Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості впливу йодної недостатності на успішність і фізичний розвиток дітей у Рівненській області

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості впливу йодної недостатності на успішність і фізичний розвиток дітей у рівненській області
 
Марциновський В., Рудь О., Гусаковська Т.
Рівненський державний гуманітарний університет
 
Анотація. Марциновський В., Рудь О., Гусаковська Т. Особливості впливу йодної недостатності на успішність і фізичний розвиток дітей у Рівненській області. Дана стаття присвячена вивченню питання йодної недостатності серед дітей шкільного віку та її впливу на їх успішність та фізичний розвиток. Запропоновано ряд профілактичних заходів щодо зменшення негативного впливу йодної недостатності на організм школярів.
Ключові слова: йод, щитоподібна залоза, зоб, школярі.
Аннотация. Марциновский В., Рудь О., Гусаковская Т. Особенности влияния йодной недостаточности на успешность и физическое развитие дитей в Ровенской области. Дання статья посвещена изучению вопроса йодной недостаточности среди дитей школьного возраста и ее влияние на их успеваемость и физическое развитие. Предложен ряд профилактических мероприятий по уменшенню негативного проявления йодной недостаточности на организм школьников.
Ключевые слова: йод, щитовидная железа, зоб, ученики.
Abstract. Martcinovskiy V., Rud О., Gusakovskay Т.. The particularities of the iodine insufficiency for the physical and study progress of the children in the Rivne region. The Rivne state Humanitarium Univercity. The given article is devotiny to the investigation of the iodine insufficiency amony the pupils and it’s influence on the physical and study progress. Some prophylactic meacures were suggested concerning the decrease of the negative influence of the iodine insufficiency for the pupils organisms.
Key words: iodine, a thyroid gland, goitre, pupils.
Актуальність. Йод як хімічний елемент, впливає на формування гормонів щитоподібної залози, які, в свою чергу, регулюють цілу низку життєво важливих процесів в організмі людини. У нашому регіоні особливу увагу дослідників привертає захворювання на йодну недостатність, яке за останні роки має тенденцію до загострення [1, 2, 3]. Щитоподібна залоза – це одна з найбільших (30-50г) залоз внутрішньої секреції, яка продукує гормони – тироксин, трийодтиронін і кальцитонін. Перші два синтезуються фолікулярними двомісними ендокриноцитами, а кальцитонін – пафолікулярними ендокриноцитами і не містить йоду. Концентрація йоду в щитоподібній залозі у 200-300 разів вища, ніж у крові. Йод є обов'язковим компонентом залози, тому її нормальна функція можлива за умови регулярного надходження йоду в організм.
У ґрунтах і рослинах Західного Полісся України він міститься в недостатній кількості або не збалансований з деякими іншими мікроелементами (Со, Mn, Cu). Саме з цим пов'язано поширення в цих зонах ендемічного зобу. Середній вміст йоду в ґрунтах біля 3•10-4%, в рослинах біля 2•10-5%. В організмі людини нагромаджується від 20 до 50 мг йоду, в тому числі в м'язах біля 10-25 мг, в щитовидній залозі в нормі 6-15 мг.
Йод не просто входить до складу гормонів, але складає близько 65% їх будови. Недостатня кількість цього елементу або його відсутність призведе до порушення нормального функціонування організму та може викликати деякі дуже небезпечні хвороби: кретинізм, гіпотиреоїдний набряк (мікседема), ендемічний зоб. При підвищеній функції щитовидної залози (гіперфункція) виникає гіпертиреоз – дифузний токсичний зоб. На думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), недостатність йоду в популяції зумовлює зниження інтелектуального потенціалу всього населення [2, 3, 4].
Ендемічною зоною вважають місцевіcть у тому випадку, коли поширеність гіперплазії щитовидної залози досягає п'ять та більше відсотків серед дитячого населення, чи тридцять та більше відсотків серед дорослого населення [5, 6, 7]. При цьому потреба в йоді становить 180-280 мкг на добу. При помірній недостатності йоду потреба організму може бути задоволена за рахунок підвищення ефективності синтезу тиреоїдних гормонів, активність яких досягається компенсаторною гіпертрофією та гіперплазією залози і задовільняє вимоги тканин в гормонах щитовидної залози [2, 3, 4]. У географічних зонах з вираженою недостатністю йоду можливі декомпенсації та розвиток гіпотиреозу. Враховуючи важливу роль тиреоїдних гормонів в забезпеченні метаболічного гомеостазу, диференціюванні тканин дитини, своєчасна профілактика розвитку одного з можливих шляхів порушень тиреоїдного гомеостазу є важливим завданням.
Йододефіцит стає перешкодою в реалізації життєвих планів, що супроводжується погіршенням сприймання інформації, швидкою втомою дітей й зниженням успішності в навчанні. Отже, відзначена тенденція до зростання чисельності випадків захворювання серед школярів й спонукала нас до проведення даних досліджень.
Мета дослідження: Прослідити особливості впливу йодної недостатності на розвиток й успішність дітей шкільного віку Поліського регіону.
Предмет дослідження: йодна недостатність у дітей і її вплив на розвиток і успішність.
Матеріали і методи дослідження. В процесі реалізації мети досліджень була проаналізована сучасна епідеміологічна ситуація щодо захворювань ендокринної системи серед школярів села Селище Сарненського району Рівненської області. Експериментальна частина роботи виконувалась протягом 2006-2007 навчального року, серед учнів першого та п‘ятого класів місцевої школи. При цьому використовували метод наукового спостереження, метод тестування, метод анкетування та статистичний метод досліджень.
Результати досліджень і їх обговорення.
Ряд регіонів України відносять до місцевостей з йодною ендемією. В першу чергу це стосується районів українського Полісся.
Дослідження проводилось в селі Селище Сарненського району Рівненської області, яке відноситься до третьої категорії забрудненості території внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для реалізації зазначеної мети під нашим наглядом знаходилось тридцять дітей шкільного віку. У віці шести-семи років було чотири хлопчиків і десять дівчаток, учнів першого класу. У віці одинадцять-дванадцять років було чотири хлопчики і дванадцять дівчаток, учнів п'ятого класу. Дослідження проводилось «практично здорових» дітей.
Пальпаторне дослідження щитоподібної залози у дітей виявило наявність достатньо високої частоти випадків зобу, який переважно спостерігався на початковій – першій стадії. За даними УЗД наявність зобу у дітей збільшилась на 6, 5%. Значна різниця між пальпаторними і ультразвуковими даними підтверджує необхідність обов'язкового використання УЗД при проведенні епідеміологічних досліджень у дитячого населення, як більш точного й інформативного методу (таблиця 1). Об'єми щитоподібної залози у дівчаток були трохи більшими, ніж у хлопчиків, однак розходження між об'ємами залози хлопчиків і дівчаток не були статистичне значущі. В основному всі показники наближалися до верхньої межі нормальних розмірів щитоподібної залози, і лише у десяти дітей перевищували верхню межу рекомендованих нормативів. У всіх дітей розмір щитоподібної залози збільшувався з віком.
У однієї дівчинки виявили збільшення щитовидної залози другого ступеня. Частота випадків зобу при пальпаторному обстеженні дітей становить 33, 3%. Це свідчить про нестачу йоду середнього ступеня, відповідно до критеріїв ВООЗ.
 
Таблиця 1
Поширення зобу за даними УЗД і пальпації в різних вікових групах школярів (%). 
Метод
дослідженняВік дитини, років
6-711-12
Пальпація28, 537, 5
УЗД35, 743, 75
 
Для оцінки тяжкості йодної недостатності були використані показники медіани й часткового розподілу концентрації йоду в сечі. Майже 90% йоду, що надходить в організм виділяється з сечею. Тому дослідження йоду в сечі та визначення відповідних критеріїв, рекомендованих ВООЗ, дає реальну картину йодного забезпечення населення.
Нормальним вважається надходження йоду в організм, коли його екскреція перевищує 100 мкг/л сечі. У групі дітей з дифузним збільшенням щитоподібної залози І ступеня було відмічено достовірне зниження екскреції цього мікроелементу.
У дітей віком шести-семи років показник йодурії становив 56, 57 мкг/л, щоі свідчить про помірний ступінь йодного дефіциту. А у дітей 11-12 років (5 клас) медіана йодурії була в межах 46, 84 мкг/л і відповідала середній тяжкості йодної недостатності (таблиця 2).
Отже, дані що були отримані в результаті дослідження дозволяють говорити про наявність йодної недостатності у школярів 6-12 років.
 
Таблиця 2
Поширеність зоба (в%), й рівень йодурії у дітей різних вікових груп
ПоказникВік, років
6-711-12
Частота збільшення ЩЗ (пальпація), % 28, 537, 5
Медіана йодурії, мкг/ л56, 5746, 84
 
Це дало нам змогу провести другу половину роботи щодо вивчення впливу йодної недостатності на успішність та фізичний розвиток дітей шкільного віку (таблиця 3).
 
Таблиця 3
Середні показники деяких морфологічних даних дітей 6-12 років по Україні. 
Вік дітей, роківДівчаткаХлопчики
зріст, сммаса, кгзріст, сммаса, кг
6 116, 0±4, 321, 0±3, 1116, 0±3, 222, 0±3, 2
7123, 0±5, 525, 0±4, 0124, 0±4, 425, 0±4, 4
11140, 0- 150, 032, 0-40, 0140, 0-152, 031, 0-45, 0
12147, 0-161, 036, 0-50, 0145, 0-157, 050, 0-54, 0
 
Проаналізувавши та порівнявши результати наших досліджень із статистичними даними таблиці щодо фізичного розвитку однолітків, ми прийшли до висновку, що у трьох дітей (21, 4%) зріст і маса тіла дещо нижчі від середніх статистичних показників по Україні. Серед них було двоє дітей (14, 2%) з діагнозом зоб 1 ступеня.
У семи дітей (43, 7%) зріст і у трьох дітей (18, 7%) маса тіла дещо нижчі від середніх статистичних показників маси і зросту дітей по Україні. З них 31, 2% дітей з діагнозом зоб 1 ступеня і одна дівчинка з діагнозом зоб 11 ступеня.
Саме тому й можна узагальнити, що йодна недостатність впливає на фізичний розвиток дітей. Цей прояв зростає, в певній мірі, з віком дитини.
Послідуючі наші дослідження дають змогу стверджувати, що рівень фізичного розвитку у 21, 4% дітей першого класу є вище середнього, у 35, 5% дітей є середнім і у 42, 8% дітей високим. До учнів, що мають середній рівень фізичного розвитку належить 35, 7% дітей, які мають захворювання щитоподібної залози.
Аналогічні тести щодо визначення рівня фізичного розвитку серед учнів п‘ятих класів показали, що нижче середнього рівня мають 37, 5% дітей, вище середнього 37, 5% і високий рівень фізичного розвитку мають 25% дітей. До дітей що мають рівень фізичного розвитку нижче середнього належить 25, 5% дітей із захворюваннями щитоподібної залози.
Для визначення інтелектуального розвитку дітей віком 6-7 років та визначення їх знань про навколишній світ скористувались тестами й субтестами.
Проаналізувавши тестові відповіді дітей ми переконались що не всі вони мають систему знань про навколишній світ. Уява у деяких дітей носила поверхневий характер. Деяким дітям важко підібрати узагальнюючі слова, вони не можуть прослідкувати зв‘язки між явищами, а з багатьох питань вони не мають конкретних знань. Їх відповіді носили загальний характер й такі діти недостатньо розуміють причинно-наслідкові зв‘язки.
Середній рівень знань мають 7 дітей (50, 0%). У них є уявлення про оточуючий світ, які у мовленні виражені скрито. Низький рівень знань у 4 дітей (28, 5%). З відповідей цих дітей видно, що вони знають мало об‘єктів і явищ навколишньої дійсності і не класифікують їх без спеціальних завдань. У цих дітей бідний запас уявлення про навколишній світ, вони з певними труднощами про них розповідають.
З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів п‘ятого класу ми запропонували провести по предметне тестування. Аналіз отриманих відповідей показав досить успішні результати. Згідно цих даних майже 18, 7% учнів мають високий рівень знань по предметно, 12, 5% мають достатній рівень знань. Середній рівень мають 43, 5% учнів і початковий рівень знань 25, 0% дітей.
Висновок. Таким чином, можна стверджувати, що йодна недостатність впливає на фізичний розвиток та успішність дітей шкільного віку. Для проведення йодної профілактики надзвичайно важливого значення набуває питання інформаційної обізнаності як батьків так і дітей щодо шкодочинності йодної недостатності та засоби її профілактики. Результати опитування показали недостатню обізнаність населення щодо йододефіцитних захворювань та засобів її профілактики в умовах Рівненської області.
 
Список використаної літератури
 
1. Гігієнічні проблеми профілактики йододефіцитних захворювань /В. Н. Корзун, А. П. Матвієнко, A. M. Парад та ін. //Довкілля та здоров'я. -2004. -№3. -С 60-65.
2. Довідник дитячого ендокринолога за 2002-2003 роки // Київ, 2004. – С139.
3. Тимченко A. M. Сучасні особливості регіональної розповсюдженості тиреопатології серед населення //Проблеми ендокринної патології. -2003. – №3. -С. 36-45.
4. Профилактика й лечение йододефицитных заболеваний в группах повышенного риска /И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, Е. А. Трошина и др. // Пособие для врачей. – М., 2004. – С. 49.
5. Методы изучения йододефицитных заболеваний и мониторинг их устранения // Руководство для менеджеров программ. Второе издание. – ВОЗ. 2004. – С. 88.
6. Йодний дефіцит і йододефіцитні захворювання / В. О. ШідловськийД. М. Дейкало, О. В. Шідловський. – К., 2004. – 68 с
7. Рекомендуемые нормативы потребления йода. Общественный Координационный Совет по профилактике йододефицитных заболеваний в Российской Федерации // Бюллетень. – 2004. -№ 2. – С. 25.
Фото Капча