Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості розвитку вокальних здібностей у дітей молодшого шкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Значення співу як процесу формування творчих здібностей дітей
1.1. Методичні та методологічні проблеми музичного навчання і виховання молодших школярів
1.2. Ретроспективний аналіз поглядів на розвиток вокальних здібностей
1.3. Особливості дитячого голосу
2. Проблема вокального виховання дітей молодшого шкільного віку
2.1. Методики розвитку вокальних здібностей у дітей
2.2. Заняття з розвитку вокальних здібностей
2.3. Робота над піснею і рекомендації з підбору пісенного репертуару
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. Перехід українського суспільства на новий етап – етап побудови незалежної держави – обумовив необхідність вирішення завдань, пов'язаних з розвитком духовної культури особистості, оскільки їй належить визначна роль у формуванні нової людини – освіченої, вихованої, культурної, здатної до самоосвіти, саморозвитку. Складовою частиною духовної культури особистості школяра виступає музична культура, у структурі якої значне місце належить вокально-інтонаційній культурі. Розвиток вокальних здібностей дуже актуальна і значуща проблема, тому що дає змогу розвивати в школярів любов до співу, розуміння поетичного тексту пісні, передачі його голосом, оскільки сприяє формуванню кращих особистісних якостей і має велике значення на сучасному етапі освіти та виховання школярів. Практичне значення вокально-інтонаційної культури особистості школяра обумовлюється тим, що в сучасних умовах перестав існувати масовий спів, знизилася зацікавленість ним, тобто власним співом. Не знаходячи в співі потреби, люди вважають пісні або безглуздими, або надто складними. Забуті спільні сімейні співи, які були ознакою виховання духовної культури дітей в родині. У цьому контексті проблема виховання вокальних здібностей – це проблема формування людини, її духу, гуманістичних цінностей, національних музично-художніх ідеалів.

Актуальність цієї проблеми можна розглядати і з позицій вікової педагогіки, зокрема, з позиції педагогіки молодшого шкільного віку. Молодший шкільний вік – перша сходинка послідовного прилучення до вокально-інтонаційної культури при належно організованому процесі музичного виховання дітей. Саме в молодшому шкільному віці дитина бере з довкілля в багато разів більше для розвитку свого розуму, почуттів, волі, характеру, ніж в подальші життєві періоди. Тому саме початкова школа стає для дітей першим щаблем систематичного, цілеспрямованого виховання вокально-інтонаційної культури.

Аналіз стану дослідженості проблеми розвитку вокальних здібностей молодших школярів свідчить про постійну увагу як вітчизняних, так і зарубіжних вчених різних галузей знань до загальних питань формування загальної культури особистості (І. Зязюн, В. Разумний, І. Карпенко, Г. Шевченко, Н. Миропольська, Л. Коваль, В. Бутенко та ін.); впливу музики на життєдіяльність людини (філософи – Платон, Аристотель, І. Кант, Ф. Ніцше, О. Лосєв та ін.; педагоги – К. Ушинський, В. Сухомлинський, Д. Кабалевський, О. Рудницька та ін.; психологи – Л. Виготський, Б. Теплов, В. Петрушин та ін.); значення музичної культури, музичного виховання дітей (О. Апраксіна, Н. Ветлугіна, А. Зиміна, М. Вовк, Л. Дмитрієва, Н. Гродзенська, Г. Падалка, Л. Хлєбнікова; К. Далькроз, К. Орф, А. Танасова-Букова, Ц. Колєв, М. Руссель-Пауль; значення вокального виховання на розвиток особистості на методологічному, теоретичному і практичному рівнях (М. Ділецький, М. Лисенко, К. Стеценко, Л. Горюнова, О. Ростовський, О. Радинова, Т. Овчинникова, Д. Огороднов; З. Кодай, Є. Седлачкова, Ф. Лисек та ін.).

Окремі аспекти проблеми виховання вокальних здібностей були предметом дисертаційних досліджень, присвячених особливостям розвитку музичних здібностей молодших школярів (Л. Дмитрієва, Н. Лабунець, І. Таран та ін.); формуванню творчих здібностей у процесі музично-ігрової діяльності (Н. Ветлугіна, А. Борисова, О. Хижна, М. Алейніков та ін.); вихованню емоційної культури засобами вокально-хорової музики (Л. Сбітнєва); впливу естетичного виховання на розвиток творчої активності молодших школярів (Д. Джола, А. Щербо, Н. Гурець, О. Зак та ін.).

На сьогодні теоретичні проблеми виховання вокально-інтонаційної культури особистості у вокально-хоровій діяльності розглянуті як загальні властивості та здібності особистості у роботах Є. Алмазова, Л. Абелян, Г. Струве, Г. Перештейльнас, В. Соколова, В. Попова, Т. Овчинникової та ін.

Об'єкт дослідження - вокальні здібності молодших школярів.

Предмет дослідження - особливості процесу розвитку вокальних здібностей молодших школярів.

Мета дослідження - вивчити шляхи і методи формування вокальних здбностей молодших школярів.

У відповідності з метою дослідження були висунуті наступні завдання:

 • узагальнити методичні та методологічні проблеми музичного навчання і виховання молодших школярів;
 • провести ретроспективний аналіз поглядів на розвиток вокальних здібностей
 • вивчити особливості дитячого голосу;
 • проаналізувати методики розвитку вокальних здібностей у дітей;
 • розробити приклади занять з розвитку вокальних здібностей.

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань були використані наступні методи: теоретичний аналіз літератури щодо досліджуваної проблеми, узагальнення педагогічного досвіду, спрямованого на формування навичок співу в молодших школярів, узагальнення практичного досвіду роботи з дитячим хором у рамках поставленої проблеми, експериментальне вивчення шляхів і методів формування хорових навичок у молодших школярів.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел (39 найменувань), загальний обсяг роботи складає 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агеєв О. Методика хорового співу в школі. - К.: АСП АРН, 1991. – 104 с.
 2. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Педагогика, 1978. – 215 с.
 3. Антонюк В. Г. Етномузикологічні чинники навчання співу / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К. : Українська ідея, 1999. — 24 с.
 4. Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л. Музыка в школе. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 5. Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. Методика викладання музики на релятивній основі. - К.: Музика, 1987. – 218 с.
 6. Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. Навч. посібник з музики для першого класу загальноосвітньої школи за методом ладової сольмізації. - К.: Музика, 1987. – 188 с.
 7. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. — К.: Знання, 1988. – 146 с.
 8. Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. – М.: Музыка 1987. – 269 с.
 9. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. — К. : ІСДО, 1994. — 272 с.
 10. Гігієна голосу: Навчально-метод. матеріали до курсу / Харківська держ. академія культури. Кафедра українського народного співу та музичного фольклору / І.В. Щербіна (уклад.). — Х. : ХДАК, 2003. — 44 с.
 11. Гладкая С. О формировании певческих навыков на уроках музыки в начальных классах // Музыкальное воспитание в школе. - №14. - 1999. – С. 46-54.
 12. Гребенюк Н. Є. Формування вокально-виконавських навичок та роль міжособистісного спілкування у класі сольного співу / Харківський ін-т мистецтв ім. І.П.Котляревського. - Харків, 1994. — 180 с.
 13. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. — К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 14. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 15. Добровольская Н, Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. - М.: Высшая школа, 1982. – 134 с.
 16. Зеленецька І. О. Співають діти: Питання репертуару в дитячому хорі, методика роботи. Програми для хору молодшого, середнього та старшого віку: Метод. посіб.:Для керівників дит. хорових колективів, вчителів музики загальноосвіт. шкіл, студ. муз.- пед. ф-тів муз.- пед. навч. закл. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова - К., 2000. - 90 с.
 17. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990. – 312 с.
 18. Ірха В. І. Основи методики викладання вокалу в хоровому класі: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Харківська держ. академія культури. - Х. : ХДАК, 2002. - 142 с.
 19. Історія української вокальної школи: Навч.-метод. матеріали до курсу / Харківська держ. академія культури. Кафедра українського народного співу та музичного фольклору / А.В. Гуріна (уклад.). — Харків: ХДАК, 2003. — 13 с.
 20. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. — К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 21. Карпось В. А. Основні положення з теорії та практики співу: Навч.- метод. посіб.. — Луцьк : РВВ "Вежа", 1999. — 107 с.
 22. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі. - К.: Педагогіка, 1993. – 114 с.
 23. Комісаров О. В. Початкове навчання співу на фонетичній основі української мови: Навч. посібник / ІСДО. — К., 1995. — 88 с.
 24. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. - К.: Вища школа, 1989. – 210 с.
 25. Методика викладання вокалу: Навч.-метод. посіб. для студ. мистец. ф-ту. Спец.:"Музична педагогіка і виховання" / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка / Т. М. Пляченко (упоряд.). - Кіровоград, 2005. - 80 с.
 26. Методика роботи з вокальним ансамблем: Навч.- метод. матеріали до курсу / Харківська держ. академія культури. Кафедра українського народного співу та музичного фольклору / А.В. Гуріна (уклад.). - Х. : ХДАК, 2003. - 25 с.
 27. Ростовський О. Музика. Програми і поурочні методичні розробки для 5-8 класів. – Тернопіль: Богдан, 2000. – 96 с.
 28. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 29. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 30. Сергеев А.А. Воспитание детского голоса. – М.: АПН РСФСР, 1987. – 664 с.
 31. Стулова Г.Г. Хоровой класс. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.
 32. Тевлина В.К. Вокально-хоровая работа. – СПб: Нева, 1992. – 278 с.
 33. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 34. Черноиваненко Н. Формирование творческих способностей младших школьников в певческой деятельности. – М.: Просвещение, 1990. – 94 с.
 35. Чурікова О. Д. Виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів в процесі хорового співу // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: основні концептуальні ідеї: Науковий збірник. – Вип.11 / за заг.ред. Шевченко Г.П. – Луганськ: ЛДПУ, 2000. – С.90-91.
 36. Чурікова О. Д. Особливості експериментальної програми виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. / ред. Т.І.Сущенко. – Київ – Запоріжжя. – Вип.19. – 2001. – С.211-215.
 37. Чурікова-Кушнір О. Д. Методика дослідження вокально-інтонаційної культури молодших школярів у практиці загальноосвітніх шкіл // Гуманізація навчально-виховного процесу. Наук.-метод.зб. – Вип. XV / за заг.ред. В.Сипченка. – Слов'янськ: Видавничий центр СДПІ, 2001.– C.190-197.
 38. Шинкаренко А.І., Лупак Н.М. Розучування пісень з музично-ритмічними рухами // Початкова школа. – 1989. - №3. - С. 55-58.
 39. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6664
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).