Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості правового статусу Андеррайтера як торгівця цінними паперами в господарських правовідносинах

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості правового статусу Андеррайтера як торгівця цінними паперами в господарських правовідносинах
 
ЛІСОВА Д. О.,
здобувач
кафедри господарського права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
 
У статті досліджується розмежування послуг андеррайтингу, управління цінними паперами та брокерських послуг. Аналізуються особливості правового статусу андеррайтера та його юридичні ролі в господарських правовідносинах. Визначаються види андеррайтингу.
Ключові слова: цінні папери, господарські правовідносини, андеррайтинг, правовий статус.
В статье исследуется разграничение услуг андеррайтинга, управления ценными бумагами и брокерских услуг. Анализируются особенности правового статуса андеррайтера и его юридической роли в хозяйственных правоотношениях. Определяются виды андеррайтинга.
Ключевые слова: ценные бумаги, хозяйственные правоотношения, андеррайтинг, правовой статус.
Differentiation between services of underwriting, securities management and brokerage is researched. Features of legal status of underwriter as well as its legal roles in legal economic relationships are analyzed. Kinds of underwriting are determined.
Key words: securities, legal economic relationships, underwriting, legal status.
 
ВСТУП
 
 Звернення учасників фондового ринку за професійними послугами андеррайтингу останнім часом відбувається все частіше. Це є прямим свідченням поступового поглиблення професійності на фондовому ринку й прагненням емітентів отримувати якісні послуги в найкоротші строки. В умовах кризових явищ в економіці суб’єкти господарювання ладні використати всі зусилля для залучення вільних фінансів інших суб’єктів задля реалізації власних інвестиційних проектів. Як зазначає із цього приводу В. Рогульський, «найбільш типовими способами фінансування інвестиційної діяльності підприємств є кредитування, випуск акцій та облігацій. У кожного з цих трьох найбільш типових способів фінансування інвестиційної діяльності є свої переваги і недоліки. Заздалегідь визначити, який з них вигідний підприємству неможливо. В кожному окресленому випадку можуть бути ефективними різні види фінансування» [1, с. 37]. Також А. Попова справедливо відмічає, що невпинне зростання випусків цінних паперів, а також складність процесу їх розміщення зумовлюють, безперечно, велике значення андеррайтингу в інвестиційних процесах на ринку. Випуск фінансових інструментів фондового ринку стає головним методом залучення капіталу для провідних вітчизняних компаній [2, с. 127].
Питання правового статусу торгівця цінними паперами й характеру його участі в правовідносинах знайшли висвітлення на сторінках праць таких учених, як В. Васильєва, М. Віхляєв, В. Вознесеньська, С. Глібко, О. Дідич, А. Дрішлюк, Д. Задихайло, С. Занков- ський, Д. Зеньков, В. Качур, В. Костюк, В. Котюк, С. Лопатін, С. Любімова, О. Маркова, Мілаш, О. Музичук, А. Панчишен, В. Примак, Ю. Пундор, В. Рєзнікова, Т Санжарук, Сергеєв, А. Шульга, Н. Якимчук, В. Яроцький та ін.
Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей правового статусу андеррайтера в господарських правовідносинах із урахуванням специфіки їх об’єкта і змісту.
Результати дослідження. На наше переконання, господарсько-правовим статусом торгівця цінними паперами є визначена й забезпечена положеннями законодавства сукупність прав, свобод, законних інтересів й обов’язків професійного учасника ринку цінних паперів, що пов’язані зі здійсненням ним відповідної діяльності, яка має характер господарської, а також особливості відповідальності за порушення положень законодавства, що регламентують відносини на ринку цінних паперів і суміжні відносини.
Господарсько-правовий статус торгівця цінними паперами може бути загальним і спеціальним. Загальний характеризується господарської правосуб’єктністю і є здатністю відповідного суб’єкта мати господарські права, обов’язки й нести відповідальність за вчинювані дії або бездіяльність. У свою чергу, спеціальним господарсько-правовим статусом є сукупність прав, свобод, законних інтересів і обов’язків відповідного учасника правовідносин, які виникають при виконанні ним функцій дилера, брокера, андеррайтера або управителя цінними паперами. Отже, у межах спеціального господарсько-правового статусу торгівець цінними паперами може набувати спеціалізований статус брокера, дилера, андеррайтера та/ або управителя цінними паперами.
За своєю природою андеррайтинг є наближеним до управління цінними паперами і брокерської діяльності, оскільки є формою посередництва на фондовому ринку, тоді як дилерська діяльність є формою участі.
Сутність питання полягає в тому, що як і у відносинах, які виникають при наданні брокерських послуг або послуг із управління цінними паперами, андеррайтер бере участь у двох видах правовідносин. Перші є внутрішніми й виникають між ним і емітентом. Підставою їх виникнення є договір андеррайтингу або інший договір, умови якого передбачають надання торгівцем цінними паперами послуг андеррайтингу. У свою чергу, зовнішні правовідносини виникають між андеррайтером й іншими суб’єктами стосовно відчуження цінних паперів.
Умовами укладення андеррайтером договорів, що опосередковують виникнення зовнішніх правовідносин, є такі:
  • наявність правового зв’язку між торговцем цінними паперами і клієнтом (емітентом), що опосередковується договором із надання послуг андеррайтингу;
  • наявність повноважень на проведення обраного типу операції (учинення обраного правочину) ;
  • здійснення діяльності від імені емітента;
  • здійснення діяльності в інтересах емітента;
  • здійснення діяльності за рахунок емітента.
Наведені умови участі андеррайтера в правовідносинах також є схожими на умови участі брокера й управителя цінними паперами, однак відмінності між цими видами діяльності полягають як у підставі виникнення, так і в правах і обов’язках андеррайтера, які є значно вужчими за права й обов’язки брокера чи управителя.
У зв’язку з цим, на нашу думку, відмежування андеррайтингу від управління цінними паперами та брокерської діяльності має відбуватися на підставі об’єкта відповідних правовідносин, який, по суті, і визначає права й обов’язки емітента й андеррайтера і тим самим підкреслює особливості його правового статусу.
Пунктом 1 розділу ІХ «Вимоги
Фото Капча