Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості українського менталітету

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Поняття «менталітету» в контексті етнопсихологічних і культурних досліджень
2. Аналіз особливостей української ментальності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Сучасний світ змінюється незалежно від нашого бажання, чергуються покоління, народжуються та вмирають культури, все підпорядковується єдиному кругообігу енергії, знання, інформації тощо. Кожен фактор має свої закони функціонування, принципи організації. Але жоден елемент оточуючого середовища (фізичний, механічний, духовний, енергетичний тощо) не проходить безслідно для ментальної історії світу. Майбутні покоління виступають не лише носіями ментальності народу, а й продукують нові риси та ознаки менталітету. Кожен індивід виступає в трьох ролях: носій, творець, передавач, тому так важливо заздалегідь контролювати спрямованість змін у менталітеті народу, щоб в результаті не отримати спотворене інформаційно-енергетичне поле народу.

Менталітет з позиції філософії, культурології та соціології – це феномен,  сут-ність та структура якого полягають у специфіці індивідуальної та суспільної свідо-мості, механізмах та змісті пізнавальних процесів, особливості як, світосприйняття людини і природи, поведінкових стереотипах у світі культури. На відміну від ідеологічних та суспільних поглядів, які швидко змінюються, менталітет носить більш постійний характер, оскільки відображує стійки звички та форми поведінки.

Актуальність дослідження проблеми української ментальності пов’язана, насамперед, з формуванням змісту й напрямів реформування сучасного україн-ського суспільства, пошуку оптимальних моделей його трансформації. І в цьому контексті особливого значення набувають соціологічні, ментально-психологічні, ціннісно-нормативні, духовні та навіть дещо ірраціональні засади формування нової української державності. Саме завдяки врахуванню в дослідженні українського соціуму його соціопсихологічних особливостей відбувається поєднання традиції та інновацій, вітчизняного й іноземного досвіду.

Дослідженням проблеми укрїнської ментальності займалися І. Грабовська [1], Р. О. Додонов [2], Т.Г. Бабина [9], М. М. Слюсаревський [12], В. Храмова [17] та інші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Грабовська І. Проблеми засад дослідження українського менталітету та на-ціонального характеру / І. Грабовська // Сучасність. – 1998. – № 5. – С. 58-70.
 2. Додонов Р.О. Этническая ментальность: Опыт социально-философского исследования / Р. А. Додонов. – Запорожье: РА "Тандем-У", 1998. – 192 с.
 3. Додонов Р.О. Соціально-філософський аналіз процесу формування та функці-онування етноментальності: автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Р.О. До-донов // Ін-т філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди. – К., 1999. – 36 с.
 4. Донченко О. Архетипи соціального життя і політика: Глибинні регулятиви психополітично- го повсякдення / О. Донченко, Ю. Романенко. – К. : Либідь, 2001. – 334 с.
 5. Дробижева Л.М. Историческое самосознание как часть национального самосознания народов / Л.М. Дробижева. – М. : ИЭН РАН, 1990. – 231 с.
 6. Киричук О.В. Ментальність: сутність, функції, генеза / О.В. Киричук // Духовність. Ментальність. Саморозвиток особистості: тези доповідей. – К. : Луцьк, 1994. – Ч. 1. – С. 11.
 7. Кресіна І.О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний аналіз / І.О. Кресіна. – К., 1998. – С. 200-205.
 8. Кульчицький О. Світовідчування українця / О. Кульчицький // Українська душа. – К.: МП «Фенікс» 1992. – 128 с.
 9. Менталітет в контексті української філософії / Т.Г. Бабина // Вісн. Черкас. ун-ту. Cер. Філос. науки. – 2009. – Вип. 170. – С. 134-142.
 10. Побочий І.А. Менталітет українського суспільства: витоки та сучасний стан / І.А. Побочий // Вісник СевДТУ. Вип. 91: Політологія: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008. – С. 37-40.
 11. Поліщук І. Ментальність українства: Політичний аспект / І. Поліщук // Людина і політика (Київ). -2001. – № 1. – С. 86-92.
 12. Слюсаревський М.М. Український менталітет: ретроспективи і перспектива / М.М. Слюсаревський // Ілюзії і колізії. – К.: Гнозис, 1998. – 234 с.
 13. Тарасенко В. Криза соціального самовизначення в Україні. До питання про соціальну ідентифікацію українського суспільства / В. Тарасенко // Віче. – 2000. – № 11. – С. 58-68.
 14. Український менталітет як об'єкт агресії / Б. Чорномаз // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Іст. науки. – 2010. – Вип. 182. – С. 98-101.
 15. Філогенетичні закономірності розвитку етнічної ментальності українців: автореф. дис... канд. філософ. наук / Л.Б. Костюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2008. – 21 с.
 16. Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи / Ю. Хабермас. – Донецк: Донбасс, 1999. – 123 с.
 17. Храмова В. До проблеми української ментальності / В.Храмова // Українська душа. – К.: МП «Фенікс», 1992. – С. 3-35.
 18. Шангіна Л. Про країну, державу та громадян у перехідному віці / Л. Шангіна // Дзеркало тижня. – 2006. – № 31.
 19. Шлемкевич М. Загублена українська людина / Микола Шлемкевич. – К.: МП «Фенікс», 1992. – 168 с.
 20. Щербаківський В. Формація української нації: Нарис праісторії України / Вадим Щербаківський. – Прага, 1941. – 147 с.
 21. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Володимир Янів. – Мюнхен: УВУ, 1993. – 218 с.
 22. Ярема Я. Українська духовність в її культурно-історичних виявах / Я.Ярема // Перший український педагогічний конгрес 1935 р. – Львів, Рідна школа, 1938. – С. 16-88.
 23. Ярема Я. Український характер / Я.Ярема // Літературний Львів. – 1993. – №7. – С. 3.
1052
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).