Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості процесу соціалізації дошкільника засобами ігрової діяльності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади проблеми соціалізації дошкільника засобами ігрової діяльності
1.1. Значення ігор у формуванні особистості
1.2. Науковий аналіз ігрової діяльності дошкільників і класифікація ігор
1.3. Вікові особливості ігрової діяльності у процесі соціалізації дошкільників
2. Дослідження впливу ігрової діяльності на процес соціалізації дитини
2.1. Методика проведення ігор з метою соціалізації
2.2. Аналіз ігрового досвіду як практичного виявлення рівня соціалізації дітей
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Величезна роль у розвитку і вихованні дитини належить грі - найважливішому виду діяльності. Вона є ефективним засобом формування особистості дошкільника, його морально - вольових якостей, у грі реалізується потреба впливу на світ. Гра викликає істотну зміну в психіці дитини. Найвідоміший у нашій країні педагог А. С. Макаренко так характеризував роль дитячих ігор: «Гра має важливе значення в житті дитини, має таке ж значення, яке в дорослого має діяльність робота, служба. Яка дитина в грі, такою багато в чому вона буде і в роботі. По цьому виховання майбутнього діяча відбувається, насамперед, у грі...».

Розвиток дітей у грі дошкільного віку буде ефективним, якщо забезпечити систему використання ігор на спеціально організованих заняттях і в повсякденному житті, максимально впровадити пізнавальну активність дітей, комплексне рішення всіх задач щодо розвитку психічно пізнавальних процесів, доцільну частковість планування протягом року ігор у межах задач усебічного розвитку, з огляду на принципи індивідуалізації і диференціації.

У грі дитина вчиться не лише швидко спостерігати, але й успішно діяти, критично думати і оцінювати те, що відбувається у її безпосередньому оточенні. Особливо сприятливим середовищем для соціалізації дитини є організовані ігри з правилами, в яких гравці вчаться змагатися, перемагати в ситуаціях, які регулюються правилами. Гравці вчаться також контролювати свої бажання, критично оцінювати реальні обставини гри, дотримуватися її правил, що є дуже важливим для морального виховання. В ігрових ситуаціях постійно відбуваються зміни, внаслідок чого у гравців формується особистість, характер, розвиваються соціальні риси, такі як чесна гра, дружнє ставлення один до одного, намагання бути щораз кращим.

З допомогою різних видів діяльності реалізуються взаємовідносини дитини з об’єктивною дійсністю, оточуючим світом і колективом, дорослими і однолітками, тому від змісту і характеру ігрової діяльності залежить і набуття дитиною конкретних властивостей, її психологічний розвиток.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати і експериментально випробувати систему соціалізації дітей дошкільного віку в грі.

Відповідно об'єктом дослідження стала група дошкільнят дитячого садка «Веселочка» № 2 м. Рівне віком 4-6 років, а предметом – процес соціалізації дітей у грі, формування їх особистісних якостей.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження було поставлено наступні завдання:

 • вивчити значення ігор у процесі формування особистості;
 • провести аналіз ігрової діяльності дошкільників і класифікації ігор;
 • з’ясувати вікові особливості ігрової діяльності у процесі соціалізації дошкільників;
 • охарактеризувати методичні засади проведення ігор з метою соціалізації дитини у колективі;
 • здійснити аналіз ігрового досвіду як практичного виявлення рівня соціалізації дітей.

Методи дослідження.  У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися такі методи, як аналіз наукової і методичної літератури за проблемою дослідження, спостереження за процесом розвитку дітей, аналіз існуючих програм і науково-виховної документації, діагностичні зрізи розвитку дітей, кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури, загальний обсяг роботи складає 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авраменко Н. К. Підготовка дитини до школи. - М., 1992. - 48 с.
 2. Аникеева Н. П. Воспитание игрой / Психологическая наука школе. – М.: Просвещение, 1997. – 112 с.
 3. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с.
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999. - № 1. - С.4-12.
 5. Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1991. – 214 с.
 6. Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В., Курінна С. М., Печенко І. П. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. - Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
 7. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 8. Бондаренко А. К., Матусик А. И. Воспитание детей в игре. - М.: Просвещение, 1983. – 88 с.
 9. Воронова В. Я. Творческие игры старших дошкольников. - М.: Образование, 1981. – 139 с.
 10. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М.: Педагогика, 1986. - 558 с. 
 11. Галигузова Л.Н., Захаров В. И. Адаптация ребёнка, к условиям детского учреждения // Педагогика раннего возраста (по программе «Кроха»): учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. завед. - М.: Академия, 1998. – 261 с.
 12. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33.
 13. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. – 125 с.
 14. Запорожець А.В. Підготовка дітей до школи. Основи дошкільної педагогіки / за ред. А.В. Запорожця, Г.А. Маркової. -М., 1990. - с. 250-257
 15. Індивідуальний підхід до особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут, 1998. – 252 с.
 16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононенко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.
 17. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. – 62 с.
 18. Логинова В. И. и др. Дошкольная педагогика. - М.: Педагогика, 1988. – 218 с.
 19. Лямина Г.М. В группу поступил новый ребёнок // Воспитание и развитие детей раннего возраста: пособие для воспитателя д/с. / В.В. Гербова, Р.Г. Казакова, И.М. Кононова и др.; под ред. Г.М. Ляминой. - М.: Просвещение, 2000. – 339 с.
 20. Максакова А. И., Тумакова Г. А. Учите играя. - М.: Знание, 1983. – 60 с.
 21. Мельникова Н. Адаптация малышей в детском саду // Дошкольное образование, 2002. - №5 (77). – С. 22-26.
 22. Менджрицкая Д. В. Воспитание детей в игре. - М.: Просвещение, 1982. – 176 с.
 23. Михайлицька О. Дитячий садок: перша школа життя // Дзеркало тижня. – 2007. - №12. – С.3.
 24. Морозова Е.И. Психологические подходы к изучению процесса адаптации детей дошкольного возраста // Альманах института коррекционной педагогики РАО. – 2001. - №4. – С. 45-49.
 25. Немов Р.С. Психология.- М.: ВЛАДОС, 2001 – 646 с.
 26. Нифонтова О. В. Психологические особенности формирования готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению конфликтных ситуаций. – Курск, 1999. – 166 с. 
 27. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 28. Павленчик В. Співробітництво з однолітками. Аналіз результатів роботи педагога // Дошкільне виховання. – 2000. - №3. – С.3-4.; №5. - С.3-4.
 29. Стрюк К. Довірче спілкування: передумови формування позитивних взаємин // Дошкільне виховання. – 1989. - №4. – С.8-10.
 30. Уронтаева Г. Дошкольное воспитание. Дидактическая игра как средство развития произвольной образной памяти у старших дошкольников. - М.: Веста, 2002. – 234 с.
 31. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М.: Владос, 1997. – 312 с.
 32. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: Педагогика, 1990. - 328 с.
 33. Ягодко В. В. Соціалізаційні процеси у ДНЗ // Дошкільне виховання. – 2004. - №11. – С.19-21.
 34. Яшина М.Н. Социализация личности как онтогенетический процесс. – СПб: Нева, 166 с.
6763
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).