Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості застосування санації в процедурі банкрутства

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Остапенко Богдан Анатолійович
Студент групи МО-111 інженерного факультету
 
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
 
"Особливості застосування санації в процедурі банкрутства"
 
У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати власний фінансовий стан.
Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкротства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі визначення особливості банкрутства суб’єкта господарювання.
Предметом дослідження є визначення особливості санації підприємства.
Метою цієї роботи є ознайомлення з процедурою санації, та визначити роль і значення фінансової санації підприємства для виходу його з фінансової кризи на основі наукових джерел.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
Визначення сутності фінансової санації підприємства та порядок її проведення;
Розглянути санацію шляхом реорганізації.
Нова редакція Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», прийнята у 1999 році, дає поняття «санація». У цьому документі санація розглядається як система заходів, передбачених процедурою провадження справи про банкрутство з метою запобігання ліквідації боржника і спрямованих на оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації боргів та капіталу і (або) зміною організаційної та виробничої структури боржника.
На мою думку, вдалим можна вважати визначення, дане відомими зарубіжними економістами (Н. Здравомислов, Б. Бекенферде, М. Гелінг), провідними фахівцями у питаннях виведення підприємств із фінансової кризи: санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді. Тобто санація – це сукупність усіх можливих заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.
Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики або на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі.
Тривалість процедури санації складає дванадцять місяців і може бути подовжена не більш ніж на шість місяців.
Санація вводиться господарським судом за клопотанням комітету кредиторів і йде за процедурою розпорядження.
Важливою (ключовою) процесуальною фігурою в процедурі санації є керуючий санацією. Він призначається господарським судом одночасно з введенням процедури санації.
В процедурі санації важливо вирішити три задачі. По-перше, необхідно обрати засоби відновлення платоспроможності боржника. По-друге – підготувати умови для реалізації таких засобів. І по-третє – виконати всі поставлені задачі і сплатити (погасити) заборгованість перед кредиторами.
Відповідно до цього і побудована вся процедура санації. Вона представляє два великих етапи: а) позапланова санація – спрямована на усунення негативних правових наслідків, скоєних боржником; б) планова санація – реалізація планових засобів відновлення платоспроможності боржника та погашення заборгованості перед кредиторами.
Процедура санації боржника реалізується шляхом плану санації. План санації представляє собою комплексну програму фінансового оздоровлення боржника і застосування спеціальних заходів з відновлення платоспроможності боржника і строк їх реалізації.
Заходами відновлення платоспроможності можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; ліквідація дебіторської заборгованості; продаж частини майна боржника; виконання зобов'язань боржника власником або інвестором; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу та інші засоби.
Одним із інструментів фінансового оздоровлення підприємств є реструктуризація, використання якої передбачено Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та іншими нормативними актами. Реструктуризація – це один з найефективніших засобів відновлення платоспроможності підприємства, який рекомендується включати до плану санації.
Реструктуризація підприємства – це здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.
Існують декілька форм реструктуризації:
Реструктуризація виробництва – передбачає зміни в організаційній та виробничо-господарській сфері підприємства за рахунок таких заходів
(зміна керівництва підприємства; введення нових, прогресивних, форм управління; диверсифікація асортименту продукції; підвищення ефективності маркетингу; зменшення витрат на виробництво; скорочення чисельності робітників) ;
Реструктуризація активів – включає заходи, результатом яких є зміни у структурі та складі активної сторони балансу (продаж частини ОФ, зайвого обладнання, запасів сировини, меблів тощо; продаж окремих підрозділів підприємства; зворотний лізинг) ;
Фінансова реструктуризація – пов'язана зі зміною структури та розмірів власного і позиченого капіталів, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства. При цьому використовуються такі заходи (реструктуризація кредиторської заборгованості; одержання додаткових кредитів; збільшення статутного фонду; заморожування інвестиційних вкладень) ;
Корпоративна реструктуризація – пов'язана з реорганізацією підприємства. До заходів, які вживаються в рамках корпоративної реструктуризації належать (застава, або нова приватизація; поділ великих підприємств на частини; виокремлення об'єктів соцкультпобуту; приєднання, злиття з більш потужними підприємствами).
Така форма реорганізації, як злиття, здійснюється об'єднанням підприємства, яке перебуває у стані фінансової кризи, з іншим, фінансово стійким підприємством. Після злиття підприємств всі майнові права та обов'язки переходять до підприємства, яке виникло внаслідок злиття. Бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються.
При приєднанні одного підприємства до іншого до останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаного підприємства. Після приєднання підприємство-боржник виключається з державного реєстру і втрачає свій юридичний статус.
Поглинання відбувається шляхом придбання підприємством-санатором фінансово неспроможного підприємства.
Благополучний фінансовий стан підприємства – це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва, фондовіддача.
Задачами санації насамперед є оцінка фінансового аналізу, перевірка витрати засобів по цільовому призначенню, виявлення причин фінансових утруднень, можливостей поліпшення використання фінансових ресурсів, прискорення обороту засобів і зміцнення фінансового становища.
Керівництво підприємства увесь час знаходиться перед необхідністю вибору. Воно повинно здійснювати вибір оптимальної ціни реалізації, приймати рішення в галузі кредитної й інвестиційної політики та інше, намагаючись домогтися такого положення, щоб уся діяльність підприємства в комплексі була б рентабельна і забезпечувала б необхідні грошові поповнення.
 
Список використаних джерел
 
  1. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" N 2343-XII від 14 травня 1992 року.
  2. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок проведення санації державних підприємств" від 08. 02. 94.
  3. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Відомості верховної Ради України. – 2003. – № 18.
Фото Капча