Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості розвитку транспорту та транспортної мережі США

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальна характеристика умови розвитку транспортної системи США
1.1. Фізико-географічні умови США
1.2. Історико-географічні аспекти розвитку транспортної системи США
2. Аналіз ролі різних видів транспорту у транспортній системі США
2.1. Стан і розвиток залізничного транспорту США
2.2. Характеристика водного транспорту США
2.3. Показники та система забезпечення автомобільного транспорту у США
3. Аналіз міжнародних транспортних сполучень США у межах НАФТА
3.1. Роль НАФТА у організації траспортної системи США з країнами Північної Америки
3.2. Логістичні особливості функціонування транспортної системи у межах НАФТА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Транспорт є сполучною ланкою в економіці будь-якої країни і являє собою єдиний комплекс, систему. Залежно від типу використовуваних для перевезення транспортних засобів розрізняють наступні види транспорту: автомобільний, залізничний, повітряний, водний (поромний, річковий), морський і трубопровідний. 

Транспортна система США найпотужнішою у світі, вона забезпечує постійну й надійну роботу економіки країни, являючи собою дуже розгалужену і високорозвинену систему, яка містить у собі різні види транспорту. Більшість індивідуальних поїздок у США здійснюються автомобільним транспортом, і основним засобом пересування населення країни є особистий автотранспорт. громадські види транспорту розвинені менше.

Друге місце після автотранспорту займає авіатранспорт, за допомогою якого відбуваються як внутрішні, так і міжнародні рейси. Мережа внутрішніх авіаперевезень охоплює десятки міст, що дає можливість робити перельоти по всій території США.

Залізничний і водний види транспорту не користуються великий популярністю у населення, однак формують основу промислових перевезень.

Транспортна система не лише забезпечує зв’язки між сферами економіки, а й впливає на розвиток господарства як споживач металу, енергії, деревини, гуми, інших продуктів. На нього припадає значна частина основних виробничих фондів та промислово-виробничого персоналу. Головним у вивченні транспортної системи будь-якої країни чи регіону є встановлення основних направлень вантажів та пасажирів, виявлення нераціональних перевезень та оптимального поділу вантажів між окремими видами транспорту. Докладний аналіз зв'язків дозволяє дати наукові рекомендації щодо раціонального розміщення підприємств і галузей господарства.

Стан дослідження проблеми. Транспортна система США досі не стала предметом дослідження вітчизняних вчених. Серед робіт, які опосередковано торкаються історії та розвитку транспорту у Сполучених Штатах, слід назвати праці В. В. Безуглого [1], В. І. Дорошенко [4], Я. Б. Олійника [8], І. В. Смаля [11] та інші. Проблеми логістики США досліджували І. Г. Смірнов [13], Ф.Ф. Іванов [7], М.Ф. Якимович [20] та ін. Серед вчених, які досліджували означену проблему безпосередньо, можна згадати лише Дж. Джонсона [3] та В. Б. Супяна [10].

Об'єкт дослідження - транспортна система Сполучених Штатів Америки. 

Предмет дослідження - особливості створення, розвитку і функціонування транспортної системи США. 

Мета роботи – всебічно проаналізувати і дослідити особливості ство-рення, розвитку і функціонування транспортної системи США. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • охарактеризувати географічні та історичні умови розвитку транс-портної системи США;
 • проаналізувати роль різних видів транспорту у транспортній системі США;
 • дослідити систему міжнародних транспортних сполучень США у межах НАФТА.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань вико-ристано описові методи, методи аналізу літературних джерел, синтетичний та аналітичний методи для складання кількісних характеристик окремих показників, порівняльний метод та інші.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 43 аркуші. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: навч. посіб. / В. В. Безуглий. - К.: Акад., 2007. - 704 c. 
 2. Воронин В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: учеб. пособие: рек. УМО /В. П. Воронин, Г. В. Кандакова, И. М. Подмолодина; под ред. В. П. Воронина. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 238 с.
 3. Джонсон Дж. Национальная транспортная система США / Джонсон, Джеймс, Вуд Дональд, Ф., Вордлоу, Дэниел, Л., Мерфи-мл., Поль, Р. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямc", 2002. - 624 с.
 4. Дорошенко В. І. Географія транспорту: навч. посіб. / В. І. Дорошенко, К. Д. Діденко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 183 c.
 5. Желтиков В. П. Экономическая география и регионалистика: учеб./ В. П. Желтиков. – 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. – 382 с.
 6. Заячук М. Д. Економічна та соціальна географія світу: навч. посіб. / М. Д. Зая-чук, О. С. Чубрей; Чернів. нац. ун-т ім. - Чернівці, 2009. - 200 c.
 7. Иванов Ф.Ф. Интеллектуальные транспортные системы / науч. ред. Г.Г.Маньшин; НАН Беларуси, Ин-т экономики. - Минск: Беларуская навука, 2014. - 215 с.
 8. Олійник Я. Б. Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посіб. / Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева, Б. П. Яценко, К. В. Мезенцев; ред.: Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов; Київ. нац. ун-т ім. 
 9. Т. Шевченка. - К.: Знання, 2011. - 638 с.
 10. Олійник Я.Б. Міжнародна логістика:навчальний посібник / Я.Б. Олійник, І.Г. Смирнов.– К.: Обрії, 2011. – 540 с.
 11. Практикум по международным экономическим отношениям США, Канады и Западной Европы / АмГУ, ФМО; сост. М. Ф. Якимович. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос.ун-та, 2001. - 52 с.
 12. Смаль І. В. Економічна і соціальна географія Північної та Латинської Америки: Навч.-метод. посіб. / І. В. Смаль, О. Г. Дмитренко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин: НДПУ, 2002. - 83 c.
 13. Смаль І. В. Соціально-економічна географія світу: загальна характерис-тика: навч. посіб. / І. В. Смаль; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - 234 c.
 14. Смірнов І.Г. Транспортна логістика: Навч. пос. / І.Г. Смірнов, Т.В. Косарева. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.
 15. Статистична інформація Департаменту траспорту США [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://www.dot.gov/
 16. Тимошина, Т.М. Экономическая история зарубежных стран: учеб. пособие: рек. мин.обр. РФ / Т. М. Тимошина; под ред. М. Н. Чепурина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2008. - 484 с.
 17. Шаблій О. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. для студ. геогр. спец. вищ. навч. закл. / О. Шаблій, С. П. Кузик, М. Книш. - Л.: Світ, 2002. - 672 c.
 18. Экономика и экономическая география изучаемого региона (США и Канада): учеб.-метод. комплекс для спец. 032301 - Регионоведение / АмГУ, Эк.ф.; сост. О. Г. Васильева.- Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. - 68 с.
 19. Экономика США: учеб.: доп. Мин. обр. РФ / Ин-т США и Канады РАН; под ред. В. Б. Супяна. - СПб.: Питер, 2003. - 651 с.
 20. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підруч. для студ. географ. спец. вищ. закл. освіти / В. М. Юрківський. - 2-е вид. - К.: Либідь, 2001. - 414 c.
 21. Якимович М.Ф. Экономика США и Канады, Западной Европы: учеб. - метод.пособие по написанию курсовых работ / М.Ф. Якимович; АмГУ, ФМО. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2001. - 28 с.
11652
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).