Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості розслідування злочинів, вчинених з використанням комп’ютерних технологій

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
110
Мова: 
Українська
Ціна: 
3800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Криміналістична характеристика викрадень майна, вчинених з використанням комп’ютерних технологій
1.1. Поняття та особливості викрадення майна, вчиненого із використанням комп’ютерних технологій
1.2. Характеристика предмета злочину та обстановки вчинення викрадення
1.3. Характеристика особи злочинця, способів вчинення викрадень майна з використанням комп’ютерних технологій, типових слідів злочину
2. Особливості стадії порушення справи і початкового етапу розслідування викрадень майна з використанням комп’ютерних технологій
2.1. Оцінка первинного матеріалу про злочин та типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування, версії, завдання та засоби їх вирішення
2.2. Використання спеціальних знань у розслідуванні викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій
3. Аналіз тактичних операцій розслідування викрадень майна, вчинених з використанням комп’ютерних технологій
3.1. Тактичні операції під час розслідування
3.2. Особливості тактичних операцій «Комп’ютерні технології» та «Документ», тактики проведення окремих слідчих дій
3.3. Тактичні операції подолання протидії розслідуванню
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасна тенденція до впровадження комп’ютерних технологій у практично всі сфери життя відкриває нові можливості для вчинення різноманітних злочинів. Саме це зумовило виділення у Кримінальному кодексі України злочинів, які вчиняються у сфері використання електронно-обчислювальних машин (статті 361-363), як окремої групи. Протягом останніх років спостерігається тенденція до зростання кількості кри¬мінальних справ, порушених за даними статтями розділу XVI Кримінального кодексу України. За матеріалами ДДСБЕЗ МВС України за останні п’ять років динаміка зростання злочинів у сфері високих технологій становить близько 15 щороку (у 2005 році було викрито 615 злочинів цієї категорії, у 2006 – 583, у 2007 – 799, у 2008 – 812, у 2009 – 882 злочини).

Як свідчить аналіз кримінальних справ, особливістю злочинів цієї категорії є те, що досить часто вони вчинюються в сукупності з традиційними злочинами, зокрема із заволодінням чужим майном (статті 185, 189, 190, 191 КК). Очевидно, саме з огляду на це законо¬давець у ч. 3 ст. 190 КК виділив як кваліфікуючу обставину вчинення шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слід зазначити, що в дослідженнях П.Д. Біленчука, В.О. Голубєва, М.В. Гуцалюка, О.І. Котляревського, О.М. Моїсєєва, Л.П. Паламарчук, М.В. Салтевського, В.С. Цимбалюка приділялася увага розслідуванню злочинів, передбачених ст. 361 – 363-1 КК, але без урахування їх зв’язку з економічними злочинами. Автори ж, які досліджували проблематику розслідування економічних злочинів (В.З. Багінський, А.Ф. Волобуєв, Г.А. Матусовський, П.В. Мельник), розглядали лише окремі аспекти використання злочинцями комп’ютерних технологій. Отже, на цей час такі проблемні питання методики розслідування, як вплив комп’ютерних технологій на криміналістичну характеристику викрадень майна, формування слідчих ситуацій, використання спеціальних знань, тактика проведення слідчих дій, залишаються невисвітленими.

Мета дослідження - визначення особливостей криміналістичної характеристики та процесу розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій.

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішувалися наступні завдання:

 • уточнити поняття та особливості викрадення майна, вчиненого із використанням комп’ютерних технологій;
 • охарактеризувати предмет злочину та обстановки вчинення викрадення майна, вчиненого із використанням комп’ютерних технологій;
 • дати характеристику особи злочинця, способів вчинення викрадень майна з використанням комп’ютерних технологій, типових слідів злочину;
 • з’ясувати особливості стадії порушення справи і початкового етапу розслідування викрадень майна з використанням комп’ютерних технологій;
 • провести аналіз тактичних операцій розслідування викрадень майна, вчинених з використанням комп’ютерних технологій.

Об’єкт дослідження - злочинна діяльність із використанням комп’ютерних технологій, а також діяльність правоохоронних органів щодо розслідування таких злочинів та відносини, що складаються при цьому.

Предмет дослідження - елементи механізму викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій, а також організаційно-тактичні засоби, прийоми і методи, що застосовуються під час їх розслідування.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження становить загальний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, на підставі якого всі явища досліджуються в їх взаємозв’язку, в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, а також спеціальні методи: логіки (аналіз, синтез, дедукція); системно-структурний метод; порівняльно-правовий метод.

Структура роботи зумовлена логікою дослідження і передбачає вступ, три розділи, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи складає 110 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001  № 2341-III, поточна редакцiя вiд 08.03.2011. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14.
 2. Закон України «Про інформацію» вiд 02.10.1992  № 2657-XII, поточна редакцiя вiд 06.01.2011. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12.
 3. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу» вiд 26.01.1993  № 2939-XII, остання редакцiя вiд 01.01.2011. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-12.
 4. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» вiд 05.07.1994  № 80/94-ВР, остання редакцiя вiд 30.04.2009. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80%2F94-%E2%F0.
 5. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» вiд 05.04.2001  № 2346-III, остання редакцiя вiд 08.03.2011. - http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14.
 6. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» вiд 22.05.2003  № 851-IV, остання редакцiя вiд 24.06.2005. - http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=851-15.
 7. Закон України «Про електронний цифровий підпис» вiд 22.05.2003  № 852-IV, остання редакцiя вiд 04.02.2009. - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=852-15.
 8. Закон України «Про телекомунікації» вiд 18.11.2003  № 1280-IV, поточна редак-цiя вiд 27.01.2011. - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15.
 9. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28.12.1960  № 1001-05, остання ред. вiд 10.03.2011. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1001-05.
 10. Інструкції з організації діяльності органів досудового слідства у системі МВС України та взаємодії їх з іншими структурним підрозділами органів внутрішніх справ України у розкритті та розслідуванні злочинів: затверджені Наказом МВС України від 25.12.03 за № 160. - http://mvs.gov.ua/mvs/ control/main/uk/publish /printable_article/121109;jsessionid=47C927B0628EB4EF6A8087FD137D8479.
 11. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С, Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Крими-налистика: Учеб. для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА 2003.-992 с.
 12. Айков Д. Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями: Пер. с англ. - М.: Мир, 1999.-351 с.
 13. Андреев Б. В., Пак П. В., Хорст В. П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 152 с.
 14. Афанасьев А. Ю. Проблемы предупреждения хищений денежных средств, совершаемых с использованием пластиковых карт и других средств электронного доступа // Российский следователь. - 2003. - № 4. - С. 31-35.
 15. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. - М.: Юридическая литература, 1991. - 272 с.
 16. Безпека комп’ютерних систем. Комп’ютерна злочинність та її попередження / Вертузаєв М. С, Голубев В. О., Котляревський О. I., Юрченко О. М.; за ред. О. П. Снігерьова. - Запоріжжя: Павел, 1998. - 316 с.
 17. Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. - М.: Юристъ, 1997. -Т. 2.: Частные криминалистические теории. - 464 с.
 18. Біленчук П. Д., Борисова Л. В., Паніотов Є. К. Взаємодія правоохоронних органів України та країн світу при розслідуванні електронних висо-котехнологічних транснаціональних злочинів // Право і безпека. - 2003. -№1.-С. 54-59.
 19. БіленчукП.Д., Зубанъ М.А. Комп’ютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти: Навч. посіб. - К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994.-72 с.
 20. Біленчук П.Д., Котляревський О. І. Портрет комп’ютерного злочинця: Навч. посіб. - К.: В&В, 1997. - 48 с.
 21. Борисова Л. В. Використання спеціальних знань при проведенні розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації: стан, проблеми та перспективи дослідження // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 березня 2003 p.). - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. -328 с.-С. 48-55.
 22. Бутузов В. М., Василинчук В. I., Шеломенцев В. П. Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток: Навч. посіб. - К.: СТ-Стиль, 2006. - 139 с.
 23. Вертузаєв М. С. Проблеми взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ зі службами безпеки банків в попередженні злочинних посягань з використанням пластикових платіжних засобів // Бизнес и безопасность. - 2002. - № 5. - С. 2-3.
 24. Вехов В. Б., Попова В. В., Илюшин Д. А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: Науч.-практ. пособ. - М.: ЛексЭст, 2004. - 160 с.
 25. Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. - М.: Юрлитинформ, 2002.-496 с.
 26. Волеводз А. Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях // Российский следователь. - 2002. - № 1. - С. 4-12.
 27. Волобуєв А. Ф. Комплексна методика розслідування економічних плочинів // Вісник прокуратури. - 2003. - № 6 (24). - С. 53-56.
 28. Волобуєв А. Ф. Особливості розслідування розкрадань грошових коштів, що здійснюється з використанням комп’ютерної техніки // Вісник Львівського університету внутршніх справ. - 1998. - № 2. - С. 179-185.
 29. Волобуєв А. Ф. Предмет розкрадання майна у сфері підприємництва як елемент криміналістичної характеристики злочинів даного виду // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - Вип. 3. - С. 39-43.
 30. Гавловсъкий В. Д., Цимбалюк В. С. Кіберзлочинність як чинник державної інформаційної політики України //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України. Міжвід. наук.-дослід, центр. - 2002. - № 5. - С. 106-116.
 31. Голубев В. Деякі особливості тактики окремих слідчих дій при розслідуванні комп’ютерних злочинів // Государство, хозяйство и право. -2003.- №8. -С. 107-112.
 32. Голубев В. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій // Підприємництво, господарство та право. - 2002.-№ 11. - С 101-106.
 33. Голубев В. О., Гавловсъкий В. Д., Цимбалюк В. С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій: Навч. посіб. / За ред. Р. А. Калюжного. - Запоріжжя: ЗІДМУ, 2002. - 292 с
 34. Гончаров Д. Квалификация хищений, совершенных с использованием компьютерных технологий // Законность. - 2001. - № 11. - С. 31-33.
 35. Жила В. Г. Ревізія та аудит: Навч. посіб. - К.: Міжнародна академія управління персоналом, 1998. - 96 с.
 36. Загіка Г. В. Кримінологічна характеристика особи комп’ютерного злочинця // Вісник Одеського університету внутрішніх справ МВС України. - 2001. - № 1. - С 73-78.
 37. Загіка Г. В., Погрібний О. О. Особливості боротьби з комп’ютерною злочинністю // Вісник Одеського університету внутрішніх справ МВС України. - 2002. - № 4. - С 160-163.
 38. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками ОВС / А. А. Осауленко, І. С. Ростов, Г. К. Литвинчук та ін.; за ред. П. В. Коляди. - К.: ГСУ МВС України, 2002. - 544 с
 39. Карчевсъкий М. В, Суб’єктивна сторона незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при ІТАВС України. - 2002. - № 2. - С 118-124.
 40. Комп’ютерна злочинність: Навч. посіб. / Біленчук П. Д., Романюк Б. В., Цимбалюк В. С. та ін. - К.: Атіка, 2002. - 240 с.
 41. Кострицький I. Л. Основні форми і засоби злочинних посягань із пикористанням платіжних карток // Вісник Одеського університету внутрішніх справ. - 2001. - № 1. - С 129-135.
 42. Краснова Л. Б. «Обыск-осмотр» средств компьютерной техники // Воронежские криминалистические чтения; под ред. О. Я. Баева. - Воронеж: Воронеж, гос. ун-т, 2000. - Вып. 1. - С. 106-110.
 43. Крыгин С. В. Расследование преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09. - Нижний Новгород, 2002. - 200 с.
 44. Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации. -М.: Городец, 1998. - 264 с.
 45. Криміналістика: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтев-ський, П. Ю. Тимошенко - К.: Атіка, 1998. - 416 с.
 46. Лісовий В. Комп’ютерні злочини: питання кваліфікації // Право України. - 2002. - № 2. - С 87-88.
 47. Литвинчук Г. К., Морокко Д. Ф. Особливості розслідування злочинів про підробку банківських платіжних карток // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. міжнарод. наук.-практ. конф. - К.: НАВСУ, 2001. - Ч. 11. - 288 с - С. 199-214.
 48. Лысов Н. Н. Содержание и значение криминалистической характеристики компьютерных преступлений // Проблемы криминалистики и методики ее преподавания (тезисы выступлений участников семинара-совещания преподавателей криминалистики). - М., 1994. - С. 54-55.
 49. Менжела М. М. Особенности производства обыска при расследовании компью-терных преступлений // Журнал российского права. - 2003. - №12.-С. 120-124.
 50. Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. - Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2002. - 407 с.
 51. Моїсєєв О. М. Залучення спеціаліста до розслідування комп’ютерних злочинів // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. - Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. - С. 81-85.
 52. Музика А., Азаров Д. Коментар до статей розділу XVI Особливої частини КК України « Злочини у сфері використання ЕОМ, систем та їх мереж « // Підприємництво, господарство та право. - 2002. - № 12. - С. 111-116.
 53. Настільна книга слідчого / Ред. кол.: В. Я. Тацій, М. Г. Панов, В. Ю. Шепітько. - К.: Ін-Юре, 2003. - 716 с.
 54. О борьбе с компьютерными преступлениями в США // Борьба с преступностью за рубежом. - 1999. -№4. - С. 11-12.
 55. Овсиенко Р., Шапран П., Кушнарева Е. Цифровая подпись в Украине - «за» и «против» // Бизнес и безопасность. - 2004. - № 2. - С. 51-54.
 56. О некоторых мерах борьбы с киберпреступлениями в США // Борьба с преступлениями за рубежом. - 2001. - № 7. - С. 29-30.
 57. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Ов-чинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. - М.: ИНФРА-М., 1996. - 400 с.
 58. Подолъный П. А., Ширманов А. Г. Некоторые особенности выявления, раскрытия и расследования компьютерных преступлений // Российский следователь. - 2004. - № 1. - С. 9-14.
 59. Ралемська І. Як збагатіти одразу на мільйони: комп’ютерна злочинність: міфи і реальність // Київський вісник. - 2002. - № 91 (6758). -З жовт. - С. 8.
 60. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н. Г. Шурухнова. - М.: Щит-М, 1999. - 254 с.
 61. Розенфелъд Н. Загальна характеристика умисних комп’ютерних злочинів// Право України. - 2002. - № 10. - С. 88-93.
 62. Российская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. - М.: Право и закон, 2001. - 411 с.
 63. Руководство по расследованию преступлений: Науч.-практ. пособ. / А. В. Гриненко, Т. В. Каткова, Г. К. Кожевников и др. - X.: Консум, 2001.-608 с.
 64. Салтевський М. В., Губанов В. А. Использование следов сети Интернет в раскрытии экономических преступлений // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ: Спеціальний випуск. - 1999. - Ч. 1. - С. 67-74.
 65. Салтевский М. В., Дьяченко А. Ф., Губанов В. А. Проблемы судебной компьютерно-технической экспертизы // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. - 1998. - № 1. - С. 160-167.
 66. Салтевський М. В. Основи методики розслідування злочинів, скоєних з вико-ристанням ЕОМ. - Xарків: Нац. юрид. акад. України, 2000. -35 с.
 67. Салтевский М. В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно: Конспект лекций. -X.: Б.и., 2000. - 18 с.
 68. Самойленко О. А. Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених із використанням комп’ютерних технологій // Підприємництво, господарство та право. - К.: ТОВ «Гарантія», 2005. - № 8. - С 153-155.
 69. Селиванов Н.А. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью //Законность. - 1993.-№ 8. - С. 37.
 70. Семенов Н. В., Мотуз О. В. Судебно-кибернетическая экспертиза - инструмент борьбы с преступностью XXI века // Конфидент. - С-Пб, 1999.-№1-2.-С. 11.
 71. Семилетов С. И. Информация как особый нематериальный объект права // Государство и право. - 2000. - № 5. - С. 67-74.
 72. Сергеев В. В. Компьютерные преступления в банковской сфере // Банковское дело. - 1997. - № 2. - С. 26.
 73. Смаглюк О. Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням обчислювальної техніки // Підприємництво, господарство та право. - 2002. - № 6. - С 82-86.
 74. Снігерьов О. П., Голубев В. О. Проблеми класифікації злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Вісник Університету внутрішніх справ МВС України. - 1999. - № 5. - С. 25-28.
 75. Специализированный курс криминалистики: Учеб. / Под ред. М. В. Салтевского. - К.: КВШ МВД СССР, 1987. - 384 с.
 76. Степанов И. Электронная версия // Бизнес и безопасность. - 2000.-№6.-С. 34-38.
 77. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-ироцесуального кодексу України. - К.: А.С. К., 2002. - 1056 с.
 78. Типовые модели и алгоритмы криминалистических исследований: Учебн. пособие / Авт. кол. Аверьянова Т. В. и др.; под ред. В. Я. Колдуна; МГУ им. М. Ломоносова юр. ф-т. - М.: МГУ, 1989. - 182 с.
 79. Усов А. И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем: основы методического обеспечения: Учеб. пособ. / Под ред. Е. Р. Российской. - М.: Екзамен; Право и закон, 2003. - 368 с.
 80. Филиппов А. Г. К вопросу об особенностях расследования отдельных нидов и групп преступлений // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений - Свердловск, 1980. - С. 23-27.
 81. Цимбалюк В. С. Кримінологічні аспекти вчинення правопорушень у сфері міжнародних економічних відносин із застосуванням інформаційних комп’ютерних технологій // 36. наук. пр. Харківського центру з виявлення організованої злочинності спільно з Американським університетом м. Вашінгтон. - X., 2002. - Вип. № 6. - 308 с - С. 234-260.
 82. Шашкин С, Бондаренко П. Исследование документов, выполненных с помощью компьютерных технологий // Законность. - 2003. - № 1. -С. 20-22.
 83. Шепитько В. Ю. Криминалистика: Курс лекций. - X.: Одиссей, 2003.-352 с.
 84. Шепитько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистики. - X.: Оригинал, 1995. - 256 с.
 85. Шилан Н. Н., Кривонос Ю. М., Бирюков Г. М. Компьютерные преступления и проблемы защиты информации. - Луганск: РИО ЛИВД, 1999. - 64 с.
 86. Щелгунов В. Г. Виды компьютерных преступлений // Российский следователь. - 2003. - № 1. - С. 20-21.
 87. Щербаковская Л. П. Особенности экспертного диагностического исследования документов, изготовленных с применением компьютерных технологий // Сучасні судово-експертні технологи в криміналістичному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 березня 2003 p.). - X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. - 328 с. - С. 310-318.
 88. Щербаковсъкий М. Г., Коршенко В. А. Проблеми залучення фахівця при розкритті та розслідуванні комп’ютерних злочинів // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конференції. - К.: НАВСУ, 2001. - Ч. 1 - 376 с - С. 110-113.
 89. Щербаковський М. Г. Особливості призначення та проведення комп’ютерно-технічної експертизи // Вісник Університету внутрішніх справ: Спецвипуск. - 2002. - С 179-183.
 90. Щур Б. В. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами: Моногр. - X.: Гриф, 2005. - 176 с.
4817
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).