Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості та зміст сучасних дидактичних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення сучасних дидак-тичних систем
1.1. Поняття і класифікація сучасних дидактичних систем
1.2. Аналіз сучасної системи дидактичних принципів
2. Аналітичне порівняння сучасних дидактичних систем
2.1. Програмована концепцiя навчання
2.2. Теорiя поетапного формування розумових дiй
2.3. Система проблемного навчання
2.3. Концепції розвивального навчання та технології навчання
2.4. Педагогiка спiвробiтництва та особистiсно opiєнтoвaнe навчання
2.5. Характеристика сучасних зарубiжних дидактичниї концепцій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У дидактиці на основі тeopiї пізнання й сучасних досягнень психологічної та педагогічної наук розроблена й активно використовується низка концепцій навчання, опанування знань, навичок та вмінь. Деякі автори, наприклад В. Оконь i І. П. Пiдласий, визначають цi концепції: як дидактичні системи, під якими розуміється комплекс внутрішньо узгоджених тверджень, що базуються на єднocтi цiлей, змiсту i дидактичних принципiв, кoтpi стосуються способiв i організації роботи вчителя та учнiв. «Дидактичні системи характеризуються внутрiшньою цiлicнiстю структур, створених єднicтю цiлей, органiзацiйних принципiв, змicту, форм i методiв навчання».

Принципові положення, які визначають загальну організацію, відбір змісту, вибір форм і методів сучасного навчання, витікають із загальної методології педагогічного процесу. Водночас, відображаючи всі суттєві властивості педагогічного процесу (двобічність, єдність змістової і процесуальної сторін, спрямованість на всебічний розвиток особистості), навчання має певні відмінності.

Дидактика, як загальна теорія освіти і навчання, розглядає загальні положення й закономірності, властиві навчанню всіх предметів. Ці закономірності відображаються у викладанні конкретних навчальних дисциплін. Водночас викладання кожного предмета має свою, надзвичайно суттєву специфіку. Так, навчання біології, хімії, фізиці, математиці докорінно відрізняється від навчальної роботи з таких предметів, як історія і література. Ще більш специфічним є вивчення музики чи проведення навчальних занять з фізичної культури і праці. На цій підставі виділяються окремі дидактичні або предметні методики.

Об’єкт дослідження – дидактичні системи у сукупності педагогічних наук і процесі навчальної діяльності.

Предмет дослідження – особливості сучасних педагогічних систем, їх характерні ознаки, подібність і відмінності.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати особливості сучасних дидактичних систем і проаналізувати їх принципові положення, подібність та відмінні риси.

Опираючись на мету, об’єкт і предмет дослідження сформулюємо його завдання:

 • визначити поняття і описати класифікацію сучасних дидактичних систем;
 • провести аналіз сучасної системи дидактичних принципів.
 • виконати аналітичне порівняння сучасних дидактичних систем , зокрема:
 • програмованої концепцiї навчання, теорiї поетапного формування розумових дiй, системи проблемного навчання, концепції розвивального навчання та технології навчання, педагогiки спiвробiтництва та особистiсно opiєнтoвaного навчання;
 • охарактеризувати сучасні зарубiжні дидактичні концепції.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використано такі методи  дослідження: теоретичний аналіз наукових джерел із проблем сучасної дидактики, компаративний – для співставлення різних дидактичних концепцій та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний об’єм роботи складає 44 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К., 1973. – 230 c.
 2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995. – 80 с.
 3. Гнутель Л.Б. Виховна робота в сучасних умовах: теорія і практика - Тернопіль: Лілія, 1996. - 166 с.
 4. Грішнова О. Розвиток шкільної освіти в Україні: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення// Вища школа. – 2001. – № 2-3. – с.22-26.
 5. Дидактика: навч. посіб. / І. В.Малафіїк. - К. : Кондор, 2005. - 400 с.
 6. Дмитренко Л. Виховання обдарованих дітей / Л. Дмитренко // Палітра педагога. - 2007. - № 2. - С. 13-15.
 7. Занков Л.В. Обучение и развитие. – СПб: Питер, 2000. – 408 с.
 8. Катуржевская О. Теория  развивающего обучения. – Армавир, 2002. – 211 с.
 9. Катуржевская О. Теория  развивающего обучения в отечественной дидактике второй половины XIX начала XX века / О. Катуржевская // Научно-методический вузовский сборник "Образование в России: история, опыт, проблемы". – Армавир, 1999. – 232 с.
 10. Корсакова О. Дидактичні підходи до оновлення змісту освіти // Відкритий урок. - 2006. - № 3. – с.16-21.
 11. Костюк Н. Т. Об’єктивна зумовленість і діалектика інтеграції сучасного наукового знання. – К.: Вища школа, 1998. – 327 с.
 12. Костюк Н. Т., Лутай В. С., Белогуб В. Д. Интеграция современного научного знания: методологический анализ. – К.: Радянська школа, 1984. − 317 с.
 13. Левченко Т. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах. – Вінниця: ”Нова книга”, 2002. – 322 с.
 14. Липова Л. Спрямованість змісту освіти дванадцятирічної школи // Рідна школа. - 2004. - № 7-8.
 15. Максимова В. М. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе
 16. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М., 1977. – 114 с.
 17. Овчарук О. Напрями реформування змісту освіти: загальноєвропейські підходи до формування компетентнно орієнтованого змісту шкільної освіти // Відкритий урок. - 2004. - № 7-8. – С. 13-21.
 18. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений/ С.А. Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н. Шиянов и др.; Под ред. С.А. Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 410 с.
 19. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003. - 328 c.
 20. современной школы. – М.: Просвещение, 1986. – 236 с.
 21. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К.: Рад. шк, 1985. - 325 с. 
 22. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. - К.: ІСДО, 1996. - 288 с.
 23. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості: Вибр.твори: В 5-ти т. - К., 1976 - Т. 1. - 423с. 
 24. Ушинський К.Д. Книга для тих, хто навчає. - Вибрані педагогічні твори. - К.: Знання, 1983. - 522 с.
 25. Федоров М. П. Педагогічні умови підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми / Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 2000. - 175 с.
 26. Фіцула М.М. Педагогіка. К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. -544 с.
6840
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).