Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості правового регулювання праці слідчих органів внутрішніх справ як суб’єктів трудового права України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Загально-правова характеристика слідчих органів внутрішніх справ як суб'єктів трудового права
1.1. Слідчі органів внутрішніх справ як спеціальні суб'єкти трудового права
1.2. Стан правового регулювання трудової діяльності слідчих органів внутрішніх справ
ІІ. Система правового регулювання трудових відносин зі слідчими органів внутрішніх справ
2.1. Виникнення, зміна та припинення трудових правовідносин зі слідчими органів внутрішніх справ
2.2. Проблеми правового регулювання оплати праці й відпочинку слідчих органів внутрішніх справ
ІІІ. Удосконалення нормативно-правового регулювання праці слідчих органів внутрішніх справ
3.1. Особливості самостійного захисту слідчими своїх трудових прав
3.2. Удосконалення трудового законодавства у сфері регулювання праці слідчих органів внутрішніх справ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Одним з пріоритетних завдань, які постають перед кожною державою, є збереження і зміцнення правопорядку, який являється результатом дії й зовнішнього прояву законності. Проте не всі члени суспільства - законослухняні громадяни, поведінка яких завжди правомірна. У таких випадках основна функція держави - виявити правопорушника і притягти його до законної відповідальності. Головним виконавцем цієї функції, очевидно, є органи внутрішніх справ, зокрема, їх слідчі працівники, які, реалізуючи поставлені перед ними завдання, вступають у особливі відносини з населенням, виконуючи свої трудові обов'язки.

Побудова в Україні правової соціальної держави вимагає переосмислення існуючих форм і методів управління апаратом досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України, впровадження в його діяльність новітніх технологій, раціоналізації службово-трудової діяльності слідчих, використання прихованих резервів їх робочого часу, функціонування діючої системи стимулювання персоналу до високопродуктивної праці. Вказані завдання вирішуються у межах наукової організації праці, яка є невід’ємною складовою теорії управління, і від їх вирішення залежить рівень злочинності у нашій державі, додержання прав, свобод і інтересів учасників суспільних відносин, ставлення до України у міжнародному співтоваристві. Проте, необхідно зазначити, що, незважаючи на важливість даної проблематики в сучасних умовах реформування системи органів внутрішніх справ, організаційно-правовим аспектам наукової організації праці слідчих в останні роки не приділялося достатньої уваги. Наслідками такої ситуації стали недостатня якість роботи слідчих, нераціональне використання ними робочого часу, висока плинність кадрів, слабка дієвість існуючих методів стимулювання, що певною мірою гальмує подальший розвиток системи досудового слідства.

Стан дослідження проблеми. У сучасному трудовому праві правовий статус слідчого досліджений слабко. Це питання частково порушувалось при вивченні правового положення слідчих органів внутрішніх справ такими вчени-ми, як В. С. Венедиктов [13], З.С. Галаван [17], М.І. Гордієнко [19], М. Горелов [21], О. Лавріненко [27], І. В. Огієнко [28] та ін.. Проте залишаються малодос-лідженими проблеми регулювання ненормованого робочого часу та відпочинку, функцій та об’єму робочого навантаження відносно заробітної плати тощо.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини у галузі трудової діяльності слідчих органів внутрішніх справ України. 

Предмет дослідження - теоретико-практичні засади трудової діяльності слідчих органів внутрішніх справ, їх правове забезпечення. 

Мета роботи - з’ясування основних засад і особливостей правового регулювання трудової діяльності слідчих органів внутрішніх справ України.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • дати загально-правову характеристику слідчих органів внутрішніх справ як суб'єктів трудового права;
 • проаналізувати систему правового регулювання трудових відносин зі слідчими органів внутрішніх справ;
 • виявити напрями і методи вдосконалення нормативно-правового регулювання праці слідчих органів внутрішніх справ.

Методи дослідження. При виконанні поставлених завдань використо-вувалися методи системно-структурного аналізу, синтезу, абстрагування й узагальнення, порівняльно-правового аналізу та раціональної критики.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 35 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04. 2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI, редакція від 11.08.2013. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 4. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII, редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. -http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/565-12
 5. Закон України «Про Дисциплінарний статут ОВС» від 22.02.2006 № 3460-IV, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. -http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3460-15
 6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. -http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/322-08
 7. Постанова Кабінету Міністрів Української РСР «Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ» від 29.07.1991 № 114, редакція від 03.10.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /114-91-%D0%BF
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про надбавки до грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури» від 21 лютого 1996 р. №232, редакція від 09.02.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. -http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/232-96-%D0%BF
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» від 07.11.2007 р. № 1294, редакція від 11.06.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1294-2007-%D0%BF
 10. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України»від 09.08.2012 № 686 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12
 11. Белоусов Ю. Л. Стан захищенності прав, основних свобод і соціальних гарантій працівників ОВС України: аналіт. звіт за результатами соц. досл. / Ю. Л. Белоусов, Д. О. Кобзін, Ю. О. Свєженцева, О. О. Сердюк, О. А. Мар-тиненко; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Н.-д. лаб. соц. та психол. роботи в ОВС, Міжнар. жін. правозахис. центр «Ла Страда-Україна». - К., 2008. - 204 c.
 12. Бесчастний В. Механізми соціального забезпечення працівників органів внутрішніх справ / В. Бесчастний, О. Лавріненко // Віче. - 2007. - N7/8. - С. 58-61.
 13. Венедиктов В. С. Правове стимулювання правомірної службово-трудової поведінки працівників ОВС / В. С. Венедиктов // Право і безпека. - 2003. - 2, № 3. - С. 49-53.
 14. Венедиктов В. С. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: Наук.-практ. посіб. / В. С. Венедиктов, М. І. Іншин; Нац. ун-т внутр. справ. - Х.: Вид-во НУВС, 2003. - 187 c.
 15. Галаван З.С. Диференціація трудового права у правовому регулюванні праці працівників органів внутрішніх справ // Південноукраїнський правничий часопис. - 2008. - №2. - С. 54-56.
 16. Галаван З.С. Порядок проходження служби в органах внутрішніх справ: навчальний посібник/ За заг. ред.., М.І. Іншина, О.М. Музичука. -Харків: Титул. - 2009. - 272с.
 17. Галаван З.С. Сучасний стан нормативно-правового регулювання службово-трудової діяльності працівників слідчих підрозділів ОВС // Південно-український правничий часопис. - 2009. - №1. - С. 171-173.
 18. Гордієнко М.І. Окремі проблеми правового регулювання робочого часу та часу відпочинку // Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції м.Запоріжжя, 25-26 червня 2004р./ За заг. ред. проф. Венедиктова В.С. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, - 2004. - С.122-128.
 19. Гордієнко М.І. Особливості правового регулювання щорічних відпусток працівників органів внутрішніх справ // Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. - 2003. - №5. - С.73-82.
 20. Гордієнко М.І. Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ. // Право і безпека. - 2004. - № 31. - С.69-72.
 21. Горелов М. Правовий статус слідчих підрозділів органів внутрішніх справ / М. Горелов // Право України: Юридичний журнал. - 2005. - N10. - С. 67-70.
 22. Живко М. О. Адміністративно-правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ України в умовах адміністративної реформи: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / М. О. Живко; ПВНЗ «Львів. ун-т бізнесу та права». - Л., 2012. - 20 с.
 23. Киян В. Щодо вдосконалення понятійного апарату змін умов договору про проходження служби працівників органів внутрішніх справ України / В. Киян // Право України. - 2009. - N 1. - С. 121-125.
 24. Князькова Л. М. Концептуальні засади соціально-правового захисту працівників ОВС України: монографія / Л. М. Князькова, П. І. Павленко, О. М. Ситник, А. В. Гончаров, В. В. Олейников, А. П. Погосян, М. В. Яковлев; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. - Донецьк, 2010. - 150 c.
 25. Кудря В. О. Деякі аспекти правового регулювання кадрового забезпечення в органах внутрішніх справ України / В. О. Кудря, О.А. Лупало // Право і суспільство. - 2009. - № 2. - С. 45-51.
 26. Кулик Д. О. До проблеми законодавчого регулювання переведення на іншу роботу працівників органів внутрішніх справ України / Д. О. Кулик // Право України. - 2010. - N 9. - С. 153-161.
 27. Лавріненко О. Нормування праці в структурі механізму грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ: онтолого-правові й аксіологічні аспекти / О. Лавріненко // Віче. - 2008. - N 1. - С. 59-60.
 28. Огієнко І.В. До проблеми правового регулювання службово-трудових відносин працівників ОВС в умовах євроатлантичної інтеграції /І. В. Огієнко //Матер. наук.-практ. конф.; м. Харків 25-27 трав. 2006 р. /За ред. В.С. Венедіктова. - Х.: Укр. Асоц. фахівців труд. права, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2006. - С. 332-335.
 29. Огієнко І.В. Особливості припинення службово-трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ України за загальними підставами, визначеними Кодексом законів про працю України /І. В. Огієнко // Форум права, 2008. - № 2. - С. 376-380.
 30. Проскуряков П. Д. Особливості застосування механізму соціального партнерства в сфері правового регулювання службово-трудових відносин працівників ОВС України / П. Д. Проскуряков // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: матеріали науково-практичної конференції, (м. Чернігів, 31 травня - 2 червня 2007 р.). - Чернігів: УАФТП; ЧДІПСТтаП, 2007. - С. 327-330.
 31. Свєженцева Ю. Проблема соціальної незахищеності працівників органів внутрішніх справ/ Ю. Свєженцева // Соціальна психологія.: Український науковий журнал. - 2008. - № 6. - С. 49-59.
694
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).