Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості спадкування за законом і заповітом

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Спадкування за законом
1.1. Поняття спадкування за законом, його загальні принципи
1.2. Спадкова трансмісія та спадкування за правом представлення
1.3. Розподіл спадщини між спадкоємцями, охорона та управління спадковою масою
2. Спадкування за заповітом
2.1. Поняття та зміст заповіту
2.2. Форма заповіту
2.3. Особливості заповідальних розпоряджень заповідача
2.4. Право на обов’язкову частку у спадщині, особливості  позбавлення спадщини та недійсність заповіту
2.5. Особливості спадкування за заповітом у цивільному праві зарубіжних країн
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми. У сучасному світі мільйони громадян є суб’єктами спадкових відносин, що виникають незалежно від їхньої країни постійного місця проживання, зокрема, і в Україні.

Актуальність дослідження правових питань спадкування за заповітом обумовлена зростаючим значенням права приватної власності громадян і порядку її спадкування в умовах ринкової економіки, необхідністю розробки правового механізму, який належним чином міг би захистити права і інтереси громадян.

Спадкове право сьогодні - один з центральних інститутів цивільного права. Його місце у системі цивільного законодавства визначається співвідношенням з іншими цивільно-правовими інститутами і, в першу чергу, з інститутом права власності, який в останнє десятиріччя радикально змінився, але ці зміни не знайшли відображення у спадковому праві України. Між тим, спадкове право забезпечує правонаступництво у цивільних правах і обов’язках на випадок смерті їх носія, визначає долю майна померлого. Більш того, економічна ситуація в Україні потребує комплексного вивчення відносин, які виникають при спадкуванні за заповітом, а також законодавства, що регулює ці відносини.

Дослідження проблем спадкового права в умовах ринку, а саме спадкування за заповітом, має важливе теоретичне і практичне значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій з окресленого питання свідчить, що в науковій літературі на даний час недостатньо грунтовних досліджень, предметом яких є спадковий договір. Містяться лише окремі аспекти, які, зрозуміло, недостатні для розкриття сутності цих правових конструкцій. Однак цивільне право не може залишати поза увагою відповідні законодавчі ініціативи і має ставити адекватні вимогам часу завдання щодо розроблення теоретичних положень цих інститутів спадкового права.

Об'єктом дослідження в роботі є різнобічна за своїм змістом й обсягом система правовідносин щодо спадкування за законом і заповітом, яка характеризує процес укладання, форми й зміст заповіту.

Предметом дослідження в роботі є система нормативно-правових актів і ділової практики, яка регулює усі взаємозв'язки і взаємозалежності, що присутні в проблемі правового регулювання спадкування за законом і заповітом.

Мета роботи полягає в комплексному вивченні як теоретичних, так і практичних організаційно-правових питань спадкування за законом і заповітом.

Відповідно до поставленої мети роботи і визначених об’єкта і предмета зроблено спробу вирішити наступні завдання:

 • визначити поняття спадкування за законом, його загальні принципи;
 • окреслити поняття спадкової трансмісії та спадкування за правом представлення;
 • проаналізувати юридичні особливості розподілу спадщини між спадкоємцями, охорони та управління спадковою масою;
 • висвітлити поняття, зміст та форми заповіту;
 • охарактеризувати особливості заповідальних розпоряджень заповідача;
 • провести аналіз реалізації права на обов’язкову частку у спадщині, особливостей  позбавлення спадщини та умов недійсності заповіту;
 • проаналізувати особливості спадкування за заповітом у цивільному праві зарубіжних країн.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувалися базові науково-теоретичні положення теорії права, а також ідеї та концепції, розроблені у сучасній юридичній науці. В основу методології дослідження покладено загальнонауковий діалектичний метод. У роботі використано також такі наукові методи дослідження як логіко-юридичний і порівняльно-правовий.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 44 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Юрінком, 1996. - 80 с.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» // Юристъ. - 2008. - № 5. - С. 23-24.
 3. Сімейний кодекс України вiд 10.01.2002  № 2947-III (остання редакцiя вiд 24.04.2008) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14
 4. Цивільний Кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV (поточна редакцiя вiд 14.01.2009) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15
 5. Берестова І. Е. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання: Навч. Посібник. - К.: НАВСУ, 2005. - 348 с.
 6. Бондурин О.С. Спадкування за заповітом // Правовий часопис. - 2004. - № 2. - С. 10-12.
 7. Борисов В.І. Цивільне право. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 451 с. 
 8. Валуєв М.М. Отримання спадку і його правове оформлення // Право України. - 2002. - № 7. - С. 23-24.
 9. Васильченко В. Спадкування права на обов'язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми // Право України. - 2003. - №10. - С.120-123.
 10. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. - 2003. - №7. - С.137-140.
 11. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Кубар Н.А. Спадкування в Україні / М-во юстиції України.- К.: ТОВ “Поліграф-Експрес”, 2006. - 60 с.
 12. Дзера О.В. Цивільне право. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 429 с.
 13. Заїка Ю.О. Проблеми, що виникають при застосуванні спадкового законодавства // Вісник Верховного Суду України. - 2006. - № 3. - С.30-35. 
 14. Маслов П.І. Спадкове право за новим Цивільним кодексом // Часопис Київського університету права. - 2003. - № 10. - С. 22-26.
 15. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: У 4 т. - К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юридичних дослідж., 2004-2006. - Т. 3: Договірні зобов’язання. Не договірні зобов’язання. Спадкове право, 2006. - 928 с.
 16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. - К.: Істина, 2004. - 976 с.
 17. Ніжний О.Г. Правове регулювання отримання спадку // Правознавець. - 2004. - № 5. - С. 8-11.
 18. Потапов В.М. Спадкування за заповітом // Правознавець. - 2003. - № 7. - С. 19-20.
 19. Русаков Л.Б. Правові проблеми відмови від спадщини // Закон. - 2004. - № 8. - С. 23-24.
 20. Силенко Л. М. Цивільне право України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. - К.: Алерта, 2004. - 328 с.
 21. Сухевич О.М. Законодавче регулювання спадкових відносин // Правовий вісник. - 2004. - № 3. - С. 32-38.
 22. Туманов О.Г. Як отримати спадок? // Юрист. - 2005. - № 2. - С. 25-28.
 23. Туровський М.П. Спадкування за новими нормами Цивільного кодексу // Правова освіта. - 2004. - № 1. - С. 12-15.
 24. Фурса Є. Особливості спадкування за правом на обов'язкову частку // Право України. - 2001. - №1. - С.87 - 91.
 25. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. Теорія та практика: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 496 с.
 26. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України. - К.: Істина.- 2003. - 773 с.
 27. Харитонов Є.О., Червоний Ю.С. Коментар до Цивільного Кодексу України. - Харків: Одіссея, 2003. - 855 с.
 28. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Т. 1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.
 29. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.A. Бірюкова, Ю.О. Заїки. - К.: Істина, 2004. - 224 с.
 30. Цивільне право України: Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. - К.: Істина, 2003. - 776 с. 
 31. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Кн. 1. - 736 с.
 32. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. - Одеса: Юридична література, 2004. - 1112 с.
 33. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - Ч. 1. - 692 с.
 34. Цирпа В.О. Я-спадкоємець. Що робити? (Правове регулювання отримання спадку) // Господар. - 2005. - № 7. - С. 31-33.
 35. Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 220 с.
 36. Шовкошитна С. Що слід знати про сімейне та спадкове право. - К.: Інститут громадянського суспільства: ТОВ «ІКЦ Леста», 2004. - 72 с.
 37. Яровий Р.К. Нові правила спадкування в цивільному законі // Правовий вісник. - 2003. - № 11. - С. 4-5.
4818
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).