 199-2013-п [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/1298-2002-%D0%BF
 4. Наказ Міністерства освіти «Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів від 02.04.1993 № 90, редакція від 14.10.2005 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/z0181-93
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації» від 24.12.2002 № 744 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/z0600-03
 6. Барабаш Г.О. Загальна характеристика суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності: правовий аспект / Г.О. Барабаш // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 4 (12). – С. 140-144.
 7. Барабаш Г.О. Про застосування трудового контракту в науковій сфері / Г.О. Барабаш // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – 2004. – Випуск XIV. – С. 198-203.
 8. Баранюк Ю. В. Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників: Моногр. / Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана, А. В. Скоробогатько, М. П. Стадник, Н. М. Хуторян; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2005. - 237 c.
 9. Долгіх Н. П. Трудове право: навч. посіб. / Н. П. Долгіх, В. П. Марущак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 195 c.
 10. Ждан М.Д. Проблеми пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогіч-них) працівників / М.Д. Ждан // Юридична Україна. – №10. – 2004. – С.46-49.
 11. Ждан М.Д. Сутність доплат до пенсій за особливі заслуги перед державою / М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педаго-гічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – Вип.4. – 2004. – С.78-81.
 12. Жернаков В. В. Трудове право: підручник / В. В. Жернаков, С. М. При-липко, О. М. Ярошенко, П. І. Жигалкін, П. А. Бущенко; ред.: В. В. Жер-наков; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х.: Право, 2012. - 494 c.
 13. Костюк, В. Л. Зміст трудової правосуб'єктності працівника за трудовим законодавством України та проектом Трудового кодексу: науково-правовий аспект / В. Л. Костюк // Право України. - 2010. - N 11. - С. 140-146.
 14. Красюк Т.В. Правове регулювання робочого часу керівних науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / Т.В. Красюк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 249-255.
 15. Красюк Т.В. Трудова функція науково-педагогічних працівників / Т.В. Красюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – №4. – С. 49-52.
 16. Лавріненко О. В. Теоретико-методологічне дослідження співвідношення понять "трудове законодавство" та "законодавство про працю" у контексті сучасних структурних змін трудового права України / О. В. Лавріненко // Право і безпека. - 2006. - 5, № 5. - С. 116-121.
 17. Мірошниченко О. А. Трудове право України: навч. посіб. / О. А. Мірошниченко; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. Ю. Бугая. - К.: Дорадо-Друк, 2010. - 242 c.
 18. Пилипенко П. Д. Трудове право України: підручник / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, І. М. Якушев, Т. П. Шевчук; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 4-те вид., переробл. та доповн. - К.: Ін Юре, 2010. - 533 c.
 19. Процевський В. О. Приватно-правове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин: монографія / В. О. Процевський. - Х.: ХНАДУ, 2012. - 330 c.
 20. Скоробагатько А. В. Історико-правовий розвиток законодавства про пенсійне забезпечення наукових працівників у період входження України до складу СРСР (1925 - 1990 роки) / А. В. Скоробагатько // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2003. - Вип. 21. - С. 381-389.
 21. Філінюк А. Г. Правові основи вищої школи: навч. посіб. / А. Г. Філінюк, В. І. Адамовський; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський: Сисин О.В., 2012. - 344 c.
 22. Черновська С. М. Правові аспекти регулювання направлення наукових працівників за кордон у відрядження, на стажування, підвищення кваліфікації та на роботу / С. М. Черновська // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 33. - С. 366-370.
 23. Черновська С. М. Правові проблеми оплати праці наукових працівників / С. М. Черновська // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 26. - С. 354-359.
945
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).