Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості соціалізації підлітків в умовах соціального розмежування суспільства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття, моделі, види та етапи соціалізації особистості
1.1. Історичні аспекти соціалізації, соціалізація підлітків її двосторонній характер
1.2. Моделі соціалізації особистості та фактори соціалізації
1.3. Етапи і види соціалізації
2. Дослідження соціалізації підлітків в умовах соціального розмежування суспільства
3.1. Вибір і обгрунтування методики дослідження
3.1.1. Методика діагностики рівня шкільної тривожності Філліпса
3.1.2. Методика діагностики оперативної оцінки самопочуття, активності і настрою (САН)
3.2. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Соціалізація – це процес повної інтеграції особистості в соціальну систему, в ході якої відбувається її пристосування. На думку М.Ф. Головатого соціалізація – процес входження індивіда в соціум, при якому змінюється структура особистості та структура суспільства. Теорія соціалізації бере початок із робіт французького соціолога та соціального психолога Г. Тарда (1843-1904). На думку цього дослідника, основне значення має копіювання, або наслідування, яке існує у формі звичаїв, традицій, моди, в результаті якого, виникають суспільні цінності та норми, а індивіди, засвоюючи їх – соціалізуються. Іншими словами, пристосовуються до умов суспільного життя. Наприклад, Г.Тард писав: „суспільство – це наслідування, а наслідування – свого роду гіпнотизм”.

Актуальність дослідження проблеми соціалізації підлітків в умовах соціального розмежування суспільства обумовлена декількома моментами. По-перше, необхідністю вирішення завдань, які постають у зв’язку з трансформацією суспільства, зокрема тих, що пов’язані з адаптацією людини до нових умов включення в соціально-економічну діяльність. Проблеми виникають в зв’язку з тим, що це включення відбувається по-різному в залежності від того, до якої групи належать індивіди (вікової, статевої, професійної, національної та ін.). В умовах швидких змін для деяких груп стає необхідною ресоціалізація, тобто вторинне входження індивіда в економічне середовище (наприклад, для старших поколінь). Сьогодні також фіксується неготовність багатьох молодих людей жити в ситуації швидких змін. Одні з них тягнуться до минулих традицій, що обумовлюють економічний інфантилізм, інші неправильно оцінюють свободу ринкових відносин, підвищену реальність прояву індивідуалізму, що створює можливість девіації поведінки (кримінал, відхід від дійсності).

У зв’язку з існуванням офіційної і неофіційної економіки і перебуванням молодих людей в двох суперечливих економічних відносинах, в економічній соціалізації виникають дві тенденції: позитивна і негативна (девіації). Існує потреба в наукових дослідженнях цих суперечливих тенденцій в сфері економічної соціалізації, а також потреба дослідження поведінки молодої людини в економічній ситуації, що швидко змінюється.

Поява цілого ряду програм економічного розвитку дітей (переважно шкільного віку) ставить перед спеціалістами необхідність розробки теоретичних і методологічних основ успішної економічної соціалізації зростаючого покоління.

По-друге, актуальність дослідження проблеми соціалізації в умовах динамічного розмежування суспільства обумовлена її недостатньою дослідженістю науковцями. Якщо останнє зауваження можна віднести до економіко-психологічних досліджень, які проводяться на Заході, то відносно вітчизняної психології можна сказати, що в ній майже зовсім відсутній соціально-психологічний підхід до вивчення процесу входження дітей в економічний світ дорослих, специфіка якого полягає у дослідженні розвитку особистості молодої людини через призму соціопсихологічних, соціокультурних, зокрема соціально-економічних особливостей віку.

Об’єкт дослідження – процес соціальної адаптації підлітків.

Предмет дослідження – особливості економічної соціальної адаптації підлітків в умовах соціального розмежування суспільства.

Мета курсової роботи – з’ясування поняття, видів та особливостей соціальної адаптації підлітків в умовах соціального розмежування суспільства.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • визначити історичні аспекти соціалізації, окреслити поняття соціалізація підлітків;
 • проаналізувати моделі соціалізації особистості та фактори соціалізації в сучасних умовах;
 • визначити етапи і види соціалізації;
 • показати особливості соціалізації підлітків в умовах соціального розмежування суспільства;
 • провести наліз результатів дослідження соціалізації підлітків.

Джерельною базою виконання роботи стали праці Дубровіної І.В. “Формирование личности старшеклассника” та Циби В.Т. “Соціологія особистості: системний підхід”, дослідження у яких спрямовані на теоретичне визначення поняття соціалізації і особливостей її перебігу у підлітковому віці, крім ттго, у даному напрямку слід відзначити і роботу авторів Волкова Ю. Г., Добренькова В.І., Кадарія Ф.Д., Савченко І.П. та Шаповалова В.А. “Социология молодежи”. Проблемі соціалізації підлітків як важливому соціальному явищу в суспільстві, а також висвітленню основних проблем цього процесу присвячені такі праці, як “Теоретико-методологічні проблеми соціалізації особистості” Авер’янової Г. М. та Москаленко В.В., “Особенности социализации выпускников средней школы” Воловича А.С., а також Ремшмидта Х. “Подростковый и юношеский возраст (проблемы становления личности)”.

Основу експериментального аналізу у роботі склали дані праць Авдуевської Є.П. “Особенности ценностно-нормативной социализации в юношеском возрасте в ситуации социальной нестабильности”, Авдуєвської Є.П. і Баклушинського С.А. “Особенности социализации подростка в условиях быстрых социальных изменений” та Тихомандрицької О.А. “Уровень социальной стабильности и особенности социализации в старшем школьном возрасте”.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авдуевская Е.П. Особенности ценностно-нормативной социализации в юношеском возрасте в ситуации социальной нестабильности // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. Труды по социологии образования. - Том I. - Выпуск II. - М., 1993. – С. 112-132.
 2. Авдуевская Е.П., Баклушинский С.А. Особенности социализации подростка в условиях быстрых социальных изменений // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. Труды по социологии образования. - Том ІІІ. - Выпуск IV. - М., 1995. - С. 132-144.
 3. Авер’янова Г. М., Москаленко В.В. Теоретико-методологічні проблеми соціалізації особистості // Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 17, 2002. – С. 3-7.
 4. Авер’янова Г.М. “Кишенькові гроші” як фактор економічної соціалізації підлітків // Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 18, 2002. – С. 87-96.
 5. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Соцработа, 1996. – 200 с.
 6. Анциферова Л.И. Психология повседневности: жизненный мир личности и «техника» ее бытия // Психол. журнал. – 1993. – № 2.
 7. Баклушинский С.А. Социальное окружение и Я-концепция в юношеском возрасте // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. Труды по социологии образования. - Том I. - Выпуск II. - М., 1993. - С. 101-108.
 8. Бойко І.І. Педагогічна корекція як фактор прискорення соціально–психологічної адаптації підлітків до нових умов навчання // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. –К., 2001.–Т. ІІІ, ч.1.– С.189–194.
 9. Бойко І.І. Психологічна адаптація підлітка до нових умов навчання // Психологія. Збірник наукових праць НПУ. –К., 1999.–Випуск 2(5).– С.92–95. 
 10. Борисова Л.Г. Подросток в бизнесе: социализация или девиация? // Социол. исслед. – 2001. – № 9. – С. 68-77.
 11. Боришевський М.Й. Національна свідомість у становленні особистості громадянина. – В кн.: Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи дослідження. – К., 1999.
 12. Бояринцева А.В. Психологические проблемы экономической социализации // Педагогика, 1994. – № 4. – С. 12-18.
 13. Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. – К.: Укр.наук.-дослідний ін-т проблем молоді, 2006. – 180 с.
 14. Волков Ю. Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю.Г. Волкова. – Ростов-н /Д.: Феникс, 2001. – 308 c.
 15. Волович А.С. Особенности социализации выпускников средней школы // Автореф. дис. канд. психол. наук. - М.: МГИКИО, 1990. – 154 с.
 16. Гнатко М.М. Психологічні чинники формування ставлення особистості до держави // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. – К. 2001. – Вип. 3. – с. 234.
 17. Головатый Н.Ф. Социология молодежи: Курс лекций. – М.: МЭГУ, 1999. – 94 с.
 18. Збірник міжнародних правових документів, законодавчих актів і нормативних документів України з питань соціально-правового захисту молоді. - К.: Столиця, 2005. – 434 с.
 19. Зязюн І. Проблеми молоді в Україні // Пед. газ.-2000. - №5. – с.16.
 20. Катаєв М.С. Проблеми політичної ідентичності підлітка // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. – К. 2001. – Вип. 3. – 138 с.
 21. Козлова Е.В. Психологические особенности экономической социализации на разных этапах детства: дис. канд. психол. наук. – М., 1998. – 150 с.
 22. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. – М. Издательский центр «Академия», 2002. – 330 с.
 23. Кремень В. Веління часу: вирішити проблеми молоді // Соціологія. – 2003. - № 7. – С. 8.
 24. Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. – М.: Академический Проект, 2001. – 161 с.
 25. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст (проблемы становления личности). - М.: Психология, 1994. – 312 с.
 26. Серебряков А. А. Типология и классификация в социологических исследованиях. - М.: СоцИс, 2002. – С.19-22.
 27. Тихомандрицкая О.А. Уровень социальной стабильности и особенности социализации в старшем школьном возрасте // Вестник Моск. ун-та “Психология”. - 1997. - № 4. - С.31-41.
 28. Фесенко F. А. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. М.: Наука, 1997. – 233 с.
 29. Формирование личности старшеклассника / Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1989. – 244 с.
 30. Хазратова Н.В. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / відп. ред. В.О. Васютинський. – К.: Вид-во “ДОК-К”, 1997. – 164 с.
 31. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід. Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.
3651
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).