Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості психологічного консультування клієнтів у кризових станах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади психологічного консультування клієнтів у кризових станах
1.1. Поняття і види кризових станів у психології
1.2. Особливості і методи консультування людей у депресивному стані
1.3. Особливості консультування клієнтів з суїцидальними намірами
1.4. Особливості техніки консультування клієнтів, які переживають провину, втрату або перебувають присмерті
2. Експериментальне дослідження психологічного консультування людей похилого віку у стані депресії
2.1. Техніка психологічного консультування людей похилого віку у депресивному стані
2.2. Аналіз ефективності психоконсультаційної роботи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Численні несприятливі фізичні та психологічні стрес-фактори соціального життя і повсякденної діяльності можуть привести до неадекватних змін психічного стану та виникненню кризових станів особистості. У зв'язку із цим важливим напрямком збереження психічного здоров'я та профілактики негативних наслідків кризових станів особистості є система їхньої психологічної допомоги, що забезпечує психологічну корекцію і реабілітацію, особливо у дитячому віці.

Власне психологічна допомога у кризових станах являє собою комплекс діагностичних, психокорекційних і психологічних (відбудовних) заходів, спрямованих на швидше відновлення оптимального психічного стану й соціальної життєдіяльності дитини, підвищення рівня психологічної стійкості особистості.

Криза розуміється як стан людини, який виникає при блокуванні цілеспрямованої життєдіяльності зовнішніми стосовно її особистості причинами (фрустрацією) або внутрішніми причинами, обумовленими ростом, розвитком особистості та її переходом до іншого життєвого циклу, етапу розвитку. У цьому розумінні кризи переживаються кожною людиною. 

Сьогодні коло станів, які відносяться до кризових і вимагають психологічної допомоги, досить широке. До них, у першу чергу, відносяться кризові стани, які супроводжуються патологічною або непатологічною ситуативною реакцією, психогенною, у тому числі невротичною реакцією, невротичною депресією, психопатичною або патохарактерологічною реакцією. Також до таких станів належить група «криз сім’ї». Крім того, до кризових станів можуть бути віднесені так називані кризи ідентичності – надмірно пережиті людьми різкі зміни укладу громадського життя, що, наприклад, характерно для сучасного життя, а також кризові стану в структурі стресових і постстресових розладів.

Проблема психологічної допомоги людям, які перебувають у кризових станах, неодноразово ставала предметом дослідження вчених. Зокрема, питанню дослідження кризи як психологічного явища присвячені роботи Н.В. Гришина [11], Л. А. Перелигіна [21], Т.А. Сіротченко [25], Т. М. Титаренко [27] та ін. Техніки і прийоми консультування клієнтів у кризових станах розглянуті Ф.Е. Василю-ком [5], С.Д. Максименко [17], О.Т. Шевченко [22], В.Г.Ромек [24] та інші.

Об’єкт дослідження – кризові стани особистості як об’єкт психологічної допомоги.

Предмет дослідження – особливості психологічного консультування особистості у момент переживання кризових станів.

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити методи та прийоми психологічного консультування клієнтів у кризових станах

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання дослідження:

 • уточнити поняття і види кризових станів у психології;
 • з’ясувати особливості і методи консультування людей у депресивному стані;
 • визначити особливості консультування клієнтів з суїцидальними намірами;
 • проаналізувати особливості техніки консультування клієнтів, які переживають провину, втрату або перебувають присмерті;
 • експериментально дослідити ефективність консультування людей похилого віку у стані депресії.

Методи дослідження. Для реалізації завдань дослідження було підібрано систему методів, які включали: теоретичні – аналіз літератури з проблеми дослідження, узагальнення, синтез тощо; емпіричні – шкала самооцінки тривожності Спілбергера-Ханіна та шкала оцінки депресії Гамільтона. Також у процесі дослідження використовувалися консультаційні техніки, спрямовані на допомогу клієнтам, які перебувають у кризових станах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – Изд. 6-е, перераб. и доп. / Г.С. Абрамова. – М.: Академический проект, 2001. – 480 с.
 2. Алешина Ю.Е. Специфика психологического консультирования / Ю.Е. Алешина // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 1994. – №1. – С. 22-33.
 3. Бельская Е.Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное пособие / Е.Г. Бельская. – Обнинск: ИАТЭ, 1998. – 80 с.
 4. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості / Бондаренко О. Ф – Харків: Фоліо, 1996. – 237 с.
 5. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф.Е. Василюк. – М.: Издательство Московского университета, 1984. – 200 с.
 6. Васьковская С.В. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи / С.В. Васьковская, П.П. Горностай. – К: Вища школа, 1996. – 192 с.
 7. Васьковська С. Психологічна “кухня” консультування / С.Васьковська // Психолог. – 2005. – №34(178). – С.16-18.
 8. Васьковська С. Психологічні проблеми клієнта й теми консультативної роботи / С.Васьковська // Психолог. – 2005. – №36(180). – С.28-30.
 9. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Глэддинг С. – 4-е изд. – СПб: Питер, 2002. – 736 с.
 10. Горностай П.П. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход / Горностай П.П., Васьковская С.В.. – Киев: Наукова думка, 1995. – 128 с.
 11. Гришина Н.В. Кризисы и конфликты в жизни человека / Н.В. Гришина // Психология. Учебник / под ред. А.А. Крылова. – М.: Проспект, 2000. – С. 356-365.
 12. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология / М.А. Гулина. – СПб.: Издательство "Речь", 2001. – 352 с.
 13. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования как самостоятельного метода психологической помощи / А.Н. Елизаров // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. – 2000. – №3. – С. 11-17.
 14. Ермолаева М. В. Методы психологической регуляции эмоциональных переживаний в старости / М. В. Ермолаева // Психология зрелости и старения. – 1999. – № 1 (5). – С. 22-48.
 15. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Коттлер Дж, Браун Р. – СПб: Нева, 2001. – 464 с.
 16. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования / пер. с лит. / Р.-А. Б. Кочюнас  – М.: Академический проект, 1999. – 239 с.
 17. Максименко С.Д. Психологічна допомога тяжким соматично-хворим: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / С.Д.Максименко, Н.Ф.Шевченко. – К.: Ніжин Міланік, 2007. – 115 с.
 18. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И.Г.Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2008. – 928 с.
 19. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование (методическое пособие) / Н.Н. Обозов. – СПб: СГУ, 1993. – 49 с.
 20. Панок В. Г. Психологічне консультування: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / В. Г. Панок, І. М. Зварич, Я. В. Чаплак, О. М. Чернописький ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2011. – 272 с.
 21. Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. пр. / Ун-т цивіл. захисту України; голов. ред.: Перелигіна Л. А. – Х.: УЦЗУ, 2001. – Вип. 6. – 2009. – 259 с.
 22. Психологія кризових станів: Навчальний посібник / О.Т. Шевченко. – К.: Здоров’я, 2005. – 120 с.
 23. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работи / Роджерс К. – М.: ЭКСМО-ПРЕС, 1999. − 421 с.
 24. Ромек В.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. / В.Г.Ромек, В.А.Конторович, Е.И.Крукович – СПб.: Речь, 2004. – 256 с.
 25. Сіротченко Т.А. Кризові стани у дітей та підлітків та особливості виявлення контингенту кризових категорій / Т.А. Сіротченко // Український медичний альманах. – 2000. – Т. 3. – № 2. – С. 150-151.
 26. Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний: Для психологов, пси-хиатров, психотерапевтов / С.Л. Соловьева. – СПб.: ЭЛБИ.- СПб, 2003.- 126 с.
 27. Титаренко Т. М. Життєва криза очима психолога / Т. М. Титаренко // Психологічний журнал. – 2006. – № 4. – С. 54-59.
 28. Титаренко Т. М. Испытание кризисом. Одиссея преодоления: моногр. / Т. М. Титаренко. – 2-е изд. – М.: Когнито-центр, 2010. – 303 с.
 29. Хомич Г.О. Основи психологічного консультування: навч. посіб. / Г.О Хомич., Р.М Ткач – К.: МАУП, 2004. – 152 с.
 30. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція: Навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – Рівне: ЦНТІ, 2001. – 111 с.
 31. Экстренная психологическая помощь: Практическое пособие / М.А. Крюкова, Т.И. Никитина, Ю.С. Сергеева; Центр экстренной психологичес-кой помощи. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 63 с.
 32. Яценко Т.С. Глибинна психологія: діагностика та корекція тенденції до психологічної смерті /Т.С.Яценко, О.В.Глузман, І.В.Калашник. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – 204 с.
3944
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).