Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості роботи колон опорної колонади градирні

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості роботи колон опорної колонади градирні
 
Особенности работы колонн опорной колоннады градирни
 
Features of work of columns of supporting colonnade of cooling of water
 
Гладишев Д. Г., к. т. н., доцент (Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів)
Гладишев Д. Г., к. т. н., доцент (Национальный университет “Львовская политехника”, г. Львов)
Gladyshev D. G., candidate of science, senior lecturer (National University “Lviv polytechnics”, Lviv)
 
Наведені результати експериментальних досліджень по визначенню впливу фактичної вертикальної жорсткості колон на перерозподіл в них зусиль при їх сумісній роботі між жорсткими контурами.
Представлены результаты экспериментальных исследований по определению влияния фактической вертикальной жесткости колонн на перераспределение в них усилий при их совместимой работе между жесткими контурами.
Resulted results of experimental researches on determination of influence of actual vertical inflexibility of columns on a redistribution in them efforts during their compatible work between hard contours.
 
Ключові слова:
градирня, колона, жорсткість, мінливість.
градирня, колонна, жесткость, изменчивость.
cooling of water, column, inflexibility, changeability.
 
Вступ. Аналіз зміни, закладених теоретично у проектах міцнісних характеристик бетону колон нахилених колонад баштових залізобетонних градирень у порівнянні з їх фактичними значеннями після їх будівництві та з врахуванням терміну їх експлуатації, дають можливість виявити недоліки, які призводять до зниження експлуатаційної придатності і надійності цих елементів і градирні в цілому.
Проблеми несучої здатності залізобетонних колон опорної колонади градирень нерозривно пов’язані із вивченням аспектів деформації залізобетону, з врахуванням факторів, які мають суттєвий вплив на деформативність та відповідно і на несучу здатність цих елементів.
Питання впливу фактичної вертикальної жорсткості колон на перерозподіл між ними зусиль від практично рівномірно розподілених навантажень від власної ваги та вітру, які діють на відповідну групу колон на рівні низу нижнього опорного кільця (НОК) жорсткості оболонок градирень, є актуальним і потребує свого вирішення. Аналіз літературних джерел не дає відповіді на це питання.
Аналіз останніх досліджень і розрахунків. В процесі інструментального обстеження 72 колон нахиленої колонади градирні №1 Київської ТЕЦ-6 [1], отримані фактичні міцнісні характеристики бетону. Отримані дані використані для визначення середньої кубкової міцності бетону для кожної колони, а після статистичної обробки, згідно норм [2, 3], для визначення класу бетону кожної колони. Встановлено [4], що після 23 років експлуатації середня міцність колон коливається від 20, 84 МПа до 45, 74 МПа (рис. 1). Проектна марка бетону колон М400 (В32, 5) [1]. Відповідна зміна початкового модуля пружності бетону колонади градирні показана на рис. 2.
В силу цих обставин був проведений перевірочний розрахунок зусиль у елементах несучої конструкції градирні із врахуванням істотної мінливості параметрів жорсткості колон. Числові розрахунки споруди проводились для двох варіантів: 1-й варіант – згідно проекту модель споруди із колонами з однаковими характеристиками жорсткості відповідно до проектної документації; 2-й варіант – згідно фактичного стану, модель споруди із колонами з параметрами жорсткості (рис. 2), визначеними згідно даних обстеження. Окремі результати статичного розрахунку зусиль у споруді для 2-х варіантів моделей представлені на рис. 3, 4.
На рис. 3 представлена діаграма розрахункових значень R внутрішніх поздовжніх зусиль у колонах для 2-го варіанту моделі. Значення зусиль, позначені як R  та R+ відповідають мінімальним та максимальним (з врахуванням знаку) зусиллям від дії розрахункових комбінацій навантажень згідно [4].
У трьох найбільш стиснутих колонах стискаючі зусилля становлять: -3, 07МН, -3, 20МН, -3, 02 МН. Для порівняння, у випадку 1-го варіанту моделі (проектного) розрахункові поздовжні зусилля в усіх колонах однакові і становлять: мінімальні  2, 45МН (стискаючі), максимальні +5, 05кН. Тобто, можливе збільшення стискаючих зусиль у 3, 2/2, 45=1, 306 рази.
На рис. 4 подаються еквівалентні розрахункові максимальні зусилля розтягу max Fx та моменти min Мx, які виникають у нижньому поясі оболонки на висоті 5, 18м у перетинах, нормальних до її паралелей; моменти розтягують зовнішні волокна оболонки.
Аналіз результатів розрахунку напруженого стану колон та оболонки показує істотне збільшення зусиль та напружень в окремих колонах та перетинах оболонки при зміні жорсткісних параметрів окремих колон. У зв’язку з тим було вирішено провести експериментальні дослідження впливу фактичної жорсткості колон нахиленої колонади залізобетонної градирні на перерозподіл у них зусиль, що безумовно впливає на зміну зусиль у нижньому контурі НОК та у жорсткій стінці басейну градирні. 
 
При проектуванні, визначення зусиль в елементах баштової градирні виконується роздільно: на дію вертикальних навантажень від ваги оболонки витяжної вежі; ваги верхнього кільця жорсткості (ВКЖ) ; ваги шарів внутрішньої та зовнішньої ізоляції; снігу на ВКЖ; на дію найбільшого значення вітрового навантаження; на температуро-вологісні впливи. Найбільше значення розрахункового вітрового навантаження обчислюються з урахуванням динамічного впливу пульсацій швидкісного напору, від поривів вітру.
У більшості баштових градирень з монолітними оболонками використані збірні залізобетонні колони прямокутного чи круглого перерізів. Вони знаходяться між двома жорсткими контурами: нижнім опорним кільцем (НОК) жорсткості оболонки градирні та жорстким кільцем стінки басейну (рис. 5, 6).
 
Прийняття практично рівномірних навантажень на рівні низу осі НОК, можливе за рахунок значних їх діаметрів. Для баштових залізобетонних градирень з різними технологічними характеристиками діаметри НОК, кількість колон в опорній колонаді, їх перерізи і довжини по висоті повітрянозабірних вікон досить різні, наприклад для градирень: №1 і №2 ТЕЦ-6 у м. Києві – D=66, 858 м на відм. +5 м, колон перерізом 0, 4 (h) ×0, 5 (b) м – 72 шт, Нвікна=5 м, L/h = 5/0, 4=12, 5.
Мета роботи. Визначити експериментальним шляхом інтегральну несучу здатність декількох залізобетонних колон з різними характеристиками їх вертикальної жорсткості за рахунок використання в них бетонів різних класів при однаковому симетричному армуванні, які працюють сумісно у системі з однаковими вертикальними переміщеннями. Порівняти отримані дані з несучою здатністю окремо випробуваних колон з відповідними характеристиками.
Задача дослідження. Вирішення задачі дослідження полягало у: розробці методики експериментальних досліджень колон при їх одноразовому|однократному| завантаженні|загрузці| короткочасним| стискаючим навантаженням; визначенні міцнісних та деформативних характеристик трьох бетонів; проведення експериментальних досліджень фактичної несучої здатності окремих залізобетонних колон з трьох різних класів бетону; виконання експериментальних досліджень впливу вертикальних жорсткостей трьох залізобетонних колон з різних класів бетону на їх інтегральну несучу здатність за рахунок перерозподілу зусиль між ними при їх сумісній роботі у системі з однаковими вертикальними переміщеннями.
Методика досліджень. Для проведення експериментальних досліджень були виготовили три серії колон по чотири колони в кожній, які відрізнялися тільки класами бетону.
Результати випробувань для визначення міцнісних характеристик бетону колон наведені в табл. 1.
 
Таблиця 1
Визначення кубкової міцності та класу бетону
 
Колони всіх серій мають однакову геометричну форму (рис. 8, 9) 125 (h) ×80 (b) ×960 (L) мм та постійне значення L/b=12 і однакове армування. Поздовжня арматура 412 А400С, хомути з 4 Вр-І з кроком біля торців колон s=5×2 см, для запобігання розтріскування бетону, та по довжині колони s=8 см. Міцнісні характеристики арматури Ø12 А400С прийняті за чинними на момент проведення випробування нормами [5]: Rs=365МПа, Rs. ser=390МПа, Es=2×10-5МПа, εs=195×10-5 – початок текучості арматури.
Результати випробувань показали, що міцнісні характеристики бетону експериментальних колон мають коефіцієнти варіацій менші ніж у діючих нормах [5, 6].
Було випробувано по дві колони кожної серії поодинці (рис. 7) та виконано два експерименти систем з трьох колон трьох серій (рис. 8, 9).
Випробування експериментальних колон виконували, як центральне стиснутих елементів, на пресі типу П-250. Для одночасного прикладання вертикальних стискуючих навантажень на систему з трьох колон можливі проміжки між їх торцями та плитами пресу компенсували розчином. Теж саме робили і при підготовці до випробування окремих колон. 
 
Результати досліджень. Несучу здатність F*bsu окремих колон визначали з результатів досліджень за графіками залежностей „Fi – εb” (рис. 10÷13), використовуючи відносні значення деформацій εs, які відповідають початку текучості робочої арматури.
 
Для прикладу, наведені залежності „Fi – εb” для колон: К2001 (рис. 10), К3001 (рис. 11), К4001 (рис. 12) серії К-01 та К4002 (рис. 13) серії К-02.
Максимальну сумарну несучу здатність 3Fbsu для серій К-01 і К-02 з 3-х згрупованих дослідних колон визначали відносно до εs за графіками залежностей „Fi – εb” (рис. 14, 15).
 
Дослідні дані та порівняння сумарної несучої здатності ΣF*sbu. m окремо випробуваних залізобетонних колон з несучою здатністю 3Fbsu. m 3-х згрупованих дослідних залізобетонних колон, які випробовувалися одночасно в одному пресі, наведені в табл. 2.
 
Таблиця 2
Результати випробувань залізобетонних колон
 
Висновки. З результатів досліджень залізобетонних окремих колон трьох серій 1К, 2К, 3К та зблокованих колон двох серій К-1, К-2, можна зробити наступні висновки:
Порівняння сумарної несучої здатності ΣF*sbu. m окремо випробуваних залізобетонних колон з несучою здатністю 3Fbsu. m трьох зблокованих залізобетонних колон показали:
максимальна сумарна несуча здатність окремо випробуваних трьох колон з класами бетону: В20, В42, 5, В25, становить ΣF*bsu. m = 79, 50 т;
середня максимальна несуча здатність 3Fbsu. m=63, 75 т по двох серіях К-01 і К-02 3-х зблокованих колон з класами бетону В20, В42, 5, В25 – менша на 19, 8% за сумарну несучу здатність окремо випробуваних колон ΣF*bsu. m =79, 50 т.
середнє значення несучої здатністю 3Fbsu. m=58, 55 т 3-х зблокованих колон, визначених за графіками, нижча на 26, 4% за сумарну несучу здатність окремо випробуваних колон ΣF*bsu. m =79, 50 т.
Експериментальні дані свідчать про суттєвий фактичний вплив вертикальної жорсткості колон на перерозподіл зусиль між ними при їх роботі у спорудах з жорсткими вертикальними контурами, які передають навантаження одночасно на систему колон з різними жорсткостями.
Фактичний вплив мінливостей жорсткості колон опорної колонади за рахунок схоластичного розподілу міцнісних характеристик бетону по колонах та можливих дефектів, може суттєво знизити інтегральну несучу здатність зблокованих у робочу систему стиснутих колон. Це зниження може бути більш значним, ніж у 1, 3 рази за виконаними розрахунками при В15÷В35 і у 1, 2 рази за проведеними випробуваннями при класах бетону В20÷В42, 5.
Подальше вирішення поставленої проблеми полягає у розробці методів визначення та використання отриманих даних перерозподілу зусиль між колонами, залежно від мінливості їх вертикальної жорсткості, при проектуванні та оцінці їх технічного стану, для забезпечення їх надійності і експлуатаційної придатності та градирні в цілому, як складної просторової споруди.
 
1. Градирня площадью орошения 3200 м2 с железобетонной башней в скользящей опалубке (Рабочий проект). ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ, Ленинградское отделение, 1980.
2. ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности. – М. : Госстандарт СРСР, 1986. – 15 с.
3. Руководство по статистическим методам контроля и оценки прочности бетона с учётом его однородности по ГОСТ 18105-72. – М. : Стройиздат, 1974. – 64 с.
4. Гладишев Д. Г., Гладишев Г. М. Дослідження технічного стану споруд та їхніх елементів / Монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 304 с.
5. СНиП 2. 03. 01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. Норми проектирования. – М: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 82 с.
6. ДБН В. 2. 6-98: 2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – К. : Мінрегіонбуд, 2011. – 71 с.
Фото Капча