Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості психодіагностики міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Діагностика міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку
1.1. Аналіз підходів до діагностики міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку
1.2. Особливості міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку
2. Дослідження взаємозв’язку емоційного стану дошкільників з особливостями їх міжособистісних стосунків і статусним положенням у групі
2.1. Організація і методики дослідження
2.2. Інтерпретація і аналіз отриманих результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Формування особистості розпочинається в дитячому віці в міжособистісних стосунках під впливом оточення, у першу чергу, сім′ї та різних виховних інституцій. Важливе значення у цьому процесі належить соціально-психологічним чинникам, пов′язаним з різноманітними аспектами соціального життя дитини – в оточенні дорослих, однолітків, у різних групах, серед яких дуже рано істотну роль починають відігравати групи ровесників і, зокрема, довготривалі колективи в дитячому садку та школі. Міжособистісні стосунки, які виникають у цих групах, ставлення дітей одне до одного, їхні взаємні оцінки та очікування – все це вагомі моменти гармонійного особистісного розвитку кожної дитини. Формування гуманістично спрямованої, відповідальної, впевненої у собі, з достатньо високою самооцінкою, психічно здорової, щасливої особистості великою мірою залежить від становища, яке вона займає у певному дитячому колективі. 

Актуальність теми визначається гостротою, якої набуває у зв′язку зі здійсненням реформи шкільної освіти проблема більш ранньої підготовки дітей до навчання у школі, підвищення їх готовності до взаємодії та спілкування з учителем і, особливо, новим колективом ровесників. Вивчення даної проблеми диктується потребами практики навчання та виховання у групах старших дошкільників і перших класах школи, необхідністю забезпечення наступності між дошкільним закладом та першими ланками шкільної освіти.

Основні напрямки реформи школи передбачають перехід до шкільного навчання з шести років. Шестирічкам, які приходять до школи, потрібна допомога в адаптації до нової діяльності, до нової соціальної ситуації, до нових стосунків з дорослими і ровесниками. Діти, віднесені тепер до школярів, мають ще багато спільного з дошкільниками, для них навчальна діяльність психологічно не стала домінуючою. Необхідно полегшити за цих умов дитині перехід від усе ще дуже значимої для неї ігрової діяльності до навчальної, полегшити засвоєння нею нової соціальної ролі учня і забезпечити безболісне входження в новий колектив ровесників. 

Мета дослідження – вивчити психологічні особливості становлення міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку й дослідити можливості його діагностики з метою кращої підготовки дитини до спілкування та взаємодії з учителем і ровесниками у школі.

Об’єкт дослідження – діти групи старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – міжособистісні стосунки дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження: міжособистісні стосунки у старшому дошкільному віці детермінуються кількома факторами, зокрема, рівнем тривожності і їх статусним положенням.

Відповідно до мети та гіпотези дослідження були поставлені такі завдання:

 • провести аналіз наукових підходів до розробки проблеми міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку;
 • визначити особливості діагностики міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку;
 • проаналізувати обрані методики дослідження стосовно їх придатності для вивчення проблеми міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку;
 • провести дослідження співвідношення рівня тривожності дітей у старшій групі дитячого садка, їх статусного положенняя і рівня розвитку міжособистісних взаємин.

З’ясуванню різноманітних аспектів становлення статусу дитини в колективі ровесників присвячено значну кількість робіт і вітчизняних, і зарубіжних психологів. Зокрема, вивчалися питання впливу статусу на емоційний та психічний розвиток дитини, на формування її особистості в цілому (В.Р. Кисловська, Я.Л. Коломинський, А.А. Рояк, П.М. Якобсон, M. Roff, S. Sells); досліджувалися соціально-психологічні чинники детермінації статусу дитини дошкільного віку (Л.В. Артемова, Г.В. Іванова, В.У. Кузьменко, О.І. Кульчицька, В.С. Мухіна, Т.В. Сенько, Г. Ладд, Д. Мей); особливості процесу усвідомлення та переживання дитиною свого становища в системі взаємин колективу (М.Й. Боришевський, Я.Л. Коломинський, Т.В. Сенько, Г.М. Счастна); вікові та індивідуальні особливості популярних і непопулярних дітей у групі ровесників (О.В. Калягіна, О.О. Папір, І.М. Поспєхов, Т.О. Рєпіна, О.О. Смирнова, Р.К. Терещук).

Методологічною основою дослідження є встановлені у психології закономірності розвитку особистості в системі міжособистісних взаємин; положення про діалектичну єдність усіх міжособистісних внутрішньогрупових процесів, і, перш за все, стосунків і спілкування в колективі ровесників; принцип єдності спілкування і діяльності (Г.М. Андрєєва, А.А. Бодалєв, М.Й. Боришевський, Я.Л. Коломинський, Г.С. Костюк, В.М. Мясищев, А.В. Петровський, В.В. Рубцов, Т.М. Титаренко).

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані теоретичні і емпіричні методи: аналіз та узагальнення психологічної і педагогічної літератури з даної проблеми, спостереження і констатуючий експеримент.

Теоретичне значення дослідження: отримані в роботі дані поглибили знання про процес розвитку особистості у старшому дошкільному віці в умовах дошкільних закладів. Результати проведеного дослідження дають змогу уточнити загальні уявлення про особливості міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку, проаналізувати ряд аспектів соціально-психологічної рефлексії та перцепції (самооцінки, оцінки, очікуваної від ровесників і педагогів, рівня домагань) у сфері міжособистісних групових взаємин дітей. 

Практичне значення результатів виконаного дослідження полягає в тому, що діагностика рівня міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку дає змогу на основі її результатів розробити систему психокорекційних впливів у діяльність дошкільних закладів, щосприятиме подальшому удосконаленню виховного процесу в групах дітей дошкільного віку, підвищенню ефективності роботи педагогів, спрямованої на формування дитячого колективу. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаної літератури, який включає 40 найменувань, і додатків, основний обсяг роботи складає 50 сторінок, також робота включає 5 сторінок додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абраменкова В.В. Половая дифференциация и межличностные отношения в детской группе //Вопросы психологии. - 1987. - № 5. - С. 44-52. 
 2. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с. 
 3. Башлакова Л.Н. Влияние общения воспитателя с дошкольниками на взаимоотношения детей. - М., 1986. -21 с. 
 4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 5. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М., 1986. - 558 с. 
 6. Графические методы в психологической диагностике / сост. Е.С.Романова, О.Ф.Потёмкина. М.,1992. - 256 с.
 7. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22 -33. 
 8. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / под ред. Репиной Т.А. - М., 1987. - 189 с. 
 9. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. – 125 с. 
 10. Иванкова Р.А. Педагогические условия формирования положительных взаимоотношений у детей четвертого года жизни. - М., 1980. – 149 с. 
 11. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 1997. -240с. 
 12. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. - 168с. 
 13. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. - М.; Л., - 1988. -С. 4 - 15. 
 14. Мамаева В. Экспертная оценка в детском саду // Обруч. - 2004.- №5 - С. 12-16.
 15. Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с. 
 16. Михайлов С.Л. Исследование социометрического статуса дошкольников и младших школьников в зарубежной психологии // Современные гуманитарные исследования. - № 6. - 2005. - С. 338-342.
 17. Михайлов С.Л. Исследование статусной позиции среднестатусного дошкольника в период окончания детского сада и перехода в начальную школу // Современные гуманитарные исследования - № 6. - 2005. - С. 342-348.
 18. Неверович Я.З. Некоторые психологические особенности овладения дошкольниками нормами поведения в коллективе //Развитие волевых и познавательных процессов у дошкольников. - М., - 1965. – С. 396 - 419. 
 19. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- Кн.3 : Психодиагностика – 640 с.
 20. Нечаева В.Г., Маркова Т.А. и др. Формирование коллективных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1978. – 384 с. 
 21. Нифонтова О. В. Психологические особенности формирования готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению конфликтных ситуаций: Автореф. Дис. Канд. Пед. Наук. - Курск. 1999. - 16с. 
 22. Общение детей в детском саду и семье / Под ред. Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной; Научн.-исслед. ин-т дошкольного воспитания Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1990. – 79 с.
 23. Общение и его влияние на развитие психики дошкольника / под ред. Лисиной М.И. - М., - 1974. – 209 с. 
 24. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста /Под ред. Эльконина Д.Б., Венгера А.Л. - М.: «Педагогика», - 1988. – 135 с. 
 25. Отношения между сверстниками в группе детского сада / под ред. Репиной Т.А. - М.: Педагогика, 1978. – 186 с. 
 26. Пазухина И. А.. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 - 6 лет: Пособие практических работников детских садов. - СПб: Детство - Пресс,2004. - 272 с. 
 27. Пасічніченко А.В. Комунікативна потреба та вибіркові взаємини в групах дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку // Вивчення мови на комунікативній основі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Полтава, 2000. – С. 124-125.
 28. Пасічніченко А.В. Рефлексивно-перцептивні особливості внутрішньо-групових взаємин дітей на етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку // Психологія: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 46 - 55.
 29. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / редактор-составитель Д.Я.Райгородов. Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с.
 30. Развитие общения у дошкольников / Под ред. А.В. Запорожца, М.И. Лисиной. – М.И. Лисиной. – М.: Академия, 1998. - 96 с.
 31. Репина Т.И. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. – М.: Педагогика,1998. - 137с.
 32. Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. - 72с. 
 33. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция. - М.: Владос, 2003. - 160 с. 
 34. Степанов С. Психологическое диагностирование ребенка по его рисункам // Воспитание школьников. – 2005. - № 3. – С.23-27.
 35. Степанова Г. Социальное развитие дошкольника и его педагогическая оценка в условиях детского сада // Дошкольное воспитание. - 1999. - №10. - С. 29.
 36. Трофимова Е.М. Представления дошкольников о субъекте влияния: сверстнике, взрослом. - М. МНПУ, 1997. -188 с. 
 37. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 1995.- 289 с.
 38. Утробина В.Г. Возрастные и индивидуальные особенности отношения дошкольников к сверстнику. - М., 1995. - 221 с. 
 39. Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - СПб.: Детство-Пресс, 2000. -384с. 
 40. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: "Учпедгиз", 1960. - 328 с. 
 41. Якобсон С.Г., Арсеньева Т.А. Экспериментальное исследование формирования у детей этических взаимоотношений //Взаимоотношения детей в совместной деятельности и проблемы воспитания. - М., - 1976. -С. 144 - 185. 
 42. Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. - СПб.: Валери СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002. - 112 с.
3657
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).