Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості впровадження європейської кредитно-трансферної системи на факультеті здоров’я, фізичної культури і спорту

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості впровадження європейської кредитно-трансферної системи на факультеті здоров’я, фізичної культури і спорту
 
Тадєєва І. М.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню стану впровадження Європейської кредитно-трансферної системи на факультеті здоров’я, фізичної культури і спорту.
Ключові слова: освіта, ECTS.
Аннотация. Статья посвящена исследованию состояния внедрения Европейской кредитно-трансферной системы на факультете здоровья, физической культуры и спорта.
Ключевые слова: образование, ECTS.
Annotation. The article is devoted research of the state of introduction of European credit-transfer systems on the faculty of health, physical culture and sport.
Keywords: education, ECTS.
Актуальність. Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система (ECTЅ) є основним механізмом входження України до єдиного Європейського та Світового освітнього простору, адже передбачає створення єдиних стандартів у сфері освіти, забезпечення її якості та підготовку конкурентоспроможного фахівця на ринку світовому праці [1, 2].
Проблема кредитно – модульної системи організації навчального процесу є актуальною і привертає увагу багатьох дослідників, зокрема В. Афанасьєва, В. Галузинського, М. Євтуха, В. Журавського, М. Згуровського, С. Падалко, П. Сікорського, М. Сказкіна, О. Спіріна, М. Степко, А. Фурмана, В. Шинкарук та ін.
Об’єкт дослідження: кредитно-модульна система організації навчання студентів на факультеті ЗФКС.
Предмет дослідження: стан впровадження кредитно-модульної системи організації навчання студентів на факультеті ЗФКС.
Мета: дослідити особливості організації навчання студентів на факультеті ЗФКС і спорту за Європейською кредитно-трансферною системою.
Метою та предметом дослідження зумовлено завдання: визначити особливості організації навчання студентів на факультеті ЗФКС у зв’язку з переходом на іншу основу.
Для проведення дослідження нами було використано комплекс загальнотеоретичних та емпіричних методів.
Результати дослідження та їх обговорення.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука розпочав безпосереднє приєднання до Болонського процесу участю у педагогічному експерименті щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), який проводився у вищих навчальних закладах згідно рішенням колегії Міністерства освіти і науки (МОН) України від 24 квітня 2003 року. Упровадження кредитно-модульної системи навчання у МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, базується на 2 міністерських документах: „Положенні про організацію навчального процесу у ВНЗ” від 02. 06. 93 р. та „Тимчасовому положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” від 23. 01. 04 р. Для координації діяльності ВНЗ Міністерством освіти і науки України було розроблено такі документи: Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки (наказ МОН України №49 від 23 січня 2004 р.) ; рекомендації щодо її впровадження з визначенням особливостей цього процесу (накази МОН України №812 від 20 жовтня 2004 р. та №774 від 30 грудня 2005 р.) ; План дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року (наказ МОН України №612 від 13 липня 2007 р.).
Відповідно до рекомендацій, щодо розробки навчальних планів спеціальностей, декан факультету ЗФКС, завідувачі випускаючих кафедр переглянули навчальні плани всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання та привели їх у відповідність до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. На кінець 2005/2006 н. р. розроблено й затверджено у відповідному порядку навчальні плани спеціальностей „фізичне виховання” і „здоров’я людини” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. Проведений нами аналіз документів засвідчив, що у цей період питання переходу на КМСОНП розглядалися фактично на кожному засіданні методичної ради факультету. А саме: стан науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін кожної кафедри, викладання базових дисциплін, методика проведення аудиторних занять, організація навчального процесу на заочному відділенні, організація різних форм контролю за якістю навчання в умовах КМС, застосування тестового контролю на різних етапах навчального процесу, стан розробки й запровадження сучасних технологій навчання із застосуванням комп'ютерних інформаційних і мережевих ресурсів університету, забезпечення програмно-методичними матеріалами самостійної роботи студентів (зокрема, заочної форми навчання), індивідуалізація процесу наукової і навчальної діяльності студентів в умовах КМС (зокрема, у магістратурі), моніторинг забезпеченості підручниками і навчальними посібниками, організація і результати педагогічних і спеціальних практик тощо. Особлива увага приділялась проблемі підвищення об'єктивності оцінювання знань, організації й контролю самостійної роботи студентів.
Відповідно до нових навчальних планів було перебудовано робочі програми з усіх дисциплін кафедр фізичної реабілітації, оздоровчих, спортивно-педагогічних дисциплін, біологічних та педагогічних основ фізичного виховання і спорту, теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури, у яких навчальний матеріал розподілено на модулі, внесено питання до модульного контролю, зазначено критерії оцінювання навчальної роботи студентів (у т. ч., й самостійної).
Необхідність пристосування студентів до нових освітніх технологій призвела до підвищення значущості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Для вирішення цієї проблеми викладачами факультету ЗФКС було розроблено комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін, які включили: робочу програму курсу; лекційний курс; семінарські, практичні та лабораторні заняття; модулі перевірки знань графік модульного контролю; індивідуальні завдання; тести для самоконтролю та підсумкового контролю; екзаменаційні питання, рекомендовану літературу; бібліотечні та Інтернет-ресурси.
Так програма навчання за кредитно модульною системою за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” по кафедрі фізичної реабілітації включає 21 дисципліну для двох спеціальностей: „фізичне виховання” і „фізична реабілітація”. Увесь матеріал розподілено на 60 кредитів, до числа
Фото Капча