Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості психологічного консультування на «телефоні довіри»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади консультативної діяльності на «телефоні довіри»
1.1. Поняття, мета, та основні етапи телефонного консультування
1.2. Особливості процесу телефонної розмови консультанта з клієнтом
1.3. Аналіз прийомів ведення бесіди на «телефоні довіри»
1.4. Етичні проблеми телефонного консультування
2. Методика роботи «телефоні довіри» з окремими категоріями абонентів
2.1. Телефонне консультування з проблем суїциду
2.2. Телефонне консультування жертв згвалтування
2.3. Телефонне консультування агресивних, маніпулятивних та «зависаючих» абонентів
2.4. Телефонне консультування алко- та наркозалежних абонентів та їх родичів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасний «телефон довіри» - це служба, яка надає клієнтам термінову психологічну допомогу по телефону. Такий спосіб первинного консультування є однією з форм психопрофілактичної роботи, соціально-терапевтичної допомоги, яка адресована особам, що знаходяться в кризових станах. Основна мета «телефону довіри» - забезпечити можливість будь-якій людині, яка знаходиться в кризовому душевному стані, отримати анонімну, кваліфіковану, своєчасну психологічну підтримку по телефону.

Така служба забезпечує особам, які опинилися у в складній житєєвій ситуації, екстрений зв’язок зі співчутливим анонімним слухачем, який володіє особливою технікою роботи з абонентом по телефону. Здебільшого це психологи, психіатри, психотерапевти, проте у деяких кризових центрах до такої роботи залучають волонтерів.

Існують дві позиції в розумінні суті «телефонів довіри»: професійна і волонтерська. В Україні існують обидва типи («підліткові телефони довіри», «молодіжні лінії» - приклад волонтерської моделі), проте все частіше з’являються змішані моделі. Професіонал-психолог в цьому випадку об’єднує в собі і професійні якості (володіння спеціальними методами консультування), і волонтерські (уміння слухати, співпереживати, бути щирим у почуттях).

Психологічна допомога по телефону має ряд переваг:  вона доступна, оскільки більшість «телефонів довіри» працюють щодня і цілодобово, а саме звернення по телефону можливе в тих випадках, коли не можна зустрітися з консультантом особисто; консультації на «телефоні довіри» безкоштовні; дотримується анонімність як абонента, так і консультанта, конфіденційність їх спілкування гарантується. Крім того, «телефон довіри» призначений не для організації традиційної психотерапії, а, насамперед, для того, щоб людина, що зазнає труднощів, могла знайти співрозмовника, позбавитися від виниклої емоційної напруги, поділитися своїми переживаннями, отримати підтримку для зміни свого пригніченого емоційного стану. Розмова з консультантом дозволяє багатьом не залишитися наодинці зі своїми відчуттями.

Стан дослідження проблеми. Проблема психологічної допомоги людям на «телефоні довіри» неодноразово ставала предметом дослідження вчених. Зокрема, питанню дослідження кризового консультування як психологічного явища присвячені праці Г. С. Абрамової [1], С. В. Васьковська [6], А. Н. Єліза-рова [12], А. Н. Моховікова [18] та ін. Техніки і прийоми консультування клієнтів на «телефоні довіри» розглянуті Р. І. Карковською [13], О.В. Тус-кевич [25], А. А. Філозопом [26], І. А. Юр'євою [3132] та іншими.

Об’єкт дослідження – телефонне консультування як вид психологічної допомоги. 

Предмет дослідження – особливості вербальної та емпатійної взаємодії консультанта «телефону довіри» з клієнтом. 

Мета роботи – всебічно проаналізувати систему надання телефонної психоконсультативної допомоги на «телефоні довіри», її мету, завданн і особливості. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття, мету та основні етапи телефонного консультування;
 • з’ясувати особливості процесу телефонної розмови консультанта з клієнтом;
 • проаналізувати прийоми ведення бесіди на «телефоні довіри»;
 • окреслити етичні проблеми телефонного консультування;
 • охарактеризувати методику роботи «телефоні довіри» з окремими категоріями абонентів.

Методи дослідження. У процесі реалізації поставлених у роботі завдань використовувались загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема, аналіз наукової літератури та документації щодо діяльності телефонних консультантів, узагальнення інформації, аналіз та інтерпретація отриманої від клієнта інформації, методи бесіди, телефонного інтерв’ю та ін.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – Изд. 6-е, перераб. и доп. / Г.С. Абрамова. – М.: Академический проект, 2001. – 480 с.
 2. Алешина Ю.Е. Специфика психологического консультирования / Ю.Е. Алешина // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 1994. – №1. – С. 22-33.
 3. Бельская Е.Г. Основы психологического консультирования и психо-терапии. Учебное пособие / Е.Г. Бельская. – Обнинск: ИАТЭ, 1998. – 80 с.
 4. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості / Бондаренко О. Ф – Харків: Фоліо, 1996. – 237 с.
 5. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф.Е. Василюк. – М.: Издательство Московского университета, 1984. – 200 с.
 6. Васьковская С.В. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи / С.В. Васьковская, П.П. Горностай. – К: Вища школа, 1996. – 192 с.
 7. Васьковська С. Психологічна “кухня” консультування / С.Васьковська // Психолог. – 2005. – №34(178). – С.16-18.
 8. Васьковська С. Психологічні проблеми клієнта й теми консультативної роботи / С.Васьковська // Психолог. – 2005. – №36(180). – С.28-30.
 9. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Глэддинг С. – 4-е изд. – СПб: Питер, 2002. – 736 с.
 10. Горностай П.П. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход / Горностай П.П., Васьковская С.В.. – Киев: Наукова думка, 1995. – 128 с.
 11. Гришина Н.В. Кризисы и конфликты в жизни человека / Н.В. Гришина // Психология. Учебник / под ред. А.А. Крылова. – М.: Проспект, 2000. – С. 356-365.
 12. Елизаров А.Н. Особенности психологического консультирования как самостоятельного метода психологической помощи / А.Н. Елизаров // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. – 2000. – №3. – С. 11-17.
 13. Карковська Р. І. Психологічна підтримка агресивних абонентів у телефон-ному консультуванні / Р. І. Карковська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 41. - С. 70-72.
 14. Коттлер Дж. Психотерапевтическое консультирование / Коттлер Дж, Браун Р. – СПб: Нева, 2001. – 464 с.
 15. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования / пер. с лит. / Р.-А. Б. Кочюнас  – М.: Академический проект, 1999. – 239 с.
 16. Литвиненко Л. Телефонне консультування в діяльності практичного психолога / Л. Литвиненко // Практичний психолог: Дитячий садок. - 2014. - N 10. - С. 22-29.
 17. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И.Г.Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2008. – 928 с.
 18. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование / А. Н. Моховиков. – М.: Смысл, 2001. – 494 с.
 19. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование (методическое пособие) / Н.Н. Обозов. – СПб: СГУ, 1993. – 49 с.
 20. Особливості консультування абонентів за типами звернень // Підготовка волонтерів до роботи у службі «Телефон довіри»: методические указания / Держ. центр соц. служб для молоді, Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді. - Київ: ДЦССМ, 2003. - С. 67-93.
 21. Панок В. Г. Психологічне консультування: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / В. Г. Панок, І. М. Зварич, Я. В. Чаплак, О. М. Чернописький; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2011. – 272 с.
 22. Ромек В.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. / В.Г.Ромек, В.А.Конторович, Е.И.Крукович – СПб.: Речь, 2004. – 256 с.
 23. Сіротченко Т.А. Кризові стани у дітей та підлітків та особливості виявлення контингенту кризових категорій / Т.А. Сіротченко // Український медичний альманах. – 2000. – Т. 3. – № 2. – С. 150-151.
 24. Специфіка телефонного консультування представників різних категорій  // Підготовка волонтерів до роботи у службі «Телефон довіри»: методические указания / Держ. центр соц. служб для молоді, Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді. - Київ: ДЦССМ, 2003. - С. 93-104.
 25. Тускевич О. В. Характеристика консультативної роботи служби «Телефон довіри» з проблем наркоманії та алкоголізму молоді / О.В. Тускевич // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 110-112.
 26. Филозоп А. А. Работа с реакцией острого горя в практике телефонного кон-сультирования / А. А. Филозоп, О. И. Болдырева // Вестник психосоци-альной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2013. - № 1. - С. 14-19.
 27. Холопова А. Е. Телефонное консультирование / А. Е. Холопова // Педаго-гическая диагностика: Научно-практический журнал. - 2009. - N 1. - С. 44-48.
 28. Хомич Г.О. Основи психологічного консультування: навч. посіб. / 
 29. Г.О Хомич., Р.М Ткач – К.: МАУП, 2004. – 152 с.
 30. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція: Навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – Рівне: ЦНТІ, 2001. – 111 с.
 31. Шевченко О.Т. Психологія кризових станів: Навчальний посібник / 
 32. О.Т. Шевченко. – К.: Здоров’я, 2005. – 120 с.
 33. Юр’єва І. А. Організація психологічної служби «Телефон довіри» / І. А. Юр’єва // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2008. - № 2. - С. 113-121.
 34. Юрків Я. І. Телефонне консультування як метод соціально-педагогічної допомоги клієнтам / Я. І. Юрків // Соц. педагогіка: теорія та практика. - 2012. - № 4. - С. 39-48.
 35. Яценко Т.С. Глибинна психологія: діагностика та корекція тенденції до психологічної смерті /Т.С.Яценко, О.В.Глузман, І.В.Калашник. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – 204 с.
5579
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).