Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості розвитку батьківської сфери у молодих батьків

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
138
Мова: 
Українська
Ціна: 
3000 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Теоретичні засади вивчення розвитку батьківської сфери у молодих батьків
1.1. Проблема визначення батьківства у сучасній психології, сучасні тенденції її розвитку
1.2. Соціально-психологічні аспекти формування батьківства чоловіків
1.3. Поняття сфери батьківства, її структури, концептуальна модель батьківства
1.4. Специфіка відмінностей чоловічої і жіночої моделі батьківства
Висновки до І розділу
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження сфери батьківства мо-лодих чоловіків
3.1. Організація дослідження та обгрунтування вибору методик
3.2. Діагностика компонентів сфери батьківства молодих чоловіків
3.3. Діагностика сформованості батьківської сфери у молодих чоловіків
Висновки до ІІ розділу
Розділ ІІІ. Формування основних елементів сфери батьківства молодих чоловіків
3.1. Тренінговий розвиток і корекція батьківської сфери молодих чоловіків
3.2. Аналіз результатів формувального експерименту
Висновки до ІІІ розділу
Розділ  ІV. Охорона праці
4.1. Основні професійні ризики в галузі освіти
4.2. Основні життєво-важливі потреби населення у надзвичайних ситуаціях
4.3. Забезпечення життєдіяльності у дитячому віці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що висока якість життя, суб’єктивне благополуччя особистості, щастя людини неможливе без самореалізації її в сімейній сфері життєдіяльності, передумовою якої є вироб-лення адекватних та реалістичних життєвих завдань, пов’язаних зі шлюбом та сім’єю. Одним з них є завдання реалізуватися як батько чи мати. Якщо феномен материнства більш-менш проаналізований сучасними дослідниками психології сім’ї, то батьківство як сфера особистісного розвитку та самоздійснення чоловіка залишилося недостатньо вивченим.

Українська родина сьогодні знаходиться у центрі глобальних економічних, політичних та культурних змін, які відбуваються в державі, і є тією найменшою клітиною в житті суспільства, що є його основою. Проте соціально-економічна і демографічна кризи, тенденції соціального розшарування і шлюбно-сімейних процесів, стрімке зниження народжуваності і втрата традицій багатодітності та інші негативні реалії нашого сьогодення зумовлює значні ускладнення у виконанні сім’єю своїх функцій та мають значний вплив на стан ціннісного світу української громадськості і, зокрема, сім’ї. 

Для сучасної української сім’ї, як і для суспільства в цілому, характерною є певна ціннісна дезорієнтація, коли справжні загальнолюдські і національні цінності та ідеали підмінюються тимчасовими прагненнями, духовні прагнення – волею і бажанням досягти успіху за будь-яку ціну. На думку провідних педа-гогів, психологів, соціологів, відзначається занепад і суспільної моралі.

Сучасна ситуація в Україні зумовлює значні ускладнення у виконанні батьками своїх функцій. Маючи великий виховний потенціал, який накопи-чувався впродовж тисячоліть, не реалізується сьогодні повною мірою. Адже зміни у політичних, соціальних, економічних умовах та у суспільній свідомості громадян України загострили суперечності і в родинному вихованні.

Нна виконання батьками покладених на них функцій впливає багато факторів. Більшість з них формуються і функціонують під впливом зовнішніх умов, і змінити їх швидко майже неможливо, проте деякі із них, зокрема – недооцінка ролі сім’ї та батьків у житті суспільства і кожної людини зокрема, під впливом правильно побудованих спільних дій держави, педагогів, психологів може перетворитись на позитивний фактор, що підніме роль і статус сім’ї в суспільстві та авторитет батьків у молодших поколінь.

Разом з тим, соціальні зміни в сучасному суспільстві призводять до зміни гендерних ролей, у тому числі й батьківських. Сучасні чоловіки дещо інакше розуміють, що означає бути батьком, і часто роблять для своїх дітей те, що звичайно робили жінки. Якщо традиційна роль батька пов’язувалася, насамперед, з матеріальним забезпеченням сім’ї, то “нові батьки” усвідомили свою відпові-дальність за емоційний стан дітей, за їх психологічне благополуччя, зрозуміли, що батьківська поведінка відбивається на поведінці дітей та їх майбутньому.

Стан дослідження проблеми. Проблеми психології сімейних взаємин у загальному розроблялися Ш. Берном [15], Т. Г. Веретенко [22], Т.А. Гурко [30], Н.М. Єрохіної [42], О. В. Ігнатенко [46], Е. В. Козловської [50], В.Л. Малашенкової [70], О.А. Нестерової [77], М. В. Полотнюка [86], Е. Г. Ейдеміллера [111] та ін. Ефективність впливу інституту батьківства на розвиток особистості висвітлено у працях Т.В. Архіреєвої [7], В. М. Астахова [9], Ю.В. Борисенко [19], А.Г. Портнової [18], О. В. Ігнатенко [46], І.С. Кона [53], Л. А. Коростильової [57], О. В. Тіунової [101] та інших. Діяльності інституту батьківства в сучасному українському суспільстві приділяють значну увагу А. В. Андрейко [4], Н. В. Власова [23], Ю. В. Евсєєнкова [37], І.С. Кон [52], В. П. Кравець [59], О.Г. Лещенко [64], Р. В. Овчарова [80], Н. М. Попельнюх [87], У. Ю. Севастьянова [94] та ін.

Проте питання функціонування інституту батьківства у складних сучасних умовах залишається актуальним, що і зумовило вибір теми даного дослідження.

Об’єкт дослідження – батьківська сфера.

Предмет дослідження – розвиток батьківської сфери у молодого батька.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати і емпірично дослідити процес розвитку і становлення батьківської сфери у молодих батьків.

Гіпотеза дослідження передбачає, що феномен батьківства є комплексним утворенням, у якому можна виділити структурні елементи, які піддаються корек-ційному і розвиваючому впливу шляхом застосування психологічних тренінгів.

Відповідно до теми і мети роботи визначено наступні завдання дослідження:

 • уточнити поняття сфери батьківства у сучасній психології та тенденцій її розвитку, підходів до соціально-психологічних аспектів формування батьківства чоловіків;
 • визначити специфіку відмінностей чоловічої і жіночої моделі батьківства;
 • оцінити вплив батьківства на оптимізацію розвитку особистості;
 • експериментально дослідити розвиток сфери батьківства молодих чо-ловіків.

Методи дослідження. Відповідно до мети дослідження, висунутої гіпотези і теооретики-методологічного обгрунтування дослідження використано наступний комплекс методів: теоретичний аналіз психологічних джерел за темою дослідження, ретроспективний метод (аналіз відношення до проблеми батьків різного віку), методики 16PF Кеттелла, PARI, розроблені анкети для діагностики подружніх відносин та ставлення до наявних або майбутніх дітей, статистичні методик, метод моделювання та інші.

Організація дослідження. Базою дослідження стала вибірка з 95 молодих батьків, які є працівниками ПАТ “Волиньцемент” віком від 22 до 39 років. Дослідження проводилося проводилось з лютого по серпень 2013 р. і передбачало ряд етапів. На першому етапі вивчалася теорія і практика дослідження феномену батьківства, проводився аналіз літератури з проблеми дослідження, формулювання гіпотези і обгрунтування методів роботи. Другий етап включав проведення експериментального дослідження структури батьківства та його впливу на розвиток особистості молодого батька. На третьому етапі проводилася обробка отриманих даних, інтерпретація результатів, формулювання висновків. 

Теоретичне значення результатів дослідження. Батьківство, його специфічні особливості, розглянуті в контексті розвитку особистості чоловіка. Дослідження було спрямоване на з’ясування впливу батьківства на розвиток особистості, специфіку батьківства як самостійного психологічного феномену. Системний аналіз батьківства молодих чоловіків дав змогу узагальнити результати теоретичних і емпіричних психологічних досліджень батьківства щодо чоловіків, що, у свою чергу, дало змогу розробити модель структури батьківства як комплексного утворення, яке проявляється на всіх рівнях макроструктури особистості. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у розкритті специфіки впливу батьківства на розвиток особистості молодого батька, механізму функціонування особистості у початковий період дорослості. Використана методика виявлення специфічних особливостей батьківства конкретного чоловіка може бути діагностичним інструментом у рамках індивідуального і сімейного консультування. Доведено, что батьківство є фактором оптимізації розвитку особистості, розкрито механізм його впливу на розвиток особистості у даний віковий період. З’ясована структура феномену батьківства, розроблена модель структури батьківства. Розроблена тренінгова програма, спрямована на прийняття ролі батька і формування продуктивного батьківства.

Структура роботи зумовлена темою і завдання дослідження і передбачає вступ, чотирии розділи, висновки, список використаних джерел та додатки, загальний обсяг роботи склав 138 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, редакція від 18.11.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. -http://zakon4.rada. gov. ua/laws/show/2694-12
 2. Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.35-04 від 15.11.2004 № 255, редакція від 29.10.2007 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04
 3. Алексеева А.В. Трансформация семейных ролей мужчины и женщины в современном украинском обществе / А.В. Алексеева // Семейная психология и семейная терапия. – 2003. – № 4. – С. 25. 
 4. Андрейко А. В. Батьківство як психологічний феномен / А. В. Андрейко // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. Вип. 29. 604 с. – С. 57-63.
 5. Андрейчук Н. І. Охорона праці: навч. посіб. / Н. І. Андрейчук, 
 6. Ю. В. Кіт, С. В. Шибанов, О. В. Шерстньова; МОНМС України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. - Л., 2012. - 273 с.
 7. Архиреева Т.В. Гендерная идентичность мужчин как детерминанта мотивационно-ценностных компонентов отцовства / Т.В. Архиреева // Семейная психология и семейная терапия. – 2007. – № 1 – С. 27.
 8. Архиреева Т.В. Мотивация отцовства как детерминанта отношения отца к ребёнку / Т.В. Архиреева, Е.В. Полевая // Семейная психология и семейная терапия. – 2006. – № 1. – С. 75-86. 
 9. Архиреева Т.В. Психологическая готовность к отцовству у мужчин в возрасте от 16 до 35 лет / Т.В. Архиреева, О.В. Федосова // Семейная психология и семейная терапия. – 2008. – № 1. – С. 3-11.
 10. Астахов В. М. Сучасний погляд на підготовку до батьківства з позиції функ-ціонування особистості / В. М. Астахов // Здоровье женщины . – 2009. – № 7. – С. 181-184.
 11. Батаршее А.В. Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла / А.В. Батаршее / Практическое руководство. – М.: ТЦ “Сфера”, 2002. – 96 с.
 12. Батлук В. А. Охорона праці: навч. посіб. / В. А. Батлук, М. П. Кулик, 
 13. Р. А. Яцюк; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. - 3-тє вид, доповн.. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 386 с.
 14. Бевз Г. М. Семантичний вимір образу дитини у свідомості дорослого / Г. М. Бевз // Наука і освіта . – 2009. – № 6. – С. 190-194.
 15. Белогай К. Н. Культурные модели материнства и отцовства как факторы формирования родительского отношения / К. Н. Белогай // Журнал практического психолога. – 2005. – № 5. – С. 41-46.
 16. Беляева Т.Е. Стереотипы современного отцовства / Т.Е. Беляева, О.В. Сокол // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психо-логические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 1 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 123-133.
 17. Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 320 с. 
 18. Блок Д.Х. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности мужчин и женщин / Д.Х. Блок // Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000. – С. 168-181.
 19. Больбот Ю. К. Неонатологія: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Ю. К. Больбот, Р. В. Ковтуненко, М. В. Калічевська, Т. А. Бордій; Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти МОЗ України, Дніпропетр. держ. мед. акад. - Д. : АРТ-ПРЕС, 2003. - 130 с.
 20. Борисенко Ю. В., Портнова А.Г. Проблема отцовства в современном общест-ве / Ю. В. Борисенко, А.Г. Портнова // Вопросы психологии. – 2006. – № 3 – С. 122-130.
 21. Борисенко Ю.В. Проблема социальной детерминации отцовства / Ю.В. Борисенко // Теория и практика в современных социальных и психоло-гических исследованиях. Сборник научных статей по результатам Всероссийской конференции 10-11 ноября 2005 г. – Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 2005. – С. 178-180.
 22. Борисенко Ю.В. Психология отцовства: монография / Ю.В. Борисенко. – М.: Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2007. – 200с.
 23. Борисенко Ю.В. Специфика факторов, влияющих на выполнение отцовских функций / Ю.В. Борисенко // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психологические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 1 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 170-176.
 24. Веретенко Т. Г. Основи батьківської компетентності: навч. посіб. / Т. Г. Веретенко, І. Д. Звєрєва, Н. Ю. Шевченко / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2006. – 156 с.
 25. Власова Н. В. Теоретичний аналіз вивчення проблеми батьківства / Н. В. Власова // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 29. 604 с. – С. 117-127.
 26. Возіянова О. Виховуємо дитину разом. Чоловік та жінка, мати та батько, хлопчик та дівчинка... / О. Возіянова // Психолог. – 2004. – №3-4. – С.41-45.
 27. Волкова А.Н. Методические приемы диагностики супружеских отношений / А.Н. Волкова, Т.М. Трапезникова // Вопросы психологии. – 1985. – № 5. – С. 110-116.
 28. Гильяшева И.Н. Вопросники как метод исследования личности // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике / Гильяшева И.Н., М.М. Кабанов, А.Е. Личко, В.М. Смирнов. – Л.: Медицина, 1983. – С. 62-80.
 29. Говорун Т. В. Гендерна психологія / Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі. – К.: Академія, 2004. – 308 с.
 30. Гудзь Т. Проблема батьківства в сучасному суспільстві / Т. Гудзь, Г. Кошонько // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Т.1. – Вип. 2. – С. 127-129.
 31. Гурко Т.А. Вариативность представлений в сфере родительства / Т.А. Гурко // Социс. – 2000. – № 10. – С. 90-97.
 32. Гурко Т.А. Родительство в изменяющихся социокультурных условиях / Т.А. Гурко // Социс. - 1997. - №1. - С. 72-79.
 33. Демчук Н.А. Влияние родительской семьи на психологическую готовность юношей к отцовству / Н.А. Демчук // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психологические проблемы современной россий-ской семьи”. В 3-х ч. Ч. 1 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 336-340.
 34. Денисюк Т. В. “Школа відповідального батьківства” як форма освіти май-бутніх батьків / Т. В. Денисюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки . – 2010. – Вип. 183, ч. 1. – С. 72-76.
 35. Евсеенкова Ю. В. Исследование отцовства в рамках групповой работы / Ю. В. Евсеенкова // Материалы научно-практической конференции “Ананьев-ские чтения – 2005” / Под ред. Л.А. Цветковой, Л.М. Шипицыной. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – С. 554-556.
 36. Евсеенкова Ю.В. Влияние отцовства на развитие личности / Ю.В. Евсеенкова, А.Г. Портнова // Акмеология. Личностное и профессиональное развитие. Материалы Международной научной конференции 7-8 октября 2004 г. – М.: ИД “Эко”, 2004. – 614 с. – С. 365-371.
 37. Евсеенкова Ю.В. Гендерные аспекты формирования родительских чувств в период ожидания ребенка / Ю. В. Евсеенкова // Женщина. Образование. Демократия. Материалы Пятой Международной междисциплинарной научно-практической конференции (6-7 декабря 2002 г.). – Минск: ЖИ ЭНВИЛА, 2003. – С. 222-225.
 38. Евсеенкова Ю.В. Опыт исследования феномена отцовства в рамках групповой работы / Ю.В. Евсеенкова, Н.В. Дмитриева // Семейная психология и семейная терапия. – 2004. – № 4. – С. 55-69.
 39. Евсеенкова Ю.В. Отцовство как социально-психологический феномен на рубеже тысячелетий / Ю.В. Евсеенкова, А.Г. Портнова // Философия образования. – 2003. – № 11 – С. 160-165.
 40. Евсеенкова Ю.В. Система отношений в диаде отец-ребенок как фактор развития личности / Ю. В. Евсеенкова // Семейная психология и семейная терапия. – 2003. – № 4. – С. 30-48.
 41. Евсеенкова Ю.В. Структурный анализ акмеологического феномена отцов-ства / Ю.В. Евсеенкова, А.Г. Портнова // Психология зрелости и старения. – 2003. – № 4. – С. 35-52.
 42. Евсеенкова Ю.В. Этапы формирования чувства отцовства / Ю. В. Евсеен-кова // Материнство. Психолого-социальные аспекты (норма и девиация): Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Иваново-Плес, 6-9 сентября 2002 г. – Иваново: Ивановский государственный университет, 2002. – С. 96-99.
 43. Енциклопедія батьківства: посіб. з сімейного виховання / за заг. ред. Є.К.Коваленко, С.В. Кириленко. – К.: КНТ, 2008. – 592 с.
 44. Ерохина Н.М. Родительское отношение как детерминанта образа потенциального партнера по браку / Н.М. Ерохина // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психологические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 2 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 28-32.
 45. Жук С. І. Перинатальна психологія – курс професійної спеціалізації / С. І. Жук, О. Д. Щуревська, О. Д. Кобаса, В. П. Жук // Здоровье женщины . – 2011. – № 2. – С. 189-190.
 46. Знаменська Т. К. Неонатологія з позиції сімейного лікаря: навч.-метод. посіб. / Т. К. Знаменська, О. М. Ковальова, В. І. Похилько, О. І. Жданович; М-во охорони здоров'я України, ВДНЗ "Укр. мед. стоматол. акад.", ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України". - К. : Агентство "Стандарт", 2007. - 389 с.
 47. Исследование детско-родительских отношений. Методические рекомен-дации к курсу “Семейное консультирование” / Сост. Т.Н. Мартынова. – Кемерово: Кузбассву-зиздат, 2000. – 27 с.
 48. Ігнатенко О. В. Теоретичний аналіз проблеми материнства та батьківських установок в сучасній психології / О. В. Ігнатенко // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр . – 2010. – Вип. 29. – С. 456-462.
 49. Кляпець О. Я. Вплив шлюбно-сімейних домагань на прогнозування май-бутнього студентською молоддю / О. Я. Кляпець // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. Вип. 31, т. ІІ. / Гол. ред. М. А. Скок.- Чернігів: 2005. – С. 32-37.
 50. Кляпець О. Я. Шлюбна залежність як чинник розвитку емоційного виго-рання в сім’ї / О. Я. Кляпець // Соціальна психологія № 6 (20). – 2006. –     С. 164-174.
 51. Ковжога С. О. Цивільний захист і охорона праці в галузі: навч. посіб. / С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. - Х. : Право, 2012. - 190 с.
 52. Козловська Е. В. Гармонійні стосунки в сім'ї як фактор особистісного зростання / Е. В. Козловська // Оновлення змісту, форм та методів нав-чання і виховання в закл. освіти . – 2008. – Вип. 41. – С. 82-85.
 53. Кон И.С. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире / И.С. Кон // Введение в гендерные исследования. Уч. пособие. – ч. 1 / Под ред. И.А. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С. 562-606.
 54. Кон И.С. Отцовство как компонент мужской идентичности / И.С. Кон // Демоскоп-wеекlу. – 2006. – № 237.- С. 236-238.
 55. Кон И.С. Отцовство как социокультурный институт И.С. Кон // Педа-гогика. – 2005. – № 9. – C. 3-16.
 56. Кон И.С. Ребенок и общество. Историко-этнографическая перспектива / И.С. Кон. – М.: Наука, 1988. – 269 с.
 57. Копець Л.В. Психологія особистості / Л.В. Копець. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 458 с.
 58. Коркина Н.А. Отцовство в современной семье / Н.А Коркина // Семейная психология и семейная терапия. – 2003. – № 4. – С. 48-54.
 59. Коростылёва Л. А. Психология самореализации личности: брачно- семейные отношения / Л. А. Коростылёва. – СПб: Изд-во СПб. ун-та. – 2000. – 292 с.
 60. Кочубей Б. Під батьківським крилом / Б. Кочубей // Родина і школа. – 1990. – № 7. – С. 34-35.
 61. Кравець В. П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства / В. П. Кравець. – К.: Академія, 2001. – 244 с.
 62. Крюкова В.И. Отношение отца к новорожденному / В.И. Крюкова // Мате-риалы Второй Всероссийской научной конференции “Психологические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 2 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 241-243.
 63. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей / Р. Кэмпбелл. – М.: Знание, 1992. – 191 с.
 64. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентации / Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1992. – 17 с.
 65. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации / Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1992. – 16 с.
 66. Лещенко О.Г. Дослідження відповідального ставлення до батьківства у молодого подружжя / О.Г. Лещенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка: Серія “Педагогічні науки”. – 2008. – № 50. – С. 115-118.
 67. Лещенко О.Г. Зміст, форми та методи формування відповідального ставлення до батьківства у молодого подружжя / О.Г. Лещенко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Серія “Педагогіка”. – 2008. – Вип. ХХІІ – ХХІІІ. – С. 89-95.
 68. Лещенко О.Г. Сформованість відповідального ставлення до батьківства в молодих сімей / О.Г. Лещенко // Вісник Запорізького національного універ-ситету: Педагогічні науки / гол. ред. Л. І. Міщик. – 2008. – № 1. – С. 151-155.
 69. Лещенко О.Г. Формування відповідального ставлення до батьківства у молодих подружжів / О.Г. Лещенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. – К.: Ін-т проблем виховання, 2008. -- Вип.. 12., Кн.. ІІ. – С. 134-141.
 70. Литвинова А.В. Зависимость ориентировки супругов в конфликте от обра-зов родителей, сформированных в детстве / А.В. Литвинова, Н.Г. Больша-кова // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психо-логические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 2 / под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 318-322.
 71. Лугінець Н. Тренінг батьківської ефективності. Формування навичок усвідомленого виховання / Н. Лугінець // Психолог. – 2007. – №13-15. –     С. 88-96.
 72. Малашенкова В.Л. Формирование эффективного родительства через раз-витие новых форм общественно-семейного взаимодействия / В.Л. Мала-шенкова, Т.Л. Шаманская // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психологические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 3 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 4-9.
 73. Малкович М. М. Змістові характеристики материнської та батьківської ідентичності / М. М. Малкович // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2010. - Том XII. - частина 1. – С. 350-360.
 74. Марковская И.М. Мужские семейные роли в картине мира разных поко-лений / И.М.  Марковская // Семейная психология и семейная терапия. – 2003. – № 4. – С. 56.
 75. Методичні матеріали з питань формування усвідомленого батьківства / заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Держсоцсужба, Християнський дитячий фонд, 2006. – 96 с.
 76. Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству / С.Ю. Мещерякова // Вопросы психологии. – 2000. – № 5. – С. 18-27.
 77. Мінакова М. Взаємна соціальна перцепція батьків і дітей / М. Мінакова // Психолог. – 2009. – №11-12. – С. 49-52.
 78. Мухамедрахимов Р.Ж. Формирование взаимодействия матери и ребенка / Р.Ж. Мухамедрахимов // Вопросы психологии. – 1994. – № 6. – С. 16-25.
 79. Нестерова Е.А. Изучение взаимодействия эффективного родительства как системы и характеристик личностной зрелости родителей / Е.А. Нестерова // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психоло-гические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 3 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 80-90. 
 80. Неумоина Б.С. Исследование психологической готовности к отцовству / Б.С. Неумоина // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психологические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 3 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 90-91.
 81. Овчарова Р. В. Психология родительства: учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений / Р. В. Овчарова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2000. – 368 с.
 82. Овчарова Р.В. Психологические особенности родительства в молодой семье / Р.В. Овчарова, Е.Г. Смирнова // Семья ХХI века: ценности, ориентиры: материалы II Международной научно-практической конференции. – Самара: Изд-во “Универс групп”, 2008. – С. 197-200. 
 83. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства/ Р. В. Овчарова. – М.: изд-во Института психотерапии, 2003. – 319 с.
 84. Овчарова Р.В. Ценностные ориентации молодых родителей / Р.В. Овчарова Е.Г. Смирнова // Деструкции в самоопределении личности способы их кор-рекции: сборник материалов международной научно-практической кон-ференции. – Курган: Изд-во Курганского госуниверситета, 2006. – С. 14-15. 
 85. Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник / Р. В. Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 468 с.
 86. Павлов И.В. Психология отцовства: Обзор исследований и некоторые выводы о современном состоянии проблемы / И.В.  Павлов // Перина-тальная психология и психология родительства. – 2008. – № 4. – С. 78-95.
 87. Пістун І. П. Охорона праці (техніка безпеки): навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун, М. Ф. Мандзюк, І. О. Трунова, М. Є. Ліщук; ред.: І. П. Пістун. - Л. : Волинянин, 2012. - 448 с.
 88. Полотнюк М.В. Структура семейных отношений в период ожидания ребенка / М.В. Полотнюк // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психологические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 3 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 152-157.
 89. Попельнюх Н. М. Батьківство як цінність чоловіка: індивідуальний та соціальний контекст / Н. М. Попельнюх // Пробл. заг. та пед. психології: зб. наук. пр . – 2011. – 13, ч. 3. – С. 323-330.
 90. Попова П. Современный мужчина в зеркале семейной жизни / П. Попова. – М.: Мысль, 1989. – 188 с. 
 91. Психологические проблемы самореализации личности / Под общ. ред. А.А. Реан, Л.А. Коростылевой. Вып. 2. – СПб.: Изд-во СПУ, 1998. – 357 с.
 92. Психологія сім’ї: навч. посіб. / за заг. ред. В.М.Поліщука. – 2-ге вид., доп. – Суми: Університетська книга, 2009. – 282 с.
 93. Пушкарук І. Становлення та розвиток батьківської ідентичності чоловіка / І. Пушкарук // Соц. психологія . – 2010. – № 4. – С. 131-138.
 94. Рахманова В.К. Первый опыт отцовства и отношение к своему отцу / Рах-манова В.К. // Психологическая наука и образование. – 2008. – № 4. – С. 48-56.
 95. Савчин М. В. Вікова психологія: навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко; ред.: Т. А. Дічевська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2011. – 382 с.
 96. Севастьянова У. Ю. Отцовство как фактор развития личности / У. Ю. Севастьянова // Вестник XIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”, 2006. – С. 156-161.
 97. Сєріков Я. О. Охорона праці в галузі: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я. О. Сєріков, Н. В. Більченко, О. В. Ромашко, О. М. Хренов, Н. О. Кінжалова, С. Я. Сєріков, М. П. Хоменко; ред.: Я. О. Сєріков; МОНМС України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х., 2011. - 345 с.
 98. Смирнова Е.Г. Особенности родительства в молодых семьях / Е.Г. Смирнова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2008. – № 3. – С. 111-124. 
 99. Смирнова Е.Г. Феноменология родительства в молодых семьях / Е.Г. Смирнова // Психология зрелости и старения. – 2005. – № 1 (29) – С. 72-79. 
 100. Стрельник О. Батьківські практики у сучасних молодих сім'ях / О. Стрельник // Соц. психологія. – 2011. – № 6. – С. 62-70.
 101. Суханова К.Н. Гендерные различия в структуре родительского отношения / К.Н. Суханова // Сборник трудов молодых ученых Кемеровского государ-ственного университета, посвященный 60-летию Кемеровской области. В   3 т. – Т. 1. – Кемерово: Полиграф, 2003. – 236 с.
 102. Титаренко Т. М. Життєві завдання особистості як соціально- психоло-гічний чинник моделювання майбутнього / Т. М. Титаренко // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 16 (19). 360 с. – С. 304-311.
 103. Тіунова О. В. Психологічні умови розвитку особистісної зрілості батьків / О. В. Тіунова // Пробл. заг. та пед. психології: зб. наук. пр . – 2011. – 13, ч. 4. – С. 380-387.
 104. Трубавіна І. М. Сім’я в соціально-педагогічних дослідженнях: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 17 травня 2012 р. / І. М. Трубавіна. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 9-12.
 105. Федоришин Г.М. Психологія становлення особистості у батьківській сім’ї / Г.М. Федоришин. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006 . – 74 с.
 106. Федорова Н.В. Патернальная депривация в условиях семейного восприятия / Н.В. Федорова // Материалы Второй Всероссийской научной конфе-ренции “Психологические проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 3 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 442-444.
 107. Филиппова Г.Г. Диадические отношения и социальная ситуация развития ребенка: синтез подходов в перинатальной психологии / Г.Г. Филиппова // Материалы Второй Всероссийской научной конференции “Психологичес-кие проблемы современной российской семьи”. В 3-х ч. Ч. 3 / Под общ. ред. В.К. Шабельникова и А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 450-454.
 108. Филиппова Г.Г. Материнство и его основные аспекты исследования в психологии / Г.Г. Филиппова // Вопросы психологии. – 2001. – № 2. – С. 22-36.
 109. Филиппова Г.Г. Психология материнства/ Г.Г. Филиппова. – М.: изд-во Института психотерапии, 2002. – 240 с.
 110. Шапошникова С. В. Система управління охороною праці: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Шапошникова, В. В. Чигарьов. - Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. - 112 с.
 111. Щотка О. П. Вікова психологія дорослої людини: навч. посіб. / О. П. Щотка; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2001. – 194 с.
 112. Щур О. В. Репродуктивні установки і уявлення про батьківство в юнацькому віці / О. В. Щур // Наука і освіта . – 2007. – № 8-9. – С. 220-224.
 113. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер. – СПб.: Питер, 2001. – 652 с.
 114. Яблонь О. С. Неонатологія: навч. посіб. для практ. занять за кредитно-модул. системою / О. С. Яблонь, О. С. Рубіна; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. - Вінниця: Тезис, 2012. - 159 с.
579
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).