Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості викладання гімнастики на факультеті ЗФКС

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості викладання гімнастики на факультеті ЗФКС
 
Завацька Л. А., Корнійчук Я. А.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука
 
Анотація. У статті висвітлюються особливості викладання спортивної гімнастики та методики оздоровчої роботи на факультеті ЗФКС Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем’янчука. А також оздоровчий вплив різних видів гімнастики на фізичний стан організму людини та загальний розвиток спортсмена. І подано коротку характеристику деяких альтернативних видів гімнастики.
Ключові слова: гімнастика, особливості викладання, оздоровлення, організм людини.
Аннотация. В статье освещается преподавание спортивной гимнастики и методики оздоровительной работы на факультете ЗФКС Международного экономико-гуманитарного университета имени акад. С. Демьянчука. А также оздоровительное влияние разных видов гимнастики на физическое состояние организма человека та общее развитие спортсмена. И подано краткую характеристику некоторых альтернативных видов гимнастики.
Ключевые слова: гимнастика, особенности преподавания, оздоровления, организм человека.
Annotation. In the article the features of teaching of sporting gymnastics and method of health work|wrk| light up on the faculty of ZFKS International economical-|humanitarian to the university of the name of akad|. S. Dem’yanchuka. And also health influence of different|diverse| types of gymnastics on the bodily condition|figure| of organism of man and general|common| development of sportsman. And short description of some|certain| alternative types of gymnastics is given.
Keywords: gymnastics, features of teaching, making healthy, organism of man.
Постановка проблеми. Гімнастиці з давніх давен приділяється велика увага. Тому, що вона допомагає розвинути гармонійну тілобудову, вміння володіти тілом та розвинути фізичні якості. Також допомагає розвинути морально-вольові якості та сприяє військово-патріотичному вихованню.
До того ж дана дисципліна має і надзвичайно велике оздоровче значення, особливо це стосується деяких некласичних видів, які спрямовані для покращення функціонального стану організму що завжди мало досить важливе значення для формування особистості [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Однак чомусь останнім часом даній дисципліні приділяється не так багато уваги. Особливо це стосується загальноосвітніх навчальних закладів. Для прикладу в новій програмі з фізичної культури для загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів з 105 годин на рік гімнастиці виділяється лише в 5 класі 12 годин, з 6 по 9 8 годин і в старших класах по 10 годин [3]. З 2010 року передбачено викладання за повністю зміненою програмою в яку введено ряд так званих модулів з окремих видів спорту (у тому числі й гімнастики) кожен з яких передбачає 18 годин на рік, але кількість годин у кожному модулі орієнтовна, а самі модулі мають вибирати учні виходячи з особистих можливостей та матеріальної бази навчального закладу. Однак дана програма насичена досить складними елементами тому для підготовки фахівців з викладання даної дисципліни потрібно приділити досить велику увагу адже їм потрібно за короткий проміжок часу виконати чималу роботу щоб належним чином виховати сучасну молодь. Також бажає кращого знання гімнастичної термінології яку не варто забувати і на інших спортивних дисциплінах. Тому що саме по цьому видно грамотність фахівця з фізичної культури. Слід також зазначити, що гімнастика, зокрема деякі її елементи та різновиди можуть входити для загальної підготовки в інших спортивних дисциплінах. Не слід забувати, що дана дисципліна постійно і досить швидко розвивається надзвичайно ускладнюється кваліфікаційні вимоги, спортсмени вводять в програму складні елементи, що також ускладнює підготовку юних спортсменів. Також слід зазначити що спортивна гімнастика є досить травматичним видом спорту особливо на приладах. До речі саме гімнастиці на приладах приділяється не так багато уваги, і в загально освітніх закладах. Для прикладу такий прилад як кінь з ручками який є дуже корисний для розвитку фізичних якостей, сміливості та рішучості особливо розвитку нижніх кінцівок, які працюють переважно в динамічному режимі і верхніх кінцівок, які витримують великі статичні навантаження а також їх поєднання зараз стає практично забутим. Про нього зараз, не знають не лише учні загальноосвітніх шкіл, а й нове покоління викладачів фізичної культури. Слід зазначити що нова програма фізичної культури передбачає насамперед оздоровчу спрямованість фізичної культури, а лиш потім спортивні досягнення. Саме тому на факультеті ЗФКС ряд не класичних видів гімнастики включено до програми з дисципліни гімнастики МОР. Однак незважаючи на це досить чимала увага приділяється традиційним видам гімнастики, гімнастичній термінології та страхуванню та самострахуванню під час виконання складних гімнастичних елементів особливо на приладах, що допомагає уникнути травматизму [5]. Зважаючи на вище сказане маємо мету: охарактеризувати особливості викладання гімнастики та методики оздоровчої роботи на факультеті ЗФКС.
Завдання:
Охарактеризувати методику викладання гімнастики.
Висвітлити оздоровчий вплив гімнастики на функціональний стан організму.
На факультеті ЗФКС гімнастика з МВ, МОР читається на 1, 2 3, 4 курсах. Загальна кількість годин складається 4-х модулів.
Перше що слід зазначити, це те що під час викладання гімнастики велика увага приділяється гімнастичній термінології, адже кожен фахівець з фізичної культури повинен її знати дуже добре. На кожному заняті студенти знайомляться з новими термінами, а також повторюють вивчені раніше після належного засвоєння термінології іде закріплення її вивчення. Кожен студент по черзі називає термін який йому показує викладач. Після чого він сам називає за вибором будь-який термін. Також належно увага приділяється стройовій підготовці особливо елементам у русі. Друга особливість полягає у тому що велика увага приділяється роботам на приладах та класичних видам гімнастики. Студенти мають засвоїти правильне виконання самого технічного елемента методикою його навчання особливості страхування і самострахування, типові помилки які можуть виникнути під час виконання технічного елементу та способи їх виправляння. Третьою особливістю є те що на факультеті здоров”я введені ряд некласичних видів гімнастики які мають велике оздоровче значення та гармонійний духовний розвиток. Перший вид це оздоровча гімнастика
Тайцзицюань. Даний вид китайської оздоровчої системи має досить велику і цікаву історію виникнення, це внутрішній вид оздоровчої системи деякі автори відносять його різновиду ушу, що перекладається як військове мистецтво. Сам термін Тайцзцюань перекладається як кулак великої межі і має чимало стилів одні з них мають оздоровче направлення інші сугубо бойові. На факультеті ЗФКС вивчають спрощену форму Тайцзюань яка має 24 форми по 180 елементів [4]. Це саме скорочена форма ЯНЬ в такому вигляді її легше засвоїти студентам, як що її правильно виконувати то вона має повний оздоровчий вплив на весь організм, а також розвинути деякі фізичні якості, врівноважити психіку та нормалізувати дихання до кінця курсу вивчення дисципліни гімнастики студенти повністю оволодівають даною формою. Другий вид не класичної гімнастики це терапевтична йога. Студенти спочатку знайомляться з основами йоги її видами та типами після цього вивчають ряд а сан (паз) пранаям (дихальну гімнастику) що мають певний оздоровчий ефект для різних органів і системи [2].
Третій вид це гімнастика у-цін-сі є ігри п’яти звірів, дана гімнастика розроблена китайцем Хуа То. Вона складається з певних рухів які копіюють рухи кожного з п’яти звірів. Руки зроблені так що мають також загальнооздоровчий вплив на організм мають приємне емоційне забарвлення допомагають розвинути опорно-руховий апарат та внутрішні органи [5].
Четвертий вид є китайська гімнастика цигун. Згідно з уявленням китайців в світі є вид енергій який вони називають ці яка находиться всюди в тому числі в організмі людини там вона тече по певних каналах які китайці називають меридіана. Вміння керувати протіканням енергії ці і є мистецтво цигун. Способів регулювати протікання енергії є досить багато. Це і вплив на певні точки за допомогою Чжан-цзю терапії, дихання, сили волі, та певному руху. Досконало вивчити цигун дуже складно навіть якщо протратити все життя. Однак лікувальний ефект великий та унікальний і техніка є доступною, студенти також знайомляться з її основою та найпростішими способами оздоровлення певних органів і систем завдяки гімнастиці цаун.
П’ятий вид це є американська система боді флекс, яка складається з 12 положень які носять дещо спрощених форму таких систем як йога, цигун та ряд інших методів. Механізм впливу пов'язаний із системою дихання після чого йде статичне навантаження певної частини тіла та прилив свіжої крові до даного орану. Спочатку вона була розроблена для схуднення, але згодом виявилося що дана гімнастика має допоміжний оздоровчий ефект просто у виконані не потребує багато часу. Саме тому вирішено її вести в програму.
Також студенти знайомляться з основами атлетичної гімнастики, аеробікою, шейпінгом, та ін. Четвертою особливістю є підготовка студентів для викладання гімнастики для людей різних вікових груп і для людей похилого віку. Це є дуже важливо в наш час.
Адже працювати з людьми похилого віку не так просто, а іноді й не можливо. Тому студенти повинні оволодіти методикою даної роботи.
П’ятою особливістю є ознайомлення із лікувальним впливом гімнастики для роботи із людьми, які мають обмеження у стані здоров’я. Наприклад: для корекції постави.
Враховуючи те що молодь зараз страждає від ряду захворювань зокрема опорно-рухової системи, вміння володіти даним видом діяльності є досить важливим.
Шостою особливістю є те що дана дисципліна однією з перших перейшла на кредитно модульну систему.
Результати дослідження та їх обговорення.
Для визначення впливу гімнастики на фізичний стан організму людини було зроблено наступні тести відповідно до державних тестувань. Дані подані в середньому арифметичному (табл. 1).
 
Таблиця 1
Розвиток фізичних якостей за допомогою гімнастики
Група №1
 
Група №2
 
У наведеній вище таблиці група №1 відповідно люди, які займалися гімнастикою, а група №2 контрольна.
Отже видно, що заняття гімнастикою позитивно впливають на частоту серцевих скорочень, яка знизилась на 8 одиниць, що свідчить про позитивний вплив на фізичний стан організму. Сила збільшилась на 7 одиниць, швидкість покращилася на 9 одиниць, швидкість збільшилась на 12 одиниць, стрибок на 4 одиниці а також збільшення витривалості. Це означає, що гімнастика позитивно впливає на розвиток усіх фізичних якостей та в цілому.
 
Висновки
 
Отже викладання гімнастики на факультеті ЗФКС має певні особливості. Це приділення значної уваги при гімнастичній термінології. Досить розширена методика навчання класичних видів гімнастики.
Вивчення некласичних видів гімнастики що мають значний оздоровчий ефект. Робота з людьми різних вікових груп. Ознайомлення з методами гімнастики що мають лікувально-коректуючий вплив та перехід до сучасних міжнародних стандартів навчання. Також гімнастика має значний вплив на розвиток фізичних якостей та функціональний стан організму людини. Усе це дає змогу підготувати хороших фахівців з даної дисципліни, які можуть застосувати свої знання у роботі з різними групами населення.
Перспектива подальших досліджень: у подальшому варто дослідити вплив альтернативних засобів гімнастики при лікувально-відновлювальному процесі людей, що мають певні захворювання.
 
Література
 
Богачикин М. М. Уроки китайської гімнастики / М. М. Богачикин ВИП. 2. – М. : Советский спорт, 1990. – 225 с
Вишну Дивананда Свами Вишну Дивананда Повна ілюстрована книга з Йоги / Свами Перекл, з англійської – К. : Здоров’я, 1992. – 193 с.
Дятленко С. М. Фізична культура / С. М. Дятленко. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь, 2005. – 272 с.
Морозинський В. Й. Методика викладання гімнастики і оздоровчої роботи / В. Й. Морозинський Навчальний посібник для студентів. – Рівне: Міжнародний університет «РЕГІ» ім. акад. Степана Дем’янчука, 2004. – 315 с.
Староверов С. С., Меншиков В. П. Основи китайської оздоровної гімнастики / С. С. Староверов, В. П. Меншиков. – К. : Здоров’я, 1992. – 176 с.
Фото Капча