Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості викладання гімнастики на факультеті ЗФКС

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості викладання гімнастики на факультеті ЗФКС
 
Завацька Л. А., Корнійчук Я. А.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука
 
Анотація. У статті висвітлюються особливості викладання спортивної гімнастики та методики оздоровчої роботи на факультеті ЗФКС Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем’янчука. А також оздоровчий вплив різних видів гімнастики на фізичний стан організму людини та загальний розвиток спортсмена. І подано коротку характеристику деяких альтернативних видів гімнастики.
Ключові слова: гімнастика, особливості викладання, оздоровлення, організм людини.
Аннотация. В статье освещается преподавание спортивной гимнастики и методики оздоровительной работы на факультете ЗФКС Международного экономико-гуманитарного университета имени акад. С. Демьянчука. А также оздоровительное влияние разных видов гимнастики на физическое состояние организма человека та общее развитие спортсмена. И подано краткую характеристику некоторых альтернативных видов гимнастики.
Ключевые слова: гимнастика, особенности преподавания, оздоровления, организм человека.
Annotation. In the article the features of teaching of sporting gymnastics and method of health work|wrk| light up on the faculty of ZFKS International economical-|humanitarian to the university of the name of akad|. S. Dem’yanchuka. And also health influence of different|diverse| types of gymnastics on the bodily condition|figure| of organism of man and general|common| development of sportsman. And short description of some|certain| alternative types of gymnastics is given.
Keywords: gymnastics, features of teaching, making healthy, organism of man.
Постановка проблеми. Гімнастиці з давніх давен приділяється велика увага. Тому, що вона допомагає розвинути гармонійну тілобудову, вміння володіти тілом та розвинути фізичні якості. Також допомагає розвинути морально-вольові якості та сприяє військово-патріотичному вихованню.
До того ж дана дисципліна має і надзвичайно велике оздоровче значення, особливо це стосується деяких некласичних видів, які спрямовані для покращення функціонального стану організму що завжди мало досить важливе значення для формування особистості [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Однак чомусь останнім часом даній дисципліні приділяється не так багато уваги. Особливо це стосується загальноосвітніх навчальних закладів. Для прикладу в новій програмі з фізичної культури для загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів з 105 годин на рік гімнастиці виділяється лише в 5 класі 12 годин, з 6 по 9 8 годин і в старших класах по 10 годин [3]. З 2010 року передбачено викладання за повністю зміненою програмою в яку введено ряд так званих модулів з окремих видів спорту (у тому числі й гімнастики) кожен з яких передбачає 18 годин на рік, але кількість годин у кожному модулі орієнтовна, а самі модулі мають вибирати учні виходячи з особистих можливостей та матеріальної бази навчального закладу. Однак дана програма насичена досить складними елементами тому для підготовки фахівців з викладання даної дисципліни потрібно приділити досить велику увагу адже їм потрібно за короткий проміжок часу виконати чималу роботу щоб належним чином виховати сучасну молодь. Також бажає кращого знання гімнастичної термінології яку не варто забувати і на інших спортивних дисциплінах. Тому що саме по цьому видно грамотність фахівця з фізичної культури. Слід також зазначити, що гімнастика, зокрема деякі її елементи та різновиди можуть входити для загальної підготовки в інших спортивних дисциплінах. Не слід забувати, що дана дисципліна постійно і досить швидко розвивається надзвичайно ускладнюється кваліфікаційні вимоги, спортсмени вводять в програму складні елементи, що також ускладнює підготовку юних спортсменів. Також слід зазначити що спортивна гімнастика є досить травматичним видом спорту особливо на приладах. До речі саме гімнастиці на приладах приділяється не так багато уваги, і в загально освітніх закладах. Для прикладу такий прилад як кінь з ручками який є дуже корисний для розвитку фізичних якостей, сміливості та рішучості особливо розвитку нижніх кінцівок, які працюють переважно в динамічному режимі і верхніх кінцівок, які витримують великі статичні навантаження а також їх поєднання зараз стає практично забутим. Про нього зараз, не знають не лише учні загальноосвітніх шкіл, а й нове покоління викладачів фізичної культури. Слід зазначити що нова програма фізичної культури передбачає насамперед оздоровчу спрямованість фізичної культури, а лиш потім спортивні досягнення. Саме тому на факультеті ЗФКС ряд не класичних видів гімнастики включено до програми з дисципліни гімнастики МОР. Однак незважаючи на це досить чимала увага приділяється традиційним видам гімнастики, гімнастичній термінології та страхуванню та самострахуванню під час виконання складних гімнастичних елементів особливо на приладах, що допомагає уникнути травматизму [5]. Зважаючи на вище сказане маємо мету: охарактеризувати особливості викладання гімнастики та методики оздоровчої роботи на факультеті ЗФКС.
Завдання:
Охарактеризувати методику викладання гімнастики.
Висвітлити оздоровчий вплив гімнастики на функціональний стан організму.
На факультеті ЗФКС гімнастика з МВ, МОР читається на 1, 2 3, 4 курсах. Загальна кількість годин складається 4-х модулів.
Перше що слід зазначити, це те що під час викладання гімнастики велика увага приділяється гімнастичній термінології, адже кожен фахівець з фізичної культури повинен її знати дуже добре. На кожному заняті студенти знайомляться з новими термінами, а також повторюють вивчені раніше після належного засвоєння термінології іде закріплення її вивчення. Кожен студент по черзі називає термін який йому показує викладач. Після чого він сам називає за вибором будь-який термін. Також належно увага приділяється стройовій підготовці
Фото Капча