Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості взаємодії бука лісового та ялиці білої в умовах Прикарпаття

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 

рослин, зокрема одно- та дворічних сіянців, які «витягуються» на середовищі з 0, 2 мг/л івіну і 0, 1 – 0, 25 мг/л БАП. Ефективним є також використання сегментів гіпокотиля, які культивуються на середовищі з 0, 1 мг/л івіну і 0, 6 мг/л БАП.

8. У мікроклональному розмноженні бука лісового доцільно застосовувати в якості стимулятору водні екстракти з хвойного опаду ялиці білої. Найкращого результату було досягнуто при використанні в якості експлантантів сегментів гіпокотиля, які культивувались на середовищі з 0, 1 мг/л івіну і 0, 6 мг/л БАП у присутності водного екстракту (1: 100) з опаду ялиці білої.
9. У практиці ведення лісового господарства та у фармакологічному виробництві пропонується використати:
• принципи створення чистих і змішаних лісових культур бука лісового та ялиці білої в умовах Прикарпаття з врахуванням впливу алелопатичного фактору, що сприятиме невиснажливому тривалому лісокористуванню (для раціональної зміни досліджуваних лісових порід необхідно враховувати вплив попередніх насаджень та ґрунтовтому, враховувати аутоінтолерантність бука лісового та ялиці білої і взаємостимулюючий вплив між ними);
• розроблену нами сучасну високоефективну і рентабельну технологію для масового розмноження бука лісового із заданим генотипом;
• ідентифіковані речовини екзометаболітів бука лісового та ялиці білої для виробництва ліків.
 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
 
1. Баранецький Г. Г., Гречаник Р. М. Хімічний склад екзометаболітів бука лісового (Fagus silvatica L.) та ялиці білої (Abies alba Mill.) // Науковий вісник: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства/ Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999, вип. 9. 8. – С. 9-11.
2. Баранецький Г. Г., Гречаник Р. М. Роль алелопатичного фактора у стабілізації і підвищенні продуктивності лісових фітоценозів// Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999, вип. 9. 11. – С. 8-10.
3. Жук В. В., Баранецький Г. Г., Гречаник Р. М. Хімічна взаємодія ялиці білої та бука лісового// Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні / Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999, вип. 9. 12. – С. 63-65.
4. Гречаник Р. М., Баранецький Г. Г. Биологическая активность екзометаболитов бука лесного и пихты белой// Леса Беларуси и их рациональное использование (Минск, 29-30 ноября 2000 г.) : Материалы научно-технической конференции. – 2000. – С. 188-190.
5. Гречаник Р. М., Баранецький Г. Г., Базюк О. Ф. Підбір експлантантів бука лісового (Fagus silvatica L.) та режиму їх стерилізації у мікроклональному розмноженні// Розточанський збір – 2000: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції (с. Старичі, 17-18 листопада 2000 р.). – Кн. 2. – Львів: Меркатор, 2001. – С. 195-197.
6. Гречаник Р. М., Баранецький Г. Г., Вронська Л. В. Флавоноїди у джерелах екзометаболітів деревних рослин// Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001, вип. 11. 1. – С. 23-25.
7. Гречаник Р. М., Вронська Л. В. Визначення флавоноїдів з джерел екзометаболітів бука лісового та ялиці білої// Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених (Тернопіль, 10-13 травня 2001 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2001. – С. 199.
8. Гречаник Р. М., Лебединець Л. О. Хімічний склад екзометаболітів деревних рослин// Львівські хімічні читання-2001: Матеріали VIII наукової конференції, присвяченої 340-ій річниці заснування Львівського національного університету ім. І. Франка (Львів, 24-25 травня 2001 р.). – 2001. – С. А9.
9. Гречаник Р. М., Базюк О. Ф., Гриник Г. Г., Каганяк Ю. Й. Мікроклональне розмноження бука лісового// Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні (VІ-і Погребняківські читання) / Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000, вип. 10. 4. – С. 137-142.
10. Гречаник Р. М. Хімічна природа екзометаболітів коренів бука лісового// Міські сади і парки: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали міжнародної конференції. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001. – С. 249-256.
11. Гречаник Р. М. Хімічна природа екзометаболітів листового опаду бука лісового// Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001, вип. 11. 4. – С. 71-78.
12. Гречаник Р. М., Краснянський А. Т., Лісовий М. П. Участь екзометаболітів опаду ялиці білої у мікроклональному розмноженні бука лісового// Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001, вип. 11. 4. – С. 78-80.
13. Гречаник Р. М. Хімічна природа екзометаболітів оплоднів бука лісового// Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12. 2. – С. 58-65.
 
Гречаник Р. М. Особливості взаємодії бука лісового та ялиці білої в умовах Прикарпаття. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06. 03. 01 – лісові культури, селекція, насінництво. – Український державний лісотехнічний університет, Львів, 2002.
Головною метою досліджень є вивчення фізіолого-біохімічних особливостей взаємодії бука лісового і ялиці білої та розробка сучасної високоефективної технології мікроклонального розмноження бука лісового із заданим генотипом.
Проведено оцінку фізіологічної активності екзометаболітів досліджуваних рослин на загальноприйнятих в алелопатії тест-об'єктах (редиска, крес-салат), на пророщуванні власного насіння та насіння туї західної і сосни Веймутова. Досліджено вплив алелопатичного фактору на ріст сіянців бука лісового та ялиці білої у водних культурах і у ґрунтових культурах у природних умовах. Отримані результати дають підставу вважати досліджувані лісові породи аутоінтолерантними, а їх вплив одна на одну взаємостимулюючим. Досліджено механізми алелопатії у генетичному та екологічному аспектах.
Серед спектру екзометаболітів бука лісового та ялиці білої за допомогою методів спектрофотометрії, газової та тонкошарової хроматографії кількісно та якісно ідентифіковано сполуки самої різної фізіологічної активності.
Ключові слова: екзометаболіти, алелопатія, фізіологічна активність, хімічна природа, ґрунтовтома, мікроклональне розмноження.
 
Гречаник Р. М. Особенности взаимодействия бука лесного и пихты белой в условиях Прикарпатья. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06. 03. 01 – лесные культуры, селекция, семеноводство. – Украинский государственный лесотехнический университет, Львов, 2002.
Главной целью исследований является изучение физиолого-биохимических особенностей взаимодействия бука лесного и пихты белой, разработка современной высокоэффективной технологии микроклонального размножения бука лесного заданного генотипа.
Произведено оценку физиологической активности экзометаболитов исследуемых растений на общеприемлемых в аллелопатии тест-объектах (редис, кресс-салат), на проращивании собственных семян, а также семян туи западной и сосны Веймутова. Исследовано влияние аллелопатического фактора на рост сеянцев бука лесного и пихты белой у водных культурах и у грунтовых культурах в естественных условиях. Полученные результаты дают основание считать исследуемые лесные породы аутоинтолерантными, а их влияние друг на друга взаимостимулирующим. Исследованы механизмы аллелопатии у генетическом экологическом аспектах.
Среди спектра экзометаболитов бука лесного и пихты белой с помощью методов спектрофотометрии, газовой и тонкослойной хроматографии количественно и качественно идентифицированы соединения самой разной физиологической активности.
Ключевые слова: экзометаболиты, аллелопатия, физиологическая активность, химическая природа, почвоутомление, микроклональное размножение.
 
Grechanyk R. M. Peculiarities of wood beech and silver fir interaction under Prycarpathian's conditions. – Manuscript.
Thesis is for a candidate degree in agricultural sciences on speciality 06. 03. 01 – Artificial stands, selection, seed production. – Ukrainian State University of Forestry and Wood Technology, Lviv, 2002.
The main aim of investigation is the studying of physiological-biochemical peculiarities of the wood beech and silver fir interaction. It has been worked out effective modern technology of mycropropagation the wood beech with the definite genotype.
It has been provided a physiological estimation of exometabolits activity of the experimental plants on generally accepted object's tests in alelopaty (garden radish, lettuce) and on the sprouting of the native seed and the seed of the west thuya and the Veymut's pine-tree. It has been investigated the influence of alelopatyc factor on the wood beech's and silver fir's seedling expansion in water and ground cultures in natural conditions. The received results give reason to confirm that the experimental wood breeds are autounsensitive and their influence on each other is interstimulant.
Among exometabolits' spectrum of the wood beech and silver fir with the help of the spectrum photometry, gas and thin-layer chromatography methods it has been identify with high quality and quantity the compounds of the most different physiological activity: flavonoids, borneol, bornilacetat, carvacrol, linol, menthol; ascorbic, lilac, tartaric, gallic, caffeic, citric, oxalic, apple and succinic acid.
It has been investigated the following mechanisms of alelopaty:
• in genetic aspect – on the test for determination of the influence of the exometabolits of the silver fir on the process of organogenesis of the wood beech during the growing in vitro;
• in ecological aspect – on the changes of the water-physical and agrochemical ground peculiarities by experimental wood breeds.
The results of investigations are supposed to be used in the practice of the wood culture creation of the wood beech and silver fir in agroforestry and in the practice of the mass reproduction of horticultural material of the wood breeds with the definite genotype and in pharmacology.
Key words: exometabolits, alelopaty, physiological activity, chemical nature, ground tiredness, mycropropagation.
Фото Капча