Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості вивчення біографії письменника в старших класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
400 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методологічна основа вивчення біографічного матеріалу письменника у школі
1.1. Процес вивчення життєпису письменника та його особливості
1.2. Принципи та джерела вивчення біографії митця
2. Методологічна система вивчення біографії письменника в старших класах
2.1. Методи та прийоми вивчення життєпису письменника
2.2.Ефективність стандартних та інтерактивних методів при вивченні біографії у старших класах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 
Актуальність дослідження. Вивчення життєвого і творчого шляху письменника є важливою ланкою в системі викладання літератури у школі, адже саме життя і діяльність митця є найкращим коментарем до його творів, допомагає зрозуміти мотиви та причини написання того чи іншого тексту, глибше проникнути в суть написаного. В теорії викладання літератури питанню вивчення біографії письменника присвячено значну увагу. Вивчення біографії митця в школі на уроках літератури було предметом дослідження вчених І.Є.Каплан, В.М. Дробота (вивчення біографії митця в єдності з його творчістю, головна мета вивчення біографії – висвітлення творчої еволюції митця та еволюції його світогляду) [5], Б.Степанишина (вивчення особистості письменника, тобто перехід від хроніки життя до світогляду; біографія як знайомство з особою письменника) [21], Є.Пасічника (вивчення біографії у нерозривному зв’язку з творчістю письменника, життєпис як джерело формування моралі) [15], Н.Волошиної [3], Г.Токмань (екзистенційне викладання життєпису) [24]; методистів-практиків О.Демчука (різноманітні типи уроків вивчення біографії) [4], Л.Овдійчук [12], С.Кравчук, Н.Супринової, В.Андрусенко [1], Н.Фіщенко [25], С.Привалової, В.Захарової [7], С.Жили [6], яким належать розробки з вивчення життєвого та творчого шляху українських письменників і методичні узагальнення. На сьогодні проблема полягає в тому, що, як показують дослідження, вивчення біографії письменника викликає певні труднощі, вчитель не завжди вміє вдало подати матеріал, що призводить до зниження інтересу учнів до предмету. Окрім того, сучасна школа стоїть перед проблемою морального виховання особистості, а вивчення життєвого і творчого шляху відомого митця має у собі значний виховний потенціал, особливо для учнів старших класів. На сьогоднішній день взаємовідношення вивчення біографії та власне літературного твору й досі залишаються не до кінця дослідженими.
Отож, актуальність дослідження полягає в потребі узагальнення теоретичних знань щодо вивчення біографії письменника у школі загалом і у старших класах зокрема, а також у необхідності дослідження найбільш ефективних методів і прийомів вивчення життєпису митця.
Об'єктом дослідження є теоретико-методологічна основа вивчення біографії письменника.
Предмет дослідження – методологічна система вивчення біографії у старших класах.
Мета роботи – з`ясувати особливості вивчення біографії письменника в старших класах.
Завдання дослідження:
 • дослідити теоретико-методологічна основу вивчення біографічного матеріалу письменника у школі; 
 • розглянути процес вивчення життєпису письменника та його особливості;
 • визначити принципи та джерела вивчення біографії митця;
 • опрацювати методологічну систему вивчення біографії письменника в старших класах;
 • дослідити ефективність стандартних та інтерактивних методів при вивченні біографії у старших класах.
Новизна роботи полягає в тому, що проведене комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів вивчення біографії у старших класах.
Теоретичне значення дослідження полягає в узагальненні передового досвіду методистів і вчителів-практиків щодо вивчення життєпису митця.
Практичне значення роботи проявляється в тому, що дані проведеного дослідження можна враховувати при розробці планів-конспектів уроків вивчення біографії письменника у старших класах вчителями-словесниками. 
Структура дослідження: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 28 сторінок, з них 24 – основного тексту. Список літератури нараховує 25 джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрусенко В. Кодекс честі як імператив життя: на прикладі життя і творчості Ліни Костенко / В. Андрусенко // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 12-13.
 2. Бойко М. І. Вивчення життєпису художника слова / М. І. Бойко. – К.: Рад. школа, 1975. – 240 с.
 3. Волошина Н. Й. Вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 8. – С. 9-10.
 4. Демчук О. В. Життєпис письменника: Конспекти нестандартних уроків / О. В. Демчук. – К.: Педагогічна преса, 2002. – 192 с.
 5. Дробот В. Н. Изучение биографии писателя в единстве с его творчеством / В. Н. Дробот // Совершенствование изучения русской литературы: Пособие для учителя / Под. ред. А.Р.Мазуркевича и В.С.Гречинской.  – К.: Радянська школа, 1985. – 256 с.
 6. Жила С. Творчість Довженка – це насамперед він сам... (До проблеми вивчення біографії Довженка у взаємозв’язку з суміжними мистецтвами) / С. Жила // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 1. – С. 12-14.
 7. Захарова В. Формування моральних якостей в учнів на прикладі життя і творчості І. Багряного / В. Захарова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 3. – С. 7.
 8. Кафлик О., Куц А. Методика вивчення життєпису письменників: [Електронний ресурс] / Оксана Кафлик, Алла Куц. – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1406
 9. Морська К. Три варіанти одного уроку (до вивчення біографії І.Франка) / К. Морська // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 6. – С. 32-37.
 10. Музичка М. Штрихи до біографії Василя Стефаника/ М. Музичка // Дивослово. – 1995. – № 5-6. – С. 32-36.
 11. Неділько В. Я. Методика викладання української літератури в середній школі / В. Я. Неділько. – К.: Вища школа, 1978. – 325 с.
 12. Овдійчук Л. Вивчення особи письменника / Л. Овдійчук // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 4. – С. 4-6.
 13. Овдійчук Л. Естетичні уподобання українських письменників. Узагальнюючі таблиці: М.Рильський, П.Тичина, В.Сосюра / Л. Овдійчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах. – 2006. – № 7-8. – С. 68-73.
 14. Пасічник Є. А. Українська література в школі / Є. А. Пасічник. – К.: Рад. школа, 1983. – 283 с.
 15. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Є. А. Пасічник. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.
 16. Програми середньої загальноосвітньої школи. Українська література, 5-11 класи. – К.: Освіта, 1998.
 17. Пультер С. О. Особливості вивчення біографії письменника в старших класах / С. О. Пультер // Методика викладання української мови і літератури, вип. 8. – К.: Рад. школа, 1978. – С. 36-45.
 18. Пультер С. О., Колесник К. І. Життєпис письменника на уроках літератури в старших класах / С. О. Пультер, К. І. Колесник // Українська мова і література в школі. – 1999. – № 4. – С. 33-37.
 19. Савченко З. Я син свого народу... / З. Я. Савченко // Особистість письменника на уроці літератури. – Суми: Слобожанщина, 1997. – С. 86-87.
 20. Слоньовська О.В. Конспекти уроків з української літератури: Нове прочитання творів. 9 клас / О. В. Слоньовська. – К.: Рідна мова, 2001. – 592 с.
 21. Степанишин Б. І. Вивчення особи письменника / Б. І. Степанишин // Дума про школу: Літературна освіта й естетичне виховання учнів 5-12 класів загальноосвітньої школи. – Рівне: «Формат - А», 2004. – С. 177-198.
 22. Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі / Б. І. Степанишин. – Київ.: РВЦ «Проза», 1995. – 256 с.
 23. Творчий світ письменника (літературно-критичні матеріали про творчість українських радянських письменників). – К.: Рад. школа, 1982. – 248 с.
 24. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенційно-діалогічна концепція / Г. Л. Токмань. – К.: Мілленіум, 2002. – 320 с.
 25. Фіщенко Н. В. Постать Василя Барки. Сторінки його життя / Н. В. Фіщенко // Шкільна бібліотека. – 2003. – № 1. – С. 44-45.
16541
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.