Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості правового статусу фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Проблеми правового регулювання підприємницької діяльності фізичних осіб
1.1. Поняття підприємницької діяльності, правового статусу фізичної особи - підприємця
1.2. Права та обов’язки фізичних осіб - підприємців у сфері підприємницької діяльності
2. Цивільно-правові аспекти реєстрації, ведення діяльності та скасування фізичних осіб – підприємців
2.1. Державна реєстрація та припинення діяльності фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності
2.2. Особливості укладення та розірвання цивільних договорів фізичними особами – підприємцями
2.3. Проблеми власності на майно фізичних осіб - суб’єктів підприєм-ницької діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Зміни економічних реалій в сучасній Україні вимагають адекватної зміни правової системи. Вони покликані забезпечити юридичну базу розвитку ринкової економіки. Підприємницька діяльність – це ключовий елемент цивільного обігу, а підприємець – одна із центральних фігур соціально-економічного та політичного життя грома-дянського суспільства. Підприємництво і пов’язані з ним відносини представ-ляють специфічну сферу життєдіяльності суспільства і відповідно є об’єктом правового регулювання різних галузей права.

Про особливий характер підприємницьких відносин свідчить той факт, що у сфері підприємництва предмет правового регулювання складає широке коло суспільних відносин (майнових, виробничих, адміністративних, управлінських, соціальних, трудових, податкових тощо). Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності має на меті отримання прибутку, проте його діяльність направлена також на задоволення суспільних потреб у виробленій ним продукції, виконаних роботах, наданих послугах.

За останні роки в Україні була прийнята значна низка нормативних актів, які регулюють діяльність окремих видів суб’єктів підприємницької діяльності. Але вони загалом регулюють лише створення та діяльність юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності. Що ж стосується правового регулювання підприємницької діяльності фізичних осіб, то під правове регулювання підпало лише обмежене коло відносин з участю цих суб’єктів. Чинні нормативні акти лише декларують право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності, використання належного їм майна для цього, встановлюють категорії осіб, які не мають права її здійснювати та регулюють їх державну реєстрацію. Тому сьогодні можна вести мову про необхідність прийняття спеціального законодавчого акту, який би врегулював діяльність фізичних осіб – підприємців.

Стан дослідження проблеми. За останні роки в Україні багато науко-вих робіт було присвячено дослідженню правового регулювання фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності (Е. О. Жарікова [15], О. О. Квас-ніцька [17], М. М. Коцупатрий [18] та ін.), реалізації ними права власності (І. Басова [10], В. Мадзігон [19] та ін.). Питаннями правового статусу фізич-них осіб - підприємців займалися І. М. Бутков [13], О. В. Дем’яненко [14], Д. O. Жоравович [16], К. Масляєва [21] та інші. Однак комплексне дослідження правового статусу фізичних осіб-підприємців досі не проводилось.

Об'єкт дослідження – суспільні відносини в сфері цивільно-правового регулювання діяльності фізичної особи – суб’єкта підприємництва. 

Предмет дослідження – правові норми, які регулюють діяльність фізич-них осіб – підприємців, характеристика їх правового статусу в сучасних умо-вах формування ринкових відносин. 

Мета роботи – комплексний аналіз проблеми правового регулювання діяльності фізичної особи – підприємця. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття підприємницької діяльності, правового статусу фізичної особи - підприємця;
 • визначити права та обов’язки фізичних осіб - підприємців у сфері підприємницької діяльності;
 • дослідити цивільно-правові аспекти реєстрації, ведення діяльності та скасування фізичних осіб – підприємців.

Методи дослідження. При проведенні дослідження використовувались як загальнотеоретичні (діалектичний), так і спеціальні методи юридичної науки: системно-структурний, формально-юридичний, логіко-юридичний, аналітичний, порівняльний, історичний.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 34 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 17.01.2015 [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/2755-17
 5. Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 № 698-XII, редакція від 21.07.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/698-12
 6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV, редакція від 01.01.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/755-15
 7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчихактів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприєм-ницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням» від 13.05.2014 № 1258-VII [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1258-18
 8. Андрєєва О. Б. Господарське право України: навч. посіб. [для студ. юрид. ВНЗ]: [у 2 ч.]. Ч. 2 / О. Б. Андрєєва, О. П. Гетманець, І. І. Гришина, Ю. М. Жорнокуй, А. С. Загородній; ред.: О. П. Гетманець, Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло. - К., 2013. - 398 c.
 9. Атаманова Ю. Є. Господарське право: підручник / Ю. Є. Атаманова, Р. П. Бойчук, С. В. Глібко, Д. В. Задихайло, К. О. Кочергіна; ред.: Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Яраслава Мудрого». - Х.: Право, 2012. - 693 с.
 10. Басова І. Фізична особа-підприємець / І. Басова, В. Клец, А. Андрусенко. – Х.: Фактор, 2012. – 704 с.
 11. Борисова В. І. Цивільне право: підручник: у 2 т. Т. 1 / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. - Х.: Право, 2014. - 655 c.
 12. Бошицький Ю. Л. Цивільне право України. Загальна частина: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. Л. Бошицький, Р. Б. Шишка, О. Р. Шишка, І. Р. Шишка; НАН України, Київ. ун-т права. - Київ: Ліра-К, 2013. - 759 c.
 13. Бутков І. М. Щодо визначення поняття «правовий статус фізичної особи-підприємця» / І. М. Бутков // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 70–76.
 14. Дем’яненко О. В. Статус фізичної особи-підприємця: проблеми застосування законодавства / О. В. Дем’яненко // Мала енцик- лопедія нотаріуса. – 2011. – № 1. – 200 с.
 15. Жарікова Е. О. Про окремі аспекти припинення діяльності суб’єктів підприємництва — громадян / Е. О. Жарікова // Економіка та право . - 2013. - № 2. - С. 69-74.
 16. Жоравович Д. O. Правові аспекти визначення статусу самозайнятоϊ особи /Д. O. Жоравович // Форум права. – 2012. – № 3. – C. 190-195.
 17. Квасніцька О.О. Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництва // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Юрид. літ. – 2004. – Вип. 22. - С.663-669.
 18. Коцупатрий М. М. Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий // Актуал. пробл. економіки. - 2012. - № 10. - С. 183-194.
 19. Мадзігон В. Суть та функції приватної власності в підприємницькій діяльності / В. Мадзігон // Молодь і ринок. - 2013. - № 11. - С. 32-37.
 20. Майданик Р. А. Цивільне право. Загальна частина: підручник. Т. 1. Вступ у цивільне право / Р. А. Майданик; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Алерта, 2012. - 471 c.
 21. Масляєва К. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця на ринку фінансових послуг / К. Масляєва // Юридична Україна. - 2009. - N 8. - С. 103-106.
 22. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. - Т. 2 / О. О. Кот, Т. В. Боднар, С. І. Шимон, О. О. Отраднова, С. М. Бервено. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 1117 с.
 23. Рабинович С. П. Цивільне право України: навч. посіб. / С. П. Рабинович, Г. Б. Яновицька, В. О. Кучер, В. О. Курило, М. В. Парасюк; ред.: Г. Б. Яновицька, В. О. Кучер; МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 468 c.
 24. Шамшина І. І. Суб’єкти трудового права: правове регулювання в умовах ринкових відносин: монографія / І. І. Шамшина. – Луганськ: Вид-во «Література», 2010. – 448 с.
5622
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).