Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості психологічного консультування батьків щодо стосунків із дітьми

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження консультування батьків щодо взаємин з дітьми дошкільного віку
1.1. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкіль-ного віку
1.2. Характеристика дитячо-батьківських стосунків у дошкільному віці
1.3. Психолого-педагогічне консультування батьків з питань родин-ного спілкування з дошкільниками
2. Емпіричне дослідження ставлення батьків до дітей дошкіль-ного віку та його корекція
2.1. Діагностика батьківського ставлення до дітей
2.2. Корекційна методика формування батьківського відношення до дітей дошкільного віку
2.3. Аналіз ефективності корекційної методики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Взаємини батьків і дітей є однією з найбільш актуальних проблем, яка досліджується сучасною психолого-педаго-гічною наукою. Саме у взаємодії з дорослим дитина входить в оточуючий світ, оволодіває цінностями, нормами і правилами, прийнятими в суспільстві. 

Останнім часом спостерігається значне збільшення кількості проблемних сімей, що призводить до соціально-психологічної та педагогічної дезадаптації дітей. Ця тенденція вимагає розширення кола послуг як батькам, так і дітям з боку вихователів, психологів та соціальних педагогів з метою забезпечення їх психічного здоров’я. Така ситуація вимагає спеціальних програм освіти батьків і педагогів, що пов’язано із суттєвими ускладненнями в особистісному розвитку дітей. 

Демократизація й гуманізація сучасного суспільства та виховного процесу зумовлюють актуальність вирішення проблеми формування гармонійних взаємин батьків і дітей. Водночас у сучасному суспільстві спостерігається деформація взаємин дорослих і дітей. Диференціація та ускладнення суспільних відносин порушили глибинні зв’язки дорослих і дітей. У багатьох батьків спостерігається зниження відповідальності, у них нівелюється гуманне ставлення до дітей, спостерігається серйозний дефіцит уваги і поваги до дитини. За цих умов різко загострюється суперечність між потребою дитини в опіці та безперервним послабленням, а відтак і відсутністю необхідної уваги з боку батьків, що призводить до гострого конфлікту та затримки її особистісного розвитку.

Отже, враховуючи соціально-педагогічне та суспільне значення проблеми дослідження особливостей психологічного консультування батьків щодо стосунків із дітьми і враховуючи її недостатню вивченість та потреби практики виховання дітей віку в сім’ї, можна говорити про актуальність теми дослідження.

Стан дослідження проблеми. У психолого-педагогічній науці накопи-чений значний теоретичний матеріал з проблеми батьківсько-дитячих взаємин. Зокрема, вплив батьківських стосунків на формування дитячої особистості розглядався в працях Т. Г. Веретенко [9], В. Г. Захарченко [16], В.Г. Пос-тового [21] та ін. Сутність і закономірності взаємодії батьків і дітей, експери-ментальний аналіз специфіки батьківсько-дитячих взаємин проведений О.І. Косарєвою [18], О.В. Горецькою [11] та іншими.

Об'єкт дослідження – взаємовідносини батьків та дітей дошкільного віку. 

Предмет дослідження – форми, методи та механізми психологічної корекції ставлення батьків до дітей дошкільного віку. 

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та експериментально довести ефективність психологічної корекції ставлення батьків до дітей-дошкільників. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку;
 • дати характеристику дитячо-батьківських стосунків у дошкільному віці;
 • дослідити психолого-педагогічне консультування батьків з питань родинного спілкування з дошкільниками;
 • емпірично дослідити ставлення батьків до дітей дошкільного віку та його корекцію.

Методи дослідження. У роботі використовувався метод теоретичного аналізу наукових джерел, психологічне спостереження, бесіда, аналіз продук-тів діяльності батьків і дітей, «Опитувальник батьківського ставлення» (Г. Я. Варга, В.В. Столін), опитувальник «Аналіз сімейних взаємовідносин» (Е. Г. Ейдеміллер), тести «Малюнок сім’ї», метод психолого-педагогічного експерименту та математичної статистики.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 53 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Айви А. Е. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство / Айви А. Е., Айви М. Б., Саймек-Даунинг Л. - М.:, 2000. - 487 с.
 2. Акименко Ю. Ф. Тренінг батьківської ефективності: Програма і методика проведення / Ю. Ф. Акименко // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. – С. 21-28.
 3. Алєксєєнко Т. Ф. Консультування сім'ї. Ч. 2. Методичні поради для консультування батьків: дитина в сім'ї / Т. Ф. Алєксєєнко, О. М. Докукіна, С. І. Жевага, К. О. Журба, Т. В. Кравченко; Держ. центр соц. служб для молоді Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді, Ін-т пробл. виховання АПН України. - К. : ДЦССМ, 2003. - 303 c.
 4. Бігун Н. І. Батьківське ставлення як чинник психічного розвитку дитини / 
 5. Н. І. Бігун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 43 (67). - С. 169-175.
 6. Бодалев А. А. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. - М.: Педагогика, 1989. - 208 с. 
 7. Бондаренко О. Ф. Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій / Укл. О. Ф. Бондаренко. - К.: РНМК, 1992. - 116 с. 
 8. Булах І. С. Консультативна психологія : навч. посіб. / І. С. Булах, І. М. Бушай, В. У. Кузьменко, Е. О. Помиткін, Ю. А. Алєксєєва; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2012. - 458 c.
 9. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник / Васьківська С. В.. - К.: Четверта хвиля, 2004. - 256 с. 
 10. Веретенко Т. Г. Основи батьківської компетентності: навч. посіб. / Т. Г. Веретенко, І. Д. Звєрєва, Н. Ю. Шевченко / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2006. – 156 с.
 11. Гильяшева И.Н. Вопросники как метод исследования личности // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике / Гильяшева И.Н., М.М. Кабанов, А.Е. Личко, В.М. Смирнов. – Л.: Медицина, 1983. – С. 62-80.
 12. Горецька О.В. Аналіз дитячо-батьківських стосунків як психолого-педагогічна проблема / О.В. Горецька // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2005. – Т. XII, вип. 5. – С. 128–138.
 13. Горецька О.В. Психологічні особливості ставлення батьків до дитини дошкільного віку / О.В. Горецька // Актуальні проблеми практичної психології: [зб. наук. праць]. – Херсон, П.П. Вишемирський В.С., 2009. – Ч. 1. – С. 277–287.
 14. Грюнвальд Б. Б. Консультирование семьи/ Грюнвальд Б. Б., Макаби Г. В. / Пер. с англ. - М.: Когнито-Центр, 2004. - 416 с.
 15. Гулєвич Т. Психологічне консультування батьків / Т. Гулєвич // Практичний психолог: Дитячий садок. - 2013. - N 2. - С. 43-46.
 16. Енциклопедія батьківства: посіб. з сімейного виховання / за заг. ред. Є.К.Коваленко, С.В. Кириленко. – К.: КНТ, 2008. – 592 с.
 17. Захарченко В. Г. Мистецтво дитячо-батьківських стосунків / В. Г. Захарченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 37 (61). - С. 199-202.
 18. Косарєва О.І. Застосування методів ігрової адлеріанської терапії для попередження конфліктів між дітьми дошкільного віку та їх батьками / Косарєва О.І. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2002. – Вип. 21. – С. 35-39.
 19. Косарєва О.І. Корекція порушень в системі дитячо-батьківських взаємин / Косарєва О.І. // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2005. – Вип. 1-2. – С. 84-90.
 20. Косарєва О.І. Характеристика діагностичного інструментарію вивчення внутрішньосімейних взаємин / Косарєва О.І. // Молодь, освіта, наука і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Т.1. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2003. – С. 183-186.
 21. Кузьменко В. У. Психолого-педагогічне консультування батьків з питань родинного спілкування з дошкільника / В. У. Кузьменко, А. І. Галігузова // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 10. - С. 88-93.
 22. Основи гуманних взаємин батьків і дітей: методический материал // Консультування сім"ї : Методичні поради для консультування батьків / Ред. В.Г. Постовой. - Київ : ДЦССМ, 2003. - Ч.2. - С. 70-99.
 23. Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2011. - 468 c.
 24. Панок В. Г. Психологічне консультування: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / В. Г. Панок, І. М. Зварич, Я. В. Чаплак, О. М. Чернописький; ред.: І. М. Зварич, В. Г. Панок, В. М. Радчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 272 c.
 25. Савчин М. В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко; ред.: Т. А. Дічевська. - 2-ге вид., доповн. - К. : Академвидав, 2011. - 382 c.
 26. Терещенко Л. Особистісна готовність практичного психолога до консультування батьків / Л. Терещенко // Практичний психолог: Дитячий садок. - 2014. - N 11. - С. 10-17.
 27. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - Рівне : ЦНТІ, 2001. - 111 c.
5578
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).