Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості управління методичною роботою з учителями фізики в умовах району засобами ікт (майстер-клас)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
                                                                                                              Вальчун Олександр Дмитрович
 
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ
З УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ В УМОВАХ РАЙОНУ ЗАСОБАМИ ІКТ
(МАЙСТЕР-КЛАС)
 
У сучасних умовах переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства особлива увага приділяється реформуванню освіти, яка є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. У Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті зауважено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
У Демидівському районі у ході організації методичної роботи з учителями фізики поряд із традиційними формами роботи велика увага приділяється технічному аспекту, адже сьогодення нав’язує нам нові інформаційні технології, які є невід’ємною частиною нашого життя. Маючи у своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, дослідницькі уміння, готувати особистість «інформаційного суспільства», розвивати комунікативні здібності. Це забезпечує швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвиває пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприяє активізації їх пізнавальної діяльності.
Одним із завдань районної методичної служби є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання інформації, використовує сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта – це велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації.
Для вчителя важливо знати, де і як знайти потрібне джерело інформації, як вибирати із великої кількості інформації потрібну та достовірну, як аналізувати її, вміло опрацьовувати та подавати в доступній формі відповідно до вікових та психологічних особливостей учнів. У зв’язку з цим незамінним помічником педагога стають комп’ютерні технології як інструмент покращення педагогічної діяльності у ході розв’язання задач предметної галузі.
Безпосереднє застосування комп’ютерних мереж у сфері освіти пов’язане з розробкою новітніх освітніх та навчальних програм, застосуванням у навчальному процесі інтернет-технологій, створенням електронних бібліотек, довідково-інформаційних систем, систем менеджменту в освіті, автоматизацією та інформаційним супроводом документів про освіту, використанням спеціалізованих банків даних, дистанційним навчанням.
Існує безліч різноманітних сайтів, які допоможуть учителю, зокрема вчителю фізики, на достатньому рівні підготувати урок, відшукати найдостовірнішу та найцікавішу для учнів інформацію.
Сьогодні вже не викликає сумніву, що навчання школярів стає ефективнішим, якщо вчитель володіє інтернет-технологіями, використовує ресурси і можливості Інтернету у своїй практичній діяльності.
Значення освітніх інтернет-ресурсів – необмежений доступ до професійної інформації, використання планів уроків, online-курсів, web-сайтів, співпраця з іншими вчителями, обмін інформацією з колегами і експертами з інших країн, об'єднання професійних ресурсів для вирішення спільних завдань.
Сучасний Інтернет пропонує безліч ресурсів для використання в освітніх цілях: уроки в режимі online, ресурси для вчителів, ресурси для учнів, проекти online.
Немає потреби переконувати в тому, що така інформаційна база має бути використана професійно і раціонально. Це вимагає усвідомлення вчителями фізики значущості такого потенціалу та активне використання інтернет-ресурсів у педагогічній діяльності для досягнення кращих, вагоміших результатів у навчанні учнів.
Учитель фізики може використовувати ресурси мережі Інтернет наступним чином:
‒самоосвіта, самостійне підвищення своєї кваліфікації на основі інформації, що міститься в мережі, вивчення досвіду своїх колег;
‒отримання нормативно-довідкових документів із серверів Міністерства освіти, обласного управління освіти та районного відділу освіти;
‒отримання інформації про новітні педагогічні технології;
‒використання на уроках і позакласних заходах методичних і дидактичних матеріалів, наявних у мережі;
‒розробка власних матеріалів і публікація їх у мережі;
‒тестування школярів на основі контрольно-оцінюваних матеріалів, що зберігаються в мережі;
‒знайомство з новими книгами, підручниками, методичною літературою і придбання їх в інтернет-магазинах;
‒участь у заочних конференціях і конкурсах;
‒створення власного сайту вчителя;
‒пошук однодумців і колег в інших регіонах, листування з колегами і друзями.
Сьогодні районний методичний кабінет відділу освіти та всі навчальні заклади І-ІІІ та І-ІІ ступенів забезпечені доступом до мережі Internet. Із метою раціонального використання комп’ютерної техніки придбано 14 прикладних програмних засобів навчального призначення з фізики, а на районному семінарі-практикумі для вчителів фізики вироблено рекомендації щодо їх використання в навчально-виховному процесі.
Однак на сьогоднішній день залишається нерозв’язаним питання використання інтернет-ресурсів в управлінській та науко-методичній діяльності семінару-практикуму вчителів фізики. З цією метою заплановано розробку власних програмних продуктів:
‒електронного планування роботи методичного кабінету, зокрема кожної із методичних структур;
‒електронної бази даних “Учитель”;
‒електронної бази даних “Учень”;
‒електронної бази даних передового педагогічного досвіду.
Упровадження ІКТ у систему методичної роботи з учителями фізики має забезпечити:
‒Підвищення якості та доступності сучасної освіти.
‒Задоволення інформаційних, освітніх, обчислювальних, телекомунікаційних потреб учнів, учителів, керівників навчальних закладів.
‒Підготовку педагогічних працівників, учнів до активної діяльності в інформаційному суспільстві.
‒Автоматизацію процесів інформаційно-методичного забезпечення, організаційного керування навчальною діяльністю, контролю за результатами засвоєння, а також проектування, оперативного планування і керування освітнім процесом.
‒Автоматизацію процесів інформаційної діяльності, інформаційної взаємодії, у тому числі забезпечення комунікацій на основі використання локальних і глобальної комп’ютерних мереж.
‒Поповнення сучасного навчального закладу необхідними науковими, навчально-методичними, інформаційно-довідковими, інструктивно-організаційними, нормативними, технічними й іншими матеріалами, що використовуються в науково-методичній діяльності навчальних закладів, на базі розподіленого інформаційного ресурсу локальних і глобальних мереж.
Українська освіта сьогодні відчуває нагальну потребу розробки та запровадження ІКТ у професійну діяльність учителів. Такі технології потребують ретельної уваги районної методичної служби. ІКТ мають відповідати кращим світовим зразкам, що є запорукою вагомого внеску в розвиток стабільності та прогресу суспільства, відповідності сучасним потребам освіти.
 
Фото Капча